Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

018 Mik­si Suo­mes­sa on niin pal­jon ho­me­ta­lo­ja?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 18.8.2012 8:32

On­ko Suo­mes­sa las­ten ter­veys vaa­ras­sa?

Tääl­lä vii­kol­la Suo­men kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa al­koi toi­min­ta­kau­si ja suu­ri osaa kan­sa­lai­sis­ta ja niin myös edus­kun­nan kan­sa­ne­dus­ta­jat ja vir­ka­mie­het pa­la­si­vat töi­hin lo­mil­ta. Min­kä laa­tui­nen si­säil­ma odot­taa hei­tä? Niin lap­sia päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa kuin ai­kuis­vä­keä työ­pai­koil­la? Ho­me­on­gel­mis­ta on pu­hut­tu jo vuo­si­kau­sia, mut­ta tun­tuu sil­tä, et­tei on­gel­mal­le voi­da mi­tään.

– 10.08.2012 MTV3. fi Uu­ti­set / Ko­ti­maa

– Ot­si­kol­la “Ky­se­ly pal­jas­ti ka­run ti­lan­teen kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa” (kir­joit­ta­ja Sha­hin Do­agu) ker­too: "Ope­tu­sa­lan am­mat­ti­jär­jes­tön OAJ:n ky­se­lyn mu­kaan jo­pa kah­des­sa kol­ma­so­sas­sa kou­luis­ta ja päi­vä­ko­deis­ta on esiin­ty­nyt si­säil­ma­on­gel­mia kah­den vii­me vuo­den ai­ka­na. Ky­se­lyyn vas­ta­si­vat yli 500 reh­to­ria, päi­vä­ko­din joh­ta­jaa ja työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tua, jos­sa il­me­ni myös, et­tä si­säil­ma­on­gel­mien kä­sit­te­lys­sä on suu­ria puut­tei­ta. – Il­mas­toin­nit ovat niin puut­teel­li­sia, et­tei il­ma vaih­du ja siel­lä (kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa) vä­sy­tään. Sil­loin ei jak­se­ta työs­ken­nel­lä ja se on on­gel­ma var­sin­kin nyt, kun ryh­mä­koot kas­va­vat ko­ko ajan.

Kir­joi­tuk­sen mu­kaan Val­ti­ova­rain­mi­nis­te­ri­ön eh­do­tuk­ses­sa en­si vuo­del­le val­ti­ono­suut­ta kou­lu­jen pe­rus­ta­mis­kus­tan­nuk­siin pie­nen­ne­tään seit­se­mäl­lä mil­joo­nal­la eu­rol­la. Eh­do­tus tyr­mis­tyt­tää OAJ:n pu­heen­joh­ta­ja Luuk­kais­ta.– Mi­nis­te­ri­ön eh­do­tuk­ses­sa kor­jaus­ra­haa on sen ver­ran, et­tä sil­lä voi­tai­siin kor­ja­ta 500 op­pi­laan työym­pä­ris­tö. Meil­lä on ko­ko maas­sa yli 570 000 las­ta pe­rus­kou­luis­sa. Jos näis­tä kou­luis­ta jo kak­si kol­mes­ta kär­sii si­säil­ma­on­gel­mis­ta, niin sen pii­ris­sä on yli 400 000 op­pi­las­ta. Ol­li Luuk­kai­nen ko­ros­taa, et­tä eri­tyi­ses­ti las­ten kan­nal­ta si­säil­ma­on­gel­mat ovat va­ka­va asia."

– “Päi­vä­ko­deis­sa hä­lyt­tä­viä ho­me­on­gel­mia” kir­joit­ti Ylen Uu­ti­set – Sa­ta­kun­ta 21.1.2009 | päi­vi­tet­ty 25.5.2012

– Ym­pä­ris­tö­lää­ke­tie­teen do­sent­ti Tuu­la Pu­tus Tu­run yli­opis­tos­ta kai­paa val­ti­ol­ta el­vy­tys­ra­haa päi­vä­ko­tien ho­me­tut­ki­muk­seen.
– Hä­nen mu­kaan­sa Suo­mes­ta puut­tuu val­ta­kun­nal­li­nen, päi­vä­ko­tien ho­me­ti­lan­net­ta kar­toit­ta­va tut­ki­mus".

Eli täs­sä­kin tar­vi­taan ra­haa!

Niin Suo­mes­sa kuin ul­ko­mail­la heh­ku­tel­laan hy­vin­voin­ti­val­ti­os­ta Suo­mes­ta… mut­ta tääl­lä lap­set kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa hen­git­tä­vät il­maa, jos­sa vi­li­see kai­ken­lai­sia ho­me­bak­tee­rei­ta ja hiuk­ka­sia, jot­ka voi­vat pi­la­ta ko­ko elä­män.

– “Edus­kun­ta sel­vi­tyt­tää ra­ken­nus­ten kos­teus- ja ho­me­on­gel­mia” kir­joit­ti Ra­ken­nus­leh­ti 22.09.2011

– Edus­kun­nan tar­kas­tus­va­li­okun­ta ti­laa tut­ki­muk­sen ra­ken­nus­ten kos­teus- ja ho­me­vau­ri­oi­den si­säil­maan ai­heut­ta­mis­ta on­gel­mis­ta. Tut­ki­muk­ses­sa py­ri­tään löy­tä­mään kos­teus- ja ho­me­vau­ri­oi­den syyt, sel­vit­tä­mään on­gel­mien laa­juut­ta se­kä kar­toit­ta­maan on­gel­mas­ta ai­heu­tu­via kan­san­ta­lou­del­li­sia ja jul­kis­ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia. Li­säk­si ar­vi­oi­daan jo teh­ty­jen toi­men­pi­tei­den vai­ku­tuk­sia. Tar­kas­te­lun koh­tee­na on ko­ko Suo­men ra­ken­nus­kan­ta

– … Tut­ki­muk­sen ta­voit­tee­na on tuot­taa pää­tök­sen­te­ki­jöil­le sel­lais­ta tie­toa, jo­hon poh­jau­tu­en on mah­dol­lis­ta vä­hen­tää ra­ken­nus­ten kos­teus- ja ho­me­vau­ri­oi­den ai­heut­ta­mia ta­lou­del­li­sia me­ne­tyk­siä ja ter­veys­hait­to­ja.

– Vii­me vuo­si­na esi­tet­ty­jen kar­kei­den ar­vi­oi­den mu­kaan huo­non si­säil­man ta­lou­del­li­set ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat yli 3 mil­jar­dia eu­roa vuo­des­sa. Ar­vi­ol­ta jo­pa 600 000-800 000 suo­ma­lais­ta voi al­tis­tua päi­vit­täin kos­teus- ja ho­me­vau­ri­oil­le ko­deis­sa, työ­pai­koil­la tai muis­sa jul­ki­sis­sa ra­ken­nuk­sis­sa. Kos­teus- ja ho­me­on­gel­mien on ar­vi­oi­tu ai­heut­ta­van vuo­sit­tain ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäl­lem­me yli 200 mil­joo­nan eu­ron kus­tan­nuk­set.

– … Tut­ki­muk­sen on tar­koi­tus val­mis­tua elo­kuun 2012 lop­puun men­nes­sä."

Eli, odo­te­taan tie­toa ku­ka tut­kii ja mil­lai­siin tu­lok­siin tul­tiin? Siis, mik­si Suo­mes­sa on niin pal­jon ho­me­ta­lo­ja?

En ole ra­ken­nu­sa­lan ih­mi­nen ja ky­syn­kin, ei­kös Suo­mes­sa osaa ra­ken­taa? Kyl­lä osa­taan, kos­ka jos­kus ta­lo nou­see yh­des­sä päi­väs­sä. Siis, niin päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa, ko­deis­sa, työ­pai­koil­la ja muis­sa jul­ki­sis­sa ra­ken­nuk­sis­sa on kos­teus-ja ho­me­on­gel­mia! Siis, Suo­mes­sa!

Vaik­ka pääl­tä­päin kaik­ki tun­tuu näyt­tä­vän hy­väl­tä ja siis­til­tä! He­rää ky­sy­mys, et­tä mis­sä on vi­ka? On­ko vi­ka ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa vai ra­ken­ta­jis­sa? Vai rat­kai­see­ko kui­ten­kin ra­ha, yhä uu­siin tut­ki­muk­siin si­tä tun­tuu kui­ten­kin riit­tä­vän?


Comments