Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

009 An­teek­si, Oleg!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 29.3.2012 23:52

Ra­kas lap­sen­lap­se­ni Oleg,

Pyy­dän an­teek­si si­nul­ta, et­ten ole pys­ty­nyt vie­lä tä­hän as­ti voit­ta­maan vam­mais­lai­tos­ten mie­li­val­taa, jo­ka on eris­tä­nyt mei­dät jul­mas­ti toi­nen toi­sis­taan val­heel­li­sin pe­rus­tein 12.1.2009.

Olen yrit­tä­nyt mie­les­tä­ni lä­hes kai­ken, tais­te­lus­sa­ni pa­laut­taa si­nul­le ih­mi­soi­keu­det ja ni­me­no­maan oi­keu­den ta­va­ta lä­hi­omai­si­aan, mut­ta su­rul­li­se­na ker­ron si­nul­le, et­tä olen hä­vin­nyt tä­tä ko­neis­toa vas­taan to­taa­li­ses­ti kai­kis­sa oi­keu­sas­teis­sa.

Mi­nä yri­tin suo­jel­la si­nua ih­mi­soi­keus­louk­kauk­sis­ta, mut­ta mi­nul­ta se on kiel­let­ty ja vi­ra­no­mai­set suo­je­le­vat nyt si­nua mi­nul­ta ai­no­al­ta elos­sa ole­val­ta lä­hi­su­ku­lai­sel­ta eli isoäi­dil­tä, il­man mi­tään lail­lis­ta pe­rus­tet­ta, – eli pi­tä­vät si­nua van­ki­na mi­nul­ta Rau­ti­on toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa jo nel­jät­tä vuot­ta! Si­nä täy­tit tä­nään 30 vuot­ta!

En saa­nut täl­lä­kään ker­taa tul­la synt­tä­reil­le­si, si­nun ko­tii­si Rau­ti­on toi­min­ta­kes­kuk­seen, jo­ten on­nit­te­lu­ni jäl­ki­kä­teen ja toi­voi­sin, et­tä voi­sin sa­noa si­nul­le, et­tä olet nyt ai­kui­nen ja elä­mä­si on si­nun omis­sa kä­sis­sä­si, mut­tei se niin ole pu­hu­mat­to­mal­le au­tis­ti­sel­le hen­ki­löl­le edes täs­sä va­paas­sa maas­sa oi­keus­val­ti­os­sa Suo­mes­sa.

Si­nun elä­mäs­tä­si päät­tä­vät nyt var­ti­ai­set, vai­ni­kat, häg­lun­dit, wäs­ter­gar­dit, mä­ke­lät ja muut … joil­le si­nä olet vain va­rak­kaan kun­nan huu­to­lais­poi­ka, jos­ta mak­se­taan hy­vä hin­ta.

Ve­to­an edel­leen Rau­ti­on toi­min­ta­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­jal­le Var­ti­ai­sel­le, jos­sa lap­sen­lap­se­ni asuu, Sa­ta­kie­len lau­lun ry pu­heen­joh­ta­jal­le Vai­ni­kal­le ja sen hal­li­tuk­sel­le, jo­ka yl­lä­pi­tää Rau­ti­on toi­min­ta­kes­kus­ta, Van­taan en­sim­mäi­sel­le edun­val­vo­jal­le Mä­ke­läl­le, Van­taan ke­hi­tys­vam­ma­huol­lon joh­ta­jal­le, et­tä mil­loin pa­lau­tat­te Lap­sen­lap­sel­le­ni oi­keu­den ta­va­ta lä­hi­omai­si­aan?

Edel­leen ve­to­an! Kii­tos!


Comments