Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

002 On­ko uu­si Ve­nä­läi­set äi­dit -jär­jes­tö vää­räs­sä?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 10.1.2012 21:29

On­ko uu­si Ve­nä­läi­set äi­dit -jär­jes­tö vää­räs­sä?

Tä­mä jär­jes­tö maa­il­man­laa­jui­ses­ti toi esil­le An­ton-po­jan ja hä­nen äi­tin­sä Rim­ma Sa­lo­sen ta­pauk­sen Suo­mes­sa. Jär­jes­tön leh­dis­tö osas­ton pääl­lik­kö Iri­na Berg­set on il­moit­ta­nut myös maa­il­man­laa­jui­ses­ta boi­ko­tis­ta, jo­ka kos­kee suo­ma­lai­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja.

Asi­as­ta kir­joit­ti tääl­lä Pu­heen­vuo­ros­sa 10.1.2012 01:37 Pet­ri Ran­ta­nen ot­si­kol­la “Ve­nä­läi­set ai­ko­vat boi­ko­toi­da suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä ja mat­kai­lua Suo­mes­sa An­ton Sa­lo­sen ta­kia”.

Ve­nä­läi­set tie­do­tus­vä­li­neen ker­to­vat ai­ka laa­jas­ti asi­as­ta ja boi­ko­tis­ta! Ve­nä­läi­set äi­dit toi­voo, et­tä, ve­nä­läi­set lo­pet­ta­vat suo­ma­lais­ten tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den os­ta­mi­sen se­kä Ve­nä­jäl­lä et­tä muu­al­la maa­il­mas­sa ja lo­pet­ta­vat myös Suo­meen mat­kus­te­lun. Boi­kot­tia te­hos­te­taan jat­ku­vien mie­le­no­soi­tus­ten li­säk­si eri­lai­sil­la oheis­tuot­teil­la, ku­ten t-pai­doil­la, tar­roil­la ja mag­nee­teil­la. Boi­kot­ti on ju­lis­tet­tu jo ei­len. Oli­si­ko asi­al­lis­ta kes­kus­tel­la tääl­lä Pu­heen­vuo­ros­sa?

On­ko tei­dän mie­les­tän­ne tä­mä Ve­nä­läi­set-äi­dit –jär­jes­tön toi­min­ta sen ar­vois­ta vai pi­täi­si­kö jät­tää ko­ko ai­he pois mie­les­tä?

Mi­tä miel­tä olet­te it­se boi­ko­tis­ta? On­ko sil­lä mah­dol­li­suus on­nis­tua?

Ve­nä­läi­set äi­dit -jär­jes­tö on tääl­lä het­kel­lä ver­kos­toi­tu­nut seu­raa­viin mai­hin: Nor­ja, Suo­mi, Ruot­si, Ve­nä­jä, Ita­lia, Bel­gia, Tans­ka, Ka­na­da, Aust­ra­lia ja Uu­si See­lan­ti.


Comments