Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

001 Tar­ja Ha­lo­nen on hy­vä pre­si­dent­ti!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 2.1.2012 19:16

Tar­ja Ha­lo­nen on hy­vä pre­si­dent­ti!

Hän on hoi­ta­nut hy­vin suh­teet Ve­nä­jän kans­sa! Hän on luo­nut yh­tey­den Ve­nä­jän joh­ta­jiin. Täs­tä kir­joit­taa 28.12.2011 Uu­tis­Vuok­si ot­si­kol­la “Tar­ja Ha­lo­nen löy­si yh­tey­den Ve­nä­jän joh­ta­jiin”. (Pek­ka Poh­jo­lai­nen 28.12.2011).

Ei­len 1.1.2011 Uu­si Suo­mi ot­si­kol­la “Pre­si­den­til­lä va­ka­va huo­li Suo­mes­ta” ker­too Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Tar­ja Ha­lo­sen vii­mei­ses­tä uu­den vuo­den ter­veh­dyk­ses­tä kan­sal­le, jos­sa hän kiin­nit­ti huo­mi­ota Suo­men yh­teis­kun­nal­li­seen ti­lan­tee­seen.

En me­nee ana­ly­soi­maan pu­het­ta, kos­ka sen voi lu­kea Uu­si Suo­mi / Ko­ti­maa / uu­ti­set si­vul­ta.

Kiin­ni­tin huo­mi­ota härs­kiin kom­ment­tei­hin kes­kus­te­lus­sa, jon­ka ai­heut­ti tä­mä Uu­den Suo­men kir­joi­tus. On to­del­la epä­miel­lyt­tä­vää lu­kea kuin­ka suo­ma­lai­set jo­pa räi­ke­äs­ti kom­men­teis­sa louk­kaa­vat ja pilk­kaa­vat maan pre­si­dent­tiä, jon­ka it­se va­lit­si­vat ja an­toi­vat ol­la val­las­sa ja hoi­ta­mas­sa maan si­säi­siä ja ul­ko­po­liit­ti­sia asi­oi­ta jo­pa 12 vuot­ta! Ylem­pä­nä mai­ni­tus­sa Uu­tis­Vuok­sin kir­joi­tuk­ses­sa ker­ro­taan:

– "Pre­si­dent­ti Tar­ja Ha­lo­sen pi­an päät­ty­vän kau­den mer­kit­tä­vin työ­sar­ka on kiis­tat­ta ol­lut suh­tei­den hoi­to Ve­nä­jään ja sen joh­ta­jiin. Sii­nä pre­si­dent­ti on myös on­nis­tu­nut hy­vin, ar­vi­oi Hel­sin­gin yli­opis­ton alai­sen Alek­san­te­ri-ins­ti­tuu­tin joh­ta­ja Mark­ku Ki­vi­nen.

– Ha­lo­nen on jat­ka­nut pal­jon sel­vem­min suo­ma­lai­sen ul­ko­po­li­tii­kan pit­kää lin­jaa. Ki­vi­sen mie­les­tä Suo­men kan­nal­ta oli­si voi­nut ol­la koh­ta­lo­kas­ta , jos Ha­lo­nen oli­si läh­te­nyt sa­man­lai­siin lau­sun­toi­hin kuin esi­mer­kik­si ul­ko­mi­nis­te­ri Alek­san­der Stubb (kok) Ge­or­gi­an so­dan ai­ka­na. …

– Idän­suh­tei­den on­nis­tu­nut hoi­to jää Ha­lo­sen pre­si­dent­ti­kau­den puu­mer­kik­si."

Näin siis ke­hu­vat Suo­men ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä

Tar­ja Ha­los­ta Alek­san­te­ri-ins­ti­tuu­tin joh­ta­ja Mark­ku Ki­vi­nen ja kir­kon ul­ko­maan avun joh­ta­ja Ant­ti Pen­ti­käi­nen.

It­se en ole asi­an­tun­ti­ja ar­vi­oi­maan, mut­ta en­ti­se­nä Neu­vos­to­lii­ton / Ve­nä­jän kan­sa­lai­se­na olen seu­ran­nut Suo­men ja Ve­nä­jän vä­lis­ten suh­tei­den ke­hit­ty­mis­tä, niin voin sa­noa, et­tä mi­nun­kin mie­les­tä Tar­ja Ha­lo­nen on ol­lut ak­tii­vi­ses­ti yh­teis­työs­sä Ve­nä­jän niin pää­mi­nis­te­rin Pu­ti­nin, kuin pre­si­dent­ti Med­ve­de­vin kans­sa­kin.

Päät­te­len asi­as­ta tie­ten­kin vain sen tie­don pe­rus­tel­la, jo­ka kul­ki kan­sa­lai­sil­le leh­dis­tön ja muun me­di­an kaut­ta. Ei­len ja tä­nään Pu­heen­vuo­ros­sa on ol­lut kir­joi­tuk­sia ai­hees­ta, mut­ta lä­hes poik­keuk­set­ta tuo­tu esil­le ne­ga­tii­vis­ta pre­si­den­tin toi­min­nas­ta, jo­ten ha­lu­sin pis­tää oman­kin lu­si­kan sop­paan ja lai­na­ta mie­li­pi­tei­tä asi­an­tun­ti­joil­ta, kos­ka pi­dän erit­täin tär­ke­änä asi­ana säi­lyt­tää hy­vät naa­pu­ri­suh­teet Ve­nä­jän kans­sa!

Comments