Tuu­ta­rin Ju­han­nus­juh­la 2022

lähettänyt Клуб Ингрия 10.4.2022 klo 12.12

Съезд «Инкерин Лиитто»
Съезд «Инкерин Лиитто»

In­ke­rin lii­ton kong­res­si pi­det­tiin 9. huh­ti­kuu­ta Le­ning­ra­din alu­een ys­tä­vyy­den ta­lon ko­kous­sa­lis­sa.

Lyu­bov Se­ve­ri­ko­va muis­tut­ti Se, et­tä Suo­mes­sa vie­te­tään tä­nä päi­vä­nä yleis­tä juh­la­päi­vää — suo­men kie­len päi­vää. Ylei­sö kuun­te­li hän­tä kiin­nos­tu­nee­na no­vel­li suo­men kie­li­opin ja kir­ja­kie­len luo­jas­ta Mi­ka­el Ag­ri­co­las­ta Raa­ma­tun en­sim­mäi­ses­tä suo­men­nok­ses­ta.

In­ke­rin lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Dmit­ri Pol­ja­kov te­ki sel­vi­tyk­sen yri­tyk­sen toi­min­nas­ta kah­den vii­me vuo­den ai­ka­na to­de­ten, et­tä huo­li­mat­ta CO­VID-19-pan­de­mi­aan liit­ty­vis­tä ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta seu­ra jat­koi toi­min­taan­sa. Eri­tyi­ses­ti vuo­si­na 2020 ja 2021 oli mah­dol­lis­ta jär­jes­tää Ju­han­nus­juh­la. Juh­lan ajan­koh­tia jou­dut­tiin kui­ten­kin muut­ta­maan mer­kit­tä­väs­ti. Yh­dis­tyk­sen toi­min­taa ti­li­kau­del­la pi­det­tiin tyy­dyt­tä­vä­nä.

Puo­lu­eko­kou­se­dus­ta­jat va­lit­si­vat In­ke­rin lii­ton val­tuus­ton,

  • pu­heen­joh­ta­ja Dmit­ri Pol­ja­kov va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti uu­del­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le.

Val­tuu­te­tut kes­kus­te­li­vat vuo­den 2022 ju­han­nus­juh­liin liit­ty­vis­tä asi­ois­ta.

  • Juhannusjuh­la jär­jes­te­tään 25. ke­sä­kuu­ta
  • Tuu­ta­ris­sa
  • Tuu­ta­rin Puis­ton alu­eel­la.
Comments