Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

046 In­ke­rin Kir­kon Tu­ho

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 22.12.2017 1:56

Luin Ju­ha­ni Jääs­ke­läi­sen kir­jan In­ke­rin Kir­kon Tu­ho Sta­li­nin Pak­ko­kol­lek­ti­voin­nis­sa – ALEA-KIR­JA Pai­noyh­ty­mä Oy, – 1982, 148 si­vua – ISBN 951-9272-70-4

Jo lä­hel­lä on jou­lu,
      tuo juh­la muis­to­jen,
kun tai­vaan Her­ra as­tui tän­ne
      luok­se ih­mi­sen.

Ei kir­kot, saar­nat kuu­lu meil­le,
      jou­lu­kirk­ko kar­ku­reil­le.
On sak­ra­ment­ti kaik­ki pois­sa,
      Pu­hu­mat­ta jou­lui­lois­ta.

Näin Jääs­ke­läi­nen tuo esil­le kir­jas­ta kelt­to­lai­sen (Kelt­to) per­heen nä­ke­myk­sen jou­lus­ta vuo­del­ta 1931. Per­he oli pak­ko­siir­ret­ty ko­ti­seu­dul­taan Kel­tos­ta kau­as muu­al­le.

– Kris­til­li­set py­hät- ku­ten jou­lu, pää­si­äi­nen ja hel­lun­tai -näyt­ti­vät tuo­neen pak­ko­siir­re­tyil­le eri­tyi­sen kai­pauk­sen tun­teen, ko­din-ja ko­ti­kir­kon ikä­vän.

Kir­jan Esit­te­ly­teks­tis­tä

– Ai­no­alaa­tui­nen do­ku­ment­ti.

– Tä­män kir­jan te­ki­jä te­olo­gi­an toh­to­ri Ju­ha­ni Jääs­ke­läi­nen on syn­ty­nyt In­ke­ris­sä. Hä­nen syn­ty­mä­pi­tä­jän­sä Kel­ton kir­kon ku­va etu­kan­nes­sa. Te­os pe­rus­tuu hä­nen toh­to­rin­väi­tös­kir­jaan­sa, jo­ka he­rät­ti suur­ta, myön­teis­tä huo­mi­ota Hä­nen vuo­si­kym­me­nien vier­ren ke­rää­män­sä ku­va-ai­neis­to on kä­sit­tääk­sem­me his­to­ri­al­li­nen.

– Sta­li­nin pak­ko­kol­lek­ti­voin­ti ei si­nän­sä ole uut­ta, meil­le tun­te­ma­ton. Mut­ta Jääs­ke­läi­nen te­os tuo jär­kyt­tä­väl­lä ja lii­kut­ta­val­la ta­val­la esil­le yk­si­tyis­ten ih­mis­ten, kir­kon työn­te­ki­jäin, kris­tit­ty­jen in­hi­mil­li­sen mur­he­näy­tel­män.

Kir­jan al­ku­sa­nois­sa Ju­ha­ni Jääs­ke­läi­nen on kir­joit­ta­nut, et­tä

– Tä­mä tut­ki­mus on jat­koa toh­to­rin väi­tös­kir­jal­le­ni ai­hees­ta “In­ke­rin suo­ma­lai­nen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko neu­vos­to­jär­jes­tel­män en­sim­mäi­se­nä vuo­si­kym­me­ne­nä 1917 – 1927”. (Hel­sin­ki 1980 Kir­ja­pa­ja)

Jo­ten In­ke­rin kir­kon tu­hoa voi kat­sel­la näit­ten mo­lem­pien kir­jo­jen avul­la.

Kes­ki­tym­me Nyt Kui­ten­kin En­sim­mäi­se­nä Mai­nit­tuun Kir­jaan.

(In­ke­rin Kir­kon Tu­ho)

Täs­sä kir­jas­sa te­olo­gi­an toh­to­ri Ju­ha­ni Jääs­ke­läi­nen kä­sit­te­lee Neu­vos­to Ve­nä­jän 1928 – 1938 ai­ka­kaut­ta ja an­taa erit­täin hy­vän sen ai­kai­sen yh­teis­kun­nan taus­ta­ku­van ja mi­ten tu­hoi­sas­ti se vai­kut­ti, ei vain in­ke­ri­läis­ten ar­kie­lä­mään, mut­ta vie­lä enem­män ni­me­no­maan In­ke­rin kir­kon ja sen pal­ve­li­joi­den toi­min­taan ja koh­ta­loon.

Jääs­ke­läi­nen tuo erit­täin hy­vän ku­van sii­tä kuin­ka tär­keä oli lu­te­ri­lai­sen kir­kon kes­kei­nen vah­va yh­tei­nen si­de suo­ma­lais­vä­es­töl­le, jo­ka jou­tui asu­maan ve­nä­läis­vä­es­tön se­as­sa. Kirk­ko oli or­ga­ni­saa­tio, jon­ka vai­ku­tus ulot­tui yh­teis­kun­nan kai­kil­le aloil­le. Pait­si hen­gel­li­sis­sä asi­ois­sa kirk­ko oli ak­tii­vi toi­mi­ja myös kan­sa­no­pe­tuk­ses­sa.

Pa­pis­ton Roo­li Kan­san Ope­tuk­ses­sa

Jo 1700-lu­vul­la oli pe­rus­tet­tu jon­ki­nas­tei­sia al­keis­kou­lu­ja In­ke­ris­sä, mut­ta var­sin­kin 1800-lu­vun puo­li­vä­lin jäl­keen al­koi sään­nöl­li­nen kan­san ope­tus, jon­ka yti­me­nä oli Kolp­pa­naan pe­rus­tet­tu opet­ta­ja­se­mi­naa­ri ja suo­ma­lai­sen mal­lin mu­kaan ke­hi­tet­ty kan­san kou­lu­tus. Luon­nol­li­ses­ti kan­sa­no­pe­tus­ta pal­ve­li­vat kir­kol­li­set ope­tus­jär­jes­tel­mät, rip­pi­kou­lu, kin­ke­rit, py­hä- ja kier­to­kou­lut, joi­den ope­tus­ma­te­ri­aa­li ku­ten myös aa­pi­set al­keis­kou­luis­sa oli­vat Suo­mes­ta han­kit­tu­ja.

Täs­tä kai­kes­ta kir­joit­taa myös J. Jääs­ke­läi­nen kir­jas­saan.

Pak­ko­siir­rot Ja Van­git­se­mi­set

Noi­hin ai­koi­hin koh­dis­tui­vat an­ka­rat In­ke­rin suo­ma­lais­ten pa­kol­li­set jouk­ko­siir­rot ja van­git­se­mi­set.

– “Kun kä­si­tel­lään In­ke­rin kirk­koa vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mien ai­ka­na, on vält­tä­mä­tön­tä luo­da kat­saus myös In­ke­rin kir­kon jä­sen­ten van­git­se­mi­siin ja jouk­ko­kar­ko­tuk­siin, kos­ka nä­mä toi­men­pi­teet sai­vat suun­nat­to­man laa­juu­den, ne kos­ki­vat erit­täin­kin seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­tä ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä se­kä tun­nus­ta­via jä­se­niä. Kar­ko­tuk­set ja van­git­se­mi­set vai­kut­ti­vat sy­väs­ti ko­ko kir­kon toi­min­taan ja ase­maan.” – kir­joit­taa J. Jääs­ke­läi­nen

Syi­tä Van­git­se­mi­seen

Syi­tä pak­ko­siir­toon ja van­git­se­mi­seen oli mm.

– epä­luo­tet­ta­vik­si kat­sot­tu­jen suo­ma­lais­ten siir­tä­mi­nen Suo­men ra­ja­seu­dul­ta – muu­al­le Neu­vos­to­liit­toon,
– us­kon­non har­joit­ta­mi­ses­ta tai kan­nat­ta­mi­ses­ta joh­tu­neet syyt…

Kun us­ko­vai­set yleen­sä ja seu­ra­kun­ta­työn­te­ki­jät erit­täin­kin tul­kit­tiin vas­ta­val­lan­ku­mouk­sel­li­sik­si, si­vis­tyk­sen, tie­teen, kol­lek­tii­vi­ta­louk­sien ja kai­ken hy­vän vi­hol­li­sik­si, he oli­vat ai­na vaa­ras­sa jou­tua van­git­ta­vik­si se­kä pak­ko­työ­hön tuo­mit­ta­vik­si ja tu­hot­ta­vik­si.

Yh­den pe­rus­te­lun ju­ma­lat­to­mien val­heel­li­sil­le syy­tök­sil­le ta­paam­me lau­sun­nos­sa:

– “Jo­kai­nen is­ku pa­pis­toa ja us­kon­toa vas­taan on uu­si voit­to so­si­alis­ti­ses­sa ra­ken­nus­työs­säm­me.”

Ku­vauk­sia Olois­ta Pak­ko­siir­to­alu­eil­ta.

Ko­deis­taan pak­ko­siir­re­tyt yrit­tä­vät usein pu­kea tun­tei­taan ja ko­ke­muk­si­aan ru­no­muo­toon. Niin te­kee tä­mä­kin kir­joit­ta­ja:

– Ys­tä­vä kul­ta, sä hy­väs­ti jää, mie­li on mus­ta ja rin­nas­sa jää, on elo kur­ja ja viel’ kur­jem­pi ois, jos Her­raa ei tun­tis ja toi­vo ois pois.

Van­ki­lois­sa ja pak­ko­siir­to­lei­reil­lä pal­jon kul­ke­nut isän­tä, kon­sis­to­rin maal­lik­ko­jä­sen Ant­ti Jääs­ke­läi­nen kir­joit­ti 11.10.1931:

– Tun­sin vain van­ki­lan kyl­män lo­ven, Näin lo­ves­sa sei­nät, ak­ku­nan oven. Tun­sin vain sei­nien jäy­tä­vän kyl­män. Näin oven rei­äs­sä te­rä­vän sil­män.

– En kuul­lut mä kirk­kom­me kel­lo­jen kai­ku­van, En näh­nyt mä kan­sam­me kirk­ko­hon saa­pu­van. En kuul­lut mä kir­kos­sa ur­kua soi­vaa, En näh­nyt, kun kan­sa saa sa­nas­ta voi­maa.

– Mä kuu­lin vain ys­tä­vän kuis­kaa­van sa­nan: Kyll’ Her­ram­me pe­las­taa kan­san­sa oman. Viel’ kuu­lin mä sa­nan ris­ti­kon kaut­ta: Us­ko. Viel’ Ju­ma­la kan­saam­me aut­taa.

– Ja me us­kom­me it­sem­me Her­ram­me hoi­vaan Ja luo­tam­me suu­re­hen Ju­ma­lan voi­maan. Me us­kom­me uu­te­hen huo­me­nen koit­toon Ja va­lon ja to­tuu­den suu­re­hen voit­toon

Pak­ko­siir­re­tyt Vail­la Sie­lun­hoi­toa

Pak­ko­siir­re­tyt jäi­vät uu­sil­la, ou­doil­la asu­ma-alu­eil­laan vail­le sie­lun­hoi­toa, jo­ta ko­ti­seu­ra­kun­ta oli vie­lä jos­sain mää­rin tar­jon­nut In­ke­ris­sä. Mi­tään jär­jes­tet­tyä sie­lun­hoi­to­työ­tä In­ke­ris­tä kä­sin ei kar­ko­tu­sa­lu­eil­le voi­tu aja­tel­la­kaan, kos­ka yh­te­nä syy­nä pak­ko­siir­toi­hin oli ol­lut juu­ri se, et­tä asi­ano­mai­set oli­vat us­kon­nol­lis­mie­li­siä, usein myös seu­ra­kun­nan toi­mi- tai luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä. Mut­ta pak­ko­siir­re­tyt ko­et­ti­vat yleen­sä ot­taa mu­kaan­sa van­ho­ja ku­lu­nei­ta suo­ma­lai­sia hen­gel­li­siä kir­jo­ja, joi­ta ko­to­na saat­toi vie­lä ol­la.

Vai­no Ja Tu­ho

Kii­ho­tus us­ko­vai­sia vas­taan oli sys­te­maat­tis­ta ja laa­ja yh­teis­kun­nan kai­kil­la eri alu­eil­la.

Ju­ma­lat­to­muus-pro­pa­gan­da kos­ket­ti niin pien­ten las­ten kas­va­tus­ta ns. las­ten­tar­hois­sa ja las­ten­sei­mis­sä kuin myös kou­luis­sa ja muis­sa op­pi­lai­tok­sia kuin myös las­ten van­hem­pia ja opet­ta­ja­kun­taa…

Las­ten­tar­hat ja -sei­met oli­vat 1930-lu­vul­la ylei­siä eri puo­lil­la In­ke­riä. Mie­het oli­vat van­git­tu ja vie­ty kau­as ko­ti­seu­dul­ta ja nai­set te­ki­vät töi­tä kol­hoo­seis­sa, jo­ten tu­han­net pie­net lap­set In­ke­rin seu­ra­kun­nis­ta jou­tui­vat par­haak­si osak­si päi­vää pois ko­ti­kas­va­tuk­ses­ta kom­mu­nis­tis­ten ja ju­ma­lat­to­mien hoi­ta­jien vai­ku­tuk­sen alai­sik­si. Ju­ma­lat­to­muus­kyl­vö oli löy­tä­nyt eri­no­mai­sen to­teut­ta­mis­väy­län.

Suo­men­kie­li­set kou­lut oli pan­tu kaik­ki­al­la tais­te­le­maan rip­pi­kou­lua eli kon­fir­maa­ti­oval­mis­tus­ta vas­taan. In­ke­rin seu­ra­kun­nis­sa ei nä­et vi­ral­li­ses­ti pu­hut­tu rip­pi­kou­lus­ta enää 1920-lu­vun alus­ta läh­tien, vaan käy­tet­tiin ni­mi­tys­tä “kon­fir­maa­ti­oval­mis­tus”, kos­ka us­kon­no­no­pe­tus oli Neu­vos­to­lii­tos­sa vi­ral­li­ses­ti kiel­let­ty.

Kir­jas­saan J. Jääs­ke­läi­nen vie lu­ki­jan sen pit­kän ras­kaan pro­ses­sin lä­pi neu­vos­to Ve­nä­jän yh­teis­kun­nas­sa, jon­ka seu­rauk­se­na In­ke­rin kirk­ko ja sen pal­ve­li­jat oli täy­sin tu­hot­tu vuo­teen 1938 men­nes­sä, jol­loin In­ke­rin kir­kon ja seu­ra­kun­tien jul­ki­nen toi­min­ta päät­tyi.

Kir­kon tu­ho­ami­seen osal­lis­tui­vat esim. jär­jes­täy­ty­nyt ju­ma­lat­to­muus­lii­ke, eli ju­ma­lat­to­mien liit­to, jo­ka oli Ve­nä­jän kom­mu­nis­ti­sen puo­lu­een val­von­nas­sa ole­va val­ti­on ju­ma­lat­to­muu­se­lin, pää­osal­ta myös sen yl­lä­pi­tä­mä.

In­ke­rin maal­la se oli Ju­ma­lat­to­muus­lii­ton Le­ning­ra­din Alu­eneu­vos­to, jo­ka lä­het­ti ra­jo­nei­hin (alu­epii­rei­hin) ju­ma­lat­to­muus­työn oh­jel­mia ja val­voi, et­tä niis­sä le­vi­tet­tiin ju­ma­lat­to­muut­ta.

Täs­sä tais­te­lus­sa jou­tui­vat toi­si­aan vas­taan niin ko­dit ja kou­lut kuin van­hem­mat ja opet­ta­jat!

Ka­li­ni­nin Kir­je Ju­ma­lat­to­muu­den Puo­les­ta

Ju­ma­lat­to­muus­kas­va­tuk­sen te­hos­ta­mi­sek­si sa­no­taan Neu­vos­to­lii­ton pre­si­den­tin M. I. Ka­li­ni­nin lä­het­tä­neen kou­lui­hin kir­jeen, jo­ka var­maan lu­et­tiin In­ke­rin­kin kou­luis­sa, kos­ka se lu­et­tiin ai­na­kin Le­ning­ra­din kou­luis­sa. Kir­je kuu­lui:

– Mi­nä ja mi­nun lap­se­ni olem­me kau­an ol­leet ju­ma­lat­to­mia.

– Ju­ma­lat­to­muus mer­kit­see roh­keut­ta ja san­ka­ri­hy­vet­tä. Kaik­kien las­ten pi­tää ole­man ju­ma­lat­to­mia, jos he tah­to­vat teh­dä työ­tä Sta­li­nin suu­ren työn mu­ka­na. Van­hem­mat, jot­ka pa­kot­ta­vat lap­sen­sa us­kon­nol­li­siin se­re­mo­ni­oi­hin, täy­tyy an­taa il­mi.

Yh­teen­ve­to­na

Yh­teen­ve­to­na voi­daan to­de­ta, et­tä pak­ko­kol­lek­ti­voin­nin ai­ka­na vuo­si­na 1928 – 1938 hä­vi­tet­tiin In­ke­rin suo­ma­lai­ses­ta evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­ses­ta kir­kos­ta pa­pit ja seu­ra­kun­nan­hoi­ta­jat ai­na vii­mei­seen mie­heen.

Kirk­ko­ra­ken­nuk­set sul­jet­tiin.

Jääs­ke­läi­nen an­taa tut­ki­muk­ses­saan tar­kan lu­et­te­lon In­ke­rin kir­kois­ta ja pa­peis­ta ja muis­ta kir­kon pal­ve­li­jois­ta ja ker­too hei­dän koh­ta­lois­taan.

Olen kir­joit­ta­nut In­ke­rin kir­kos­ta blo­ge­ja käyt­tä­en eri läh­tei­tä ja hie­man omia nä­ke­myk­siä asi­aan, mut­ta Ju­ha­ni Jääs­ke­läi­sen kir­ja on eri­no­mai­nen te­os sii­nä mie­les­sä, et­tä hän on pe­reh­ty­nyt sy­väl­li­ses­ti Neu­vos­to-Ve­nä­jän ta­lou­del­li­seen ja po­liit­ti­seen il­ma­pii­riin ja tuo sel­ke­äs­ti esil­le sen ai­kai­sen il­ma­pii­rin nä­ky­viin käyt­tä­en to­dis­ta­ji­na his­to­ri­al­li­sia do­ku­ment­te­ja ja yk­sit­täis­ten hen­ki­löit­ten muis­tel­mia ja kir­jei­tä.

Lu­et­tu­ani kir­jan voi to­del­la­kin sa­noa, et­tä kir­jas­ta ku­vas­tuu In­ke­rin kir­kon ja sen pal­ve­li­joi­den jul­ma ja jär­jes­tel­mäl­li­nen tu­ho­ami­nen. To­del­li­nen mur­he­näy­tel­mä.

Suo­sit­te­len Ju­ha­ni Jääs­ke­läi­sen tut­ki­muk­sia niil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet In­ke­rin kir­kon- ja muu­ten­kin In­ke­rin suo­ma­lais­ten his­to­ri­as­ta.

Vaik­ka olen ai­ka pal­jon lu­ke­nut ai­hees­ta ja kir­joit­ta­nut blo­ge­ja, niin sil­ti täs­tä Ju­ha­ni Jääs­ke­läi­sen tut­ki­muk­ses­ta löy­sin pal­jon uut­ta tie­toa.

Blo­git

Ai­het­ta si­vu­ten olen kir­joit­ta­nut blo­geis­sa­ni muun mu­as­sa:

– In­ke­rin kirk­ko ja Ruot­sin ku­nin­kaat
– Vai­no­ja ko­ke­nut In­ke­rin kirk­ko täyt­tää 400 vuot­ta
– In­ke­rin kirk­ko ja nais­saar­naa­jat
– 80 In­ke­rin Kirk­koa


Comments