Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

045 Suo­ma­lais­ten köy­hyys kos­ket­taa myös so­ta­ve­te­raa­ne­ja!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 15.12.2017 0:46

Olen kir­joit­ta­nut blo­gin, jos­sa kes­kus­tel­tiin suo­ma­lai­ses­ta köy­hyy­des­tä: Ylem­pi köy­hä­lis­tö

Sii­nä on tuo­tu esil­le Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) tut­ki­muk­sia, jon­ka mu­kaan suo­ma­lai­sis­ta noin 8 pro­sen­tin eli 440’000:n hen­ki­lön tu­lot ei­vät rii­tä koh­tuul­li­seen vä­him­mäis­ku­lu­tuk­seen.

Sa­maan ai­kaan kun ylei­nen tu­lo­ta­so on Suo­mes­sa nous­sut, on “lap­si­per­hei­den köy­hyys mo­nin­ker­tais­tu­nut”. Vuon­na 1995 köy­his­sä per­heis­sä oli 52’000 al­le 18-vuo­ti­as­ta las­ta… vuon­na 2007 jo 151’000.

En­pä oli­si us­ko­nut, et­tä käyn kir­joit­ta­maan Suo­men so­ta­ve­te­raa­nien köy­hyy­des­tä. Mut­ta tuo köy­hyys on fak­ta!

Asi­as­ta ker­too 24.11.2016 Il­ta­leh­ti ot­si­kol­la “So­ta­ve­te­raa­nien puo­li­sois­ta suu­rin osa elää köy­hyys­ra­jan ala­puo­lel­la – Jo­pa lääk­kei­tä jou­du­taan os­ta­maan ve­lak­si”

Alim­mil­laan ve­te­raa­nin elä­ke on vain run­saat 900 eu­roa kuu­kau­des­sa ja puo­li­son ta­kuu­elä­ke noin 775 eu­roa. Ve­te­raa­ni­pa­ris­kun­tien yh­tei­set tu­lot ovat pie­nim­mil­lään vain run­saat 1’600 eu­roa. Mo­ni so­ta­ve­te­raa­ni jou­tuu tu­le­maan vä­häl­lä toi­meen.

Leh­ti ker­too, et­tä Suo­men So­ta­ve­te­raa­ni­lii­tos­sa ol­laan huo­lis­saan ve­te­raa­nien pär­jää­mi­ses­tä mm. ta­lou­del­li­ses­ti.

– Suu­rin osa ve­te­raa­nien puo­li­sois­ta elää al­le köy­hyys­ra­jan. On jol­la­kin ta­val­la epäin­hi­mil­lis­tä to­de­ta, et­tä kun lää­ke- ja hoi­to­me­not kas­va­vat, niin lääk­kei­tä jou­du­taan os­ta­maan jo­pa ve­lak­si ap­tee­kis­ta, kun ra­hat ei­vät rii­tä, Grundst­röm sa­noo.

Tä­mä ei oi­kein is­tu pää­hän kos­kien Suo­men so­ta­ve­te­raa­ne­ja! Eli, Suo­mea puo­lus­ti­vat vii­me so­das­sa suo­ma­lai­set so­ti­laat! 600’000 mies­tä ja 100’000 nais­ta. Pal­jon­ko hei­tä pa­la­si rin­ta­mal­ta? Jos­sain se­kin on las­ket­tu, mut­ta pal­jon­ko on jäl­jel­lä Hei­tä, jot­ka puo­lus­ti­vat Suo­mea, et­tä ny­ky­su­ku­pol­vi saa elää par­haas­sa maa­il­man maas­sa ja ol­la on­nel­li­nen sii­tä!

Il­ta­leh­den kir­joi­tuk­sen mu­kaan Suo­mes­sa on elos­sa vie­lä run­saat 18’000 so­ta­ve­te­raa­nia. He kaik­ki ovat iäl­tään yli 90-vuo­ti­ai­ta. Toi­saal­la ker­ro­taan, et­tä *elo­kuun lo­pus­sa (2016) Suo­mes­sa oli yli 95-vuo­ti­ai­ta so­ta­ve­te­raa­ne­ja 2’880 ja yli 99-vuo­ti­ai­ta 229.

– Jär­jes­tö (So­ta­ve­te­raa­ni­liit­to) ei voi ot­taa hoi­to- ja pal­ve­lu­vas­tuu­ta, mut­ta ar­ki­päi­väs­sä tar­vit­ta­vaa tu­kea ja oh­jaus­ta on ol­ta­va saa­ta­vil­la. Ha­lu­an us­koa sii­hen, et­tä ve­te­raa­nien tu­le­vai­suus on va­loi­sa, mut­ta pal­jon on asi­oi­ta, jot­ka he­rät­tä­vät huol­ta, so­si­aa­li­sih­tee­ri An­ni Grundst­röm Suo­men So­ta­ve­te­raa­ni­lii­tos­ta ker­too.

Ve­te­raa­nien pe­rin­tö – It­se­näi­nen isän­maa
you­tu­be. com/ v/ pPTFp8YIB1U

Mi­nä en ym­mär­rä si­tä, et­tä so­ta­ve­te­raa­nien les­ket ja puo­li­sot saa­vat Suo­mes­sa sen ver­ran ta­kuu­elä­ket­tä kuin esi­mer­kik­si maa­han­muut­ta­jat, noin 700 eu­roa kuus­sa?

Kui­ten­kin so­si­aa­li­sih­tee­ri An­ni Grundst­röm Suo­men So­ta­ve­te­raa­ni­lii­tos­ta ha­lua us­koa sii­hen, et­tä “ve­te­raa­nien tu­le­vai­suus on va­loi­sa!”.

Jos aja­tel­laan vaik­ka­pa noit­ten yli kol­men tu­han­nen yli 95 -vuo­ti­aan tu­le­vai­suut­ta, jon­ka liit­to nyt us­koo muut­tu­van va­loi­sam­mak­si, niin kuin­ka pit­kään tu­le­vai­suu­teen täs­sä So­ta­ve­te­raa­ni­liit­to oi­kein täh­tää?

Ei­kös tä­mä­kin ole hä­pe­äl­lis­tä hy­vin­voin­ti­val­ti­ol­le Suo­mel­le?!

Muis­to­ja poh­jo­las­ta | Lau­la­va kau­ko­par­tio | 2012
you­tu­be. com/ v/ Fiw­pufw6Eik


Comments