Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

011 Ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­min­kir­jon hen­ki­löi­den yli­lää­ki­tyk­seen puu­tut­ta­va!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 25.4.2012 10:12

Me, “Ih­mi­soi­keu­det vam­mais­ten ar­keen” -ver­kos­ton edus­ta­jat ja asi­atun­ti­jat luo­vu­tim­me 24.4.2012 so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ril­le Pau­la Ri­si­kol­le al­la ole­van ve­too­muk­sen.

Mi­nis­te­ri lu­pa­si vie­dä eteen­päin asi­oi­ta, jot­ka kos­ke­vat ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­mi­kir­jon hen­ki­löi­den yli­lää­ki­tys­tä ja yh­tey­den­pi­don ra­joi­tuk­sia. Mi­nis­te­ri ko­ros­ti, et­tä eri­tyi­ses­ti pi­täi­si ar­vi­oi­da ko­ko­nai­suut­ta näi­den ryh­mien lää­ki­tyk­sen ja psyy­ke­lää­ki­tyk­sen suh­teen.

Mi­nis­te­ri vel­voit­ti ryh­mäm­me asi­an­tun­ti­jaa, Au­tis­mi­sää­ti­ön yli­lää­kä­riä Nii­na Leh­tis­tä ot­ta­maan yh­teyt­tä ja sel­vit­tä­mään lap­sen­lap­se­ni voin­tia Rau­ti­on toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa Imat­ral­la. Leh­ti­nen lu­pa­si ryh­tyä toi­miin. Leh­ti­sel­lä on ke­hi­tys­vam­ma­lää­ke­tie­teen eri­tyis­pä­te­vyys.

Ve­too­mus: So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pau­la Ri­sik­ko

24.4.2012

Ih­mi­soi­keu­det vam­mais­ten ar­keen ver­kos­ton puo­les­ta ve­to­am­me Tei­hin mi­nis­te­ri Ri­sik­ko ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­min­kir­jon hen­ki­löi­den yh­den­ver­tais­ten ter­veys­pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­sen puo­les­ta.

Olem­me ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­min­kir­jon hen­ki­löi­den omai­si­na ko­ke­neet, kuin­ka vai­ke­aa on löy­tää ke­hi­tys­vam­mai­suu­teen ja au­tis­min­kir­joon pä­te­vöi­ty­nei­tä ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sia se­kä saa­da ter­veys­pal­ve­lui­ta. Tä­mä kos­kee se­kä pe­rus­ter­vey­den­huol­toa et­tä eri­kois­sai­raan­hoi­toa.

Ter­veys­kes­kuk­sis­sa har­voin on ke­hi­tys­vam­mai­suu­teen ja au­tis­mi­kir­jon sai­rauk­siin pe­reh­ty­nyt­tä hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa. Eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa eri­tyi­ses­ti ke­hi­tys­vam­map­sy­ki­at­ri­an ja neu­rop­sy­ki­at­ri­an osaa­mis­ta on ol­lut saa­ta­vil­la useim­mi­ten vain eri­tyis­huol­lon pal­ve­luis­sa, joi­hin on tar­vit­tu kun­nan ke­hi­tys­vam­ma­huol­lon tai vam­mais­pal­ve­lui­den mak­su­si­tou­mus. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­los­ta an­ne­tun lain § 2:ää ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­tä ei ole ku­mot­tu.

Akuut­tien käy­tö­soi­rei­den krii­siy­ty­es­sä on usein ai­noa vaih­to­eh­to ol­lut vir­ka­val­lan avul­la kul­je­tus psy­ki­at­ri­sel­le osas­tol­le le­po­si­tei­siin. Tääl­tä hen­ki­lö pa­lau­te­taan seu­raa­va­na päi­vä­nä ko­tiin, kos­ka osas­tol­la ei ole ke­hi­tys­vam­map­sy­ki­at­ri­an tai neu­rop­sy­ki­at­ri­an osaa­mis­ta. Ko­deis­sa tai pal­ve­lu­ko­deis­sa sin­ni­tel­lään sit­ten tur­va­pal­ve­lui­den avul­la ja lää­ki­tys­tä li­sä­tään. Uu­siin eri­tyis­huol­lon krii­siyk­si­köi­hin (esim Ete­van Ke­ra­van, Lah­den ja Hä­meen­lin­nan tu­ki­kes­kuk­set) tar­vi­taan vam­mais­pal­ve­lui­den mak­su­si­tou­mus, jo­ta mo­nis­sa kun­nis­sa ei kat­so­ta tar­peel­li­sek­si an­taa.

Vam­mais­lain sää­tä­mi­sen ja ke­hi­tys­vam­ma­lai­tos­ten pur­ka­mi­sen yh­tey­des­sä tu­lee sel­ke­äs­ti ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­min­kir­jon hen­ki­löi­den ter­veys­pal­ve­lut, pe­rus- ja eri­kois­sai­raan­hoi­to siir­tää ter­vey­den­huol­lon pii­riin. Sa­mal­la lai­tok­sis­sa ja eri­tyis­huol­los­sa ole­va osaa­mi­nen tu­lee kes­kit­tää kes­kus­sai­raa­loi­hin ja kou­lu­tus­ta tu­lee li­sä­tä pe­rus­ter­vey­den­huol­toon.

Olem­me omai­si­na ko­ke­neet, et­tä eri­tyi­ses­ti ai­kuis­tu­vien vam­mais­tem­me haas­ta­vaa käyt­täy­ty­mis­tä hy­vin hel­pos­ti hoi­de­taan pel­käs­tään lää­ki­tyk­sel­lä. Tä­mä joh­tuu osak­si lää­kä­rei­den tie­to­tai­don puut­tees­ta, mut­ta myös eri­tyis­huol­lon ja lai­tos­hoi­don pit­käs­tä tra­di­ti­os­ta. Me omai­set olem­me hy­vin ar­ko­ja puut­tu­maan vam­mais­ten las­tem­me yli­lää­ki­tyk­seen, kos­ka se on eri­tyis­huol­lon vai­et­tu ai­he, ta­bu, jo­hon puut­tu­mi­ses­ta voi ol­la seu­rauk­se­na yh­tey­den­pi­don­ra­joi­tuk­sia. Ruot­sin mal­lin mu­kai­nen Lex Sa­rah, työn­te­ki­jöi­den il­moi­tus­vel­vol­li­suus asi­ak­kai­den kal­toin­koh­te­lus­ta tu­li­si saa­da Suo­meen­kin, li­sät­ty­nä omais­ten oi­keu­del­la puut­tua kal­toin­koh­te­luun ja vas­ta­toi­mien kiel­lol­la.

Ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­min­kir­jon yli­lää­ki­tyk­sen on­gel­mat pi­tää sel­vit­tää tut­ki­muk­sil­la, ku­ten van­hus­ten yli­lää­ki­ty­son­gel­man koh­dal­la on toi­mit­tu. It­se­mää­rää­mi­soi­keus­työ­ryh­mä on la­kie­si­tys­luon­nok­ses­saan jät­tä­nyt ke­mi­al­li­sen si­to­mi­sen ja sii­hen puut­tu­mi­ses­ta usein seu­raa­van yh­tey­den­pi­don­ra­joi­tuk­sen ko­ko­naan mai­nit­se­mat­ta ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­tä lu­etel­les­saan. Kui­ten­kin WHO:n luo­ki­tuk­seen on vii­me vuon­na otet­tu ke­mi­al­li­nen kal­toin­koh­te­lu.

Ke­hi­tys­vam­mais­ten oma jär­jes­tö “Me It­se” on puut­tu­nut myös pak­ko­kei­no­jen käyt­töön ja yli­lää­ki­tyk­seen. “Ih­mis­tä ei saa si­toa ei­kä pa­kot­taa. Psyy­ken­lääk­keet vie­vät tök­ky­rään. Ih­mi­nen vä­syy ja me­net­tää fyy­si­sen ja psyyk­ki­sen toi­min­ta­ky­kyn­sä, mi­kä voi pa­hen­taa ti­lan­net­ta. Pa­han olon pää­syy on saa­ta­va sel­vil­le” Esi­täm­me,

– et­tä Te mi­nis­te­ri pe­rus­tai­sit­te työ­ryh­män sel­vit­tä­mään ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­min­kir­jon hen­ki­löi­den pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja eri­kois­sai­raan­hoi­don jär­jes­tä­mis­tä la­ki­muu­tos­ten yh­tey­des­sä ter­vey­den­huol­lon lain alai­suu­des­sa. Eh­do­tam­me työ­ryh­mään ke­hi­tys­vam­map­sy­ki­at­ri­an, au­tis­min­kir­jon neu­rop­sy­ki­at­ri­an, hau­rai­den ja vam­mais­ten ih­mis­ten lää­ke­hoi­don asi­an­tun­ti­joi­ta se­kä omais­ten edus­tus­ta ruo­hon­juu­ri­ta­sol­ta se­kä mi­nis­te­rin tar­peel­li­sek­si kat­so­mat muut ta­hot.

– Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon tie­to­tai­toa ja hoi­to­käy­tän­tö­jä pa­ran­net­ta­va
– Yli­lää­ki­ty­son­gel­ma tu­lee tut­ki­muk­sil­la sel­vit­tää ja sii­hen puut­tua

Käy­pä hoi­to -suo­si­tuk­sil­la se­kä var­mis­ta­mal­la sään­nöl­li­ses­ti lää­ke­hoi­don tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus po­ti­las­koh­tai­ses­ti – Ke­hi­tys­vam­map­sy­ki­at­ri­an ja neu­rop­sy­ki­at­ri­an pal­ve­lut tu­lee jär­jes­tää eri­kois­sai­raan­hoi­don pii­ris­sä. Psy­ki­at­ri­sil­le osas­toil­le li­sää tie­to­tai­toa ja krii­si­osas­to­ja pe­rus­tet­ta­va kes­kus­sai­raa­loi­hin. – HU­Sin alai­suu­teen pe­rus­tet­ta­va pää­kau­pun­ki­seu­dun kes­ki­tet­ty krii­siyk­sik­kö ke­hi­tys­vam­mai­sil­le ja au­tis­min­kir­jon hen­ki­löil­le akuut­tien krii­sien lau­kai­se­mi­sek­si.

Muu­hun maa­han ra­ken­net­ta­va vas­taa­vat pal­ve­lut ja ne on otet­ta­va huo­mi­oon ter­vey­den­huol­to­lain mu­kai­sis­sa alu­eel­li­sis­sa ter­vey­den­huol­to­suun­ni­tel­mis­sa. – Jal­kau­tu­va, asi­an­tun­te­va krii­si­hoi­to se­kä en­na­koi­vaan et­tä jäl­ki­hoi­toon ko­to­na ja pal­ve­lu­ko­deis­sa asu­vil­le – Kun­tien on laa­dit­ta­va suun­ni­tel­ma toi­men­pi­teis­tään vam­mais­ten ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si vas­taa­vas­ti ku­ten van­hus­lais­sa­kin esi­te­tään. Suun­ni­tel­mas­sa tu­lee mää­ri­tel­lä myös yh­teis­työ vam­mais­ten omais­ten kans­sa. Pal­ve­lui­den laa­dun ja riit­tä­vyy­den ar­vi­oi­mi­sek­si

– tu­lee hank­kia pa­lau­tet­ta vam­mai­sil­ta, hei­dän omai­sil­taan ja vam­mais­neu­vos­tol­ta hen­ki­lös­tön mää­räs­tä ja osaa­mi­ses­ta. Vam­mais­ten ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin kun­nan on osoi­tet­ta­va riit­tä­väs­ti voi­ma­va­ro­ja ja han­kit­ta­va käyt­töön­sä osaa­mis­ta eri­tyi­ses­ti ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­min­kir­jon asi­ak­kai­den eri­tyis­piir­teis­tä, ke­hi­tys­vam­ma­lää­ke­tie­tees­tä, kun­tou­tuk­ses­ta, tur­val­li­ses­ta lää­ke­hoi­dos­ta ja suun ter­vey­den­huol­los­ta vam­mais­ten toi­min­ta­ky­vyn ja it­se­näi­sen elä­män edis­tä­mi­sek­si ja yl­lä­pi­tä­mi­sek­si.

Uut­ta vam­mais­la­kia sää­det­tä­es­sä tu­lee la­kie­si­tys­tä ikään­ty­neen vä­es­tön toi­min­ta­ky­vyn tu­ke­mi­ses­ta se­kä iäk­käi­den so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta käyt­tää os­viit­ta­na, ke­hi­tys­vam­mais­ten hen­ki­löi­den ikään­ty­mi­nen tuo mu­ka­naan vas­taa­via pal­ve­lui­den tar­pei­ta. Ih­mi­soi­keu­det vam­mais­ten ar­keen ver­kos­ton puo­les­ta

        – Pirk­ko Les­ki­nen
      – Vi­ola Heis­to­nen
      – Ju­ha Ko­va­nen

Ryh­mäm­me asi­an­tun­ti­jat:
– Sirk­ka-Lii­sa Ki­ve­lä, eme­ri­tap­ro­fes­so­ri, Tu­run yli­opis­to / do­sent­ti, Hel­sin­gin yli­opis­to
– Mar­ja Ai­rak­si­nen, pro­fes­so­ri, Hel­sin­gin yli­opis­to
– Ni­na Leh­ti­nen, yli­lää­kä­ri, Au­tis­mi­sää­tiö, las­ten neu­ro­lo­gi ja ke­hi­tys­vam­ma­lää­ke­tie­teen eri­tyis­pä­te­vyys


Comments