Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

021 So­si­aa­li­työn­te­ki­jät pai­neen al­la

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 10.9.2012 9:27

“So­si­aa­li­työn­te­ki­jät pai­neen al­la”, kir­joit­taa 9.9.2012 Uu­tis­Vuok­si (Si­nik­ka Suo­sal­mi)/STT

Leh­ti kir­joi­tuk­sen mu­kaan vuo­si­na 2007-2008 tut­ki­jat Art­tu Saa­ri­nen, pro­fes­so­ri He­le­na Blomg­vist ja leh­to­ri Ch­ris­ti­an Kroll oli­vat teh­neet tut­ki­muk­sen ky­se­lyn poh­jal­ta, jo­hon vas­ta­si yli 5 000 so­si­aa­li­työn­te­ki­jää (Suo­mes­ta noin 1 300, Ruot­sis­ta 2 800; Nor­jas­ta se­kä Tans­kas­ta noin 700). Ky­se­ly kos­ki Poh­jois­mai­den so­si­aa­li­työn­te­ki­jöi­den kuor­mit­tu­nei­suut­ta ja ris­ti­rii­to­jen ko­ke­mis­ta.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan sel­vi­si, et­tä suo­ma­lai­set so­si­aa­li­työn­te­ki­jät ko­ke­vat työn­sä sel­väs­ti ran­kem­mak­si kuin kol­le­gat muis­sa Poh­jois­mais­sa. He ovat erit­täin kuor­mit­tu­nei­ta ja ko­ke­vat myös pal­jon ris­ti­rii­to­ja työs­sään. Tut­ki­jat ei­vät pi­dä tu­los­ta ko­vin yl­lät­tä­vä­nä, sil­lä jo ai­em­pien tut­ki­mus­ten mu­kaan suo­ma­lai­sel­la so­si­aa­li­työn­te­ki­jäl­lä on au­tet­ta­va sel­väs­ti enem­män asi­ak­kai­ta kuin muis­sa Poh­jois­mais­sa.

Suo­ma­lais­ten so­si­aa­li­työn­te­ki­jöi­den työ­hy­vin­voin­ti vai­kut­taa jo­pa hä­lyt­tä­vän huo­nol­la, mil­lä voi ol­la mer­ki­tys­tä myös asi­akas­työn laa­tuun, ar­ve­le­vat tut­ki­jat. Eri­tyi­sen kuor­mit­ta­vaa on las­ten­suo­je­lu­työ ja toi­meen­tu­lo­jen ja­ka­mi­nen. Voi­mak­kaim­pia ris­ti­rii­to­ja ko­ki­vat toi­meen­tu­lo­tu­ki­asi­ak­kai­den kans­sa työ­tään te­ke­vät so­si­aa­li­työn­te­ki­jät. Tä­tä voi se­lit­tää se, et­tä kii­rees­sä ei asi­ak­kai­den ti­lan­tee­seen eh­di pa­neu­tua riit­tä­väs­ti.

Syyk­si suo­ma­lais­ten so­si­aa­li­työn­te­ki­jöi­den sur­ke­am­paan ti­laan tut­ki­jat ar­ve­le­vat en­nen kaik­kea kun­tien heik­koa ta­lout­ta. Ra­haa käy­te­tään hy­vin­voin­ti­val­ti­on pön­kit­tä­mi­seen vä­hem­män kuin muis­sa Poh­jois­mais­sa… So­si­aa­li­työn­te­ki­jät ei­vät voi teh­dä am­ma­til­li­ses­ti oi­kei­ta pää­tök­siä, jos ra­haa ei ole ja­os­sa. Myös lii­an al­hai­nen pe­rus­tur­va li­sää asi­akas­mää­riä ja kuor­mi­tus­ta.

Suo­ma­lais­ten kuor­mi­tus­ta se­lit­tää se­kin, et­tä ai­em­min tut­ki­muk­sen mu­kaan Suo­mes­sa on vä­hi­ten so­si­aa­li­työn­te­ki­jöi­tä asu­kas­ta koh­den. Jat­ku­va työn­te­ki­jä­pu­laa on pai­kat­tu epä­pä­te­vil­lä si­jai­sil­la. Ky­se­ly­tut­ki­muk­seen pe­rus­tur­va ar­tik­ke­li on jul­kais­tu tuo­reim­mas­sa Yh­teis­kun­ta-leh­des­sä. Siis, so­si­aa­li­työn­te­ki­jät ei­vät pys­ty te­ke­mään am­ma­til­li­ses­ti työ­tä, kos­ka ra­haa ei ole ja­os­sa! Ei­kös ole niin, et­tä Suo­mi on nyt rik­kaim­pi kuin kos­kaan? ja pys­tyy ja­ka­maan ra­haa krii­sis­sä ole­vil­le EU-mail­le? On­ko oma kan­sa jää­nyt jal­koi­hin täs­sä ra­han­ja­os­sa?


Comments