Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

028 Shoi­gu ja Mal­tan ri­ta­ri­kun­ta

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 24.11.2012 13:51

Shoi­gu ja Mal­tan ri­ta­ri­kun­ta

Jar­mo Ko­po­nen kir­joit­ti blo­gis­saan:
– “Ve­nä­jän pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­tin on erot­ta­nut puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ana­to­li Serd­ju­ko­vin. Hä­nen pai­kal­leen nou­see en­ti­nen hä­tä­ti­la­mi­nis­te­ri ja ny­kyi­nen Mos­ko­van alu­een ku­ver­nöö­ri Ser­gei Shoi­gu, jo­ta pi­de­tään yh­te­nä Pu­ti­nin lä­him­mis­tä liit­to­lai­sis­ta. … Shoi­gu on Ve­nä­jäl­lä kaik­kea muu­ta kuin tun­te­ma­ton”

– http: //fin­nish. ruvr. ru /2010 /01/18 /3670899. html

Mie­len­kiin­tois­ta on vie­lä se, et­tä Shoi­gu on saa­nut Mal­tan ri­ta­ri­kun­nan kun­ni­amer­kin.

Wi­ki­pe­dia tie­tää ker­toa:

– "Mal­tan ri­ta­ri­kun­ta (vi­ral­li­ses­ti Je­ru­sa­le­min Py­hän Jo­han­nek­sen su­ve­ree­ni so­ti­laal­li­nen ja hos­pi­ta­liit­ta­ri­ta­ri­kun­ta, Ro­dok­sen ja Mal­tan ri­ta­ri­kun­nak­si sa­not­tu, ital. Sov­ra­no Mi­li­ta­re Or­di­ne Os­pe­da­lie­ro di San Gi­ovan­ni di Ge­ru­sa­lem­me di Ro­di e di Mal­ta, lyh. SMOM) on su­ve­ree­ni, val­ti­on kal­tai­nen kan­sain­vä­li­soi­keu­del­li­nen toi­mi­ja il­man omaa val­ti­ol­lis­ta alu­et­ta. Mal­tan ri­ta­ri­kun­nan hal­lus­sa on ekst­ra­ter­ri­to­ri­aa­li­alu­eet Roo­mas­sa se­kä Mal­tal­la. Ny­ky­ään sil­lä on noin 12 000 jä­sen­tä ja 80 000 va­paa­eh­tois­ta avus­ta­jaa. Ri­ta­ri­kun­nan pää­ma­ja, jos­sa myös suur­mes­ta­ri asuu, si­jait­see Roo­mas­sa. Ri­ta­ri­kun­nal­la on omat au­to­jen re­kis­te­ri­kil­vet ja pos­ti­mer­kit.

– Mal­tan ri­ta­ri­kun­nal­la on dip­lo­maat­ti­suh­teet 102 val­ti­on kans­sa, ja se on Yh­dis­ty­nei­den kan­sa­kun­tien tark­kai­li­ja­jä­sen. Ri­ta­ri­kun­nan su­ve­re­ni­teet­ti on kui­ten­kin kiis­ta­na­lai­nen kä­si­te, ei­kä esi­mer­kik­si Suo­mi ole tun­nus­ta­nut ri­ta­ri­kun­taa."

Mi­ten Ve­nä­jäl­lä?

Jos pa­la­taan hie­man Ve­nä­jän kei­sa­ri­kun­taan. Kun kei­sa­ri Na­po­le­on val­ta­si Mal­tan 1798 Mal­tan ri­ta­ri­kun­nan pää­ma­ja siir­tyi Pie­ta­riin Ve­nä­jän Tsaa­ri Paa­va­li I:n (1798 – 1801) suo­je­luk­seen ja hä­net ni­mi­tet­tiin Mal­tan ri­ta­ri­kun­nan suur­mes­ta­rik­si ja hä­net kruu­nat­tiin eri­koi­sel­la kruu­nul­la. Mal­tan­ris­tis­tä oli muu­ta­mak­si vuo­dek­si tul­lut Ve­nä­jän sym­bo­li.

Paa­va­li I ai­kai­nen ve­nä­jän kruu­nu. Paa­va­li I ja Mal­tan ris­ti kruu­nus­sa

Paa­va­li ha­lu­si liit­tää Mal­tan saa­ren “Ve­nä­jän kei­sa­ri­kun­nan maa­kun­nak­si.” ja pe­rus­taa sin­ne so­ti­las- ja me­ri­voi­mien tu­ki­koh­tia var­mis­taak­seen Ve­nä­jän kei­sa­ri­kun­nan etu­ja Vä­li­me­ren ja Ete­lä-Eu­roo­pas­sa . Mut­ta Paa­va­li I mur­hat­tiin ja val­tais­tui­mel­le nou­si Alek­san­te­ri I, jo­ka kiel­täy­tyi Mal­tan pe­rin­nös­tä ja jo­pa Ve­nä­jän vaa­ku­nas­ta pois­tet­tiin Mal­tan ris­ti.

Se oli sil­loin, en­tä nyt? On­ko Ve­nä­jä tun­nus­ta­nut Mal­tan ri­ta­ri­kun­nan?

“Ve­nä­jän Ää­ni” Mi­le­na Faus­to­va ker­too 5.07.2012, 21:46:

– "Mal­tan rii­ta­ri­kun­nan suur­mes­ta­ri saa­puu vie­rai­lul­le Mos­ko­vaan en­sim­mäis­tä ker­taa 200 vuo­den jäl­keen. Ri­ta­ri ja ruh­ti­nas Matt­hew Fes­tin vie­rai­lul­la on suu­ri his­to­ri­al­li­nen mer­ki­tys.

– … Vain vuon­na 1992 Mos­ko­vaan pe­rus­tet­tiin pre­si­dent­ti Bo­ris Jelt­se­nin mää­räyk­sel­lä Mal­tan ri­ta­ri­kun­nan dip­lo­maat­ti­nen edus­tus­to. Mut­ta ve­nä­läi­siä jä­se­niä ri­ta­ri­kun­nas­sa ei vie­lä­kään ole. Em­me yk­sin­ker­tai­ses­ti eh­ti­neet ni­mit­tää ke­tään ri­ta­rik­si, sa­noi Ni­co­la Sa­vo­ret­ti. Voi ol­la, et­tä Matt­hew Fes­tin­gin vie­rai­lun jäl­keen Ve­nä­jän saa en­sim­mäi­siä jo­han­niit­to­ja."

Shoi­gu on saa­nut siis Mal­tan ri­ta­ri­kun­nan kun­nia mer­kin 5. hei­nä­kuu­ta 2012!

Lie­nee­kö Ve­nä­jän kor­kein ar­vo­merk­kien pal­kit­tu hä­tä­ti­la­mi­nis­te­ri Shoi­gu ni­mi­tet­ty sit­ten Mal­tan ri­ta­ri­kun­nan ri­ta­rik­si ja on­ko hän ai­noa jo­han­niit­ta Ve­nä­jäl­lä?

– Mos­ko­van alu­een ku­ver­nöö­ri ja en­ti­nen Hä­tä­ti­lan­tei­den mi­nis­te­ri Ser­gei Shoi­gu on pal­kit­tu Mal­tan ri­ta­ri­kun­nan kun­ni­amer­kil­lä 5.7.2012.
– Se­re­mo­nia pi­det­tiin Ita­li­an suur­lä­he­tys­tös­sä Mos­ko­vas­sa

Mie­len­kiin­tois­ta se­kin!


Comments