Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

036 Täit – Maa­il­man­laa­jui­nen Rie­sa

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 29.9.2017 18:49

Hä­vet­tää­kö pu­hu­mi­nen täis­tä? Kyl­lä, mut­ta asi­an­tun­ti­joit­ten mu­kaan, niis­tä täy­tyy pu­hua.

Ovat­ko täit jo py­sy­vä rie­sa?

“Taas täi­tä”… kir­joit­taa Yle Uu­ti­set 26.9.2017

Suo­mes­sa kir­joi­tuk­sia täis­tä tu­lee eri­tyi­ses­ti syk­syi­sin, kun al­ka­vat päi­vä­ko­dit, kou­lut, ker­hot ja muut nuor­ten ja las­ten ke­rään­ty­mis­pai­kat. Ei ole poik­keus tä­mä­kään syk­sy. Niin ra­di­os­ta voi kuul­la ai­hees­ta kuin myös lu­kea leh­ti­kir­joi­tuk­sis­ta mi­ten täit ah­dis­ta­vat niin lap­sia kuin hei­dän van­hem­pi­akin ja mi­ten pi­täi­si asi­aa hoi­taa.

Mis­tä On Ky­sy­mys?

Ei­kö ny­ky­päi­vä­nä osa­ta hoi­taa hom­maa niin kuin esi­mer­kik­si jos­sain 60-lu­vul­la?

Ete­lä-Sai­maa kir­joit­ti vii­me syk­sy­nä “Täit pii­naa­vat taas kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien alet­tua – ny­ky­per­heis­sä ei osa­ta tor­jua tar­tun­to­ja ku­ten en­ti­sai­koi­na” – Mar­jo Val­ta­vaa­ra, HS

Leh­ti­kir­joi­tuk­ses­sa Hel­sin­gin yli­opis­ton do­sent­ti, eri­kois­lää­kä­ri Sa­ka­ri Jo­ki­ran­ta Yh­ty­neis­tä Me­dix La­bo­ra­to­ri­ois­ta to­te­aa:

– Vie­lä 1950 – 60-lu­vuil­la täi­tä oli pal­jon ja sil­loi­set van­hem­mat op­pi­vat tu­le­maan nii­den kans­sa toi­meen… Täit saa­tiin vii­meis­tään 1960-lu­vul­la hää­det­tyä, kun täi­sam­poot yleis­tyi­vät ja nii­tä opit­tiin käyt­tä­mään.

Täit al­koi­vat yleis­tyä voi­mak­kaas­ti juu­ri 1990-lu­vun lo­pus­sa? Mik­si?

– Tä­hän on kak­si syy­tä, jot­ka tie­de­tään. Toi­nen on uu­den su­ku­pol­ven va­lis­tuk­sen ja ko­ke­muk­sen puu­te. Toi­nen on täi­den ke­hit­tä­mä re­sis­tens­si täi­sam­poi­den hyön­teis­myr­kyl­le, Jo­ki­ran­ta tii­vis­tää.

– Täi­den ke­hit­tä­mä uu­si vas­tus­tus­ky­ky huo­mat­tiin en­sin Bri­tan­ni­as­sa ja Hol­lan­nis­sa. Siel­tä se tu­li Ruot­sin kaut­ta Suo­meen. Pe­rin­tei­nen sam­poo ei enää toi­mi­nut. Uu­si ti­lan­ne pää­si yl­lät­tä­mään vai­vih­kaa, hoi­dot ei­vät te­hon­neet ja tar­tun­nat le­vi­si­vät kä­siin, Jo­ki­ran­ta ku­vai­lee. Hän ar­ve­lee täi­den jää­neen nyt pit­käai­kai­sek­si rie­sak­si.

– Niin se tun­tuu ole­van niin Suo­mes­sa kuin Eu­roo­pas­sa­kin!

Yri­täm­me Kur­kis­taa Mui­nai­suu­teen

Mis­tä päin nuo mo­ko­mat täit ovat ko­toi­siin? Niil­lä niin kuin muil­la­kin oli­oil­la on oma his­to­ri­an­sa.

– Täit ovat seu­ran­neet ih­mis­tä pit­kään. En­sim­mäi­set tie­dot ovat kreik­ka­lai­sen fi­lo­so­fi ja tie­de­mies Aris­to­te­leen ajoil­ta (384 – 322 eaa.)
– Kui­vu­nei­ta täi­tä on löy­det­ty Egyp­tin, Pe­run ja In­ti­an muu­mi­ois­sa an­tii­kin ai­kai­sis­ta hau­dois­ta.
– Myös muu­mi­oi­tu­neis­sa ih­mis­ten ruu­miis­ta Grön­lan­nis­sa ja Aleu­tien saa­ril­ta.
– Lä­hes 500 vuot­ta eaa. He­ro­do­tus kir­joit­ti, et­tä egyp­ti­läi­set pa­pit ja kir­kol­li­set hen­ki­löt ajoi­vat ai­na pään­sä huo­lel­li­ses­ti, “… et­tei mi­kään ha­ju tai muu epä­puh­taus voi­si tart­tua nii­hin, kun he pal­ve­le­vat ju­ma­lia …” Sa­maan tar­koi­tuk­seen fa­ra­oi­den, ku­nin­kai­den ja aa­te­lis­ten päät ja par­rat ajel­tiin mui­nai­ses­sa Egyp­tis­sä.

Ovat­ko Täit Ih­mi­sel­le Vaa­ral­li­sia?

Kuo­pi­on tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Rai­ja Sa­vo­lai­nen kui­ten­kin rau­hoit­te­lee nii­tä, joi­ta täit ah­dis­ta­vat. Täit ei­vät ole ih­mi­sil­le vaa­ral­li­sia ja ne ovat hy­vin ylei­siä. Hä­pe­ää­kään ei tar­vit­se tun­tea.

– Loi­set ovat ih­mis­kun­nan rie­sa­na niin kau­an kuin ih­mi­set ovat maa­pal­lol­la. Var­mas­ti kaik­kien elä­mään ne jos­sain vai­hees­sa kuu­lu­vat.

Mi­ten Maa­il­mal­la?

Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tön mu­kaan Pe­di­cu­lo­sis eli pää­täi on nyt ylei­sin lois­tau­ti maa­il­mas­sa. Täit ovat ylei­siä se­kä ke­hi­tys­mais­sa et­tä ke­hit­ty­neis­sä mais­sa ja ne ovat erit­täin he­del­mäl­li­siä.

Kou­lu­lais­ten Tar­tun­nat

Eu­roo­pas­sa asi­an­tun­ti­jat ovat huo­les­tu­neet ni­me­no­maan kou­lu­lais­ten täi-tar­tun­nois­ta ja vuon­na 2011 on al­ka­nut pro­jek­ti “Kou­lu il­man pe­di­ku­loo­sia” – “Kou­lu il­man täi­tar­tun­to­ja”

Kan­sain­vä­lis­ten tut­ki­mus­ten ti­las­tot ker­to­vat täi­den tar­tun­nan esiin­ty­vyy­des­tä esi­merk­ki

– Ar­gen­tii­nas­sa oli vuon­na 2011 61%,
– Is­ra­el – 57%,
– Turk­ki – 31%,
– Ne­pal – 21%,
– In­tia – 17%,
– Aust­ra­lia – 13%,
– Bel­gia – 9%.

Sak­sas­sa jo­pa mil­joo­na ta­paus­ta kir­ja­taan vuo­des­sa! Esi­mer­kik­si Düssel­dor­fis­sa 85% ala-as­teen op­pi­lais­ta on jo saa­nut pe­di­ku­loo­sia vä­hin­tään ker­ran.

Bel­gi­as­sa vuon­na 2011 al­koi pro­jek­ti “Kou­lu il­man pe­di­ku­loo­sia!” Seu­raa­va­na vuon­na sii­hen liit­tyi­vät Ita­lia, Rans­ka ja Yh­dis­ty­nyt ku­nin­gas­kun­ta… To­teu­te­taan­ko si­tä on­nis­tu­nees­ti Eu­roo­pas­sa? Eh­kä pi­an ne­tis­tä löy­tyy jo­tain tie­toa ai­hees­ta!

Jo­ten täit ovat jo maa­il­man­laa­jui­nen on­gel­ma. Niin tut­ki­jat kuin lää­kä­rit ovat huo­les­tu­neet asi­as­ta ja yrit­tä­vät kek­siä uu­sia me­ne­tel­miä täi­tä vas­taan…

Täin Säi­ly­mi­nen La­ji­na On Tur­vat­tu Ih­mis­kun­nas­sa

Tut­ki­ja Le­na Huldé­nin mu­kaan

– Siel­lä mis­sä on iso­ja pa­ko­lais­lei­re­jä, on ny­kyi­sin­kin myös täi­on­gel­ma… Täin kan­nal­ta ar­mei­jal­la ja kou­lul­la, päi­vä­ko­dil­la ja pa­ko­lais­lei­ril­lä ei ole pe­ri­aat­teel­lis­ta eroa: siel­lä mis­sä ih­mi­set liik­ku­vat ja ovat tois­ten­sa kans­sa li­kei­ses­ti te­ke­mi­sis­sä, täi ky­ke­nee le­vi­ämään ja la­jin säi­ly­mi­nen on tur­vat­tu…

Pää­täi voi hy­vin ja vaa­te­täi­kin pa­laa vie­lä, sa­noo Le­na Huldén.

Va­ral­li­sin Kai­kis­ta On Vaa­te­täi

Vaa­te­täi voi ai­heut­taa pilk­ku­kuu­me-epi­de­mi­an pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa. Sel­vää on, et­tä se ke­hit­tyi sil­loin kun ih­mi­nen al­koi pu­keu­tua. Tut­ki­joit­ten mu­kaan noin 70’000 vuot­ta sit­ten ih­mi­nen il­mei­ses­ti to­te­si tar­vit­se­van­sa vaat­tei­ta alet­tu­aan muut­taa Af­ri­kas­ta Eu­roop­paan, jos­sa il­ma­na­la oli vii­leä.

Mo­le­kyy­li­ant­ro­po­lo­gi Mark Sto­ne­king kol­le­goi­neen on tut­ki­nut Leip­zi­gis­sa Sak­sas­sa täi­tä, jot­ka ovat ke­hit­ty­neet pää­täis­tä ja viih­ty­vät ni­me­no­maan ihon ja vaa­te­tuk­sen vä­lis­sä. Jou­tu­es­saan pois ih­mi­si­hol­ta ne kuo­le­vat vuo­ro­kau­des­sa. On las­ket­ta­vis­sa et­tä ky­sei­set täit al­koi­vat ke­hit­tyä pa­ri­kym­men­tä tu­hat­ta vuot­ta sen jäl­keen, kun ih­mi­set oli­vat al­ka­neet le­vit­täy­tyä Af­ri­kas­ta. Ver­tai­lu­koh­tee­na tut­ki­muk­ses­sa oli­vat sim­pans­sien tur­kis­sa ele­le­vät täit, ker­too Cur­rent Bi­olo­gy -leh­ti.

Täit Ovat Ih­mi­sen Kump­pa­nei­ta

Täit ovat jat­ku­vas­ti ih­mi­sen kump­pa­nei­ta luon­non ja so­tien ja so­si­aa­lis­ten ka­tast­ro­fien yh­tey­des­sä. Sil­loin kun ih­mi­set jou­tu­vat ole­maan ah­taas­ti yh­des­sä ja hy­gi­ee­ni­ses­ti huo­nois­sa olois­sa voi puh­je­ta pilk­ku­kuu­kuu­me-epi­de­mia jos vaa­te­täi pää­see liik­keel­le.

Kan­sa­kun­nan his­to­ri­as­sa ja eri­tyi­ses­ti so­ta-konf­lik­tien yh­tey­des­sä on esi­merk­ke­jä, kun pilk­ku­kuu­me on vie­nyt mu­ka­na tu­han­sia ih­mis­hen­kiä ja jo­pa vai­kut­ta­nut rat­kai­suun tais­te­lus­sa. Se voi tap­paa enem­män so­ti­lai­ta kuin mi­tä tais­te­luis­sa me­neh­tyy. Näin ta­pah­tui Ve­nä­jä – Tur­kin so­das­sa 1768 – 1774.

His­to­ri­as­ta myös tie­däm­me, et­tä Le­nin voit­ti täit ja Na­po­le­onin ar­mei­ja hä­vi­si niil­le.

Ih­mi­sen Ja Täin Iki­ai­kai­nen Liit­to Jat­kuu

Ih­mi­nen ei pää­se eroon täis­tä. Si­tä miel­tä on tut­ki­ja. Le­na Huldén.

– Ih­mi­nen yrit­tää ke­hit­tyä sii­hen suun­taan, et­tä pää­see täis­tä eroon, kun taas täi ke­hit­tyy sii­hen suun­taan, et­tä se so­peu­tuu yhä pa­rem­min ja pa­rem­min.

– Ja niin kir­joi­te­taan uu­si lu­ku ih­mi­sen ja täin iki­ai­kai­seen liit­toon, min­kä lii­ton iki­ai­kai­suu­des­ta ker­too se­kin, et­tä täi-sa­na­kin on tu­han­sien vuo­sien ta­kaa ja kuu­luu iki­van­haan, oma­pe­räi­seen suo­ma­lais-ug­ri­lai­seen sa­nas­toon. Sa­nal­la on siis ikää tu­han­sia vuo­sia.

Em­me­kä me ny­ky­suo­ma­lai­set ole pit­kään sel­vin­neet il­man vaa­te­täi­den ole­mas­sa oloa. 100-vuo­ti­aas­sa Suo­mes­sa on ol­lut pilk­ku­kuu­met­ta esi­mer­kik­si vuon­na 1918 pu­nais­ten lei­reis­sä ja 1940-lu­vul­la Vi­ron kes­ki­tys­lei­reil­lä, joi­den kaut­ta in­ke­ri­läi­siä siir­ret­tiin Suo­meen.

Näin siis ne kuu­si­jal­kai­set seu­raa­vat Ih­mi­sen oloa ja eloa maa­pal­lol­la! Me­nim­me­pä min­ne ta­han­sa. Va­ro­kaam­me nii­tä!


Comments