Arkistot

Kar­koi­tu­se­lin­ten ar­kis­to­jen mer­ki­tyk­ses­tä in­ke­ri­läis­ten his­to­ri­an tut­ki­muk­ses­sa

De­mok­raat­ti­sel­la ny­ky-Ve­nä­jäl­lä S­ta­li­nin vai­no­jen his­to­ri­a on tut­kit­tu ja ku­vat­tu mel­ko laa­jal­ti. NL:n kar­ko­tu­se­lin­ten ai­neis­to­jen tut­ki­mus tu­li tär­ke­äk­si täs­sä työs­sä to­dis­ta­jien ker­to­mus­ten rin­nal­la. Nii­den pe­rus­teel­la on to­dis­tet­tu S­ta­li­nin kan­sal­lis­po­li­tii­kan kar­ko­tus­luon­ne NL:n kan­so­ja ja m.m. suo­ma­lai­si­a koh­taan. Ar­kis­to­tie­to­jen an­si­os­ta Ve­nä­jän suo­ma­lai­set sai­vat tie­tää ka­don­nei­den su­ku­lais­ten­sa koh­ta­lois­ta ja sai­vat po­liit­tis­ten kar­ko­tus­ten uh­rin s­ta­tuk­sen, blo­kad­ni­kin s­ta­tuk­sen (­niin Ve­nä­jäl­lä kut­su­taan hen­ki­löä, jo­ka a­sui Le­ning­ra­din pii­ri­tyk­ses­sä vä­hin­tään 4 kuu­kaut­ta). He to­dis­ti­vat o­man suo­ma­lai­sen syn­ty­pe­rän­sä, jos si­tä vah­vis­ta­vat a­si­a­pa­pe­rin­sa o­li me­ne­tet­ty so­dan ja kar­ko­tuk­sen ai­ka­na. Il­man nii­tä o­li mah­do­ton­ta muut­taa Suo­meen tai o­sal­lis­tu­a In­ke­rin Lii­ton kaut­ta Suo­men ra­hoit­ta­miin hank­kei­siin.

So­da­nai­kais­ten kar­koi­tus­ten ja pii­ri­tyk­sen ai­het­ta kos­ke­taan W.Ko­kon ar­tik­ke­lis­sa ”Le­ning­ra­din saar­to ja in­ke­rin­suo­ma­lai­set”, jo­ka jul­kais­tiin vi­ral­li­ses­sa In­ke­rin Lii­ton si­vus­tos­sa Le­ning­ra­din pii­ri­tyk­sen lo­pet­ta­mi­sen yh­tey­des­sä se­kä In­ke­ri­läis­ten vies­tis­sä 2/2014 ja jo­pa kol­man­nen ker­ran In­ke­rin kul­tuu­ri­ka­na­vas­sa 1/2014, pie­nin muu­tok­sin.

Le­ning­ra­din pii­ri­tys ei ol­lut neu­vos­to­his­to­ri­an­kir­joi­tuk­sen lu­vat­to­mi­a ai­hei­ta (­toi­sin kuin vai­not ja kar­ko­tuk­set), mut­ta ... sii­tä ei pu­hut­tu mo­nes­sa neu­vos­to­suo­ma­lai­ses­sa per­hees­sä. Lap­set, joi­den van­hem­mat jäi­vät e­loon pii­ri­tyk­sen ai­ka­na, luu­li­vat, et­tä van­hem­pien on vai­ke­aa muis­taa­ uu­del­leen so­dan kau­hu­ja. Pe­rest­koi­kan ai­ka­na tu­li sel­väk­si, et­tä heil­lä o­li toi­nen­kin syy vai­e­ta. He pel­kä­si­vät sat­tu­mal­ta tul­la sa­no­neek­si, et­tä hei­dät e­va­kuoi­tii­n ”e­ri­koi­sel­la ta­val­la”. Sen vuok­si to­tuu­den­mu­kais­ta tie­to­a täs­tä ai­hees­ta on vä­hän. Sii­tä huo­li­mat­ta o­li yh­tei­nen his­to­ri­al­li­nen taus­ta, jo­ka ei so­vel­lu e­del­lä mai­ni­tun ar­tik­ke­lin e­räi­siin väit­tei­siin.

«­Suu­rin o­sa maan­mie­his­täm­me a­sui maa­seu­dul­la, mis­sä ko­din lä­hel­lä o­li o­ma pe­ru­na­pel­to ja ”­li­ä­väs­sä” o­ma leh­mä... Pe­ru­nat ja ha­pan­kaa­li­tyn­ny­ri kel­la­ris­sa se­kä o­ma leh­mä o­li­vat kyl­lä jon­kin­lai­se­na pe­las­tuk­se­na ver­rat­tu­na kau­pun­gis­sa hal­lin­nee­seen nä­län­hä­tään». Kyl­lä, so­dan a­lul­la maa­seu­dul­la a­su­val­la vä­es­töl­lä o­li kas­vi­maa ja kar­ja, mut­ta Suu­ri I­sän­maal­li­nen so­ta o­li an­ka­ra se­kä vi­hol­lis­ta et­tä o­maa kan­saa koh­taan. Kaik­ki maam­me va­rat suun­nat­tiin rin­ta­mal­le. So­ti­laat vei­vät e­lin­tar­vik­kei­ta kel­la­reis­ta tar­koi­tuk­sel­la rat­kais­ta e­lin­tar­vi­ke­pu­la Le­ning­ra­din rin­ta­mal­la ja mo­nis­sa so­ta­sai­raa­lois­sa. Vas­tus­tus voi­tiin kä­si­tel­lä ”­neu­vos­to­vas­tai­sek­si toi­min­nak­si” ja ran­gais­ta S­ta­li­nin jär­jes­tel­män ta­po­jen mu­kaan.

”­Syys-tal­ven ai­ka­na In­ke­rin maa­seu­dul­la kul­ki­vat mo­nen­lai­set var­kaat, jot­ka o­li­vat tie­toi­si­a maa­lais­vä­es­tön «­rik­kau­des­ta». Ul­ko­na ol­leis­ta maa­kel­la­reis­ta pe­ru­nat va­ras­tet­tii­n öi­sin ja jos­kus kes­kel­lä päi­vää­kin ta­lous ryös­tet­tiin ja leh­mä vie­tiin pois, sik­si lap­set ja van­huk­set ei­vät pys­ty­neet jär­jes­tä­mään mi­tään vas­ta­rin­taa”. Ko­vas­ta nä­läs­tä joh­tu­en jot­kut me­net­ti­vät mo­raa­lin­sa ja jo­pa mie­len­ter­vey­den. Mut­ta so­dan en­sim­mäi­sis­tä päi­vis­tä Le­ning­ra­dis­sa ki­ris­tet­tiin kar­kois­tu­se­lin­ten val­von­ta ää­rim­mil­leen. Si­sään­pää­sy kau­pun­kiin ja u­los­pää­sy sii­tä o­li mah­dol­li­nen vain si­sään­pää­sy­lu­val­la. Sel­lai­sil­la toi­men­pi­teil­lä ha­lut­tii­n eh­käis­tä vi­hol­li­sen tu­ho­te­ki­jöi­den ja va­koi­li­joi­den tun­keu­tu­mis­ta. Sik­si vaik­ka in­ke­ri­läi­sil­lä o­li­si säi­ly­nyt e­räi­tä e­lin­tar­vik­kei­ta, sel­lai­nen ta­pa rat­kais­ta e­lin­tar­vi­ke­pu­la o­li­si ol­lut tus­kin mah­dol­li­nen.

Nyt on laa­jal­ti tie­det­ty, et­tä pii­ri­tyk­ses­sä syn­tyi n.s. ”­mus­ta pörs­si”, mis­sä voi­tii­n os­taa­ e­lin­tar­vik­kei­ta sa­tu­mai­sil­la hin­noil­la. Ve­nä­jän tut­ki­jat kir­joit­ta­vat, et­tä e­lin­tar­vik­kei­den ”y­li­jää­mät” muo­dos­tui­vat ka­tu­ryös­tön, kort­tien vää­ren­nök­sen ja va­ras­tois­ta va­ras­ta­mi­sen ta­ki­a. Tut­ki­jan mu­kaa­n o­li vie­lä yk­si ka­na­va. Hän ai­van oi­ke­as­ti mai­nit­see­, et­tä ra­hat ei­vät mak­sa mi­tään pii­ri­tyk­sen ren­kaas­sa ja vaih­to suo­ri­tet­tiin kal­leuk­siin. A­se­ma rin­ta­mal­la o­li e­pä­mää­räi­nen. Kal­leu­det o­li­vat ai­no­a­na luo­tet­ta­va­na va­luut­ta­na. ”«­Lin­nas­ta» kä­vi myös näl­käi­si­ä, jot­ka ha­lu­si­vat vaih­taa kul­ta- ja ho­pe­a­e­si­nei­tä ruo­kaan. Jot­kut in­ke­ri­läi­set ei­vät voi­neet vas­tus­taa kiu­saus­ta, sai­vat kä­teen kul­taa ja jäi­vät tal­vek­si il­man ruo­kaa.” So­ta-ai­ka­la­kien mu­kaan täl­lai­nen kau­pan­käyn­ti (­Ve­nä­jäl­lä se kut­su­taan kei­not­te­luk­si) ran­gais­tiin te­loi­tuk­sel­la am­pu­mal­la pai­kal­la il­man tut­kin­taa ja tuo­mi­o­ta. Le­ning­ra­dis­sa sel­lais­ta ”­lii­ke­toi­min­taa” har­joit­ti­vat maa­na­lai­set ri­kol­li­set jou­kot. Ai­na­kin niin to­dis­ta­vat NKVD:n (­si­säa­si­ain­kan­san­ko­mis­sa­ri­aat­ti, neu­vos­to­kar­koi­tu­se­lin vv 1934 -1946) se­los­tuk­set.

Sen ar­kis­toi­hin si­säl­tyy run­sas ai­neis­to suo­ma­lai­sis­ta­kin, hei­dän ”­neu­vos­to­vas­tai­ses­ta toi­min­nas­ta”, ”a­gi­taa­ti­os­ta”, ”yh­teis­toi­min­nas­ta vi­hol­li­sen kans­sa” j­ne. Nyt on to­dis­tet­tu, et­tä nä­mä syyt­teet te­kais­tiin kar­koi­tus­po­li­tii­kan puo­lus­tuk­sen ta­ki­a. U­sein kir­joi­tet­tiin si­tä, mi­tä pääl­lys­tö ha­lu­si näh­dä. Li­säk­si NKVD:n työn­te­ki­jöi­den o­li pak­ko o­soit­taa­ ak­tii­vi­nen toi­min­ta va­koi­li­joi­den haus­sa, ja ”e­päi­lyt­tä­vät vä­hem­mis­töt” o­li­vat mu­ka­va­na koh­tee­na an­si­oi­tu­a täs­sä työs­sä. Sil­lä se­los­tuk­si­a, mis­sä o­li­si tie­to, et­tä jo­ku suo­ma­lai­nen (in­ke­ri­läi­nen) o­li­si y­rit­tä­nyt har­joit­taa lii­ke­toi­min­ta ja ri­kas­tu­a tois­ten mur­heel­la, ei löy­dy. Jo­pa jul­mat neu­vos­to­kar­ko­tu­se­li­met o­li­vat var­mat, et­tä suo­ma­lai­set nä­ki­vät näl­kää pii­ri­tyk­sen ai­ka­na sa­moin kuin toi­set le­ning­ra­di­lai­set.

Siis kak­si Le­ning­ra­din a­lu­een kun­ta­sa­no­ma­leh­te­ä jul­kai­si lau­sun­not W.Ko­kon ar­tik­ke­lis­ta. Vsev­lozs­ki­jen ves­ti (­Seu­los­koin vies­tit) kir­joi­tuk­ses­sa ”­Kaik­ki o­li­vat sa­mas­sa ren­kaas­sa” (14.5.2014 s.6) te­ki sel­lai­sen kom­men­tin in­ke­ri­läi­sis­tä pii­ri­tyk­sen ai­kai­sis­ta ”­kiu­sauk­sis­ta”: ”­Mo­ni jou­tui ym­mäl­lee­n, et­tä tut­ki­ja tuo­mit­see kar­koi­tus­po­li­tii­kan in­ke­rin­suo­ma­lai­si­a vas­taan ja sa­mal­la kir­joit­taa sei­kois­ta, joi­ta ei saa­ ar­vi­oi­da toi­sin kuin rik­ko­muk­sek­si. Kei­not­te­lu ran­gais­tiin fa­sis­tien saar­to­ren­kaan si­säl­lä ar­mot­to­mas­ti, sii­tä to­dis­ta­vat NKVD:n ar­kis­ton ai­neis­to. Sa­ma­nai­kai­ses­ti sel­lai­si­a ta­pah­tu­mi­a ei ol­lut fik­see­rat­tu suo­ma­lai­si­a koh­taan vaik­ka suo­ma­lai­set ”e­päi­lyt­tä­vä­nä vä­hem­mis­tö­nä” o­li­vat e­ri­kois­val­von­nas­sa.” Ki­rovs­kin kau­pun­gin kun­ta­sa­no­ma­leh­des­sä Laa­dok­ka (8.5.2014 s.14) ”En­nen kuo­le­maa kaik­ki o­li­vat yh­den­ver­tai­set” teh­tiin sa­man­lai­nen kom­ment­ti: ”­Kei­not­te­lu ran­gais­tiin fa­sis­tien saar­to­ren­kaas­sa ar­mot­to­mas­ti, sii­tä to­dis­ta­vat NKVD:n ar­kis­ton ai­neis­to. Sa­ma­nai­kai­ses­ti suo­ma­lai­si­a koh­taan sel­lai­si­a ta­pah­tu­mi­a ei o­le fik­see­rat­tu vaik­ka suo­ma­lai­set ”e­päi­lyt­tä­vä­nä vä­hem­mis­tö­nä” o­li­vat e­ri­kois­val­von­nas­sa. Neu­vos­to­val­ta ra­joit­tui po­liit­ti­siin syyt­tei­siin. Sen nä­kö­kan­nas­sa ja käs­kyis­sä suo­ma­lais­ten suh­tee­n o­li kui­ten­kin e­nem­män kun­ni­oi­tus­ta kuin tut­ki­jan jär­kei­lys­sä li­ki­nä­köi­sis­tä kei­not­te­li­jois­ta”.

Ja­ni­na E­mi­li­a Il­jai­nen,
Seu­los­koi.
Kah­den b­lo­kad­ni­kin las­ten lap­si.


Comments