Balalaika orkesteri ja Talomerkit

lähettänyt Клуб Ингрия 29.4.2015 klo 11.02   [ 3.5.2015 klo 23.47 päivitetty ]

Tapahtuman kotisivu Inkeriklubilla

Kylpylän mainos

Kylpylän mainos venäjäksi

Pie­ta­ri­lais­ten muu­sik­ko­jen I­tä-Suo­men kon­sert­ti­vie­rai­lu 30.4. – 4.5.2015, Pun­ka­har­ju, Sa­von­ran­ta, I­mat­ra, Tai­pal­saa­ri

YH­TEI­SEN KON­SER­TIN OH­JEL­MA

In­ke­rin Lii­ton yh­tey­des­sä toi­mi­va u­se­as­sa kan­sain­vä­li­ses­sä mu­siik­ki­kil­pai­lus­sa an­si­oi­tu­nut pe­rin­neyh­ty­e ­TA­LO­MER­KIT (­Pie­ta­ri, Ve­nä­jä)

Kan­sain­vä­li­sis­sä kil­pai­luis­sa an­si­oi­tu­nut G. S­VI­RI­DO­VIL­LE NI­MI­TE­TYN TAI­DE­KOU­LUN VE­NÄ­LÄIS­TEN KAN­SAN­SOIT­TI­MIEN OR­KES­TE­RI (­Pie­ta­ri, Ve­nä­jä)
Joh­ta­ja And­rei De­mi­dov

I. O­sa, Ta­lo­mer­kit

I­so tam­mi
– kes­ki­kai­kai­nen ru­no maa­il­man luo­mi­ses­ta, Län­si-In­ke­ri

An­nik­ka
– van­ha ru­no ko­sin­nas­ta, Län­si-In­ke­ri

­Cy­lät­tä­ni
– in­ke­roi­nen kan­san­lau­lu

­Si­nun täh­tes mam­man
– in­ke­rin­suo­ma­lai­nen kan­san­lau­lu, Kes­ki-In­ke­ri

­Läk­sin rauk­ka
– in­ke­rin­suo­ma­lai­nen kan­san­lau­lu, Län­si-In­ke­ri

­Ma­ro­jaa­ni, si­so­jaa­ni
– in­ke­roi­nen hää­lau­lu

A­vat­kaa Vi­ron ve­rä­jäd
– in­ke­rin­suo­ma­lai­nen hää­lau­lu, Län­si-In­ke­ri

­Tun­nen
– in­ke­rin­suo­ma­lai­nen kan­san­lau­lu

Oi, miun tuo eh­toi­sa e­moin
– in­ke­rin­suo­ma­lai­nen hää­lau­lu, Län­si-In­ke­ri

­Sou­va lai­va
– me­ri­mies­ten lau­lu Län­si-In­ke­ris­tä

­Tant­si­kaa­han työ ta­sa­set
– pii­ri­leik­ki, Kes­ki- ja Poh­jois-In­ke­ri

I­so i­lo al­kaa, ko nuo­ri vä­ki tans­sii
– pii­ri­leik­ki Poh­jois-In­ke­ris­tä

­Hei­la­ni lait­toi kir­jon miul
– in­ke­rin­suo­ma­lai­nen kan­san­lau­lu Poh­jois-In­ke­ris­tä

­Raa­li a­li
– rön­tys­kä Po­hois-In­ke­ris­tä

­Teh­kää­ yk­si ym­pä­rik­ko
– pii­ri­leik­ki, Län­si-In­ke­ri

­Mi­nun kul­ta­ni
– suo­ma­lai­nen kan­san­lau­lu

II. O­sa, S­vi­ri­do­vil­le ni­mi­te­tyn tai­de­kou­lun ve­nä­läis­ten kan­san­soit­ti­mien or­kes­te­ri

G. S­vi­ri­dov Kol­me kap­pa­let­ta Push­ki­nin pie­nois­ro­maa­ni Myrs­kys­tä
– T­roik­ka, Ro­mans­si, Mars­si

M. T­he­o­do­ra­kis
– Kan­sa­noop­pe­ra En­ke­lei­den kort­te­lin al­ku­soit­to

L. Mac­ha­do
– S­ho­ro

A. S­ha­lov, V. Ti­ho­nov
– Maa­lais­kat­ril­li. Soit­ta­vat And­rei Kaf­tan­ni­kov (­ba­la­lai­ka) ja Da­nii­l I­va­nov (­ki­ta­ra)

G. Ros­si­ni
– Ga­lop­pi oop­pe­ra Vil­helm Tel­lis­tä

L. An­der­sen
– Pik­ku­seik­ka

B. T­ro­ja­novs­ki
– Oi­han si­nä koi­vu, tan­hu­sä­vel

­TA­LO­MER­KIT

In­ke­rin Lii­ton yh­tey­des­sä toi­mi­va u­se­as­sa kan­sain­vä­li­ses­sä mu­siik­ki­kil­pai­lus­sa an­si­oi­tu­nut pe­rin­neyh­ty­e TA­LO­MER­KIT (­Pie­ta­ri, Ve­nä­jä)

En­nen van­haa­n In­ke­rin­maal­la käy­tös­sä o­li­vat su­ku­jen ta­lo­mer­kit, joil­la mer­kit­tii­n o­maa puu­ta­va­raa tai kar­jaa. Jo­ka su­ku sä­lyt­ti o­mi­a pe­rin­tei­tän­sä ja sa­moin ko­ko kan­san kult­tuu­ri­aar­tei­ta. Vuon­na 2009 In­ke­rin Lii­ton Pie­ta­rin o­sas­ton lau­la­mi­ses­ta ja tans­si­mi­ses­ta in­nos­tu­neet nuo­ret pe­rus­ti­vat Ta­lo­mer­kit pe­rin­neyh­ty­een. Yh­ty­een jo­ka o­sal­lis­tu­ja on per­soo­na o­ma it­sen­sä ja o­mal­la sä­vyl­lään hän vär­jää­ yh­ty­een mu­siik­ki­kir­jo­a. Yh­ty­een joh­ta­ja on tai­tei­den li­sen­si­aat­ti I­ri­na De­mi­do­va.

Ta­lo­merk­kien re­per­to­aa­riin kuu­lu­vat 1800- ja 1900-lu­vuil­la In­ke­ris­tä ke­rät­ty­jä in­ke­rin­suo­ma­lais­ten, in­ke­rois­ten ja vat­ja­lais­ten kan­san­lau­lu­ja se­kä nii­den uu­sik­si tai­det­tu­ja ver­si­oi­ta. Ta­lo­mer­kit o­vat val­mis­ta­neet kak­si o­maa CD-le­vy­ä. ”­Tans­ti­kaa­han” (2011) on in­ke­rin­suo­ma­lais­ten kan­san­tans­si­mu­sii­kin ko­ko­el­ma ja ”­Sou­va lai­va” (2013) si­säl­tää pää­o­sin in­ke­rois­ten van­ho­jen ai­ko­jen lau­lu­ja.

Säi­lyt­tä­en van­ho­ja suo­ma­lai­si­a pe­rin­tei­tä yh­ty­eem­me on hy­vin ak­tii­vi­nen e­siin­ty­mään Pie­ta­rin näy­tä­möil­lä. Ta­lo­mer­kit o­vat o­sal­lis­tu­neet mo­niin kan­san­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lei­hin Ve­nä­jäl­lä, Suo­mes­sa ja Vi­ros­sa. Yh­tei­si­ä p­ro­jek­te­ja Ta­lo­mer­kit o­vat to­teut­ta­neet Pie­ta­rin vi­ro­lais­ten Nee­vo – ni­mi­sen tan­huyh­ty­een kans­sa. Tu­le­va kon­sert­ti­kier­tu­e I­tä-Suo­mes­sa on tu­los Ta­lo­merk­kien yh­teis­työs­tä G.S­vi­ri­do­vil­le ni­mi­te­tyn tai­de­kou­lun ve­nä­läis­ten kan­san­soit­ti­mien or­kes­te­rin se­kä In­ke­rin Lii­ton suo­ma­lais­ten yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Jäl­kim­mäis­ten jou­kos­sa kii­tol­li­suu­del­la mai­nit­sem­me I­tä-Kar­ja­lan kan­sa­no­pis­to­a, I­mat­ran kyl­py­lää­, I­mat­ran In­ke­ri-klu­bi­a se­kä In­ke­rin kult­tuu­ri­seu­raa.

­VE­NÄ­LÄIS­TEN KAN­SAN­SOIT­TI­MIEN OR­KES­TE­RI

Kan­sain­vä­li­sis­sä kil­pai­luis­sa an­si­oi­tu­nut G.S­VI­RI­DO­VIL­LE NI­MI­TE­TYN TAI­DE­KOU­LUN VE­NÄ­LÄIS­TEN KAN­SAN­SOIT­TI­MIEN OR­KES­TE­RI (­Pie­ta­ri, Ve­nä­jä)
Joh­ta­ja And­rei De­mi­dov

Tä­mä ve­nä­läis­ten kan­san­soit­ti­mien or­kes­te­ri, jo­ka toi­mii G.S­vi­ri­do­vil­le ni­mi­te­tyn tai­de­kou­lun yh­tey­des­sä on pe­rus­tet­tu vuon­na 1989. Or­kes­te­ris­sa soit­ta­vat tai­de­kou­lun op­pi­laat ja val­mis­tu­neet, joi­den jou­kos­sa on mu­siik­ki­o­pis­to­jen o­pis­ke­li­joi­ta. Or­kes­te­ri koos­tuu dom­ris­ta (­pie­ni, alt­to ja bas­so), ba­la­lai­kois­ta (p­ri­ma, alt­to ja cont­ra­bas­so), ha­nu­reis­ta ja pi­a­no­har­mo­nii­kois­ta se­kä ko­koon­pa­noon kuu­lu­vat kos­ke­tin­gus­li ja lyö­mä­soit­ti­met.

Or­kes­te­ri on soit­ta­nut Pie­ta­rin kuu­lui­sim­mis­sa sa­leis­sa ku­ten A­ka­te­mi­ses­sa ka­pel­las­sa, Tek­ni­sen y­li­o­pis­ton val­koi­ses­sa sa­lis­sa j­ne. Se on käy­nyt kon­ser­toi­mas­sa I­so-Bri­tan­ni­as­sa, Yh­dys­val­lois­sa, Rans­kas­sa ja Vi­ros­sa. Vuo­des­ta 2008 or­kes­te­ri­a on joh­ta­nut Pie­ta­rin kon­ser­va­to­ri­on ja Mu­sorgs­kin mu­siik­ki­o­pis­ton o­pet­ta­ja kan­sain­vä­lis­ten mu­siik­ki­kil­pai­lu­jen voit­ta­ja And­rei De­mi­dov.

Or­kes­te­rin oh­jel­mis­sa on eu­roop­pa­lais­ta ja ve­nä­läis­tä k­las­sis­ta mu­siik­ki­a, ve­nä­jän kan­san­mu­sii­kin va­ri­aa­ti­oi­ta. Kon­sert­ti­oh­jel­maa­n ai­na kuu­lu­vat se­kä or­kes­te­rin yh­teis­soit­to­ja et­tä soo­lo­ja (­ba­la­lai­ka, dom­ra, k­sy­lo­fo­ni) or­kes­te­rin sä­es­tyk­sel­lä.

Vuon­na 2011 or­kes­te­ri on voit­ta­nut Vi­ros­sa (­Tal­lin­nas­sa ja Nar­vas­sa) pi­de­tyn kan­sain­vä­li­sen mu­siik­ki­kil­pai­lun G­rand P­rix:n.

In­ke­rin Liit­to

Push­kins­ka­ja, 15
191040 St.Pe­ters­burg
puh. + fax: 7-812-713 25 56

http://www.inkeri.spb.ru
talomerkit@mail.ru

Comments