Ge­or­ge El­veng­ren – Val­koi­nen So­tu­ri

lähettänyt Клуб Ингрия 10.4.2022 klo 11.58

Андрея Пюккенена
Андрея Пюккенена

Huh­ti­kuu­ta And­rei Pyyk­kö­nen (And­reya Pyuk­ke­ne­na, Андрея Пюккенена) kir­jan esit­te­ly “Ge­or­ge El­veng­ren – val­koi­nen so­tu­ri” ta­pah­tui Ma­ja­kovs­kin kir­jas­ton me­di­asa­lis­sa.

Kir­jai­li­jan mo­nen vuo­den työn tu­lok­se­na syn­ty­nyt kir­ja on kir­joi­tet­tu lu­kuis­ten ar­kis­to­do­ku­ment­tien poh­jal­ta. Ai­ka­lais­ten muis­tel­mat, ker­too Ve­nä­jän ar­mei­jan up­see­rin, suo­ma­lai­sen aa­te­lis­mie­hen koh­ta­los­ta.

Ge­or­ge (Yu­rye) El­veng­ren oli en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan san­ka­ri, Suo­men si­säl­lis­so­dan ai­kai­nen so­ta­pääl­lik­kö ja Ve­nä­jän val­kois­ten emig­raa­ti­on hah­mo. Vuo­si­na 1919 – 1920 hän ko­men­si ka­pi­nal­lis­ta Poh­jois-In­ke­rin ryk­ment­tiä, jon­ka tais­te­li­jat oli­vat In­ke­rin­maan suo­ma­lai­sia ta­lon­poi­kia.

Syk­syl­lä 1919 ryk­ment­ti osal­lis­tui val­kois­ten luo­tei­sar­mei­jan hyök­käyk­seen ken­raa­li Ni­ko­lai Yu­de­ni­tšin ko­men­ta­ma­na koh­ti Pet­rog­ra­dia.

In­ke­rin­suo­ma­lais­ten kes­kuu­des­sa val­taa naut­ti­nut Ge­or­gy El­veng­ren va­lit­tiin Poh­jois-In­ke­rin vä­li­ai­kai­sen toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­jak­si. Poh­jois-In­ke­ri on ka­pi­nal­lis­ten hal­lit­se­mal­le Kir­ja­sa­lon ra­ja­seu­dul­le pe­rus­tet­tu hal­lin­nol­li­nen alue.

Comments