Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

033 Köy­hil­tä aseet pois!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 28.12.2012 20:59

Vaih­det­tai­si­ko aseet ruo­kaan Suo­mes­sa­kin, niin kuin Ka­li­for­ni­as­sa on teh­ty!? Sii­tä ker­too Uu­tis­vuok­si 28.12.2012 / STT ot­si­kol­la “Aseet vaih­tui­vat ruo­kaan Ka­li­for­ni­as­sa”.

– "Sa­dat ih­mi­set luo­vut­ti­vat asei­taan ruo­ka­kau­pan lah­ja­kort­te­ja vas­taan Yh­dys­val­lois­sa Ka­li­for­ni­as­sa. Los An­ge­le­sin po­lii­sin mu­kaan pel­käs­tään yh­des­sä luo­vu­tus­pai­kas­sa ke­rät­tiin päi­vän ai­ka­na yli tu­hat aset­ta.

– Ta­pah­tu­ma pi­ti alun pe­rin jär­jes­tää tou­ko­kuus­sa, mut­ta Los An­ge­le­sin por­mes­ta­ri An­to­nio Vil­la­rai­go­sa päät­ti ai­kais­taa si­tä Con­nec­tie­utin jouk­ko­sur­man ta­kia.

– Luo­vut­ta­jat sai­vat 100 dol­la­rin lah­ja­kor­tin kä­si­aseis­ta, ki­vää­reis­tä ja hau­li­kois­ta ja 200 dol­la­rin lah­ja­kor­tin, jos he luo­pui­vat au­to­maat­ti­aseis­ta. Po­lii­si tar­kas­ti, et­tei­vät luo­vu­te­tut aseet ole va­ras­tet­tu­ja tai ka­don­nei­ta, mut­ta muu­ten aseis­ta ei en kum­mem­min ky­sel­ty.

– Pai­koi­tel­len aseis­taan eroon hank­kiu­tui­vat jo­not­ti­vat luo­vu­tus­pai­koil­le puo­li­tois­ta tun­tia. Pai­kal­la oli myös pie­ni jouk­ko­ase­myön­tei­siä mie­le­no­soit­ta­jia.".

Suo­mes­sa on 5,2 mil­joo­naa hen­ki­löä, heis­tä 3,5 mil­joo­naa 15-64-vuo­ti­as­ta hen­ki­löä. Lä­hes poik­keuk­set­ta suo­ma­lai­nen hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­ty on 15-64-vuo­ti­as. Suo­mes­sa kuo­lee noin 120 hen­ki­löä vuo­des­sa hen­ki­ri­kok­sen uh­ri­na. Lu­val­li­sen am­pu­ma-aseen omis­ta­jaa 650 000.

Leh­ti:
– Suo­mes­sa kol­man­nek­si eni­ten asei­ta, USA omaa luok­kaan­sa. 17.12.2012 14:03 – päi­vi­tet­ty 18.12.2012 14:08 – Tee­mu Vir­ta­nen.

– Ar­vo­val­tai­nen ame­rik­ka­lais­leh­ti Was­hing­ton Post jul­kai­si vii­kon­vaih­tees­sa verk­ko­si­vuil­laan ju­tun, jos­sa ver­tail­tiin yk­si­tyi­sa­sei­den mää­rää Yh­dys­val­lois­sa ja muu­al­la maa­il­mas­sa, muun mu­as­sa Suo­mes­sa.

– Yh­dys­val­lois­sa on noin 9 aset­ta 10 asu­kas­ta koh­ti. Kun ver­tai­luun ote­taan mu­kaan vain OECD:n mää­rit­te­le­mät ke­hit­ty­neet maat, tu­lee ver­tai­lun ho­pe­ati­lal­le Sveit­si ja prons­si­ti­lal­le Suo­mi.

Ju­tus­sa käy­te­tys­sä YK:n ti­las­tos­sa Sveit­si si­joit­tui ti­lal­le 4 ja Suo­mi vas­ta si­jal­le 10. Suo­men lu­ku (al­le 0,5) on sa­mal­la ta­sol­la Ruot­sin ja Por­tu­ga­lin kans­sa. Edel­lä ovat muun mu­as­sa Bel­gia ja Ka­na­da. Lai­toin ot­si­kon

“Köy­hil­tä aseet pois”, kos­ka tus­kin rik­kaat, joil­le 100 tai 200 ei mer­kit­se mi­tään ta­lou­del­li­ses­ti, kä­vi­si­vät jo­not­ta­maan luo­vu­tus­pai­koil­le? Mi­ten Suo­mes­sa?

On­nis­tui­si­ko täl­lai­nen asei­den luo­vut­ta­mi­nen ope­raa­tio Suo­mes­sa ja te­ki­si­kö se maam­me tur­val­li­sem­mak­si esi­mer­kik­si hen­ki­ri­kok­sis­ta tai jouk­ko­sur­mis­ta?

Oli­si­ko jo ai­ka läh­teä jo­not­ta­maan ase­luo­vu­tu­sa­se­miin? Ai­na­kin ra­haa tar­vit­se­vat? Luo­vut­taa voi­si var­maan niin lu­val­li­sen kuin lu­vat­to­man­kin (löy­tyy­hän var­maan sel­lai­si­akin?) jos men­nään toi­mi­maan niin kuin Ka­li­for­ni­as­sa, kun­han se ei ole va­ras­tet­tu tai muu­ten ka­don­nut jos­sain?

Vai mi­ten ?


Comments