Ma­ri­an Tun­nus­tus – Muis­to­kir­joi­tus He­vo­sel­le

lähettänyt Клуб Ингрия 19.3.2022 klo 1.46   [ 19.3.2022 klo 1.58 päivitetty ]
Leh­ti­lei­ke
– B 10
– Hel­sin­gin Sa­no­mat
– lau­an­tai­na 12.3.2022
– Ylei­sö Sta­li­nin van­ki­ko­pis­sa
– El­la Py­häl­tö on in­ke­ri­läi­nen Ma­ria.
– Te­at­te­ri­ar­vos­te­lu
– Lau­ri Me­ri

Ma­ri­an tun­nus­tus ei ju­miu­du dik­ta­tuu­riin vaan ko­ros­taa kris­til­lis­tä ar­moa.

Ma­ri­an Tun­nus­tus – Muis­to­kir­joi­tus He­vo­sel­le

Te­at­te­ri Avoi­met Ovet,
– 10.3.2022
– Kä­si­kir­joi­tus ja oh­jaus Han­na Kir­ja­vai­nen,
– vi­su­ali­soin­ti la Ens­te­rä ja Je­re Ko­leh­mai­nen,
– ää­ni­suun­nit­te­lu Juu­so Volt­ti ja Ou­ti Pulk­ki­nen,
– mu­siik­ki Ou­ti Pulk­ki­nen.
Roo­leis­sa
– El­la Py­häl­tö ja
– Ou­ti Pulk­ki­nen se­kä
– ää­ni­näyt­te­li­jät Tais­to Rei­ma­luo­to,
– Ei­ja Va­ri­ma,
– Ju­ha Pul­li ja
– Hil­ja Kin­nu­nen.

TE­AT­TE­RI AVOI­MIEN OVIEN en­si-il­taan saa­pui va­ka­vaa vä­keä, jon­ka jär­ky­tys­tä ei­vät kas­vo­mas­kit on­nis­tu­neet peit­tä­mään. Kai­kil­la oli tie­dos­sa, et­tä te­at­te­rin­joh­ta­ja Han­na Kir­ja­vai­sen kir­joit­ta­man ja ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ta­kia pit­kään odot­ta­neen näy­tel­män ai­he on ras­kas, tuo­rei­den maa­il­man­ta­pah­tu­mien ta­kia suo­ras­taan tus­kal­li­sen rank­ka.

Ma­ri­an tun­nus­tus — muis­to­kir­joi­tus he­vo­sel­le ker­too in­ke­ri­läi­sen nai­sen ta­ri­nan vii­me vuo­si­sa­dan al­ku­puo­lis­kol­ta.

Pie­ta­rin kau­pun­gin itä­puo­lel­la Kel­tos­sa syn­ty­nyt per­hee­ne­män­tä lei­ma­taan Sta­li­nin kau­del­la ku­la­kik­si, lä­he­te­tään Si­pe­ri­an kai­vok­sil­le ja pääs­te­tään so­dan pää­tyt­tyä muut­ta­maan Pet­ros­koi­hin.

Näy­tel­män al­ku on kuin nyr­ki­nis­ku kas­voi­hin. Te­at­te­ri­sa­lis­sa ylei­sö ta­ju­aa jou­tu­neen­sa sa­maan van­ki­sel­liin, jos­sa nä­ky­mä­tön vir­ka­mies kuu­lus­te­lee El­la Py­häl­lön esit­tä­mää Ma­ri­aa.

Vä­li­ajal­la tun­nel­ma te­at­te­rin läm­pi­ös­sä on toi­nen. Ih­mis­ten kas­vot ovat kos­tu­neet, mut­ta niil­tä pais­taa kuu­las tyy­neys.

Ma­ri­an vai­heet ovat juu­ri niin kar­mi­vat kuin ar­va­ta saat­taa. En­sin vie­dään ko­ti, kar­ja ja avi­omies. Lap­set me­neh­ty­vät kul­je­tus­ten ai­ka­na, ei­kä äi­ti saa edes hau­da­ta hei­tä.

Us­kos­taan Ma­ria pi­tää kui­ten­kin kiin­ni lop­puun as­ti. Kat­so­jan on­nek­si näy­tel­män pai­no­pis­te siir­tyy dik­ta­tuu­rin mie­li­val­las­ta Ma­ri­an hen­ki­lö­koh­tai­seen us­kon­nol­li­seen kil­voit­te­luun.

KIR­JA­VAI­SEN pää­hen­ki­löl­lä on to­del­li­nen esi­ku­va, mut­ta kat­so­jal­le on var­mas­ti an­toi­sam­paa ja hel­pom­paa, jos hän ei suh­tau­du te­ok­seen do­ku­ment­ti­na. Kä­si­oh­jel­man avul­la voi myö­hem­min sy­ven­tyä his­to­ri­al­li­siin yk­si­tyis­koh­tiin, te­at­te­ris­sa kan­nat­taa jät­täy­tyä esi­tyk­sen vie­tä­väk­si.

Han­na Kir­ja­vai­sen ote oh­jaa­ja­na on hy­vin lem­peä. Esi­tyk­ses­sä on pal­jon su­van­to­vai­hei­ta, jois­sa kat­so­jaa ikään kuin kei­nu­tel­laan sy­lis­sä mu­sii­kin, tans­sin tai ihan vain hil­jai­suu­den tur­vin.

Ma­ria pi­tää ur­he­as­ti kiin­ni lu­te­ri­lai­ses­ta us­kos­taan ja jär­jes­tää mat­kan­sa ai­ka­na har­taus­ti­lai­suuk­sia koh­ta­lo­to­ve­reil­leen. Sie­lun­mai­se­maan kuu­luu vah­vas­ti in­ke­ri­läi­nen kan­san­pe­rin­ne ru­noi­neen ja lau­lui­neen, sa­moin eri­tyi­nen luon­to­suh­de.

Ma­ria on vah­vas­ti osa luon­toa. Hän ko­kee asi­oi­ta ja vaih­taa aja­tuk­sia niin muu­ra­hais­ten kuin he­vos­ten kans­sa, ei­kä kar­hu­kaan jä­tä hän­tä il­man sy­lei­lyä.

LOP­PU­TU­LOS on hal­lit­tu ja ta­sa­pai­noi­nen myös esiin­ty­jien an­si­os­ta. Näyt­te­li­jä El­la Py­häl­tö tun­ne­taan en­si­luok­kai­se­na lau­su­ja­na, ja kan­san­mu­sii­kin asi­an­tun­ti­ja Ou­ti Pulk­ki­nen hoi­taa jou­hi­kon soi­ton ohes­sa lu­kui­sia si­vu­roo­le­ja tans­si­jan len­nok­kaal­la in­ten­si­tee­til­lä.

Te­ho­kas­ta on myös usei­den roo­li­hah­mo­jen ot­ta­mi­nen mu­kaan pelk­ki­nä ää­ni­nä. Se ei tee esi­tyk­ses­tä rah­tu­akaan kuun­nel­mal­lis­ta, vaan vah­vis­taa te­ok­sen maa­gis­ta eri­tyis­luon­net­ta.

Esi­tyk­sen lop­pu­puo­lel­la on pie­niä dra­ma­tur­gi­sia on­gel­mia. Muun mu­as­sa kom­mu­nis­min ja kris­ti­nus­kon ta­voit­tei­den het­kel­li­nen se­koit­tu­mi­nen Ma­ri­an mie­les­sä jää epä­mää­räi­ses­ti il­maan ta­ri­nan hyp­pe­leh­ties­sä ai­ka­ta­sol­ta toi­sel­le.

Kak­sin­ker­tai­nen fi­naa­li osoit­tau­tuu te­at­te­ris­sa har­voin toi­mi­vak­si, mut­ta Ma­ri­an tun­nus­tuk­ses­sa se vii­meis­te­lee ko­ko­nais­val­tai­sen kat­so­mi­se­lä­myk­sen.

Comments