Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

025 Ve­nä­läi­säi­din hä­tä

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 11.11.2012 12:14

Äi­ti tie­tää ai­na mi­ten aut­taa voi lap­si­aan! Mut­ta tie­tää­kö ve­nä­läi­säi­ti, jo­ka pii­lot­te­lee huos­taa­not­toa?

Lo­ka­kuus­sa ve­nä­läis­me­dia ko­hi­si, kun sa­man äi­din nel­jä las­ta oli otet­tu huos­taan. 9. mar­ras­kuu­ta 2012 Uu­tis­vuok­si / STT ot­si­kol­la “Ve­nä­läi­säi­ti pii­lot­te­lee huos­taa­not­toa” ker­to­vat asi­as­ta seu­raa­vaa:

– Van­taal­la asu­van ve­nä­läi­säi­din ta­paus vel­loo jäl­leen ve­nä­läis­me­di­as­sa. Ve­nä­läis­vies­ti­mien mu­kaan äi­ti pel­kää, et­tä suo­ma­lai­set ai­ko­vat ot­taa lap­set jäl­leen huos­taan.
– Em­me voi men­nä ko­tiin, kos­ka meil­le soi­tet­tiin ja sa­not­tiin, et­tä lap­set ei­vät voi ol­la kans­sam­me, sa­noi äi­ti Iz­ves­ti­jäl­le (Известия -leh­ti).

– Äi­ti ker­too ma­jai­le­van­sa lap­si­neen tut­ta­vien­sa luo­na. Hel­sin­gin Sa­no­mil­le äi­ti ker­toi pii­lot­te­le­van­sa so­si­aa­li­vi­ra­no­mai­sia. Iz­ves­ti­jan mu­kaan äi­ti on pyy­tä­nyt Ve­nä­jän Hel­sin­gin-suur­lä­he­tys­töl­tä suo­jaa per­heel­leen. Äi­din mu­kaan lä­he­tys­tö il­moit­ti, et­tei voi ma­joit­taa per­het­tä.
– Lä­he­tys­tö vah­vis­ti Iz­ves­ti­jal­le nai­sen ol­leen kes­ki­viik­ko­na yh­tey­des­sä lä­he­tys­töön. Yh­tey­de­not­to kos­ki asi­akir­jo­ja, joi­ta per­he tar­vit­see mat­kus­taak­seen Ve­nä­jäl­le.

– So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö lä­het­ti tors­tai­na niuk­ka­sa­nai­sen tie­dot­teen. Sen mu­kaan Ve­nä­jän me­di­as­sa on vä­rit­ty­nyt­tä tie­toa, mut­ta tar­kem­min mi­nis­te­riö ei asi­aa yk­si­löi."

Mie­les­tä­ni so­si­aa­li­vi­ra­no­mai­set, niin kuin mi­nis­te­ri­öt­kin pii­lou­tu­vat vai­ti­olo­vel­vol­li­suu­den taak­se ja ve­to­avat sii­hen, et­tä se on yk­si­tyi­nen ta­paus, jo­ten kiel­täy­ty­vät ot­ta­maan jo­pa kan­taa ja eri­tyi­ses­ti näi­hin huos­taa­not­to ta­pauk­siin. On ko­ke­mus­ta omal­la koh­dal­la­ni­kin.

Eni­ten täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa kär­si­vät lap­set, jot­ka pu­to­avat vi­ra­no­mais­ten ja van­hem­pien­sa vä­liin ja jää­vät jal­koi­hin. He trau­ma­ti­soi­tu­vat iki­ajoik­si! Lap­sil­le var­maan­kin on vai­kea se­lit­tää mik­si äi­ti pel­kää vi­ra­no­mai­sia ja jou­tuu va­el­ta­maan pai­kas­ta toi­seen et­si­äk­seen suo­jaa lap­sil­leen.

Äi­ti on ai­na äi­ti, ja ai­noa! Ol­koon kan­sal­li­suus mi­kä ta­han­sa! Ei yh­den­kään äi­din rak­kaus lap­si­an­sa koh­taan oli­si tois­ta suu­rem­pi tai pie­nem­pi.


Comments