1944-11-19 inkerinsuomalaista alkuperää olevan väestön siirrosta Suomesta

19.11.1944 hyväksytty päätös N 6973 ”Leningradin alueella aikaisemmin asuneen inkerinsuomalaista alkuperää olevan väestön siirrosta Suomesta”.

Valtiollinen puolustuskomitea
Osa II
Päätös N 6973
19.11. 1944
Moskova, Kreml

Leningradin alueella aikaisemmin asuneen inkerinsuomalaisen väestön siirrosta Suomesta.

Suomesta palaavan aikaisemmin Leningradin alueella asuneen inkerinsuomalaisen väestön majoituksen, taloudellisten olojen ja työsuhteiden järjestämisen tarkoituksessa Valtiollinen puolustuskomitea päättää:

 1. Sijoittaa Suomesta palaavat inkerinsuomalaiset Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan (VSFNT) alueelle 12'000 perhettä (noin 50'000 henkeä) mukaan luettuna Jaroslavlin alueelle 5'000 perhettä, Kalininin alueelle 3'000 perhettä, Novgorodin alueelle 2'000 perhettä, Pihkovan alueelle 1'000 perhettä ja Velikolukin alueelle 1'000 perhettä.

 2. SNTL:n Kansankomissaarien neuvoston maahan palaavien neuvostokansalaisten asioista vastaavalle valtuutetulle tov. Golikoville annetaan toimeksi toteuttaa Suomesta SNTL:n palaavien neuvostokansalaisten vastaanotto, kirjaaminen ja valvonta.

 3. Puna-armeijan selustan joukkojen päällikölle tov. Hruljeville annetaan toimeksi järjestää Suomesta neuvostokansalaisia kuljettavien junien vastaanotto, siirtolaisten, heidän omaisuutensa sekä kotieläintensä kuljetukset sijoituspaikoille, ruokailu ja lääkintäpalvelut. Tov. Hruljevia velvoitetaan avustamaan Suomesta palaavia puutetta kärsiviä neuvostokansalaisia vaatetuksella ja jalkineilla.

 4. Liikenneyhteyksien kansankomissariaatti (tov. Kaganovitš) velvoitetaan:

  a) luovuttamaan tov. Hruljevin käyttöön tarpeellinen määrän tavaravaunuja siirtolaisten, heidän omaisuutensa ja kotieläintensä kuljetukseen;

  b) takaamaan siirtolaisten kuljetukset erikoisjunilla;

  c) siirtolaisia tulee kuljettaa talviolosuhteisiin sopivissa ihmiskuljetuksiin tarkoitetuissa vaunuissa.

 5. SNTL:n Kansankomissaarien neuvoston maahan palaavien neuvostokansalaisten asioista vastaavaa valtuutettua tov. Golikovia velvoitetaan:

  a) toimittamaan ennen Suomesta muuttoa siirtolaisten lääkärintarkastus Suomen maaperällä;

  b) lähettämään jokaiselle alueelle täydet junalliset siirtolaisia pilkkomatta niitä.

 6. SNTL:n Terveydenhoidon kansankomissariaatti (tov. Miterjovia) yhdessä Puna-armeijan selustan joukkojen päällikön tov. Hruljevin kanssa velvoitetaan vastaamaan siirtolaisten lääkintäpalvelusta matkan aikana sekä majoituspaikoilla.

 7. SNTL:n Liikealan kansankomissariaatti (tov. Ljubimov) velvoitetaan järjestämään siirtolaisten saapumisen pääteasemilla lämpimän kahden ruokalajin tarjoilu.

 8. Kyseisen päätöksen kohdassa 1. luetteloitujen alueellisten toimeenpanevien komiteoiden puhemiehiä velvoitetaan:

  a) vastaanottamaan ja sijoittamaan saapuvat siirtolaiset lisämajoituksena kolhooseihin;

  b) takaamaan saapuvien siirtolaisten majoitus tyhjillään oleviin taloihin tai väliaikaisesti tiivistämällä kolhoosilaisten taloihin;

  c) avustamaan saapuvia siirtolaisia omien talojen rakentamisessa sijoituspaikoilla, asuin- ja talousrakennusten ostossa ja korjauksissa;

  d) jakamaan ennen 1.03.1945 saapuneille siirtolaisille maapalstoja maatalousosuuskunnan sääntöjen mukaisesti;

  e) avustamaan siirtolaisia kotieläinten ja siipikarjan ostossa.

 9. Siirtolaisten vastaanoton, majoituksen, taloudellisen ja työoloihin sopeutumisen järjestämiseksi päätöksen kohdassa 1. luetteloiduilla alueilla on perustettava komissio (toimikunta), johon kuuluvat alueen Yleisliittolaisen kommunistisen (bolševikkien) puolueen ensimmäinen sihteeri (puheenjohtaja), alueen toimeenpanevan komitean puhemies ja Sisäasiain ministeriön kansankomissariaatin hallinnon päällikkö. Komissioille myönnetään lupa luoda alueen vastuullisista työntekijöistä koostuva siirtolaisasioita käsittelevä 6–8 hengen toimintayksikkö, vapauttaen heidät siirtoajan loppuun asti kaikista muista tehtävistä.

 10. Alueellisia komissioita velvoitetaan:

  a) määrittelemään kolmen päivän sisällä piirien siirtolaisten majoitustehtävät ja perustamaan niissä piirikomissiot siirtolaisten majoituksen järjestämiseksi, joihin kuuluvat piirin Yleisliittolaisen kommunistisen (bolševikkien) puolueen ensimmäinen sihteeri (puheenjohtaja), piirin toimeenpanevan komitean puhemies ja Sisäasiain ministeriön kansankomissariaatin piiriosaston päällikkö;

  b) lähettämään raja-alueiden vastaanottopaikkoihin oman alueen valtuutettuja johtohenkilöitä vastaanottamaan ja ohjaamaan siirtolaisten junia majoituspaikoille;

  c) järjestämään siirron ajaksi rautateiden risteysasemille siirtolaiskeskuksia;

  d) lähettämään jokaiseen piiriin oma valtuutettu johtohenkilö piirikomissioiden avustamiseksi siirtolaisten sijoittamisessa;

  e) järjestämään kolhooseissa, joihin tulevia siirtolaisia vastaanotetaan, niille tarkoitettujen asuintalojen valmennus sekä niiden, jotka luovutetaan siirtolaisille että kolhoosilaisten talojen, joihin heidät väliaikaisesti tiivistämällä majoitetaan;

  f) esittämään kymmenen päivän sisällä Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan (VSFNT:n) Kansankomissaarien neuvostolle piirienmukainen majoitussuunnitelma, merkiten lähimmät rautatieasemat ja tiedot valmiudesta siirtolaisten vastaanottamiseksi.

 11. Tiedottamaan alueiden Yleisliittolaisen kommunistisen (bolševikkien) puolueen ensimmäisille sihteereille ja toimeenpanevan komitean puhemiehille heidän henkilökohtaisesta vastuustaan siirtolaisten vastaanottamisessa, majoituksessa, taloudellisten ja työolojen järjestämisessä.

 12. Siirrosta vastaaville alueellisille komissioille myönnetään lupa käyttää siirtolaisten ja heidän omaisuutensa kuljetuksiin saapumisasemalta sijoituskolhooseihin valtiollisten ja paikallisten yritysten moottori- ja hevosajoneuvoja, kolhoosit mukaan lukien.

 13. VSFNT:n Maatalouden kansankomissariaatti (tov. Benediktov) velvoitetaan järjestämään siirtolaisten Suomesta tuoman karjan eläinlääkäritarkastus.

 14. VSFNT:n Valtiollinen pankki (tov. Jemcenko) velvoitetaan järjestämään siirtolaisille Suomen markkojen vaihto neuvostoseteleihin.

 15. Siirtolaisille myönnetään kyseisen päätöksen kohtaa 3. vastaavat etuudet:

  a) Siirtolaiset vapautetaan vv.1945-1946 kaikista valtiollisista rahaveroista, vakuutusmaksuista ja v. 1945 maatalous- ja karjataloustuotteiden luovutuksista valtiolle;

  b) Siirtolaisten matkakulut, omaisuuden ja eläinten kuljetukset sekä heidän lääkintäpalvelut rajalta sijoituskohteisiin siirretään valtion laskuun.

 16. Hankinta-alan kansankomissariaatti (tov. Dvinskoi) velvoitetaan luovuttamaan alueiden toimeenpaneville komiteoille 1'200 tonnia ruokaviljaa myytäväksi puutetta kärsiville siirtolaisille heidän sijoituspaikoillaan valtion hyväksymin hinnoin enintään 100 kg perhettä kohti, mukaan luettuna Jaroslavlin toimeenpanevalle komitealle 500 tonnia, Kalininin toimeenpanevalle komitealle 300 tonnia, Novgorodin toimeenpanevalle komitealle 200 tonnia, Pihkovan ja Velikolukin toimeenpaneville komiteoille 100 tonnia viljaa kullekin.

 17. Kansankomissaarien neuvoston yhteydessä olevaa Metsänsuojelun päähallinto velvoitetaan erottamaan siirtolaisille hakkuualueita rakennustarpeiden hankkimiseksi asuin- ja talousrakennuksia varten Kalininin, Novgorodin, Pihkovan, Velikolukin ja Jaroslavin alueiden toimeenpanevien komiteoiden tilausten perusteella.

 18. Maatalouspankille annetaan lupa myöntää lainaa sitä tarvitseville siirtolaisille heidän asuinpaikoillaan talojen ostoon ja rakentamiseen, rakennusten korjauksiin ja taloudellisiin hankintoihin 10 tuhanteen ruplaan asti taloutta kohti takaisinmaksuajalla 5 vuotta.

 19. SNTL:n Kansankomissariaatti (tov. Zverev) velvoitetaan myöntämään VSFNT:n Kansankomissaarien neuvostolle SNTL:n Kansankomissaarien neuvoston reservivarastosta siirtolaistoiminnan kuluihin 5 miljoonaa ruplaa.

 20. SNTLG Kansankomissariaatin yhteydessä toimivaa Pääöljyhuoltoa velvoitetaan varamaan Valtiollisen puolustuskomitean reservivarastosta 200 tonnia bensiiniä siirtolaisten kuljetuksiin.

 21. Suomesta maahan palaavien neuvostokansalaisten siirto määrätään suoritettavaksi 5. joulukuuta V. 1944 – 15. tammikuuta v. 1945 välisenä aikana.

 22. SNTLG Kansankomissaarien neuvoston maahan palaavien neuvostokansalaisten asioista vastaavaa valtuutettua tov. Golikovia velvoitetaan tarkistamaan 1. joulukuuhun mennessä valmius siirtolaisten lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi sekä tiedottamaan siitä SNTLG ja VSFNT:n Kansankomissaarien neuvostoille.

Valtiollisen puolustuskomitean puhemiehen sijainen
V. Molotov

Comments