Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

031 SPR mai­nos­taa suo­ma­lai­sia tur­va­paik­ko­ja

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 13.12.2012 18:24

“Ve­nä­jäl­tä pal­jon tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta” kir­joit­taa Ou­ti Sa­lo­vaa­ra Uu­tis­vuok­si 12.12.2012

Leh­ti kir­joit­taa:

– "Jo vuo­sia Ve­nä­jän kan­sa­lai­set ovat ol­leet yk­si suu­rim­mis­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den ryh­mis­tä Suo­mes­sa. Tä­nä vuon­na ve­nä­läi­set ovat toi­se­na ira­ki­lais­ten jäl­keen. Mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä noin 200 Ve­nä­jän kan­sa­lais­ta ha­ki tur­va­paik­kaa Suo­mes­ta. Yh­teen­sä tur­va­paik­ka­ha­ki­joi­ta oli noin 2900.

– Lä­hes poik­keuk­set­ta pa­ko­laiss­ta­tuk­sen tai tur­va­pai­kan Suo­mes­ta saa­neet Ve­nä­jän kan­sa­lai­set ovat ol­leet Poh­jois- Kau­ka­suk­sel­ta eli jo­ko Tsheth­se­ni­as­ta tai In­gu­si­as­ta, sa­noo tur­va­paik­kayk­si­kön joh­ta­ja Es­ko Re­po maa­han­muut­to­vi­ras­tos­ta. Kaik­kia Suo­meen on aset­tu­nut asu­maan ar­vi­ol­ta rei­lu tu­hat tshe­tshe­niä.

– Sa­tun­nai­ses­ti Ve­nä­jäl­tä tu­lee mui­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, jot­ka ovat esi­mer­kik­si nä­ky­viä val­lan­pi­tä­jien vas­tus­ta­jia tai sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen edus­ta­jia."

Jos kaik­kia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta on tä­nä vuon­na ol­lut noin 2900 niin mie­les­tä­ni ei tuo mää­rä Ve­nä­jäl­tä tun­nu ole­van ko­vin iso?

Mi­tä kir­joit­taa ai­hees­ta esi­mer­kik­si ve­nä­läi­nen leh­ti

– “Ul­ko­maa”- “ЗАГРАНИЦА” № 12 (448)
– ot­si­kol­la “Изолятор для беженцев”.

– “Eris­tys­kes­kus pa­ko­lai­sil­le”. Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan (al­le­kir­joit­ta­neen va­paa­muo­toi­nen kään­nös ja si­tee­raus):

– Suo­men Pu­nai­sen ris­tin de­le­gaa­tio, jo­hon kuu­lui­vat toi­mit­ta­jat, so­si­aa­li­työn­te­ki­jät ja ih­mi­soi­keus­puo­lus­ta­jat kä­vi Pie­ta­ris­sa tu­tus­tu­mas­sa käy­tän­nös­sä pa­ko­lais­po­li­tiik­kaan Ve­nä­jäl­lä. He ker­toi­vat myös mil­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa elä­vät pa­ko­lai­set tai pa­ko­laiss­ta­tus­ta ta­voit­te­le­vat maa­han­muut­ta­jat Suo­mes­sa.

– Mar­ras­kuun lo­pus­sa Suo­meen tu­li vas­ta­vie­rai­lul­le Pie­ta­rin de­le­gaa­tio.

– Pa­ko­lais- ja maa­han­muut­ta­jien Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin joh­ta­jan Lee­na Kai­sa Öber­gin mu­kaan Suo­mi tar­jo­aa täl­lä het­kel­lä par­haat edel­ly­tyk­set Eu­roo­pas­sa. Kai­kil­le maa­han­muut­ta­jil­le myön­ne­tään oles­ke­lu­lu­pa he saa­vat il­mai­sen sai­raan­hoi­don ja heil­le mak­se­taan 22€ per päi­vä. … Mut­ta kui­ten­kaan pa­ko­lai­se­lä­mä ei ole help­poa. Ti­las­to­jen mu­kaan vain 1/3 osa saa myön­tei­sen pää­tök­sen ja jää maa­han.

– Asi­an kä­sit­te­lyyn Suo­mes­sa voi men­nä muu­ta­mas­ta kuu­kau­des­ta jo­pa kol­meen vuo­teen. Sen ai­kaa he voi­vat asua jo­ko pa­ko­lais­kes­kuk­sis­sa tai voi­vat vuok­ra­ta asun­non val­ti­on kus­tan­nuk­sel­la. Le­vot­to­mia pa­ko­lai­sia kui­ten­kin pi­de­tään eris­tyk­ses­sä, mut­ta kui­ten­kin he saa­vat kun­non ruo­an ja tar­vit­ta­es­sa ter­veys­pal­ve­lu­ja niin kuin kaik­ki suo­ma­lai­set.

– Lee­na Kai­sa Öber­gin mu­kaan vi­ra­no­mais­ten pe­ri­aa­te pa­ko­lais­po­li­tii­kas­sa on se, et­tä "Jos pa­ko­lai­set saa­vat sa­man­lai­sia pal­ve­lu­ja kuin suo­ma­lai­set, niin heil­lä on enem­män mah­dol­li­suuk­sia in­teg­roi­tua suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­taan.

Leh­ti­kir­joi­tus ker­too, et­tä vie­raat Pie­ta­ris­ta kä­vi­vät Hel­sin­gin “Met­sä­lä” -vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­sa, jos­sa heil­le esi­tel­tiin olo­suh­tei­ta siel­lä:

Met­sä­län poh­ja­ker­rok­ses­sa asu “luo­tet­ta­via” asi­ak­kai­ta kun taas toi­ses­sa ker­rok­ses­sa eris­tet­ty alue, jon­ne mah­tuu 40 hen­ki­löä Siel­lä­kin voi kat­sel­la TV, sau­noa, käy­dä kun­to­sa­lil­la, pe­la­ta pöy­tä­ten­nis­tä ja do­mi­noa. Hei­tä ruo­ki­taan nel­jä ker­taa päi­väs­sä ti­la­vas­sa ja va­loi­sas­sa ruo­kai­lu­ti­las­sa. … Pa­ko­lai­sil­la on mah­dol­li­suus pes­tä pyyk­kiä ja lap­sia, nai­sil­la oma alue. Tä­män vas­taa­not­to­kes­kuk­sen kus­tan­nuk­set ovat ol­leet vuo­del­le 2009 noin 5 mil­joo­naa eu­roa. On­han se hie­noa pa­ko­lais­po­li­tiik­kaa, kun vas­taa­not­ta­ja maa, täs­sä ta­pauk­ses­sa siis Suo­mi, käy ke­hu­mas­sa olo­suh­tei­ta, jot­ta pa­ko­lai­nen tai tur­va­pai­kan­ha­ki­ja tie­tää etu­kä­teen mil­lai­sen vas­taa­no­ton saa tur­val­li­ses­sa Suo­mes­sa! To­si lois­ta­vaa!

He­hän var­maan ovat to­si hä­däs­sä ja et­si­vät tur­vaa maas­ta kun maas­ta, jo­ten ei kan­na­ta sit­ten hauk­kua saa­pu­nei­ta pa­ko­lai­sia tai tur­va­paik­ka­ha­ki­joi­ta kun vie­lä it­se hou­ku­tel­laan hei­tä tän­ne ja ker­ro­taan olo­suh­teis­ta.

Vai mi­tä miel­tä ol­laan tääl­lä Uu­den Suo­men kes­kus­te­lu­pals­tal­la?

Comments