Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

038 Ve­nä­läis­mat­kai­li­jat Ei­vät Enää Ole Kul­ta­kai­vos Suo­mel­le

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 14.10.2017 23:20

Ve­nä­läis­mat­kai­li­jat ei­vät enää ole kul­ta­kai­vos Suo­mel­le. Asi­as­ta ker­too Imat­ra­lai­nen-leh­ti 14.10.2017 ot­si­kol­la “Ve­nä­läis­ten ra­hat ovat tiu­kil­la – näin se nä­kyy nyt Suo­mes­sa”.

Di­gi­ve­nä­läi­nen

Leh­ti viit­taa Kau­pan lii­ton sel­vi­tyk­seen, jon­ka mu­kaan ve­nä­läis­mat­kai­li­jat te­ke­vät verk­ko-os­tok­sia ai­kai­sem­paa use­am­min.

– Kai­ken kaik­ki­aan 66 pro­sent­tia Suo­mes­sa vie­rail­leis­ta ve­nä­läi­sis­tä oli teh­nyt verk­ko-os­tok­sia vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na, kun kol­me vuot­ta ai­kai­sem­min hei­tä oli vain 36 pro­sent­tia.
– Pe­rä­ti 43 pro­sent­tia mat­kai­li­jois­ta oli vii­mei­sen kuu­kau­den ai­ka­na os­ta­nut verk­ko­kau­pois­ta, kun 2014 hei­tä oli noin vii­de­so­sa.

Niin sa­not­tu “di­gi­ve­nä­läi­nen” on Suo­men mat­kai­lu­sek­to­ril­le hou­kut­te­le­va koh­de, sil­lä hän käyt­tää pal­ve­lu­ja mo­ni­puo­li­sem­min kuin muut ve­nä­läis­mat­kai­li­jat.

Vi­ro Ja Kan­sain­vä­li­nen Verk­ko­kaup­pa Kil­pai­le­vat Ve­nä­läis­ten Os­to­voi­mas­ta.

Kun kan­sain­vä­li­nen verk­ko­kaup­pa kil­pai­lee suo­ma­lai­sen eri­kois- ja käyt­tö­ta­va­ra­kau­pan kans­sa ve­nä­läis­ten os­tok­sis­ta ja Vi­ro hou­kut­te­lee hei­tä pal­ve­lui­den hin­ta-laa­tu­suh­teel­la, Suo­men mat­kai­lu-alal­la on suu­ri haas­te.

– Juu­ri os­to­voi­mai­sia di­gi­ve­nä­läi­siä Suo­men mat­kai­lu­alan pi­täi­si pys­tyä tän­ne hou­kut­te­le­maan, mut­ta pal­ve­lu­tar­jon­tam­me ei vält­tä­mät­tä ole riit­tä­vää. Ve­nä­läis­ten mat­kai­li­ja­vir­ta kes­kit­tyy edel­leen päi­vän kes­tä­viin ruo­an­ha­ku­mat­koi­hin, Kau­pan lii­ton pää­eko­no­mis­ti Jaa­na Kur­je­no­ja huo­maut­taa.

Imat­ran Ar­ki

Ka­tu­ku­vas­sa ve­nä­läi­siä mat­kai­li­joi­ta tun­tuu ole­van nyt huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin vaik­ka­pa puo­li vuot­ta sit­ten, mut­ta, niin kuin kir­joit­taa leh­ti, vaik­ka vii­su­mi­ha­ke­muk­set ja mat­kai­li­ja­mää­rät kas­va­vat­kin nyt reip­paas­ti, ve­nä­läis­mat­kai­li­jat ei­vät enää ole muu­ta­man vuo­den ta­kai­nen kul­ta­kai­vos Suo­mel­le.

Nel­jäs­sä Vuo­des­sa Tu­ris­mi Puo­lit­tui

Mat­kai­lun huip­pu­vuon­na 2013 ve­nä­läi­set ku­lut­ti­vat Suo­mes­sa os­tok­siin ja pal­ve­lui­hin noin 1,2 mil­jar­dia eu­roa. Vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na, syys­kuus­ta 2016 elo­kuun lop­puun 2017, ve­nä­läi­set ku­lut­ti­vat yh­teen­sä 605 mil­joo­naa eu­roa il­man en­nak­ko­ku­lu­ja, mis­tä os­tok­siin ku­lui 494 mil­joo­naa eu­roa ja lo­put käy­tet­tiin pal­ve­lui­hin…

Ve­nä­läis­ten mat­kai­lu Suo­mes­sa voi­kin al­kaa muis­tut­taa yhä enem­män 1990-lu­vun lo­pun ja 2000-lu­vun alun päi­vä­mat­ko­ja.

– “Ve­nä­läi­set tuo­vat taas eu­ro­ja Suo­meen, mut­ta van­haan ei ole pa­luu­ta”

Van­hat Hy­vät Ajat

Van­hat ajat ei­vät enää pa­laa. Kaup­pi­as­kaan ei ole kiin­nos­tu­nut asi­ak­kais­ta vaan di­gi­asi­ak­kais­ta. Di­gi­asi­akas siir­te­lee nä­ky­mä­tön­tä vir­tu­aa­li­ra­haa ti­lil­tä toi­sel­le, se­kun­neis­sa maa­il­man ää­riin. Hän ei li­kaa kau­pan lat­ti­aa, ei etui­le kas­sa­jo­nos­sa, ei hae taxf­rees­tä “il­mais­ta ra­haa”.

… Täy­tyy to­ril­le kai men­nä myy­mään ka­laa …
you­tu­be. com/ v/ Ef­NU-WLa68E


Comments