Vuonna 1991 Karjalassa ja Inkerinmaalla

Kir­joit­ta­ja
– Pert­ti Laak­so­nen
Vuo­si
– 01.09.2010, 11:08:00
– 01.08.2020, 14:50:00
Muok­kaus
– In­ke­ri Klu­bi ry – Клуб Инг­рия
– Ku­vat ja vi­deot li­sät­ty.
– Ko­ros­tuk­set ja tyy­lit li­sät­ty.

Mo­nes­ta mer­kit­tä­väs­tä ta­pah­tu­mas­ta on ku­lu­nut kak­si­kym­men­tä vuot­ta.

  • Vi­ro it­se­näis­tyi 20.8.1991.
  • Sa­moin muut Bal­tian maat syk­syl­lä 1991.
  • Neu­vos­to­liit­to ha­jo­si syk­syl­lä 1991.
  • Mo­net suo­ma­lai­set o­li­vat mu­ka­na Vi­ron mu­siik­ki­ta­pah­tu­mis­sa ke­säl­lä ja syk­syl­lä 1991.
  • Kon­ser­tit päät­tyi­vät Tal­lin­nan lau­lu­la­val­la Vi­ron kan­sal­lis­lau­luun.
  • Ber­lii­nin muu­ri o­li kaa­tu­nut jo ai­kai­sem­min: 9.11.1989.
  • Per­he­nie­men o­pis­ton en­sim­mäi­nen mat­ka Kir­vuun.

Per­he­nie­men o­pis­ton en­sim­mäi­nen mat­ka Kir­vuun

Mat­ka teh­tiin 17.9.1990. Sii­tä on tä­nä syk­sy­nä 21 vuot­ta, mut­ta se “poi­ki” vuon­na 1991 mon­ta mer­kit­tä­vää ta­pah­tu­maa Kir­vus­sa.

En­sim­mäi­sen mat­kan val­mis­te­lut a­loi­tet­tiin vuon­na 1989 ja vuo­den val­mis­te­lun jäl­keen ta­vat­tiin kun­nan­joh­ta­ja ja Sai­ra­lan kan­sa­no­pis­ton i­sän­nät. Le­ning­ra­din Pat­riot-­te­lak­ka lä­het­ti Kir­vuu­n e­vers­tin. Jär­jes­te­lyt a­vau­tui­vat ai­koi­naan var­si­nai­ses­ti Väi­nö Jääs­ke­läi­sen vih­jeen pe­rus­teel­la kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vä­nä Kui­van­non san­ka­ri­hau­doil­la 1990. Hän ker­toi mie­hes­tä, jo­ka pa­neu­tuu to­sis­saa­n an­net­tuun teh­tä­vään.

Sain Es­ko Im­mo­sen yh­teys­tie­dot Lap­peen­ran­nas­ta. O­lin neu­vo­tel­lut lä­hes kym­me­nen mat­ka­toi­mis­ton kans­sa ja mak­sa­nut kä­si­ra­han­kin lin­ja-au­to­ryh­mäs­tä tam­mi­kuus­sa 1990. Ku­kaa­n ei lu­van­nut var­maa pe­ril­le­pää­syä muu­ta kuin “… Vii­pu­ris­sa sit­ten nä­kee, mi­hin saak­ka pää­see …” Es­ko Im­mo­nen tart­tui a­siaan ja sel­vit­ti vä­lit­tö­mäs­ti kaik­ki ka­na­vat, mi­tä lu­pia tar­vi­taan ja ke­nel­tä hae­taan. Hän kä­vi neu­vot­te­lu­ja myös Kir­vus­sa. E­lo­kuus­sa pää­sy Kir­vuun näyt­ti jo var­mal­ta ja Es­kon kaut­ta tu­li vies­ti, et­tä o­lem­me myös Kir­vun vi­ra­no­mais­ten puo­les­ta ter­ve­tul­lei­ta.

Es­ko Im­mo­sen kans­sa jär­jes­tet­tiin Kir­vun yh­tey­det ja juh­lat ko­ko 1990-­lu­ku. Myös se Kir­vun Pi­tä­jä­seu­ran en­sim­mäi­nen suu­ri KIR­VUN KIHUPYHÄ juhannuksena 1991, kun yli 800 hen­keä pää­si Kir­vuun. Im­mo­nen hoi­ti myös mon­ta muu­ta pi­tä­jä­juh­laa. Muun muas­sa Jääs­ki-­juh­lat elo­kuus­sa 1994, jois­sa o­lin mu­ka­na. Sa­moin Per­he­nie­men o­pis­ton 70-­vuo­tis-­juh­lao­suu­den Kir­vus­sa 1994.

KIR­VUUN vein toi­sen mat­ka­ryh­män tou­ko­kuun lo­pul­la 1991 ja uu­del­leen Neu­vos­to­lii­ton val­lan­ku­mouk­sen ai­kaa­n e­lo­kuus­sa 1991. Tou­ko­kuun käyn­ti o­li sa­mal­la “tun­nus­te­lu” kirk­ko­py­hien jär­jes­tä­mi­sek­si. Var­si­nai­set kirk­ko­py­hät a­loi­tet­tii­n o­pis­ton toi­mes­ta tou­ko­kuus­sa 1992. Sii­tä on en­si vuon­na ku­lu­nut 20 vuot­ta.

E­lo­kuus­sa 1991 on­gel­mia Kir­vuun pää­sys­sä.

Olin mat­ka­ryh­män kans­sa me­nos­sa Kir­vuun. Kaik­ki yh­teys­hen­ki­löt o­li vaih­det­tu lauan­tai­na 17.8.1991 Vii­pu­ris­sa. E­del­li­se­nä päi­vä­nä Es­ko Im­mo­sen käy­des­sä Vii­pu­ris­sa mat­kaa vii­meis­te­le­mäs­sä, hän kes­kus­te­li tut­tu­jen yh­teys­vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Em­me pääs­seet Por­tin­hoi­kan puo­mia pi­dem­mäl­le. E­des­sä o­li ko­ko päi­vän o­dot­te­lu Vii­pu­ris­sa. Mat­ka­ryh­mäs­sä o­li edus­kun­nan pu­he­mie­hen Mik­ko Pe­sä­län puo­li­so Kai­sa Pe­sä­lä. Hän o­li o­pis­ton joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja.

Sa­noim­me: “… a­sia me­nee suo­raan Suo­men e­dus­kun­nal­le …” Il­lal­la pää­sim­me Kir­vuun e­väs­tyk­sel­lä: “… ker­to­kaa Suo­mes­sa, et­tä tääl­lä on kaik­ki hy­vin …”

Tar­koi­tus o­li is­tut­taa­ “Ys­tä­vyy­den puu” Sai­ra­lan o­pis­tol­le. Laat­ta­kin o­li tee­tet­ty teks­tei­neen Ke­rap­las­til­la. Per­he­nie­me­läis­tä al­ku­pe­rää­ o­le­va puun­tai­mi jäi “pa­pe­rien puut­tues­sa” Nui­ja­maan tul­liin. Uu­si tai­mi haet­tiin Roi­ni­las­ta, Ee­ro ja Eu­gen Luu­min ko­ti­ti­lan mail­ta. Tai­mi is­tu­tet­tiin ja kas­vaa edel­leen Kir­vus­sa, Sai­ra­lan o­pis­ton pi­hal­la.

Sun­nun­tai­na 18.8.1991 o­sa mat­ka­ryh­mäs­tä jäi so­ti­lai­den van­gik­si. Kaik­ki Kir­vuun joh­ta­vat tiet o­li mie­hi­tet­ty so­ti­lail­la. Niin myös Kar­vas­sal­men sil­lan seu­tu. Vas­ta Suo­meen tul­les­sa au­ton ra­dios­ta kuu­lim­me, et­tä Neu­vos­to­lii­tos­sa on käyn­nis­sä val­lan­kaap­pau­sy­ri­tys. Jelt­sin sei­soi Mos­ko­vas­sa pans­sa­ri­vau­nun pääl­lä sil­loin kun me olim­me Kir­vus­sa ja is­tu­tim­me “ys­tä­vyy­den puu­ta”. Ra­ja-a­lueen vah­vis­tus so­ti­lail­la o­li to­teu­tet­tu ve­nä­läi­siä var­ten, et­tä he ei­vät pää­se pa­ke­ne­maan Suo­meen.

In­ke­rin kirkk­ko ja muu­tok­set

En­sim­mäi­nen kun­nos­tet­tu kirk­ko Ku­pa­nit­sas­sa vi­hit­tiin käyt­töön hel­lun­tai­na 1991. O­lin siel­lä mat­ka­ryh­män kans­sa. Hei­nä­maa­lai­sen Lee­na Viks­te­nin kans­sa o­li ryh­mää koot­tu.

Kupanitsan kirkko
Ku­pa­nit­san kirk­ko

Tä­mä mat­ka o­li viik­ko en­nen, kun sit­ten kä­vin Kir­vus­sa.

Vä­keä juh­lil­la 3’000 – 4’000 hen­keä. Täy­des­sä au­tos­sa o­li en­ti­siä ku­pa­nit­sa­lai­sia ja in­ke­ri­läi­siä myös Ruot­sis­ta. Vii­mei­nen e­los­sa ole­va, In­ke­rin kir­kos­sa pal­vel­lut pap­pi, Aa­ta­mi Kuort­ti o­li kun­nia­vie­ras. Hä­nen i­lon­sa ja sa­nan­sa kos­ket­ti­vat kaik­kia, kun en­ti­nen ko­ti­kirk­ko o­tet­tii­n uu­del­leen käyt­töön. In­ke­rin uu­den aa­mun en­sim­mäi­nen uu­si pap­pi, Ar­vo Sur­vo lau­loi: “Nou­se, oi ka­don­nut In­ke­ri, kirk­ko­si rau­niois­ta …”

Ku­pa­nit­san Kik­ke­rin ky­lä yh­dis­tää myös Aa­ta­mi Kuort­tia ja Ar­vo Sur­voa. He o­vat mo­lem­mat syn­ty­neet siel­lä.

In­ke­rin mum­mot nä­ki­vät ru­kous­ten täyt­ty­vän: “Her­ral­ta tä­mä on tul­lut ja on ih­meel­lis­tä mei­dän sil­mis­säm­me”, Näil­lä p­sal­min sa­noil­la pu­ki mum­mo­jen a­ja­tuk­set to­dek­si Hei­no­lan pap­pi Pent­ti Mur­to juh­las­sa. Juh­laa­n o­li kir­joi­tet­tu o­ma vih­kiäis­vir­si su­vi­vir­ren sä­ve­lil­lä. Mo­net sit­tem­min In­ke­rin kir­kos­sa pap­pei­na ja työn­te­ki­jöi­nä pal­vel­lee­t o­li­vat vih­kiäi­sis­sä mu­ka­na. Mai­nit­ta­koon heis­tä Ar­vo Soit­tu. Hä­nel­lä on kos­ke­tus O­ri­mat­ti­lan Nii­ni­kos­kel­le so­ta-ai­ka­na siel­lä syn­ty­neen serk­kun­sa Erk­ki Rät­tä­lin kaut­ta.

Kirk­ko val­mis­tui no­peas­ti. O­lin saa­nut ol­la tou­ko­kuus­sa 1990 en­sim­mäi­ses­sä tal­koo­ryh­mäs­sä, jo­ka a­loit­ti var­si­nai­ses­ti kir­kon kun­nos­tuk­sen. Tuol­ta tal­koo­reis­sul­ta sain teh­tä­väk­se­ni hank­kia O­ri­mat­ti­las­ta kat­toik­ku­nan yh­dek­sän met­riä kor­kean kuo­rio­san kat­toon. Sen toi­mek­sian­non myö­tä me­nin ar­kail­len Ke­rap­las­til­le. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ta­pio Nie­mi­nen ja Ke­rap­last tart­tui­vat he­ti a­siaan. Ta­pio Nie­mi­nen o­li ol­lut jo ai­kai­sem­min vie­mäs­sä kirk­koo­n uu­sia kel­lo­ja he­rät­tä­jäyh­dis­tyk­sen, evan­ke­lis­ten ja e­si­kois­les­ta­dio­lais­ten kans­sa.

Vih­kiäis­mat­kal­ta on mon­ta ko­ho­koh­taa. Mai­nit­ta­koo­n yk­si.

Ker­roin Suo­men puo­lel­la au­tos­sa tal­koo­reis­sus­ta vuo­si ai­kai­sem­min. Sa­noin, et­tä sil­loin tu­li e­sil­le, et­tä In­ke­rin mummo, Katri Smirnova oli juuri vuonna 1990 pääs­syt sii­hen jo­noo­n, et­tä saa jää­kaa­pin vii­den vuo­den pääs­tä. Ei ai­kaa­kaan, kun lin­ja- au­tos­sa kier­si hat­tu ja ke­rät­tiin ra­hat Kat­rin uu­teen jää­kaap­piin. Lap­peen­ran­nas­sa poi­ket­tiin ko­din­ko­ne­liik­kee­seen ja os­tet­tiin sen ko­koi­nen kaap­pi, mi­kä mah­tui au­ton ta­va­ra­ti­laan. In­ke­rin mum­mo sai kaa­pin nel­jä vuot­ta e­tua­jas­sa ja ra­haa jäi vä­hän y­li­kin.

Täl­lai­sia muis­to­ja kah­den­kym­me­nen vuo­den ta­kaa. Sil­loin ei täy­sin ym­mär­ret­ty, mil­lais­ten muu­tos­ten kes­kel­lä e­let­tiin Suo­mes­sa ja mei­dän lä­hel­läm­me Neu­vos­to­lii­tos­sa. Nyt näem­me, et­tä ne o­li­vat to­del­la mer­kit­tä­viä ai­ko­ja ja niis­tä on vas­ta kak­si­kym­men­tä vuot­ta.

Comments