Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

031 An­ne Ber­ner! Lai­ta Ju­na Kul­ke­maan Imat­ral­ta Pie­ta­riin

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 21.8.2017 23:54

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri An­ne Ber­ner (kesk.) esit­ti kes­ki­viik­ko­na 9.8.2017, et­tä rau­ta­tei­den hen­ki­lö­lii­ken­ne ava­taan kil­pai­lul­le vuo­teen 2026 men­nes­sä.

Asi­aa on uu­ti­soi­tu pal­jon ja sii­tä on ol­lut kes­kus­te­lua ja eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä ne­tis­sä. Ran­tau­tui­pa se lo­pul­ta näil­le kaak­kois­kul­mil­le­kin.

Ju­nayh­teys Pie­ta­riin

Imat­ra­lai­ses­sa leh­des­sä vii­kon­vaih­de 12 – 13 elo­kuu­ta 2017 Imat­ra­lai­sen ja Lap­peen­ran­nan Uu­tis­ten vt. pää­toi­mit­ta­ja Rii­na Haa­pa­la kir­joi­tus “To­teu­tuu­ko ju­nayh­teys Pie­ta­riin?” ja Lap­peen­ran­nan uu­ti­set ot­si­kol­la “Ju­na yh­teys syy­tä saa­da au­ki.”

Leh­ti­kir­joi­tuk­sis­sa sa­ma sa­na­he­li­nä jo­ta olem­me lu­ke­neet jo vuo­si­kau­sia. Et­tä kuin­ka pal­jon asi­as­ta on kes­kus­tel­tu niin Suo­men kuin Ve­nä­jän­kin lii­ken­ne­mi­nis­te­ri­öi­den kans­sa. Et­tä kuin­ka se vil­kas­tut­tai­si elin­kei­no­elä­mää Imat­ran ja Lap­peen­ran­nan seu­dul­la ja et­tä kuin­ka tär­keä oli­si saa­da Imat­ran ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­le kan­sain­vä­li­nen sta­tus myös rai­de­lii­ken­teen osal­ta ja niin edel­leen.

Nyt Rii­na Ha­pa­lan kir­joi­tuk­sis­sa niin Imat­ran kau­pun­gin joh­ta­ja Ra­mi Ha­su kuin Ete­lä-Kar­ja­lan maa­kun­nan joh­ta­ja Mat­ti Vii­alai­nen poh­ti­vat asi­aa sa­maan suun­taan. Imat­ran kau­pun­gin­joh­ta­ja Ra­mi Ha­su sa­noo, et­tä täl­lä het­kel­lä yk­kösp­ri­ori­teet­ti­na on saa­da Imat­ran ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­le kan­sain­vä­li­nen sta­tus myös rai­de­lii­ken­teen osal­ta. Asi­as­ta on kes­kus­tel­tu niin Suo­men kuin Ve­nä­jän­kin lii­ken­ne­mi­nis­te­ri­öi­den kans­sa

– On pu­hut­tu ta­va­ra­lii­ken­tees­tä, mut­ta kun kat­soo pi­dem­mäl­le, hen­ki­lö­lii­ken­ne on ta­voi­tel­ta­va asia, Ha­su sa­noo..

Ete­lä-Kar­ja­lan maa­kun­ta­joh­ta­ja Mat­ti Vii­alai­sen mie­les­tä suun­ta on lu­paa­va, mut­ta vie­lä on pal­jon teh­tä­vää. Vii­alai­nen ar­vi­oi, et­tä Imat­ra – Pie­ta­ri -vä­li on epä­re­alis­ti­nen, mut­ta sen si­jaan Imat­ra – Vii­pu­ri-vä­liin hän us­koo.

Ol­koon mi­ten ol­koon, mut­ta kui­ten­kin tun­tuu sil­tä, et­tä lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­rin esi­tys an­taa uut­ta pot­kua asi­al­le ja et­tä rai­tei­den hen­ki­lö­lii­ken­teen kil­pai­lul­le avaa­mi­nen sii­vit­tää pit­kään suun­ni­tel­lun Imat­ra – Pie­ta­ri -ju­nayh­tey­den uu­teen len­toon?

On­han Tääl­lä Jo­tain Ta­pah­tu­nut­kin

Ju­nayh­tey­des­tä suo­raan Imat­ral­ta Ve­nä­jäl­le on näil­lä kul­mil­la pal­jon kes­kus­tel­tu ja vi­ra­no­mai­set pi­tä­net usei­ta pa­la­ve­re­ja ja se­mi­naa­re­ja yk­si toi­sen­sa pe­rään, mut­ta ar­ki­sel­le ju­naan hyp­pää­mi­sen ta­sol­le ei ole vie­lä pääs­ty lä­hel­le­kään, vaik­ka sel­vä on se, et­tä yh­teys hyö­dyt­täi­si ko­ko maa­kun­taa.

– Kui­ten­kin hen­ki­lö­lii­ken­ne rai­teil­la Imat­ran ja Pie­ta­rin vä­lil­lä on ker­ran to­teu­tu­nut lop­pu­vuon­na 2012, mut­ta vain juh­la­ju­nan muo­dos­sa.

– Imat­ran ja Pie­ta­rin vä­li­ses­tä hen­ki­lö­ju­nas­ta oli jo lu­vas­sa tes­ti­vuo­ro­ja, mut­ta ne ei­vät kui­ten­kaan to­teu­tu­neet.

– Vuon­na 2013 maa­lis­kuus­sa Nais­ten­päi­vän tee­ma­ju­nan pi­ti tuo­da tu­ris­te­ja Imat­ral­le, mut­ta ju­na ei kos­kaan läh­te­nyt liik­keel­le­kään!

Sen jäl­keen oli ase­tet­tu jo usei­ta päi­viä, jol­loin tu­ris­te­ja kus­kaa­van tee­ma­ju­nan on pi­tä­nyt Imat­ral­le saa­pua.

Blo­gi Juh­la­ju­nas­ta

Sil­loi­sen kau­pun­gin­joh­ta­ja Pert­ti Lin­tu­sen mu­kaan suu­rim­pa­na jar­ru­na suun­ni­tel­mien to­teu­tu­mi­ses­sa ovat ol­leet ju­nis­sa teh­tä­vät ra­ja­tar­kas­tuk­set ja nii­den vaa­ti­mat re­surs­sit. – Neu­vot­te­lut jat­ku­vat edel­leen, vai lie­nee­kö ko­ko­naan ol­leet unoh­duk­sis­sa?

Hie­noa, et­tä ai­he pul­pah­ti esil­le taas näil­lä­kin kul­mil­la. Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­rin An­ne Ber­ne­rin eh­do­tus kil­pai­lut­taa rau­ta­tie­lii­ken­ne an­toi uut­ta pot­kua asi­al­le ja jo­pa toi­voa, et­tä vih­doin­kin, vaik­ka­pa vas­ta hä­mä­räs­sä tu­le­vai­suu­des­sa, se to­teu­tuu.

Olen­pa it­se­kin ol­lut ak­tii­vi­ses­ti ai­hees­sa kiin­ni ja kir­joit­ta­nut muu­ta­man blo­gin.

– Imat­ran ja Pie­ta­rin vä­li­sen hen­ki­lö­ju­nan kis­kot ei­vät vie­lä­kään ko­li­se. 12.5.2013
– Ju­na­lii­ken­ne Imat­ra Pie­ta­ri 12.7.2015 11:43
– Ju­na Imat­ral­ta Vii­pu­riin 17.2.2017
– Samp­pan­jaa ja juh­la­ju­nia 9.2.2014 14:31

Ai­hees­ta on kiin­nos­tu­nut ja kir­joit­ta­nut myös alan to­del­li­nen am­mat­ti­mies Ka­le­vi Kä­mä­räi­nen. Hän pi­tää hyö­dyl­li­se­nä hen­ki­lö­lii­ken­teen yh­teyt­tä Pie­ta­riin Imat­ran kaut­ta. Asi­an­tun­ti­ja­na hän nä­kee yh­tey­den hyö­dyl­li­sim­mäk­si ni­me­no­maan Imat­ran kaut­ta. Lu­ke­kaa­pa vaik­ka:

– Ju­nal­la Pie­ta­ris­ta Vuo­nis­lah­teen Imat­ran kaut­ta 21.2.2017 16:04 Ka­le­vi Kä­mä­räi­nen

Kyl­lä Mi­nis­te­ri lait­taa kis­kot ko­li­se­maan myös Pie­ta­riin päin!
Lait­taa­han…
Hy­vä Mi­nis­te­ri!

Vä­häar­voi­nen asia on se ajaa­ko ju­naa val­tio vai­ko yk­si­tyi­nen. – Tär­keä asia on se, kul­kee­ko ju­na (ol­len­kaan) vai­ko ei!


Comments