Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

019 Vam­mais­ten psy­ki­at­ri­set pal­ve­lut

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 27.8.2012 22:11

Jul­ki­lau­su­ma 23.8.2012

Ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­tis­ten hen­ki­löi­den psy­ki­at­ri­set ja neu­rop­sy­ki­at­ri­set pal­ve­lut jär­jes­tet­tä­vä asi­an­mu­kai­ses­ti

YK:n vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sia kos­ke­van yleis­so­pi­muk­sen mu­kaan vam­mai­sil­la hen­ki­löil­lä on oi­keus sa­man laa­jui­siin, -laa­tui­siin ja -ta­soi­siin ter­veys­pal­ve­lui­hin kuin muil­la. Hen­ki­löt, joil­la on ke­hi­tys­vam­ma tai au­tis­mi­kir­jon häi­riö, jää­vät kui­ten­kin usein vail­le asi­an­mu­kai­sia psy­ki­at­ri­sia pal­ve­lu­ja.

Mi­ten heil­le voi­daan tur­va­ta hy­vä elä­mä il­man tar­pee­ton­ta psyy­ken­lää­ki­tys­tä tai it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joit­ta­mis­ta? Haas­te vas­tat­ta­vak­si

Ke­hi­tys­vam­mai­suu­teen ja au­tis­mi­kir­jon häi­ri­öi­hin liit­tyy ko­hon­nut mie­len­ter­veys­häi­ri­öi­den ris­ki. Li­säk­si esiin­tyy eri­lais­ta haas­ta­vaa käyt­täy­ty­mis­tä, mut­ta sen syy­nä ei usein­kaan ole var­si­nai­nen psy­ki­at­ri­nen häi­riö. Taus­tal­la voi ol­la so­maat­ti­nen sai­raus, vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tee­seen liit­ty­viä te­ki­jöi­tä, kom­mu­ni­koin­nin puut­tei­ta tai päi­vä­jär­jes­tyk­seen ja oh­jauk­seen liit­ty­viä te­ki­jöi­tä. Haas­ta­vien ti­lan­tei­den ja mie­len­ter­veys­häi­ri­öi­den ar­vi­oin­ti edel­lyt­tää ke­hi­tys­vam­mai­suu­teen ja au­tis­mi­kir­jon häi­ri­öön liit­ty­vää eri­tyi­so­saa­mis­ta. Ar­vi­oin­ti ta­pah­tuu yleen­sä eri alo­jen asi­an­tun­ti­joi­den yh­teis­työ­nä (psy­ki­at­ri, psy­ko­lo­gi, te­ra­peu­tit, hoi­ta­jat/oh­jaa­jat ja omai­set). Myös hoi­dos­sa on osat­ta­va ot­taa huo­mi­oon ke­hi­tys­vam­mai­suu­teen ja au­tis­mi­kir­jon häi­ri­öön liit­ty­vät eri­tyis­piir­teet ku­ten neu­ro­kog­ni­tii­vi­set eri­tyis­vai­keu­det. Mah­dol­li­sen lää­ke­hoi­don li­säk­si on tär­ke­ää tu­kea yk­si­lön ar­kea ja elä­män­hal­lin­taa mo­ni­puo­li­ses­ti, niin asu­mi­seen (ko­dit ja asu­mis­pal­ve­lut), opis­ke­luun, työ­elä­mään, va­paa-ai­kaan kuin ih­mis­suh­tei­siin ja kom­mu­ni­koin­tiin­kin liit­ty­en.

El­lei haas­ta­via ti­lan­tei­ta sel­vi­tel­lä ja asi­ak­kaan psyyk­kis­tä ti­laa ar­vi­oi­da ja hoi­de­ta asi­an­mu­kai­ses­ti, se joh­taa hel­pos­ti epäa­si­an­mu­kai­seen psyy­ken­lää­ki­tyk­seen ja asi­ak­kaan it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den tar­peet­to­maan ra­joit­ta­mi­seen. Ter­vey­den­huol­los­sa ei täl­lä het­kel­lä ole riit­tä­vää val­miut­ta ei­kä osaa­mis­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten asi­ak­kai­den psy­ki­at­ris­ten pal­ve­lu­jen hoi­ta­mi­seen, vaik­ka uu­den ter­vey­den­huol­to­lain pe­rus­teel­la ke­hi­tys­vam­mai­sil­la on yh­den­ver­tai­nen oi­keus saa­da asi­an­mu­kai­set psy­ki­at­ri­set pal­ve­lut pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa ja eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa. Myös­kään au­tis­mi­kir­jon asi­ak­kai­den ke­hi­tyk­sen ja ar­kie­lä­män tu­en tar­peis­ta ja tu­ke­mi­sen kei­nois­ta ei pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa ja eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa ole riit­tä­väs­ti tie­toa. Edes ole­mas­sa ole­vaa osaa­mis­ta ei kai­kil­ta osin osa­ta hyö­dyn­tää, kos­ka pal­ve­lut ovat ha­jal­laan ei­kä pal­ve­lun tar­vit­si­ja ai­na tie­dä, mis­tä tar­vit­ta­va asi­an­tun­te­mus löy­tyy. Kes­kei­nen ky­sy­mys on mi­ten, ke­hi­tys­vam­mai­nen ja au­tis­min kir­joon kuu­lu­va hen­ki­lö saa riit­tä­vän ja oi­kea-ai­kai­sen tu­en psy­ki­at­ri­siin häi­ri­öi­hin il­man, et­tä jää­dään kiis­te­le­mään mak­sa­jas­ta so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kes­ken. Rat­kai­su­eh­do­tus Eh­do­tam­me et­tä ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­tis­ten hen­ki­löi­den psy­ki­at­ri­set ja neu­rop­sy­ki­at­ri­set pal­ve­lut jär­jes­te­tään osa­na pe­rus­ter­vey­den­huol­toa ja eri­kois­sai­raan­hoi­toa seu­raa­vas­ti:

– Muo­dos­te­taan ole­mas­sa ole­vien pal­ve­lu­jen poh­jal­ta yh­te­näi­nen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus, jos­sa ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­tis­ten hen­ki­löi­den psy­ki­at­ri­set, eri­kois­sai­raan­hoi­to-ta­soi­set pal­ve­lut ovat osa psy­ki­at­ri­an eri­kois­sai­raan­hoi­toa, ja alan muil­la toi­mi­joil­la on jous­ta­va mah­dol­li­suus kon­sul­toi­da eri­kois­sai­raan­hoi­don asi­an­tun­ti­joi­ta.

– Käy­tän­nös­sä ke­hi­tys­vam­map­sy­ki­at­ris­ten pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­nen edel­lyt­tää ete­läi­sen Suo­men osal­ta Hyk­siin pe­rus­te­tun ke­hi­tys­vam­map­sy­ki­at­ri­an yk­si­kön edel­leen ke­hit­tä­mis­tä eri­tyis­vas­tuul­li­sek­si osaa­mis­kes­kuk­sek­si. Sa­ma­nai­kai­ses­ti sel­kiy­te­tään hoi­to- ja pal­ve­lu­ket­ju­ja se­kä ter­vey­den­huol­lon si­säl­lä et­tä suh­tees­sa so­si­aa­li­työ­hön, asu­mi­seen ja omai­siin, se­kä kou­lu­tuk­seen ja työ­voi­ma­hal­lin­toon.
– Ra­ken­ne­taan yh­teis­työ­mal­lit yk­si­tyis­ten yleis­hyö­dyl­lis­ten ja mui­den yk­si­tyis­ten pal­ve­lu­tuot­ta­jien kans­sa.
– Vah­vis­te­taan eri ta­ho­jen yh­teis­työ­tä ja osaa­mis­ta. Asu­mis- ja työ­toi­min­tayk­si­köi­den re­sur­soin­tiin, omais­ten oh­jaa­mi­seen ja tu­ke­mi­seen, hen­ki­lös­tön osaa­mi­seen ja tu­ki­ver­kos­toon kiin­ni­te­tään huo­mi­ota si­ten, et­tä asi­ak­kaal­le voi­daan tur­va­ta hä­nen omis­ta tar­peis­taan läh­te­vä hy­vä elä­mä il­man tar­pee­ton­ta psyy­ken­lää­ki­tys­tä tai it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joit­ta­mis­ta.

– Ih­mi­soi­keu­det vam­mais­ten ar­keen -ver­kos­to Kes­ki-Uu­den­maan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry


Comments