Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

014 So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ra­joit­taa pe­ru­soi­keuk­sia

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 23.7.2012 10:10

So­si­ali- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (STM) suun­nit­te­lee kan­sa­lais­ten pe­ru­soi­keuk­sien ra­joit­ta­mis­ta ja ni­me­no­man hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien kan­sa­lais­ten ku­ten muis­ti­sai­rai­den ja ke­hi­tys­vam­mais­ten, joi­den elä­mä on ol­lut jos­kus jo van­keut­ta­kin tiu­kem­paa ny­kyi­sis­sä lai­tok­sis­sa ja yk­si­tyi­sis­sä pal­ve­lu­ko­deis­sa. Nyt so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ös­sä poh­di­taan jo käy­tös­sä ole­vien lait­to­mien pa­kot­tei­den lail­lis­ta­mis­ta.

UAM Tie­do­te 166/2012 3.7.2012: “Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­tuo­mi­ois­tuin (EIT) on tä­nään an­ta­mas­saan tuo­mi­os­sa to­den­nut, et­tä Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen (EIS) 5 ar­tik­lan mu­kais­ta oi­keut­ta va­pau­teen ja 8 ar­tik­lan mu­kais­ta oi­keut­ta yk­si­tyi­se­lä­mään oli lou­kat­tu ta­pauk­ses­sa X v. Suo­mi.”

EIT:n pää­tös kos­ki pak­ko­hoi­dos­sa ol­lut­ta hen­ki­löä, nyt pa­kot­tei­ta ol­laan tuo­mas­sa avo­huol­toon. STM val­mis­te­lee par­hail­laan la­kie­si­tys­tä po­ti­laan ja so­si­aa­li­huol­lon asi­ak­kaan pe­ru­soi­keuk­sien ra­joit­ta­mi­ses­ta vält­tä­mät­tö­män hoi­don ja huo­len­pi­don tur­vaa­mi­sek­si. Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­tuo­mi­ois­tui­men (EIT) pää­tök­sen tu­li­si vai­kut­taa so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön työ­ryh­mään jon­ka la­kie­si­tys­luon­nok­sen pe­rus­te­luis­sa to­de­taan lain ta­voit­tee­na ole­van asi­ak­kai­den it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den to­teu­tu­mi­sen edis­tä­mi­sen. Kui­ten­kin vam­mais­ten ja van­hus­ten koh­dal­la la­kiin ol­laan kir­jaa­mas­sa 21 eri py­kä­läs­sä eri­lai­sia it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­tä, nii­den to­teut­ta­mis­ta ja val­von­taa.

Oli­si toi­vot­ta­vaa, et­tä työ­ryh­mä miet­ti­si mi­ten vah­vis­taa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon asi­ak­kaan it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta, mut­ta he kes­kit­ty­vät­kin ra­joi­tuk­siin jot­ka eh­kä ei­vät ole pe­rus­tus­lain mu­kai­sia. Ra­joi­tus­ten si­jaan tu­li­si vah­vis­taa hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien kan­sa­lais­ten it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta tu­et­tua pää­tök­sen­te­koa ke­hit­tä­mäl­lä. Me, ke­hi­tys­vam­mais­ten omai­set tais­te­lem­me ke­hi­tys­vam­ma-lain pak­ko­kei­no­py­kä­lää §42 vas­taan. Nyt si­tä ha­lu­taan so­vel­taa myös “tie­tyis­sä va­paa­eh­toi­sis­sa vi­ra­no­mai­sen jär­jes­tä­mis­sä tai vi­ra­no­mai­sen toi­mek­si­an­nos­ta jär­jes­tet­tä­vis­sä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luis­sa: lai­tos­hoi­dos­sa, asu­mis­pal­ve­luis­sa, työ- ja päi­vä­toi­min­nas­sa, ko­ti­pal­ve­luis­sa ja ko­ti­sai­raan­hoi­dos­sa”.

Tääl­lä het­kel­lä niin van­hus- kuin vam­mais­huol­los­sa val­lit­se­vat vil­lin län­nen sään­nöt ja nii­tä ta­po­ja ol­laan vah­vis­ta­mas­sa lain­sää­dän­nön pii­riin, eli vah­vem­paa val­taa on tar­koi­tus käyt­tää hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­via ih­mi­siä koh­taan. La­kia so­vel­let­tai­siin hen­ki­löi­hin, jot­ka ei­vät ky­ke­ne ym­mär­tä­mään te­ko­jen­sa seu­rauk­sia. On­ko täs­sä mi­tä jär­keä? Ym­mär­tä­vät­kö ne la­kia val­mis­te­le­vat vir­ka­mie­het ja kan­sa­ne­dus­ta­jat, jot­ka ken­ties vah­vis­ta­vat lain, mi­tä seu­rauk­sia pak­ko­kei­no­lais­ta voi ol­la?

Lie­nee­kö YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen hen­ki ym­mär­ret­ty vää­rin, kun ra­ti­fi­oin­tiin ve­do­ten ol­laan sää­tä­mäs­sä pak­ko­val­taa vam­mais­ten ja van­hus­ten elä­mään? Vam­mais-ja omais­jär­jes­töt niin kuin me­di­akin ovat hil­jaa. EU-par­la­men­taa­rik­ko Sir­pa Pie­ti­käi­nen on voi­mak­kaas­ti re­agoi­nut ja vaa­ti­nut lain­val­mis­te­lun lo­pet­ta­mis­ta. Suos­tum­me­ko me sii­hen, et­tä so­si­aa­li-ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön työ­ryh­mä tuo pak­ko­kei­no­toi­men­pi­teet van­hus­ten ja vam­mais­ten avo­huol­toon, ko­tei­hin, työ­pai­koil­le ja toi­min­ta­kes­kuk­siin!?

– Em­me tie­ten­kään!

Asi­al­la mie­li­pi­tei­neen on jo ak­tii­vi­ses­ti Ih­mi­soi­keu­det vam­mais­ten ar­keen-ver­kos­to.

Py­säy­te­tään la­ki­val­mis­te­lu, kun on vie­lä mah­dol­li­suus! – En­nen kuin työ­ryh­män esi­tys me­nee edus­kun­taan vah­vis­tet­ta­vak­si.


Comments