1993-06-29 Venäjänsuomalaisten rehabilitaatiosta

29.06.1993 päivätty Venäjän Federaation Korkeimman neuvoston asetus ”Venäjänsuomalaisten rehabilitaatiosta”

Historiallisen oikeudenmukaisuuden palauttamiseksi rankaisutoimenpiteiden kohteina olleiden venäjänsuomalaisten suhteen heidän rehabilitoinnin tarkoituksessa, Venäjän Federaation Korkeimman neuvoston lakiin ”Vainottujen kansojen rehabilitaatiosta” perustuen Venäjän Federaation Korkein neuvosto päättää:

 1. Julistaa kaikki edelliset lait ja asetukset, jotka olivat 1930-1940- luvuilla venäjänsuomalaisten suhteen hyväksytty ja olivat olleet poliittisten rankaisutoimenpiteiden oikeudellisena perustana heitä vastaan, lainvastaisiksi ja pätemättömiksi: pakkohäädöt historiallisilta asuinsijoiltaan Venäjän Federaation alueilta, erikoissiirtolaisten komennon alaisiksi alistaminen, pakkotyöhön lähettäminen, vapauden sekä muiden oikeuksien rajoittaminen.

 2. Venäjän Federaation Korkeimman neuvoston lain ”Vainottujen kansojen rehabilitaatiosta” mukaisesti todetaan, että venäjänsuomalaisten poliittinen rehabilitaatio tarkoittaa heidän oikeuttaan vapaaseen kansalliseen kehitykseen, takaa heille muiden kansojen rinnalla samanlaiset mahdollisuudet omien poliittisten oikeuksiensa ja vapauksiensa toteuttamiseen, jotka ovat taattu voimassaolevan lainsäädännön puitteissa ja heillä on oikeus vapaaehtoiseen paluuseen entisille asuinseuduilleen Venäjän Federaation alueella.

 3. Yksityisten vainottujen venäjänsuomalaisten kansalaisten, jotka ovat lainvastaisesti joutuneet rikosoikeudellisen vainon ja rankaisutoimenpiteiden alaisiksi hallinnollisessa järjestyksessä poliittisista tai kansallisista syistä, rehabilitaatio tapahtuu henkilökohtaisesti Venäjän Federaation Korkeimman neuvoston lain ”Vainottujen kansojen rehabilitaatiosta” -mukaisesti. Asetus koskee sekä henkilöitä, jotka ovat joutuneet lainvastaisten rankaisutoimenpiteiden alaisiksi, että erikoissiirtolaisten perheisiin syntyneitä lapsia.

 4. Venäjänsuomalaisille kansalaisille, jotka asuivat pakkosiirtojen vuoksi toisten valtioiden, entisten Venäjän Federaation tasavaltojen alueilla, heidän palatessaan pysyvästi asumaan Venäjälle, voidaan palauttaa Venäjän Federaation kansalaisuus. Lapsille ja muille Venäjälle palaaville rankaisutoimenpiteiden alaisiksi joutuneiden venäjänsuomalaisten sukulaisille suoraan alenevassa polvessa myönnetään Venäjän Federaation kansalaisuus anomusten perusteella tai ”Venäjän Federaation kansalaisuuslain” mukaisesti.

  Näiden henkilöiden oikeudellinen asema määräytyy vastaavasti 9.10.1992 entisten neuvostotasavaltojen Välillä solmitulle ”Sopimukselle kysymyksistä karkotettujen henkilöiden, kansallisten vähemmistöjen ja heidän perheiden jäsenten oikeuksien palauttamisesta, jotka ovat yksityisesti palanneet entisille asuinseudulleen Venäjän Federaation alueelle”

 5. Paikallisen itsehallinnon elimille annetaan toimeksi käytännöllisesti avustaa venäjänsuomalaisten asuttamisessa, jotka olivat joutuneet pakkosiirretyiksi ja yksityisesti palanneet historialliselle asuinseudulleen Venäjän Federaation alueella. Heidän anomustensa ja maatalouslainsäädännön perusteella tulee heille erottaa säädettyjen normien mukaiset maapalstat yksityistä asuinrakennusta varten, avustaa talonpoikaistalouksien (farmien) ja aputalouksien, osuuskuntien ja osakeyhtiöiden perustamisessa. Tähän tarkoitukseen tulee erottaa maavaranto.

  Toimenpiteitä venäjänsuomalaisten asuttamiseksi, jotka ovat palanneet entisille asuinseudulleen Venäjän Federaation alueella, tulee toteuttaa loukkaamatta alueella asuvien kansalaisten laillisia etuja ja intressejä.

 6. Ehdottaa Ministerineuvostolle - Venäjän Federaation hallitukselle valmistaa ja esittää säädetyssä järjestyksessä ennen 1.01.1994 monipuolinen ohjelma venäjänsuomalaisten kansallisen kulttuurin elvyttämiseksi;

  osoittaa venäjänsuomalaisille myötävaikutusta heidän henkisen perintönsä ja kulttuurinsa elvyttämisessä sekä kulttuuritarpeiden tyydyttämisessä: lainvastaisten rankaisutoimenpiteiden yhteydessä takavarikoitujen kansallisten kulttuurikohteiden palauttamisessa, asuinkeskusten entisten historiallisten nimien käyttöönotossa, siellä asuvien kansalaisten tahdonilmaukset huomioiden; kansallisten kulttuurikeskusten perustamisessa paikkakunnille, jossa venäjänsuomalaiset yhtenäisesti asuvat; sanoma- ja aikakauslehtien julkaisemisessa; suomenkielisten radio- ja televisiolähetysten järjestämisessä yms;

 7. Suositella Ministerineuvostolle - Venäjän Federaation hallitukselle käsitellä aihetta valtioidenvälisen yhteistyön järjestämisestä Suomen Tasavallan kanssa avun antamiseksi venäjänsuomalaisille kulttuuri- ja talousalalla Venäjän Federaation alueella sekä Venäjän Federaation ja Suomen Tasavallan kansalaisjärjestöjen avustamiseksi näissä kysymyksissä.

 8. Kyseisen asetuksen täytäntöönpanon valvonta annetaan toimeksi Venäjän Federaation Korkeimman neuvoston Kansallisuuksien neuvoston rankaisutoimenpiteiden kohteiksi ja pakkosiirretyiksi joutuneiden kansojen komissiolle.

 9. Kyseinen asetus astuu voimaan sen julkaisemisesta alkaen.

Venäjän Federaation Korkeimman neuvoston puheenjohtaja
R. I. Hasbulatov
Moskova, Neuvostojen talo,
Venäjä 29.06.1993.

Comments