Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

030 Pää pen­saas­sa vii­su­mi­va­pau­teen

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 6.12.2012 18:25

Pii­lou­tuu­ko Suo­men hal­li­tus ve­nä­läis­ten vii­su­mi­va­pau­des­sa EU:n se­län taak­se?

Ai­na­kin tä­tä epäi­lee Eu­roo­pan par­la­men­tin jä­sen An­ne­li Jäät­teen­mä­ki Ete­lä Sai­mas­sa Mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­saan “Suo­mi on hil­jaa Ve­nä­jän vii­su­mi­va­pau­des­ta 30.11.2012”.

– Län­si-Eu­roo­pas­sa vii­su­mi­va­pau­teen suh­tau­du­taan myön­tei­ses­ti, mut­ta asia he­rät­tää jon­kun ver­ran vas­tus­tus­ta Itä-Eu­roo­pas­sa. Vii­su­mi­va­paut­ta vas­tus­te­taan osit­tain po­liit­ti­sis­ta syis­tä… Vii­su­mi­va­pau­des­ta ei pää­te­tä Suo­men ja Ve­nä­jän vä­lil­lä, vaan EU:ssa, jos­sa vii­su­mi­hel­po­tus Ve­nä­jän kans­sa on jul­ki­lau­sut­tu ta­voi­te. Myös Ve­nä­jä on il­mais­sut ha­luk­kuu­ten­sa edis­tää asi­aa… Oli­si kiin­nos­ta­vaa tie­tää, mi­tä Suo­mi on teh­nyt EU:n ja Ve­nä­jän vä­li­sen vii­su­mi­va­pau­den edis­tä­mi­sek­si. Nyt näyt­tää sil­tä, et­tä hal­li­tus pii­lou­tuu EU:n se­län taak­se."

Me­di­akon­fe­rens­si

Hel­sin­gis­sä 3. – 4. jou­lu­kuu­ta pi­de­tys­sä suo­ma­lais-ve­nä­läi­ses­sä me­di­akon­fe­rens­sis­sa ai­hei­na oli­vat Suo­men ja Ve­nä­jän me­di­aku­va ja ky­sy­mys vii­su­mi­va­pau­des­ta.

Ul­ko­mi­nis­te­ri­ön pas­si- ja vii­su­miyk­si­kön pääl­lik­kö Päi­vi Blin­nik­ka pu­hui vii­su­mi­asi­ois­ta. Ti­lai­suu­den pe­rus­teel­la vii­su­mi­va­pau­des­ta ei kan­na­ta haa­veil­la vie­lä lä­hi­ai­koi­na. Sen si­jaan Suo­mi pyr­kii hel­pot­ta­maan vii­su­min saa­mis­ta.

Se mi­tä on täs­tä me­di­akon­fe­rens­sis­ta jul­kais­tu ja olen lu­ke­nut ker­too mie­les­tä­ni sii­tä, et­tä oli kes­ki­tyt­ty Suo­men ja Ve­nä­jän “vää­ris­ty­nei­siin” me­di­aku­viin, mut­ta ky­sy­mys vii­su­mi­va­pau­des­ta on jä­tet­ty jo­ten­kin pii­loon? Jäät­teen­mä­en pu­he

On­ko se sit­ten niin kuin An­ne­li Jäät­teen­mä­ki ar­vi­oi, et­tä Suo­mi pii­lou­tuu EU:n taak­se, ei­kä tee mi­tään asi­an edis­tä­mi­seen?

Pi­täi­si­kö Suo­men edis­tää tä­tä asi­aa ja yrit­tää vai­kut­taa jo­ten­kin suun­taan tai toi­seen, vaik­ka sii­tä jo­nain päi­vä­nä ai­van var­mas­ti päät­tä­vät EU ja Ve­nä­jä kes­ke­nään?

Ja ke­tä kos­kee eni­ten ul­ko­mi­nis­te­ri­ön pas­si- ja vii­su­mi­pääl­li­kön Blin­ni­kan lau­su­ma, et­tä “vii­su­mi­va­pau­des­ta ei kan­na­ta haa­veil­la vie­lä lä­hi­ai­koi­na.”?

Kei­tä ne on, jot­ka eni­ten haa­vei­lee Suo­men ja Ve­nä­jän vä­lis­tä vii­su­mi­va­paut­ta?


Comments