Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

010 Ovat­ko in­ke­rin­suo­ma­lai­set et­ni­siä ve­nä­läi­siä?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 7.4.2012 10:01

Hei, In­ke­rin suo­ma­lai­set, pa­luu­muut­ta­jat! Si­sa­ret ja vel­jet! Meil­le nau­re­taan Suo­mes­sa! Me em­me ole­kaan enää In­ke­rin suo­ma­lai­sia pa­luu­muut­ta­jia vaan “et­ni­siä ve­nä­läi­siä pa­luu­muut­ta­jia”!

– Näin luo­kit­te­lee mei­dät Vä­es­tö­lii­ton mo­ni­kult­tuu­ri-asi­an­tun­ti­ja Ani­ta No­vits­ky! omas­sa pu­heen­vuo­ros­saan se­mi­naa­ris­sa, jon­ka ot­sik­ko oli “Pa­luu­muu­ton 20 vuot­ta: Nä­kö­kul­mia ve­nä­jän­kie­lis­ten ko­tou­tu­mi­seen”, jo­ka pi­det­tiin Hel­sin­gis­sä Va­lo­ta­lon Eu­roop­pa-sa­lis­sa 3.4.2012.

In­ke­ri­läi­se­nä pa­luu­muut­ta­ja­na sain vas­ta vii­me het­kes­sä tie­don se­mi­naa­ris­ta! Ilah­duin ja suun­nis­tin Imat­ral­ta Hel­sin­kiin, toi­vos­sa saa­da ta­va­ta koh­ta­lo­to­ve­rei­ta In­ke­rin maal­ta! Mie­li­pi­tee­ni se­mi­naa­ris­ta:

Se­mi­naa­ri on 2 vuot­ta myö­häs­sä tai sit­ten jär­jes­tä­jät ei­vät ha­lun­neet muis­taa ko­ko pro­ses­sin al­kua! Pa­luu­muu­ton pro­ses­si al­koi huh­ti­kuun 10. päi­vä­nä 1990, jol­loin Mau­no Koi­vis­to il­moit­ti Yle kak­ko­ses­sa, et­tä In­ke­rin suo­ma­lai­set voi rin­nas­taa pa­luu­muut­ta­jiin Ame­ri­kas­ta. Ka­na­das­ta tai Ruot­sis­ta. Täs­tä on ku­lu­nut jo 22 vuot­ta.

En löy­tä­nyt ylei­sös­sä ke­tään koh­ta­lo­to­ve­rei­ta­ni, vaan sa­lis­sa is­tui iha­naa nuor­ta suo­men­kie­lis­tä po­ruk­kaa. Luu­lin­kin hei­tä In­ke­rin suo­ma­lais­ten jäl­ke­läi­sik­si (saat­toi siel­lä ol­la hei­tä­kin), mut­ta ym­mär­tääk­se­ni he oli­vat lä­hes kaik­ki tut­ki­joi­den tu­ki­jouk­ko­ja.

Se­mi­naa­rin jär­jes­tä­ji­nä oli­vat Vä­es­tö­liit­to, Hel­sin­gin yli­opis­to ja Siir­to­lai­sins­ti­tuut­ti! – Mis­sä oli­vat Suo­men in­ke­ri­läis­ten jär­jes­tö­jen edus­ta­jat esim. In­ke­rin kult­tu­ri­seu­ra ry:n tai mo­nien In­ke­ri­seu­ro­jen edus­ta­jat ym­pä­ri maa­ta?

Mi­nua ih­me­tyt­tää, et­tei ko­kouk­seen osal­lis­tu­neel­la Fa­ro:n / Suo­men ve­nä­jän­kie­lis­ten yh­dis­tys­ten lii­ton toi­min­nan­joh­ta­jal­la Potc­hinchtc­hi­ko­vil­la ol­lut mi­tään sa­no­mis­ta näin­kin tär­ke­äs­sä ai­hees­sa kuin ve­nä­jän­kie­lis­ten maa­han­muut­ta­jien ko­tou­tu­mi­nen. Tai­sin ol­la ai­noa ai­to in­ke­rin­suo­ma­lai­nen ja är­sy­tin kom­men­til­la­ni tut­ki­joi­ta ja eri­tyi­ses­ti Toi­vo Flink­kiä, jo­ka sui­vaan­tui sii­tä, et­tä esi­tin epäi­lyn, et­tä in­ke­ri­läis­ten pa­luu­muut­top­ro­ses­sin tar­koi­tus oli teh­dä et­ni­nen puh­dis­tus Ve­nä­jäl­lä.

– Täs­tä ei sal­lit­tu kes­kus­te­lua se­mi­naa­ris­sa, jo­ten pe­rus­te­len kan­ta­ni si­tee­rauk­sel­la eri­kois­tut­ki­ja Flin­kin omas­ta kir­jas­ta “Ko­tiin kar­ko­tet­ta­vak­si” (2010, si­vu 14). Täs­sä hän ker­too in­ke­ri­läis­ten vuon­na 1990 käyn­nis­ty­neen Suo­meen muu­ton taus­tois­ta seu­raa­vaa tie­toa:

– Suo­je­lu­po­lii­sin toi­min­taa esit­te­le­väs­sä uu­sim­mas­sa tut­ki­muk­ses­sa in­ke­ri­läis­ten muut­to Suo­meen tu­li esiin Su­pon sil­loi­sen pääl­li­kön Sep­po Tii­ti­sen ja KGB:n Hel­sin­gin pääl­li­kön Fe­lix Ka­ra­se­vin ta­va­tes­sa 2. ke­sä­kuu­ta 1988. Tii­ti­nen tie­dus­te­li val­ti­ojoh­don nä­ke­mys­tä in­ke­ri­läis­ten suh­teen. “Jos ovat val­miit an­ta­maan muut­to­lu­van, an­ne­taan tul­la, vaik­ka tu­li­si mit­ta­tap­pi­oi­ta­kin”, ker­too Tii­ti­nen Koi­vis­ton to­den­neen".

Omas­sa pu­heen­vuo­ros­saan pro­fes­so­ri In­ga Ja­sins­ka­ja-Lah­ti ker­toi tu­ki­muk­ses­taan “In­ke­rin­suo­ma­lais­ten pa­luu­muut­ta­jien in­teg­raa­tio Suo­meen INP­RES-pro­jek­tin tu­los­ten va­los­sa”. Täs­sä tu­li esil­le, et­tä 58 400 ve­nä­jän­kie­li­sis­tä maa­han­muut­ta­jis­ta 70 pro­sent­tia on in­ke­rin­suo­ma­lai­sia, jot­ka tu­li­vat pää­asi­as­sa Le­ning­ra­din alu­eel­ta ja Neu­vos­to-Kar­ja­las­ta. Eli las­kel­mie­ni mu­kaan in­ke­rin­suo­ma­lai­sia oli n. 40 800.

Siir­to­lai­sins­ti­tuu­tin tut­ki­muk­sen mu­kaan vuon­na 1959 Neu­vos­to-Kar­ja­las­sa asui 27 829 ja Le­ning­ra­din alu­eel­la 23 193 hen­ki­löä, yh­teen­sä siis 51 022 in­ke­rin suo­ma­lais­ta.

(Läh­de:
– “Muut­to­nä­ky­mät Ve­nä­jäl­tä ja Bal­ti­an mais­ta Suo­meen”, Eve Kyn­tä­jä ja Hill Ku­lu, Siir­to­lai­sins­ti­tuut­ti, Tur­ku 1998.)

Vii­ta­ten pro­fes­so­ri Ja­sins­ka­ja-Lah­den tie­toi­hin ja siir­to­lai­sins­ti­tuu­tin tut­ki­muk­siin, Le­ning­ra­din alu­eel­ta ja Neu­vos­to-Kar­ja­las­ta, n. 80 pro­sent­tia siel­lä asu­vis­ta in­ke­rin­suo­ma­lai­si­ta on muut­ta­nut Suo­meen. Tä­mä ker­too sii­tä, et­tä alu­eet ovat tyh­jen­net­ty in­ke­ri­läi­sis­tä!

Ja roh­ke­nen väit­tää, et­tä on ta­pah­tu­nut et­ni­nen puh­dis­tus. Ku­kaan meis­tä ei kos­kaan en­nen ol­lut asu­nut Suo­mes­sa, eli em­me ole pa­luu­muut­ta­jia!

Niin­kin tär­keä oh­jel­mas­sa mai­nit­tu ky­sy­mys, kuin “Pa­luu­muu­ton ar­vi­oin­ti ja tu­le­vai­suu­den nä­ky­mät” jäi esit­te­le­mät­tä kuu­li­joil­le ko­ko­naan, kos­ka Si­säa­si­ain­mi­nis­te­ri­ön yli­tar­kas­ta­ja Tar­ja Ran­ta­la ei saa­pu­nut pai­kal­le. Jo­ku si­jai­nen yrit­ti pi­kai­ses­ti kor­ja­ta asi­an, mut­ta ei täs­sä on­nis­tu­nut ar­vi­oi­maan In­ke­rin suo­ma­lais­ten pa­luu­muut­to­asi­aa ja sen tu­le­vai­suut­ta!

Se­mi­naa­rin ai­he “Pa­luu­muu­ton 20-vuot­ta” oli kään­ty­nyt omak­si ir­vi­ku­vak­seen.

Ter­vei­sin Vi­ola Heis­to­nen In­ke­rin suo­ma­lai­nen muut­ta­nut Suo­meen 7.11.1990

Comments