Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

026 Rup­lan mai­hin­nou­su

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 13.11.2012 9:08

Ve­nä­jän Rup­la-pa­luu­muut­ta­ja­na Suo­meen!

Suo­mes­sa Ruot­sin val­lan ai­ka­na käy­tet­tiin tie­ten­kin sa­mat ra­hat kuin Ruot­sis­sa­kin, mut­ta Itä­ra­jal­la käy­tet­tiin myös Ve­nä­läis­tä ra­haa.

Vuon­na 1809 Ve­nä­jä myön­si Suo­men suur­ruh­ti­nas­kun­nal­le laa­jan au­to­no­mi­an eli it­se­hal­lin­non ja vi­ral­li­sek­si ra­hak­si tu­li Ve­nä­jän Rup­la, mut­ta ruot­sa­lai­sia ra­ho­ja oli vie­lä liik­keel­lä ai­na vuo­teen 1842 saak­ka. Käyt­tö riip­pui sii­tä mi­hin suun­taan kaup­paa käy­tiin. Itä­ra­jal­la oli­vat käy­tös­sä ve­nä­läi­set ra­hat ja län­si­ran­ni­kol­la Ruot­sa­lai­nen ra­ha.

Vuo­del­ta 1812 käyt­töön oli otet­tu en­sim­mäi­set suo­ma­lai­set Ko­peek­ka- ja Rup­la-ar­voi­set se­te­lit. Ko­lik­ko­puo­lel­la oli­vat käy­tös­sä kaik­ki sa­mat ra­hat kuin Ve­nä­jäl­lä­kin. Mark­ka-ar­voi­sia se­te­lei­tä ja ko­li­koi­ta Suo­mi sai käyt­töön vuon­na 1860, mut­ta huo­li­mat­ta sii­tä ve­nä­läi­siä ra­ho­ja käy­tet­tiin edel­leen Mar­kan rin­nal­la ai­na vuo­teen 1917 saak­ka.

Näil­lä nä­ky­miin Ve­nä­jän Rup­la ja Ko­pek­ka ei­vät ole­kaan ou­to­ja vie­rai­ta Suo­mes­sa ja nii­tä voi sa­noa “pa­luu­muut­ta­jik­si”

– Siis, Rup­la tu­lee!
– Olet­ko val­mis?

Stock­mann on hy­väk­sy­nyt mak­sun jo mon­ta vuot­ta dol­la­ril­la, pun­nal­la ja Ruot­sin kruu­nul­la. Jou­lu­kuun alus­ta sen myy­mä­löis­sä voi mak­saa myös rup­lil­la. Niil­lä on jo nyt voi­nut mak­saa Stock­man­nin myy­mä­läs­sä kaup­pa­kes­kus Jum­bos­sa.

Rup­lal­la mak­sa­mi­nen ei ole uu­si asia Suo­mes­sa. Lap­peen­ran­nas­sa on jo yri­tyk­siä, jois­sa os­tok­set voi mak­saa rup­lil­la, ker­too Sa­far Oy:n omis­ta­ja Lee­na Kuu­sis­to. Hän nä­kee, et­tä rup­lil­la mak­sa­mi­nen voi­si tuo­da uu­sia yri­ty­sa­si­ak­kai­ta.

Rup­lien hy­väk­syn­tä ei ole myös­kään kau­pal­le yk­sin­ker­tai­nen asia. Vel­jek­set Ha­lo­nen Oy:n Lap­peen­ran­nan myy­mä­lä­joh­ta­ja Ni­na Hai­mi­la ker­too, et­tä rup­la­uu­ti­soin­nin jäl­keen asia on otet­tu poh­di­taan, mut­ta mi­tään pää­tök­siä ei ole teh­ty.

– Se on iso muu­tos kas­sa­jär­jes­tel­mään, kun pi­tää ot­taa huo­mi­oon va­luut­ta­kurs­sit. Mak­sa­mi­nen ta­pah­tui­si sa­maan ta­paan kuin esi­mer­kik­si ruot­sin­lai­voil­la, sa­noo Hai­mi­la. Hä­nen mu­kaan­sa tä­hän liit­tyy pal­jon lii­tän­näi­sa­si­oi­ta ku­ten, mi­ten ti­li­tys ta­pah­tuu ja mi­ten vaih­to­ra­ho­jen kans­sa me­ne­tel­lään.

– Hai­mi­la ker­too, et­tä ny­kyi­nen se­te­lin­tun­nis­tus­jär­jes­tel­mä ei tun­nis­ta rup­lia. Se on teh­ty eu­roil­le. Tä­mä­kin asi­aa pi­tää sel­vit­tää.

– Kes­kon Kaak­kois-Suo­men alu­een alu­ejoh­ta­ja Ti­mo Heik­ki­lä ker­too, et­tä Kes­kol­la ei ole täl­lä het­kel­lä suun­ni­tel­mia rup­lien hy­väk­sy­mi­ses­tä mak­su­vä­li­nee­nä. Kes­kol­la on Vaa­sas­sa, Tor­ni­os­sa, Ro­va­nie­mel­lä, Ke­mis­sä ja Ke­min­maal­la voi­nut mak­saa ci­ty­mar­ke­tis­sa Ruot­sin ja Nor­jan kruu­nul­la se­kä Yh­dys­val­tain dol­la­ril­la.

Läh­teet:
– Ete­lä-Kar­ja­lan uu­ti­set 24.10.2012 “Rup­lan ot­ta­mi­nen mak­su­vä­li­neek­si saa va­rauk­sel­li­sen vas­taa­no­ton”
– Lap­peen­ran­nan uu­ti­set. 31.10.2012 “Vää­ren­net­ty­jä tu­han­nen rup­lan se­te­lei­tä on löy­ty­nyt”
– Asi­as­ta ker­too myös Ve­nä­jän NTV:n (НТВ) uu­ti­sis­sa, kir­jeen­vaih­ta­ja Il­ja Fe­do­sov (Илья Федосов). 08.11.2012. 11:55 НТВ" Рубль перешёл российско-финскую границу" / Rup­la as­tui yli Ve­nä­jä-Suo­mi ra­jan “Российский рубль начали принимать в Хельсинки наравне с евро.” / Ve­nä­jän rup­laa ote­taan vas­taan Hel­sin­gis­sä eu­ron rin­nal­la.

Rup­la va­luut­ta­na suo­ma­lai­sis­sa myy­mä­löis­sä ei ole vain kun­ni­an osoi­tus­ta ve­nä­läis­tä os­ta­jaa koh­taan, se on myös tun­nus­tus mer­kit­tä­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta Suo­men ta­lou­teen.

Re­ad mo­re:
– http://www. ntv. ru /no­vos­ti /364385 /#ixzz2C2vySp3J

Niin mo­nes­sa Suo­men myy­mä­läs­sä voi mak­saa Ruot­sin ja Nor­jan kruu­nuil­la se­kä Yh­dys­val­tain dol­la­ril­la! To­den­nä­köi­ses­ti Rup­la Ja Ko­pek­ka­kin löy­tä­vät tien­sä Suo­men myy­mä­löi­hin! Mik­si ei kel­pai­si van­ha tut­tu Rup­la ja Ko­pek­ka, jos muut­kin va­lu­tat kel­paa­vat?

Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton val­vo­mien ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen kaut­ta on kul­ke­nut tä­nä vuon­na jo yli kah­dek­san mil­joo­naa mat­kus­ta­jaa. Kas­vu edel­li­sen vuo­den vas­taa­van ai­kaan on ker­ty­nyt noin 14 pro­sent­tia. Mat­kus­ta­jis­ta yli 80 pro­sent­tia on ve­nä­läi­siä, jo­ten rup­li­akin tu­lee mat­kus­ta­jien mu­kaan.


Comments