Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

017 Ke­mi­al­li­siin pak­ko­kei­noi­hin on puu­tut­ta­va

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 16.8.2012 20:23

Alem­pa­na esi­te­tyn Ve­too­muk­sen muis­ti­sai­rai­den ja ke­hi­tys­vam­mais­ten puo­les­ta eme­ri­tap­ro­fes­so­ri Sirk­ka-Lii­sa Ki­ve­lä luo­vut­ti ei­len Pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ril­le, kun kä­vim­me yh­des­sä luo­vut­ta­mas­sa tä­tä Ve­too­mus­ta Ih­mi­soi­keu­det vam­mais­ten ar­keen-ver­kos­ton puo­les­ta, jon­ka asi­an­tun­ti­ja nyt pro­fes­so­ri Sirk­ka-Lii­sa Ki­ve­lä on:

Mi­nis­te­ri Ma­ria Gu­ze­ni­na-Ric­hard­son So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö Ke­mi­al­li­sen ra­joit­ta­mi­sen käyt­tö pak­ko­kei­no­na muis­ti­sai­rai­den hoi­dos­sa

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon asi­ak­kai­den it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joit­ta­mis­ta kä­sit­te­le­vän työ­ryh­män eh­do­tuk­sis­sa ei kä­si­tel­lä ol­len­kaan ke­mi­al­lis­ten ra­joit­tei­den eli psyy­ken- ja mui­den­kin lääk­kei­den käyt­töä pak­ko­kei­no­na muis­ti­sai­rai­den hoi­dos­sa. Tä­mä on räi­keä puu­te seu­raa­vis­ta syis­tä:

– ke­mi­al­li­sia ra­joit­tei­ta eli psyy­ken­lääk­kei­tä käy­te­tään van­hus­ten ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa hoi­dos­sa (ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa ja pit­kä­kes­toi­ses­sa lai­tos­hoi­dos­sa) maas­sam­me ylei­sem­min kuin muis­sa Poh­jois­mais­sa tai Yh­dys­val­lois­sa (vii­te liit­tee­nä: Ki­ve­lä ja Kois­ti­nen, Suo­men lää­kä­ri­leh­ti 2010:65:593-598). Suu­rin osa näis­sä hoi­to­pai­kois­sa hoi­dos­sa ole­vis­ta iäk­käis­tä on muis­ti­sai­rai­ta, jo­ten ke­mi­al­li­nen ra­joit­ta­mi­nen liit­tyy muis­ti­sai­rai­den pit­käai­kais­hoi­toon. Use­at tut­ki­muk­set to­dis­ta­vat sen, et­tä suo­ma­lai­ses­sa van­hus­ten pit­käai­kais­hoi­dos­sa käy­te­tään psyy­ken­lääk­kei­tä erit­täin run­saas­ti.

– ke­mi­al­lis­ten ra­joit­tei­den käy­tön li­säk­si maam­me pit­käai­kais­lai­tok­sis­sa esiin­tyy van­hus­ten ke­mi­al­lis­ta ra­joit­ta­mis­ta sel­lai­ses­sa muo­dos­sa, jo­ta voi­daan pi­tää ke­mi­al­li­se­na kal­toin­koh­te­lu­na (vii­te liit­tee­nä: Nur­mi­nen, Puus­ti­nen, Ku­ko­la, Ki­ve­lä, Jour­nal of El­der Abu­se and Neg­lect, 2009:21:89-104).

– ke­mi­al­li­nen ra­joit­ta­mi­nen on hoi­to­muo­to, jon­ka vir­heel­li­seen käyt­töön yh­teis­kun­nan on puu­tut­ta­va. Ke­mi­al­li­sen kal­toin­koh­te­lun eh­käi­se­mi­seen on yh­teis­kun­nan puu­tut­ta­va to­del­la voi­mak­kaas­ti. Ky­sees­sä ei ole pel­käs­tään lää­kä­rei­den ja lää­ke­tie­teen teh­tä­vä. Ko­ke­muk­set Yh­dys­val­lois­ta osoit­ta­vat, et­tä lain­sää­dän­nöl­li­sin kei­noin pys­ty­tään vä­hen­tä­mään psyy­ken­lääk­kei­den käyt­töä van­hus­ten pit­käai­kais­hoi­dos­sa. Ko­ke­muk­set Ruot­sis­ta taas osoit­ta­vat, et­tä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nan täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen kaut­ta pys­ty­tään vä­hen­tä­mään psyy­ken­lääk­kei­den käyt­töä van­hus­ten pit­käai­kais­hoi­dos­sa. Mui­ta­kin kei­no­ja on ole­mas­sa.

– Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tön pa­hoin­pi­te­lyn muo­to­ja kos­ke­vas­sa luo­kit­te­lus­sa ke­mi­al­lis­ta pa­hoin­pi­te­lyä pi­de­tään yh­te­nä pa­hoin­pi­te­lyn muo­to­na.

– muis­ti­sai­rai­den ke­mi­al­li­nen ra­joit­ta­mi­nen on “ele­gant­ti ta­pa” ra­joit­taa muis­ti­sai­rai­den liik­ku­mis­ta ja muu­ta käyt­täy­ty­mis­tä, kos­ka se voi­daan to­teut­taa si­ten, et­tä omai­set tai muut ul­ko­puo­li­set ei­vät huo­maa ky­sees­sä ole­van ra­joit­ta­mi­sen tai jo­pa kal­toin­koh­te­lun. Se on pak­ko­kei­no ja it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joit­ta­mi­nen suu­res­sa mää­rin.

– ke­mi­al­li­sel­la ra­joit­ta­mi­sel­la on huo­mat­ta­van pal­jon hait­ta­vai­ku­tuk­sia. Psyy­ken­lääk­keet hei­ken­tä­vät muis­tia, mui­ta älyl­li­siä toi­min­to­ja, ta­sa­pai­noa ja kä­ve­ly­ky­kyä se­kä edis­tä­vät kaa­tu­mi­sia ja kaa­tu­mis­vam­mo­ja. Ne siis hei­ken­tä­vät muis­ti­sai­rai­den ky­ky­jä, mah­dol­li­suuk­sia toi­mia ja näin vai­kut­ta­vat muis­ti­sai­rai­den hy­vin­voin­tiin erit­täin ne­ga­tii­vi­ses­ti. Tä­mä vuo­ros­taan li­sää työn­te­ki­jöi­den tar­vet­ta.

Työ­ryh­män eh­do­tuk­sis­ta puut­tuu mui­ta­kin tär­kei­tä seik­ko­ja.

Pak­ko­kei­no­jen käy­tön myön­teis­ten ja kiel­teis­ten vai­ku­tus­ten seu­ran­ta hoi­dos­sa on erit­täin tär­ke­ää. Työ­ryh­mä ei esi­tä mi­tään seu­ran­nas­ta.

Suo­mes­sa on teh­ty pal­jon mo­nien syr­jit­ty­jen ryh­mien syr­jin­nän eh­käi­se­mi­sek­si. Van­hus­ten syr­jin­nän eh­käi­sy on jää­nyt ta­ka-alal­le. Van­huk­sia tar­kas­tel­len muis­ti­sai­raat van­huk­set ovat kai­kis­ta syr­ji­tyin ryh­mä van­hus­vä­es­tös­sä. Pak­ko­kei­no­jen tar­kas­te­lun si­jaan huo­mat­ta­vas­ti tär­ke­äm­pää on teh­dä töi­tä van­hus­ten ja kaik­kiin ikä­ryh­miin kuu­lu­vien muis­ti­sai­rai­den syr­jin­nän pois­ta­mi­sek­si. Val­ti­oneu­vos­ton se­lon­te­ko Suo­men ih­mi­soi­keus­po­li­tii­kas­ta vuon­na 2009 toi esil­le sen, mi­ten vä­hän ikä­syr­jin­nän eh­käi­se­mi­sek­si Suo­mes­sa on teh­ty lain­sää­dän­nön tai muun yh­teis­kun­nan toi­mien ta­sol­la.

Ve­to­an mi­nis­te­riin, et­tä hän ot­tai­si muis­ti­sai­rai­den ja ke­hi­tys­vam­mais­ten ke­mi­al­li­sen ra­joit­ta­mi­sen ja muun ra­joit­ta­mi­sen vir­heel­li­sen käy­tön eh­käi­se­mi­sen ja ke­mi­al­li­sen ja muun kal­toin­koh­te­lun eh­käi­se­mi­sen mi­nis­te­ri­ön­sä kes­kei­sek­si ta­voit­teek­si. Pel­käl­lä pak­ko­kei­no­lail­la ke­mi­al­li­sen ra­joit­ta­mi­sen ja mui­den ra­joi­tus­muo­to­jen käyt­töä ei saa­da in­hi­mil­li­sek­si ja tur­val­li­sek­si, ei­kä ra­joit­ta­mis­ta myös­kään saa­da vä­he­ne­mään pel­käs­tään täl­lai­sen lain avul­la. Kes­keis­tä on muis­ti­sai­rai­den ja ke­hi­tys­vam­mais­ten it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den tu­ke­mi­nen ja hei­dän osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sien­sa ke­hit­tä­mi­nen.

Hel­sin­gis­sä, elo­kuun 14. päi­vä­nä 2012.
– Sirk­ka-Lii­sa Ki­ve­lä eme­ri­tap­ro­fes­so­ri


Comments