Mui­nais­tie­teel­li­siä ky­sy­myk­siä In­ke­ri­läi­sil­le

lähettänyt Клуб Ингрия 8.6.2022 klo 9.43

Mui­nais­tie­teel­li­siä ky­sy­myk­siä In­ke­ri­läi­sil­le.

Pie­ta­rin Sa­no­mis­sa oli vii­me­ku­lu­neen jou­lun-aa­ton 1871 nu­me­ros­sa kir­joi­tus hra Po­lä­ko­vin tut­ki­mis­ta ran­ta­pen­ke­reis­tä Ää­nis­jär­ven ete­lä-ran­teil­la ja mi­tä hän niis­tä on löy­tä­nyt. 1 Tä­män joh­dos­ta oli­si ky­syt­tä­vä; ei­kös tääl­lä In­ke­rin maal­la­kin, esi­mer­kik­si me­ren ran­teil­la Nar­vaan ja Sys­ter­pek­kiin päin, ole ha­vait­tu mi­tään sem­moi­sia pen­ke­rei­tä, jois­ta oli­si löy­ty­nyt sa­man­lai­sia mui­nais-ai­kui­sia sa­vi­pa­tain kap­pa­lei­ta, te­rä­vik­si hi­vo­tui­ta mui­nais­kan­sain ki­vi­ka­lu­ja ja lui­ta se­kä hii­liä ja tuh­kaa? Sem­moi­sia sa­vi­pa­tain kap­pa­lei­ta ja maas­ta löy­ty­viä hi­vo­tui­ta ki­vi­ka­lu­ja lap­set ta­val­li­ses­ti hy­vin ha­luk­kaas­ti kai­ve­le­vat ylös ja kan­te­le­vat ko­tiin, jos vaan mis­sä hei­tä las­ten kä­siin ulot­tu­maan as­ti löy­tyy.

Pie­ta­rin Sa­no­mis­sa oli­kin jo­ku ai­ka sit­ten kir­joi­tus mui­nais­kan­sal­li­sis­ta ki­vi­ka­luis­ta, ni­mit­täin sem­moi­sis­ta, joi­ta käy­tet­tiin kir­vei­nä, veit­si­nä, kei­hään ja tuu­ran te­ri­nä, talt­toi­na ja mui­na sem­moi­si­na te­rä­ka­lui­na nii­nä ai­koi­na, joi­na ih­mi­set vie­lä ei­vät tun­te­neet­kaan rau­taa ei­kä muu­ta sem­moi­siin tar­pei­siin kel­vol­lis­ta me­tal­lia.

Sem­moi­sil­la mui­nais­ka­luil­la siis on pal­joa suu­rem­pi mer­ki­tys, kuin pal­jai­na las­ten leik­ki­ka­lui­na kuu­lu­mi­nen. Ne ovat to­dis­tus­kap­pa­lei­ta iki­van­han ai­kuis­ten su­ku­pol­vein ta­vois­ta ja olois­ta, ja juu­ri sen­täh­den on sem­mois­ten ka­luin löy­tö­pai­kois­sa pal­joa enem­min tut­kit­ta­vaa ja var­teen otet­ta­vaa, kuin mi­tä lap­sil­le­kaan kel­va­ta voi­pi. Ne ki­vi­ka­lut usein ovat kel­van­neet van­hain­kin las­ten le­luik­si, sil­lä nii­tä ne käyt­tä­vät tai­ka­ka­lui­na van­han-ai­kuis­ten noi­tain ja ar­po­jain ta­val­la. Niil­lä ne pai­ne­le­vat ki­pei­tä ja tau­ti­sia paik­ko­ja ih­mi­sis­sä ja eläi­mis­sä, niis­tä kaa­pu­te­taan ki­veä ve­teen ja juo­te­taan si­tä sai­rail­le, ja si­tä var­ten sa­no­taan, et­tä sem­moi­set ki­vet ovat ukon nuo­lia ja ukon kyn­siä, joi­ta en­si­mäl­tä uk­ko ju­ma­la it­se mu­ka on tai­ka­ka­lui­nan­sa käyt­tä­nyt, ja ne, jot­ka uk­ko ju­ma­la hai­rauk­sis­san­sa vä­lis­tä on vis­kan­nut pil­vis­tä maa­han nii­tä nyt maa­ju­ma­lat tääl­lä vuo­ros­tan­sa sa­man­lai­si­na noi­ta­ka­lui­na käyt­tä­vät.

Jos mis­sä nyt sem­moi­sia mui­nais-ai­kui­sia ki­vi­ka­lu­ja, sa­vi­pa­tain kap­pa­lei­ta ja mui­ta sem­moi­sia mer­kil­li­syyk­siä oli­si löy­ty­nyt, niin niis­tä pyy­täi­si Pie­ta­rin Sun­nun­tai­leh­den toi­mi­tus saa­dak­sen­sa kir­jal­li­ses­ti ta­hi suul­li­ses­ti tie­to­ja, ja et­tä sa­mal­la ker­taa myös­kin ne kä­sil­le sat­tu­neet ki­vi­ka­lut ja mui­nais-ai­kuis­ten sa­vi­pa­tain kap­pa­leet toi­mi­tuk­sel­le kä­siin saa­tet­tai­siin. Wie­lä mer­kil­li­sem­pi oli­si, jos joi­ta­kui­ta mui­nais-ai­kui­sia vas­ki­ka­lu­ja mis­tä oli­si löy­ty­nyt. Kai­kis­ta sem­moi­sis­ta oli­si tar­koin kir­joi­tet­ta­va; min­kä­lai­sis­ta pai­kois­ta ja maan pääl­tä­kö vain kuin­ka sy­väs­tä maan si­säs­tä ne ovat löy­ty­neet.

Toi­nen ky­sy­mys kos­kee tääl­lä In­ke­rin­maal­la use­am­mis­sa pai­koin löy­ty­viä mui­nais-ai­kai­sia hau­ta­kum­pu­ja", joi­hin iki­van­hoi­na ai­koi­na on kuol­lei­ta pei­tet­ty. Sem­moi­sia hau­ta­kum­pu­ja löy­tyy ryh­mis­sä mail­la ja pel­loil­la, eten­kin kor­keil­la pai­koil­la ja jo­kien se­kä ve­sien ran­ta­pen­ke­reil­lä ja tiet­tä­väs­ti nii­tä löy­tyy Lau­kaan jo­en ja ku­ka­ties Nar­van jo­en­kin var­sil­la ja lä­hi­tie­noil­la, se­kä toi­sel­la puo­lel­la In­ke­rin­maa­ta Jär­vi­saa­ren tie­noil­la, mon­ta muu­ta eri paik­kaa mai­nit­se­mat­ta.

Niis­tä­kin oli­si Pie­ta­rin Sun­nun­tai­leh­den toi­mi­tuk­sel­le kir­jal­li­set ta­hi suul­li­set tie­dot kä­sil­le saa­tet­ta­vat mis­sä ja mis­sä nii­tä löy­tyy se­kä kuin­ka laa­jal­ta nii­tä mail­la liik­ku­neet ovat näh­neet, eten­kin ylä­maa­han päin, ja kuin­ka kor­kei­ta se­kä kuin­ka suu­ris­sa ryh­mis­sä nii­tä ta­va­taan se­kä vie­lä sen­kin, jos ja min­kä­lai­nen eroi­tus sem­moi­sil­la hau­ta­kum­muil­la on, joi­ta voi­pi ar­vel­la mui­nai­sik­si suo­ma­lai­sik­si ta­hi vat­ja­lai­sik­si, ja niil­lä, jot­ka taas ovat ve­nä­läis­tä al­ku­pe­rää. Erit­täin­kin oli­si mai­nit­ta­va, kuin­ka nii­tä kus­sa­kin maan­pai­kas­sa ni­mi­te­tään. We­nä­jäk­si ne ovat sop­ki. Oli­si esi­mer­kik­si saa­ta­va tie­to sii­tä, mi­hin mat­koi­hin as­ti nii­tä Lau­kaan jo­en vart­ta ylös­päin ulot­tuu ja eten­kin tär­keä asia oli­si, jos jo­ku voi­si an­taa sa­man­lai­sen tie­don Wol­ho­van jo­en var­rel­la löy­ty­vis­tä hau­ta­kum­muis­ta, sil­lä sen­kin jo­en var­rel­la, ai­na­kin ala­puo­lel­la, eli mui­nai­si­na ai­koi­na suo­ma­lais­ta kan­saa.

Ky­syt­tä­vä oli­si myös ei­kö Jär­vi­saa­rel­la ja sen kul­man etäi­sim­mis­sä pai­kois­sa vie­lä ole tie­toa sii­tä ete­lään­päin löy­ty­vän Ti­go­da jo­en ni­mes­tä, kuin­ka se erit­täin oli­si suo­mek­si? Sen­kin jo­en var­rel­la ta­va­taan van­hois­sa ve­nä­läi­sis­sä ve­ro­kir­jois­sa sel­viä suo­ma­lai­sia ky­läin ni­miä, esi­mer­kik­si Ko­ta­la, ja siel­lä­kin siis voi­pi löy­tyä van­han-ai­kui­sia suo­ma­lais­ten hau­ta­kum­pu­ja. Niis­tä pi­täi­si­kin tä­män leh­den lu­ki­ain läm­pi­mäl­lä ha­lul­la pyy­tä­män saa­da tie­to­ja ko­koon, sil­lä ne kos­ke­vat mei­dän omain esi-isäim­me mui­nais-ai­kuis­ta le­ve­ne­mis­tä ja elä­mää suu­rem­mis­sa ta­hi pie­nem­mis­sä ky­lä­kun­nis­sa ja pi­tem­pi­nä ta­hi ly­hem­pi­nä ai­koi­na.

Sit­ten voi­pi läm­pi­men ke­sän tul­tua eri­näi­set mui­nais tut­ki­jat vie­lä läh­teä liik­keil­le sem­moi­sia mui­nais­hau­to­ja ja mui­ta mui­nais­merk­kiä tar­kem­min tut­ki­maan, ja niis­tä suo­ma­lais­ten mui­nais-elä­män suh­teen uu­sia tie­to­ja ja op­pia il­mi on­ki­maan.

Mei­dän esi-isäl­li­set su­ku­pol­vem­me ei­vät suin­kaan an­sait­se tul­la ikui­ses­ti un­ho­tuk­sen hau­taan vai­pu­maan, eten­kin nyt, kuin täl­le esi isäim­me ai­ka­kau­den tut­kin­nol­le on kas­va­nut ja kart­tu­nut erit­täin­kin tär­keä mer­kin­tön­sä.

Ai­ka nyt tär­keim­mäl­lä ta­val­la vaa­tii suo­ma­lai­sia ryh­ty­mään yh­tei­sin tuu­min si­tä puu­haa vas­taan pon­nis­te­le­maan, jo­ka il­man vä­hin­tä­kään var­si­nais­ta pe­rus­tus­ta tah­too ku­va­ta suo­ma­lais­ten mui­nai­sai­kui­sia koh­tia pelk­kää pa­hen­nus­ta ja eri­pu­rai­suut­ta se­kä ylen­kat­set­ta suo­ma­lai­sia vas­taan sy­tyt­tä­väl­tä kan­nal­ta. Sen tar­koi­tuk­sen puu­haa­jat ovat esi­mer­kik­si tah­to­neet jul­ki­ses­ti va­kuu­tel­la, et­tä var­si­nai­set suo­ma­lai­set mu­ka mui­noin ovat ol­leet ko­ko kes­ki- ja si­sä-We­nä­jän­maan asuk­kai­na, saa­dak­sen­sa sil­lä lail­la sen koh­dan näyt­tä­mään, ikään kuin jos ve­nä­läi­set, niin­kuin suo­ma­lais­ten hen­gen vi­hol­li­set, oli­si­vat mui­noin vä­ki­val­lal­la pa­kot­ta­neet suo­ma­lai­set siir­ty­mään We­nä­jäl­tä, esi-isäin­sä ko­ti­maas­ta, pois, vaik­ka kai­ken­puo­li­set tut­kin­not näyt­tä­vät, et­tä kes­ki- ja si­sä-We­nä­jäl­lä mui­noin ja ai­na We­nä­läis­ten sin­ne tu­le­mi­seen as­ti asui ai­van toi­nen kan­sa, ni­mit­täin su­ku­kan­sam­me un­ga­ri­lais­ten esi-isät, jot­ka sit­ten va­paa-eh­toi­ses­ti siir­tyi­vät tääl­tä pois sin­ne rik­kaa­sen Un­ga­rin maa­han, jos­sa niit­ten jäl­keen­tu­le­vai­set nyt­kin vie­lä asu­vat.

Näis­tä asi­ois­ta on jo muu­al­la ja eten­kin muil­la kie­lil­lä tar­kem­min kir­joi­tet­tu ja niis­tä tu­lee koh­ta, vie­lä­kin enem­min jul­kais­ta­vak­si, niin et­tä se ve­nä­läis­ten ja toi­sel­ta puo­lel­ta suo­ma­lais­ten ja vi­ro­lais­ten vä­lil­lä va­hin­gol­lis­ta eri­pu­rai­suut­ta nos­tat­ta­va op­pi, jos­ta ylem­pä­nä ly­hy­el­tä mai­nit­tiin, kyl­lä koh­ta on toi­vot­ta­vas­ti saa­ta­va ai­van voi­te­tuk­si, ja juu­ri sil­le voi­tol­le voi­maa ja etua oli­si­vat myös­kin ne ylem­pä­nä ky­sy­myk­seen pan­tut mui­nais­tie­teel­li­set asi­at, jot­ka kos­ke­vat In­ke­rin­maan tiet­tä­väs­ti pe­ri-suo­ma­lai­sia olo­ja.

Suo­ma­lai­suu­den pol­ki­at niis­tä sen­täh­den tah­toi­si­vat­kin es­tää kaik­ki tie­dot pois, et­tei tu­li­si en­tis­tä vie­lä tar­kem­min nä­ky­mään se jyrk­kä eri­lai­suus, mi­kä jo tä­tä en­nen on ha­vait­tu tiet­tä­väs­ti suo­ma­lais­ten ja kes­ki-We­nä­jäl­lä löy­ty­väin hau­ta­kum­puin ja niit­ten si­säl­lyk­sen se­kä muit­ten mui­nais­jään­nös­ten vä­lil­lä.

Täs­sä kyl­lä vaa­di­taan mui­nais­tie­teen op­pi­neit­ten tut­kin­toa täyt­teek­si, mut­ta pe­rus­tus­tie­to­ja sii­tä, mi­tä mis­sä­kin löy­tyy, tar­vi­taan kui­ten­kin suu­rek­si avuk­si kai­kil­le sem­moi­sil­le mo­nin puo­lin var­sin tär­keil­le tut­kin­noil­le.

E—s.


  1. Hra Po­lä­kov oli ni­mit­täin suu­ren One­gan eli Ää­nis­jär­ven ran­ta­pen­ke­reis­tä vii­me ke­sä­nä löy­tä­nyt var­sin mer­kil­li­siä mui­nais-ai­kui­sia ki­vi­ka­lu­ja ja van­hain ta­pais­ten sa­vi­pa­tain kap­pa­lei­ta.

Comments