Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

029 Ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lut kun­toon

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 27.11.2012 23:11

Se­mi­naa­ri Hel­sin­gis­sä 22.11.2012:
– Ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­tien psy­ki­at­ri­set ja neu­rop­sy­ki­at­ri­set pal­ve­lut

Sii­hen osal­lis­tui lä­hes 200 am­mat­ti­lais­ta ja omais­ta. Va­li­tet­ta­vas­ti it­se en pääs­syt osal­lis­tu­maan se­mi­naa­riin.

– “Ih­mi­soi­keu­det vam­mais­ten ar­keen” ver­kos­ton pu­heen­vuo­ron käyt­ti­vät Ju­ha Ko­va­nen, jo­ka nos­ti esil­le ke­hi­tys­vam­mais­ten yli­lää­ki­tyk­sen ja Ka­le­vi Mat­ti­la tee­mal­la “Omai­nen on ke­hi­tys­vam­mai­sen pa­ras tu­ki­ja”

Ta­voit­tee­na yh­den­ver­tai­suus

22.11.2012 Ih­mi­soi­keu­det vam­mais­ten ar­keen -ver­kos­to Ka­le­vi Mat­ti­la ja Ju­ha Ko­va­nen

Mi­kä ver­kos­to?

– nä­em­me mo­net vam­mais­ten ko­ke­mat on­gel­mat ih­mi­soi­keus­ky­sy­myk­si­nä ko­ko­am­me vam­mais­ten ih­mi­soi­keuk­sis­ta kiin­nos­tu­nei­ta ih­mi­siä yh­teen yli jär­jes­tö-, puo­lue-, ikä- ym. ra­jo­jen Fa­ce­book-si­vu se­mi­naa­rit suo­ra vai­kut­ta­mis­työ

Kes­kei­siä ta­voit­tei­tam­me

– YK:n vam­mais­so­pi­mus ra­ti­fi­oi­ta­va ke­hi­tys­vam­ma­lain pak­ko­kei­no­py­kä­lä (§42) pu­ret­ta­va vam­mais­ten ih­mis­ten it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta vah­vis­tett­va yli­lää­ki­tyk­seen puu­tut­ta­va kai­kil­la oi­keus omai­siin ja lä­hei­siin ja es­tee­tön ta­paa­mi­soi­keus

Kes­kei­siä tee­mo­jam­me se­mi­naa­rin ai­hee­seen liit­ty­en

– ke­hi­tys­vam­mai­suus ei ole sai­raus, mut­ta ke­hi­tys­vam­mai­sel­la ih­mi­sel­lä voi ol­la mo­nen­lai­sia myös eri­kois­sai­raan­hoi­toa vaa­ti­via sai­rauk­sia niin­kuin meil­lä muil­la­kin ke­hi­tys­vam­mai­nen pää­see esim. nar­koo­si­ham­mas­hoi­toon lää­kä­rin lä­het­teel­lä, jo­pa yk­si­tyis­lää­kä­rin, ja kun­nan joh­ta­van ham­mas­lää­kä­rin an­ta­mal­la mak­su­si­tou­muk­sel­la

Kes­kei­siä tee­mo­jam­me 2:

– kun ke­hi­tys­vam­mai­nen sai­ras­tuu psyyk­ki­ses­ti tai tu­lee haas­ta­vaa käyt­täy­ty­mis­tä, hoi­toon pää­sy ei toi­mi­kaan krii­sis­ti­lan­tees­sa on epä­var­maa pää­see­kö päi­vys­tyk­sen kaut­ta psy­ki­at­ri­sel­le osas­tol­le, eri­tyis­huol­to­pii­rien tu­ki­kes­kuk­sil­la tai ke­hi­tys­vam­ma­lai­tok­sil­la ei ole krii­si­päi­vys­tys­tä eri­tyis­huol­lon tu­ki­kes­kuk­siin tai lai­tok­siin tar­vi­taan so­si­aa­li­toi­men (vam­mais­pal­ve­lun) mak­su­si­tou­mus ke­hi­tys­vam­mais­ten ti­la­päis­hoi­dos­ta, lää­kä­rin lä­he­te ei rii­tä yli­lää­ki­tys on jään­ne lai­tos­val­lan ajoil­ta

Rat­kai­su

– ny­kyi­set ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­lon psy­ki­at­ri­set pal­ve­lut siir­re­tään pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja eri­kois­sai­raan­hoi­don pii­riin eri­kois­sai­raan­hoi­don psy­ki­at­ri­set po­lik­li­ni­kat ja mie­len­ter­veys­toi­mis­tot hoi­ta­vat en­nal­ta­eh­käi­syä, jäl­ki­hoi­toa ja lää­ki­tyk­sen seu­ran­taa eri­tyis­huol­lon tu­ki­kes­kuk­set psy­ki­at­ris­ten osas­to­jen alai­suu­teen yk­si­tyi­set pal­ve­lut lää­kä­rin lä­het­teel­lä tai omal­la kus­tan­nuk­sel­la Ver­kos­ton ja K-U ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­ki r. y.:n yk­si­tyis­koh­tai­sem­pi kan­na­not­to esi­te­pöy­däl­lä

Hal­lin­non / lain­sää­dän­nön muu­tok­set

– Ke­hi­tys­vam­ma­lain ter­vey­den­huol­to­py­kä­lä 2 § ku­mot­ta­va, muut ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­ki­toi­met yh­dis­tet­tyyn vam­mais­la­kiin Uut­ta ter­vey­den­huol­to­la­kia nou­da­tet­ta­va

– Eri­tyis­huol­to­pii­rit pu­ret­ta­va, ti­lal­le tu­le­vat SO­TE – alu­eet -YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­nin jäl­keen 25. ar­tik­lan mu­kai­ses­ti vam­mai­sil­le sa­man­laa­jui­set, -laa­tui­set ja -ta­soi­set ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lut kuin muil­le­kin ih­mi­sil­le

– 2014 ? voi­maan tu­le­va EU:n po­ti­las­di­rek­tii­vin pe­rus­teel­la jo­kai­sel­la pi­täi­si ol­la va­lin­nan­va­paus ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen va­lin­nas­sa

Ke­hi­tys­vam­map­sy­ki­at­ri­an ja ke­hi­tys­vam­ma­lää­ke­tie­teen osaa­mi­nen

– juur­rut­ta­mi­nen osak­si pe­rus- ja eri­kois­sai­raan­hoi­toa: lää­kä­ri­kou­lu­tuk­seen 1-2 opin­to­pis­teen jak­so ke­hi­tys­vam­mai­suu­des­ta Suo­men ke­hi­tys­vam­ma­lää­kä­rit ry:ssa on 120 jä­sen­tä, joil­la mo­nil­la on ke­hi­tys­vam­map­sy­ki­at­ri­an osaa­mis­ta tai ke­hi­tys­vam­ma­lää­ke­tie­teen eri­tyis­pä­te­vyys, vii­meis­tään lai­tos­ten pur­ka­mi­sen yh­tey­des­sä nä­mä osaa­jat ken­täl­le ke­hi­tys­vam­map­sy­ki­at­ri­an osaa­mis­kes­kuk­sia kes­kus­sai­raa­la­pii­rei­hin

Omai­nen – vi­hol­li­nen vai yh­teis­työ­kump­pa­ni?

Ver­kos­tom­me kan­ta: omai­nen on ke­hi­tys­vam­mai­sen pa­ras tu­ki­ja

Ver­kos­tom­me adop­toi­ma in­ke­ri­läi­nen isoäi­ti on tais­tel­lut vam­mai­sen lap­sen­lap­sen­sa yli­lää­ki­tys­tä vas­taan Suo­mes­sa jo 20 vuot­ta. Hän ni­me­ää ke­mi­al­li­sen si­to­mi­sen kal­toin­koh­te­luk­si. Täs­tä roh­keu­des­taan Vi­ola Heis­to­nen on saa­nut mak­saa kal­liin hin­nan lap­sen­lap­sen­sa ta­paa­mis­kiel­lol­la.

Ver­kos­ton add­res­si esi­te­pöy­däl­lä!


Comments