Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

032 Asun­to­mur­to­jen te­ki­jät tuo­mi­ol­la

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 17.12.2012 11:03

– Rys­sät 1 ja 2 hoi­det­tu. Koh­ta 3.

Täl­lais­ta kie­len­käyt­töä löy­tyi po­lii­si­tut­kin­nas­sa van­da­lis­mia vas­taan, jo­ka oli koh­dis­tu­nut ve­nä­läis­ten omis­ta­miin oma­ko­ti­ta­loi­hin Imat­ral­la vuo­si­na 2010 ja 2011. Oli­ko ky­se sa­tu­nai­sis­ta van­daa­leis­ta vai am­mat­ti­lai­sis­ta?

Po­lii­si­tut­kin­nas­sa te­ki­jöik­si löy­tyi kuu­den nuo­ren jouk­ko.“Da­tsha­mur­rot nuor­ten työ­tä” (Uu­tis­vuok­si 12.9.2012 Han­nu Oja­la.)

Ryh­män jä­se­niä on yh­dis­tet­ty nel­jään­tois­ta asun­to­var­kau­teen. Syyt­tä­jän mu­kaan te­ot ovat tör­kei­tä var­kauk­sia ja va­hin­gon te­ko­ja. Useim­piin ta­pauk­siin liit­tyi asun­to­jen sot­ke­mis­ta ja paik­ko­jen tu­ho­amis­ta. Oli ha­lut­tu ai­heut­taa va­hin­koa.

Mur­to­saa­lik­si pää­tyi oma­ko­ti­ta­lois­ta hel­pos­ti ra­hak­si muu­tet­ta­vaa ta­va­raa. Saa­lis­ta on kau­pi­tel­tu muun mu­as­sa Huu­to. ne­tis­sä. – “Nuo­ri­so­lii­gan saa­lis ka­teis­sa” Uu­tis­vuok­si 14.9.2012 (Ma­ri Pa­ja­ri).

Syy­te­tyt ovat jo po­lii­si­tut­kin­nas­sa myön­tä­neet suu­rim­man osan te­ois­ta. Kaik­ki ovat kui­ten­kin kiis­tä­neet ul­ko­maa­lais­vas­tai­suu­den.

Haas­te­ha­ke­muk­sen mu­kaan koh­tei­den va­li­koi­tu­mi­ses­ta ei voi­da joh­taa kui­ten­kaan suo­raa syy­tä ra­sis­ti­seen mo­tii­viin, mut­ta kih­la­kun­nan­syyt­tä­jä Mark­ku O. Aho­sen mu­kaan ko­ko­nai­suu­den ar­vi­oin­nis­sa seik­ka li­sää te­ko­jen moi­tit­ta­vuut­ta. Aho­sen mie­les­tä tut­kin­nan yk­si­tyis­koh­dis­ta nä­kyy vä­hin­tään vie­rai­siin kult­tuu­rei­hin koh­dis­tu­vaa pel­koa tai vie­rok­sun­taa. Esi­tut­kin­ta ai­neis­toon on kir­jat­tu myös kie­len­käyt­töä va­lai­se­va vies­ti, jon­ka al­le­kir­joit­ta­nut toi kir­joi­tuk­sen ot­sik­koon :
– “Rys­sät 1 ja 2 hoi­det­tu. Koh­ta 3.”

Koh­tia kä­rä­jäoi­keu­den pää­tök­ses­tä:

–  “… lä­het­tä­mäs­sään teks­ti­vies­tis­sä kir­joit­ta­nut:”Rys­sät num­bers 1&2 kä­si­tel­ty. Sit­te 3!"
– … käyt­tä­neet Mes­sen­ger-kes­kus­te­luis­saan
– … il­maus­ta Rys­sä.

– Rys­sä on Suo­mes­sa ylei­ses­ti ve­nä­läi­sis­tä pu­he­kie­les­sä käy­tet­ty il­maus.
– … Pel­käs­tään tä­män il­mauk­sen käyt­tä­mi­nen kes­ki­näi­ses­sä vies­tin­näs­sä ei osoi­ta, et­tä … ri­kos­ten mo­tii­vi oli­si ra­sis­ti­nen."

ETE­LÄ-KAR­JA­LAN KÄ­RÄ­JÄOI­KEUS TUO­MIO 12/1671

Ri­kok­sia:
– 08 kpl LII­KEN­NE­RI­KOS
– 11 kpl VA­HIN­GON­TE­KO
– 28 kpl RÄ­JÄH­DE­RI­KOS
– 40 kpl VAR­KAUS
– ======
– 87 kpl

Tuo­mi­oi­ta:
– Hen­ki­lö A, ri­kok­set 01 kpl 122 päi­vää van­keut­ta
– Hen­ki­lö B, ri­kok­set 02 kpl 192 päi­vää van­keut­ta
– Hen­ki­lö C, ri­kok­set 03 kpl 045 päi­vää van­keut­ta
– Hen­ki­lö D, ri­kok­set 06 kpl 167 päi­vää van­keut­ta
– Hen­ki­lö E, ri­kok­set 06 kpl 192 päi­vää van­keut­ta
– Hen­ki­lö F, ri­kok­set 12 kpl 213 päi­vää van­keut­ta
– Hen­ki­lö G, ri­kok­set 15 kpl 426 päi­vää van­keut­ta
– Hen­ki­lö H, ri­kok­set 16 kpl 259 päi­vää van­keut­ta
– Hen­ki­lö I, ri­kok­set 27 kpl 791 päi­vää van­keut­ta
– ======
– 88 kpl

Edel­li­set kir­joi­tuk­se­ni ai­hees­ta:
– 13.8.2011 “Sär­ky­neet il­lu­si­ot tur­val­li­ses­ta Suo­mes­ta”
– 5.9.2011 “Ve­nä­jäl­lä pu­hu­taan Ii­mat­ran asun­to­mur­rois­ta”
– 6.10.2011 Ve­nä­läi­set jouk­ko­vai­not Suo­mes­sa ta­rua vai tot­ta
– 13.11.2011 Asun­to mur­rot Imat­ral­la on sel­vi­tet­ty

Se­kä you­tu­be-vi­deo:
– Syyl­li­set löy­det­ty. Ran­gais­tus lu­et­tu.


Comments