Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuosi 2012‎ > ‎

004 Suo­men Rau­han­puo­lus­ta­jat, kan­na­not­to vam­mais­ten ih­mi­soi­keuk­siin

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 2.2.2012 20:51

Suo­men Rau­han­puo­lus­ta­jat – Freds­käm­par­na i Fin­land ry on vuon­na 1949 pe­rus­tet­tu po­liit­ti­ses­ti ja us­kon­nol­li­ses­ti si­tou­tu­ma­ton kan­sa­lais­jär­jes­tö. Sen tar­koi­tuk­se­na on toi­mia rau­han, ase­rii­sun­nan, su­vait­se­vai­suu­den, ih­mi­soi­keuk­sien ja maa­il­man­laa­jui­sen ta­sa-ar­von puo­les­ta.

Van­taan Rau­hank­lu­bi-il­las­sa hy­väk­syt­tiin kan­na­not­to Ole­gin ja Vi­olan ta­paa­mi­sa­si­as­ta.

Ke­hi­tys­vam­mai­sel­la ol­ta­va oi­keus ta­va­ta lä­hei­si­ään

Me Van­taan Rau­hak­lu­bin 30.1.2012 jär­jes­tä­män vam­mais­ten asu­mis­ta kä­sit­te­le­vän ti­lai­suu­den osal­lis­tu­jat vaa­dim­me Van­taan vam­mais­pal­ve­lu­ja to­teut­ta­maan Edus­kun­nan oi­keu­sa­si­amie­hel­le 22.6.2011 vas­ti­nees­saan lu­paa­mat jär­jes­te­lyt Oleg Ja­ko­sen ja hä­nen isoäi­tin­sä ta­paa­mis­ten to­teut­ta­mi­sek­si. Vas­ti­neen mu­kaan

– Oleg Ja­ko­sen pal­ve­lu­suun­ni­tel­maa tu­lee ar­vi­oi­da ja päi­vit­tää vä­hin­tään puo­len vuo­den vä­lein ja suun­ni­tel­man päi­vi­tyk­sen tu­lee pe­rus­tua myös Oleg Ja­ko­sen hen­ki­lö­koh­tai­seen ta­paa­mi­seen

– Isoäi­din ta­paa­mis­ra­joi­tus ei voi ol­la py­sy­vä, vaan sen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suut­ta tu­lee voi­da ar­vi­oi­da jat­ku­vas­ti

– Ta­paa­mi­sil­la saat­taa ol­la poik­keuk­sel­li­sen suu­ri mer­ki­tys Oleg Ja­ko­sel­le

– Vi­ola Heis­to­sen ja Oleg Ja­ko­sen ta­paa­mi­nen pi­täi­si pyr­kiä ko­kei­lu­luon­tei­ses­ti jär­jes­tä­mään val­vo­tuis­sa olo­suh­teis­sa

On hä­pe­äl­lis­tä Suo­mel­le, kuin­ka meil­lä koh­del­laan maa­han­muut­ta­jai­soäi­te­jä, Iri­na An­to­no­vaa, Eve­li­ne Fa­day­elia ja nyt in­ke­ri­läis­tä pa­luu­muut­ta­jaa Vi­ola Heis­tos­ta.

In­ke­ri­läi­nen opet­ta­ja Vi­ola Heis­to­nen jou­tui ko­ke­maan ko­ti­maas­saan Neu­vos­to­lii­tos­sa Sta­li­nin ajan hir­mu­val­lan ja Si­pe­ri­aan kar­ko­tuk­sen. Pre­si­dent­ti Mau­no Koi­vis­to päät­ti kun­ni­ave­lan mak­sus­ta in­ke­ri­läi­sil­le pa­luu­muut­ta­jil­le. Vi­ola Heis­to­sen koh­taa­mat vää­rin­käy­tök­set ei­vät lop­pu­neet Suo­mes­sa­kaan, kun hä­nen vam­mai­nen or­po lap­sen­lap­sen­sa Oleg Ja­ko­nen pe­rät­tö­män il­mi­an­non pe­rus­teel­la ero­tet­tiin isoäi­dis­tään. Tä­mä hä­pe­äl­li­nen ja epäin­hi­mil­li­nen ta­paa­mis­ra­joi­te on nyt kes­tä­nyt yli kol­me vuot­ta.

Ku­kaan ei tie­dä mi­ten vam­mai­nen, pu­hu­ma­ton Oleg Ja­ko­nen on kär­si­nyt, kos­ka hä­nel­lä ei ole kei­no­ja il­mais­ta sy­vim­piä tun­tei­taan. Ku­kaan Oleg Ja­ko­sen en­ti­sen elä­män ys­tä­vä ei ole saa­nut ta­va­ta hän­tä. Vaa­dim­me, et­tä Van­taan vam­mais­pal­ve­lut lo­pet­taa vä­lit­tö­mäs­ti tä­män epäin­hi­mil­li­sen ih­mi­soi­keus­louk­kauk­sen vam­mais­ta Oleg Ja­kos­ta ja hä­nen isoäi­ti­ään koh­taan."

Puo­les­ta­ni kii­tän

Suo­men rau­han­puo­lus­ta­jien ry:n Van­taan rau­hank­lu­bin tä­män il­lan jär­jes­tä­jiä! It­se en löy­dä enää sa­no­ja tä­hän jul­maan ki­du­tuk­seen, jo­ta jat­kaa Van­taan ke­hi­tys­vam­ma­huol­to kaik­ki­neen kau­pun­gin vir­ka­ko­neis­toi­neen yh­teis­ty­tös­sä Rau­ti­on toi­min­ta­kes­kuk­sen kans­sa, jos­sa edel­leen van­ki­na on or­po lap­sen­lap­se­ni!

Pa­laut­ta­kaa lap­sen­lap­sel­le­ni ih­mi­soi­keu­det!

Kir­joi­tin ai­hees­ta myös ve­nä­jäk­si.


Comments