Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

023 Ve­nä­jän “Brei­vik”.

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 9.11.2012 14:03

Mos­ko­vas­sa suu­ren lää­keyh­ti­ön 30-vuo­ti­as ju­ris­ti Dmit­ri Vi­nog­ra­dov 7.11.12 me­ni töi­hin kah­den ki­vää­rin kans­sa ja am­pu­mal­la haa­voit­ti en­sin kah­ta hen­ki­löä ja nous­tu­aan seu­raa­vaan ker­rok­seen am­pui 18 se­kun­nis­sa vii­si työ­ka­ve­ria, jot­ka kuo­li­vat pai­kan pääl­lä.

Myö­hem­min yk­si haa­voit­tu­neis­ta me­neh­tyi te­ho osas­tol­la, toi­sen elä­män puo­les­ta lää­kä­rit tais­te­le­vat vie­lä. Ka­me­ra tal­len­taa, kuin­ka hän oli tul­lut toi­mis­toon iso­rep­pu se­läs­sä, jos­sa kak­si ki­vää­riä, joil­la toi­mi sit­ten.

Yri­tyk­sen var­ti­jat kui­ten­kin on­nis­tui­vat py­säyt­tä­mään tap­pa­jan.

Vaik­ka mo­tii­vit ve­ri­löy­lyyn ovat vie­lä epä­sel­viä, mut­ta erään ver­si­on mu­kaan syy­nä oli­si ol­lut on­ne­ton rak­kaus, jos­ta hän syyt­ti työ­ka­ve­rei­taan, jot­ka me­net­ti­vät sit­ten hen­keen­sä.

Mut­ta on tul­lut sel­väk­si, et­tä hän oli val­mis­tel­lut te­ko­jaan, hank­ki­nut ki­vää­rit ja käy­nyt am­pu­ma­har­joit­te­lus­sa. Tie­de­tään, et­tä en­nen ri­kos­ta Dmit­ri Vi­nog­ra­dov jul­kai­si ne­tis­sä ma­ni­fes­tin, jo­ka jol­la­kin ta­voin muis­tut­taa Nor­jan tap­pa­jaa An­ders Brei­vik­kiä.

Omas­sa ma­ni­fes­tis­saan hän kir­joit­taa, et­tä vi­haa ko­ko ih­mis­kun­taa ja ver­tai­lee si­tä pa­ha­laa­tui­seen syö­pään ja in­hoa kuu­lua sii­hen ja yk­si ai­noa ta­pa pa­ran­taa maa­il­maa on tap­paa mah­dol­li­sim­man mon­ta. Kuu­lus­te­lus­sa hän oli sa­no­nut­kin, et­tä oli­si tap­pa­nut niin pal­jon kun oli­si voi­nut.

Ve­nä­jäl­lä jo pu­hu­taan, ja psy­ki­at­ri­kin ni­mit­ti tap­pa­jaa “Ve­nä­jän Brei­vi­kik­si”.

Li­sä­tie­toa saa: Uu­ti­set NTV – Новости НТВ

Näin siis jul­mas­ti am­mus­kel­tiin Mos­ko­vas­sa!


­pa­ge

Comments