Räisälän Kyläjärjestys 1872

Räisälän kyläjärjestys vuodelta 1872.

1 §.

Yksi eli usiammat likellä toisiaan olevat kylät tekevät yhden kyläkunnan, joka valitsee itselleen hallituksen, joka hoitaa sen yhteiset asiat.

Jako kyläkunnista kunnassa tehdään kunnallislautakunnalta, tutkitaan ja valmistetaan yhteisessä kunnan kokouksessa.

2 §.

Kyläkunta-Hallitus jaetaan kahteen osaan, nimittäin 1:siksi kyläkunta kokoukseen ja 2:seksi kyläkunta hallitukseen, jossa olkoon 3, tahi 5 jäsentä.

3 §.

Kyläkunta-kokoukseen kuuluvat kaikki kyläkunnassa asuvaiset kunnan-kokouksessa äänestämiseen oikeutetut jäsenet.

Kyläkunta-Hallituksen jäsenet eli kylänvanhimmat, joita olkoon 3 eli 5, valittakoon yhteisessä kyläkunnan kokouksessa niistä sen jäsenistä, joilla on äänestämisen oikeus.

Walitut kylänvanhimmat valitsevat luvustaan esimiehen ja vara-esimiehen. Näiden toimet kestävät yhden vuoden, milloin uusi vaali pidetään.

Sama mies saattaa tulla jälleen valituksi kahtena eli usiampana vuotena. Älköön kukaan kieltäkään päällensä ottaa tätä tointa, ellei hän sitä ole pitänyt 3 vuotta eli muutoin edeskanna luvallista estettä, jota kyläkunnan kokous saapi hyväksi ottaa eli mitättömäksi katsoa.

4 §.

Kyläkunta-kokouksen velvollisuudet ovat:

 1. Kylävanhempien valitseminen.

  Valitseminen yhdestä eli useammista jäsenistä, jotka kyläkunnan puolesta ovat yhteisissä kunnan kokouksissa läsnä ja siinä puolustavat kyläkunnan oikeuksia.

 2. Toimittaminen yhteisistä asioista, jotka koskevat koko kyläkunnan tarpeita, varakkaisuutta, sairas-hoitoa, neuvoa, sisällistä järjestystä, hengen ja omaisuuden varjelusta sekä lain rikkomisia vastaan että tulen vahinkoa, veden tulvaamista, ruttotautia ynnä muuta vastaan.

 3. Olla kunnanhallitukselle apuna niiden päätöksien toimeen panemisessa, joita on yhteisessä kokouksessa siltä otetut.

Kaikista näistä asioista tulee kyläkunnan kokouksissa keskustella ja päättää. Jos niissä määrätään uhkasakkoa, annetaan kunnan kokouksen tutkittavaksi ja tulee sen etsiä vahvistusta sille kuvernörin tykönä.

Kyläkunnan kokouksen päätöksillä on laillinen voima, kuin vähittäin puolet sen äänestämiseen oikeutetut jäsenet ovat olleet siinä saapuvilla.

Kokouksia pidetään tarpeen jälkeen pyhäpäivinä.

Kaikki asiat päätetään kyläkunnan kokouksessa sen äänestämisluvun jälkeen, kuin kunnan kokouksissa pidetään.

Keskustelemiset kyläkunnan kokouksissa ovat suulliset.

Walituksia yli päätöksiä, otetuita kyläkunnan kokouksissa, ilmoitetaan 14 päivän sisällä kunnan hallitukselle, joka tutkii ja päättää asian, jos se saattaa kuulua sen oikeuden alle eli ei sodi yhteistä lakia vastaan.

5 §.

Kyläkunnan hallituksen velvollisuudet ovat:

 1. Esimiehen kautta kutsua kyläkuntaa kokoukseen.

 2. Walvoa että hyvä järjestys siinä vallitsee.

 3. Esitellä asioita kokouksen keskustelemiseksi ja siinä tutkinnoita johdattaa.

 4. Olla kunnallis-hallitukselle apuna vaadittuin ilmoituksien antamisessa niinkuin myös tehtäväin asiain toimeen panemisessa kyläkunnassa.

 5. Walvoa sen ylitse että hyvä järjestys ja meno ovat kyläkunnassa ja estää, ettei löysäläisiä ja kerjäläisiä kulje ympäri kylässä.

 6. Pitää tointa tulipaloa, veden-tulvan, rutto-taudin, eläin-taudin ja muiden onnettomuuksien estämistä varten ja niistä kunnan-lautakunnalle eli kruunun-palvelioille ilmoittaa.

 7. Olla kruunun-palvelioille apuna kruunun transportti-kyytiin ulostekemisessä, ja poliisi-hallituksessa.

 8. Wastaansanomata täyttää kunnallislautakunnan, kunnan, poliisin ja muiden virkatoimituksiin laillisia käskyjä ja määräyksiä.

 9. Katsoa sen perään että kylälliset järjellisesti ylös-pitäävät uuninsa ja varovasti käyttävät tulta.

 10. Etsiä edistää lukutaitoa kyläkunnassa sen kautta, että lukemisia pidetään sunnuntai-iltoina kyläkunnassa.

 11. Taivuttaa kylällisiä kotikäsitöihin sen kautta, että toimellisimmat heistä hankkivat itsellensä kelpaavia työkaluja ja että niiden perästä muita tehdään.

 12. Koettaa kehoittaa halua ryytimaan viljelykseen ja puiden istuttamiseen.

 13. Huolellisesti peräänkatsoa, että siisteys vallitsee taloissa ja maitosuojissa: ne jotka näissä päällekatsannoissa näyttäävät erinomaisen toimen, tulkoot kunnan kokouksessa julkisesti kiitetyiksi.

 14. Walvoa puhtaan elämän ylitse kyläkunnassa ja katsoa erinomattain sitä ettei väkeviä juomia myödä ja tehdä luvattomasti, ja rikkovaiset siinä sivussa lailliseen edesvastaukseen saattaa.

 15. Pitää huolta että kylätiet kunnossa pidetään.

 16. Sovinto-oikeuden mukaan, etsiä estää turhista jutuista ja koettaa sovitella riitaisia.

 17. Toimittaa yhteiselle kansalle selkiää tietoa pienien lapsien oikiasta hoitamisesta.

 18. Koettaa edesauttaa kaikki, joka saattaa edistää hyviä tapoja, hyvää järjestystä ja työntekeväisyyttä kyläkunnassa.

 19. Jos tarvis vaatii, sakoittaa sitä, joka laiminlyöpi, että toimittaa sitä, mitä hänelle on kyläkunnan hallitukselta eli kyläkunnan kokoukselta käsketty tehtäväksi, korkeemmittain kahden markan sakolla, jotka järkiään ulosotetaan kyläkunnan hallitukselta ja lankeaa pitäjän vaivaiskassalle. Se mitä laiminlyöty on pitää yli sen tulla tehdyksi kyläkunnan hallituksen toimen kautta, laiminlyöjän kustannuksella, joka ulosotetaan sakkorahan kanssa.


Wiipurissa, N. A. Zilliacus'en kirjapainossa 1872

Comments