Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

047 In­ke­ri­läi­syys hä­vet­tää! Mik­si?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 29.12.2017 1:17

Mi­kä On Hä­peä?

– “Hä­peä on tun­ne riit­tä­mät­tö­myy­des­tä ja huo­nom­muu­des­ta. Se on usein seu­raus­ta nöy­ryy­tyk­sis­tä tai epäon­nis­tu­mi­sis­ta. Se mi­tä asi­oi­ta ih­mi­set voi­vat hä­ve­tä, vaih­te­lee his­to­ri­al­li­ses­ti, mait­tain, kult­tuu­reit­tain, su­vuit­tain ja per­heit­täin.”

– wi­ki­pe­dia

Tut­ki­joit­ten mu­kaan hä­pe­ää saat­taa ol­la vai­kea tun­nis­taa, se sot­ke­taan usein syyl­li­syy­teen, jo­hon se on lä­hei­ses­ti kyt­kök­sis­sä.

Syyl­li­syys on eriy­ty­neem­pi tun­ne kuin hä­peä. Se liit­tyy jo­hon­kin te­koon. Me tun­nem­me syyl­li­syyt­tä jos­ta­kin ai­kees­tam­me tai te­os­tam­me, mut­ta kun taas hä­peä kos­ket­taa ko­ko ih­mis­tä.

Hä­peä koh­dis­tuu epä­mää­räi­ses­ti it­seem­me, ko­ko mi­nuu­teem­me. Hä­peä kos­kee ko­ko it­seä. Ih­mi­nen voi pyr­kiä kor­jaa­maan syyl­li­syyt­tä he­rät­tä­vän te­on, mut­ta hä­peä tun­tuu kor­jaa­mat­to­mal­ta ja ko­ko mi­nä pe­rus­tei­taan myö­ten vää­räl­tä; sik­si se “vaa­tii ko­ko it­sen muut­ta­mis­ta.”

In­ke­ri­läi­syys Uh­ka­na

“In­ke­ri­läi­syys oli pit­kään uh­ka Ali­na-Si­nik­ka Sa­lo­sel­le, jo­ka muut­ti Suo­meen so­ta-ai­ka­na” kir­joit­ti 09.09.2014 Ul­la-Mai­ja Vil­mi “Kirk­ko ja kau­pun­ki” -leh­des­sä ot­si­kol­la “Pal­jas­tu­mi­nen pe­lot­ti”.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan kun Ali­na-Si­nik­ka Sa­lo­nen, sil­loin vie­lä Ali­na Myl­lä­ri, tu­li van­hem­pien­sa kans­sa Suo­meen 1943, hän oli 2,5-vuo­ti­as.

– Mi­nut on kas­tet­tu Ga­li­nak­si. Ra­ja­muo­dol­li­suuk­sien yh­tey­des­sä vir­kai­li­ja sa­noi, et­tä ote­taan G pois, niin lap­si saa suo­ma­lai­sen ni­men.
– Neu­vos­to­lii­ton-pas­sis­sam­me oli kan­sal­li­suu­te­na suo­ma­lai­nen. Se oli siel­lä hal­vek­sit­ta­va asia. Suo­mes­sa taas in­ke­ri­läi­siä voi­tiin pi­tää rys­si­nä ja ve­nä­läi­si­nä. Olem­me ai­na ol­leet vie­raal­la maal­la, sa­noo Ali­na-Si­nik­ka.

… ko­tiin ei mil­loin­kaan …
you­tu­be. com/ v/ Q96sp-Vc

Vas­taa­not­to oli kui­ten­kin hy­vä.

– Tun­tui sil­tä kuin oli­sim­me ol­leet tai­vaas­sa. Oli ruo­kaa. Koh­te­lu oli hy­vää.. Kii­tol­li­suus Ju­ma­laa koh­taan lei­ma­si van­hem­pie­ni ko­ko lop­pu­elä­mää, mut­ta in­ke­ri­läi­siä alet­tiin pa­laut­taa Neu­vos­to­liit­toon jo seu­raa­va­na vuon­na 1944. Val­ta­osa Suo­mes­sa ol­leis­ta in­ke­ri­läi­sis­tä pa­la­si kui­ten­kin Neu­vos­to­liit­toon, hei­dän jou­kos­saan Ali­nan van­hem­pien si­sa­ruk­set per­hei­neen.

Myl­lä­rit kui­ten­kin on­nis­tui­vat jää­mään Suo­meen muit­ten noin 6’000 in­ke­ri­läis­ten jou­kos­sa.

In­ke­ri­läi­syys hä­vet­ti

Vaik­ka elä­mä oli va­kiin­tu­nut, epä­var­mat ajat jat­kui­vat Sta­li­nin kuo­le­maan 1953 as­ti. Suo­men in­ke­ri­läi­set pu­hui­vat elä­män­vai­heis­taan lä­hin­nä kes­ke­nään. Pal­jas­tu­mi­nen pe­lot­ti. Myl­lä­rit sai­vat Suo­men kan­sa­lai­suu­den 1957. Epä­mää­räi­nen in­ke­ri­läi­syy­den hä­pe­ämi­nen jat­kui 1990-lu­vul­le as­ti. Sil­loin in­ke­ri­läi­sis­tä alet­tiin pu­hua enem­män jul­ki­suu­des­sa uu­den pa­luu­muu­ton myö­tä.

Uu­si ti­lai­suus

Ali­na-Si­nik­ka Sa­lo­nen on tart­tu­nut uu­del­leen isäl­tään jää­nei­siin pa­pe­rei­hin jois­ta sai tie­toa sii­tä, mil­lais­ta oli elää rin­ta­mien vä­lis­sä ke­säs­tä 1941 ke­vää­seen 1942.

– Ta­lot pa­loi­vat ja vä­lil­lä elet­tiin maa­kuo­pis­sa. Ruo­as­ta oli niin ko­va pu­la, et­tä syö­tä­väk­si jou­dut­tiin kai­va­maan hau­dat­tu­ja he­vo­sia. Jos jos­ta­kin saa­tiin lei­pää, si­tä li­otet­tiin lap­sel­le. Ke­vääl­lä syö­tiin hei­nää.

Nyt olen pe­sun kes­tä­vä in­ke­ri­läi­nen

Ali­na-Si­nik­ka Sa­lo­nen pu­hui Imat­ran se­mi­naa­ris­sa “In­ke­ri­läi­syys tä­nään ja huo­men­na” vuon­na 2014.

– "Kun elim­me (Suo­mes­sa) 1940 ja 1950 -lu­ku­ja… In­ke­ri­läi­syys oli hä­vet­tä­vää, sii­tä pi­ti ol­la hil­jaa. Pi­ti tul­la niin suo­ma­lai­sek­si, et­tä ei erot­tu­nut jou­kos­ta. Tä­mä oli tär­ke­ätä myös tur­val­li­suu­den kan­nal­ta. En­sim­mäis­ten li­ki 15 vuo­den ajan pel­kä­sim­me kar­ko­tus­ta Neu­vos­to­liit­toon.

– En kos­kaan käy­nyt in­ke­ri­läis­ten ti­lai­suuk­sis­sa, kun nii­tä alet­tiin jär­jes­tää 1950-lu­vun lo­pul­la. Ne kuu­lui­vat van­hem­mil­le­ni. Vas­ta kun van­hem­pia ei enää ol­lut ja jäin eläk­keel­le, me­nin ute­li­ai­suu­des­ta In­ke­rin kult­tuu­ri­seu­raan kuun­te­le­maan Alek­sei Krju­ko­via. Ja sen li­säk­si tu­li vie­lä mat­ka In­ke­rin­maal­le ja ta­paa­mi­nen su­ku­lais­ten kans­sa.

– Sii­tä al­koi ai­kuis­tu­mi­se­ni. Pi­an huo­ma­sin, et­tä olin “kään­ty­nyt” pe­sun­kes­tä­väk­si in­ke­ri­läi­sek­si. Ja ni­me­no­maan pe­sun­kes­tä­vä olen­kin. Mi­nul­la on täy­sin in­ke­ri­läi­set juu­ret, ja olen myös syn­ty­nyt oi­ke­al­la In­ke­rin­maal­la. Olen sii­tä suun­nat­to­man yl­peä. – Näin ih­mi­nen voi muut­tua kun an­taa ajan teh­dä teh­tä­vän­sä.

Su­ku­pol­ves­ta Toi­seen

In­ke­ri­läi­syy­den pi­täi­si ol­la vah­vas­ti mu­ka­na seu­raa­vil­le su­ku­pol­vil­le. Tu­lee­ko vie­lä sel­lai­nen ai­ka, et­tä kaik­ki in­ke­ri­läis­taus­tai­set al­kai­si­vat vie­lä “ve­tää yh­tä köyt­tä?” Nyt eri ai­koi­na Suo­meen muut­ta­neet in­ke­ri­läi­set vie­ras­ta­vat toi­si­aan.

Ali­na -Si­nik­ka ker­too:

– Pit­kän tien ja kas­vup­ro­ses­sin it­se kul­jet­tu­ani ole­tan, et­tä Suo­meen muut­ta­nut nuo­rem­pi vä­ki elää nyt lä­pi kii­reis­tä ja vaa­ti­vaa elä­män­vai­het­ta, jos­sa ei ole si­jaa in­ke­ri­läi­sel­le men­nei­syy­del­le. Us­kon, et­tä hy­vin mo­nel­le tu­lee myö­hem­min kai­puu juu­rien­sa ja it­sen­sä et­si­mi­seen. Toi­von, et­tä näin käy myös omil­le po­jil­le­ni.

– Ali­na-Si­nik­ka Sa­lo­nen on työs­ken­nel­lyt opet­ta­ja­na, eri­tyi­so­pet­ta­ja­na, kou­lu­hal­li­tuk­sen yli­tar­kas­ta­ja­na ja Itä-Hak­ki­lan kou­lun reh­to­ri­na. Nyt hän on Suo­men In­ke­ri-lii­ton pu­heen­joh­ta­ja tä­män vuo­den 2017 lop­puun as­ti ja on lu­van­nut ole­van­sa ak­tii­vi­ses­ti toi­min­nas­sa mu­ka­na muun mu­as­sa osal­lis­tu­mal­la mat­koil­le In­ke­rin­maal­le.

Mi­nä­kin, Vi­ola Heis­to­nen, Olen In­ke­ri­läi­nen

“Kau­pun­ki ja kirk­ko” ar­tik­ke­lis­sa Ali­na-Si­nik­ka sa­noo “Olem­me ai­na ol­leet vie­raal­la maal­la…” Jäin it­se­kin miet­ti­mään. Mik­si suo­ma­lai­sia (ni­me­no­maan In­ke­rin suo­ma­lai­sia) hal­vek­sit­tiin Neu­vos­to­lii­tos­sa ja siel­tä mei­dät pi­ti saa­da pois. Ja sit­ten Suo­meen­kaan em­me kel­van­neet suo­ma­lai­si­na, vaan meis­tä tu­li rys­sä, ve­nä­läi­nen ja lop­pu­jen lo­puk­si et­ni­nen ve­nä­läi­nen?

Mi­kä ih­meen “lei­ma­kir­ves” meis­sä on? Mik­si em­me kel­paa min­ne­kään? Ja mik­si pel­kääm­me pal­jas­tua in­ke­ri­läi­se­nä, In­ke­rin suo­ma­lai­se­na?

On­ko tääl­lä kan­sal­la, In­ke­rin kan­sal­la, jo­hon it­se­kin kuu­lun, jo­kin alem­muu­den­tun­to jo gee­neis­sä Jo­kin, jo­ka pi­tää mei­dät pe­los­sa tul­la jul­ki suo­ma­lai­se­na? Olem­me­ko saa­neet sen pe­rin­nök­si kaik­kien niit­ten men­nei­den sor­to­vuo­sien jäl­keen?

Ny­ky­ään pa­luu­muut­top­ro­ses­si toi Suo­meen tut­ki­ja Toi­vo Flin­kin mu­kaan noin 60’000 in­ke­ri­läi­siä per­hei­neen noin 74-tu­han­nes­ta ma­han­muut­ta­jis­ta Neu­vos­to­lii­tos­ta /Ve­nä­jäl­tä!

– Toi­vo Flink: In­ke­ri­läi­set Suo­mes­sa – Suh­dan­tei­ta Ja Po­li­tiik­kaa

Mis­sä kaik­ki in­ke­ri­läi­set ovat?

Meis­tä kym­me­nis­tä tu­han­sis­ta pa­luu­muut­ta­jis­ta vain pie­ni osa toi­mii ak­tii­vi­ses­ti in­ke­ri­läi­syy­den yl­lä­pi­tä­mi­sek­si.

Pa­luu­muut­ta­jia ei näy edes Suo­men In­ke­rin lii­tos­sa, ei­kä myös­kään Kult­tuu­ri­seu­ras­sa?

– On­ko pel­ko tul­la jul­ki in­ke­ri­läi­se­nä! – Hä­peä ken­ties? – Kum­mal­li­sel­ta se ai­na­kin tun­tuu.

Oi­kein hy­vää Uut­ta vuot­ta 2018 kai­kil­le!

Nou­se In­ke­ri
you­tu­be. com/ v/ rj­maY­cU600A


Comments