Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

029 Ih­mis­sa­la­kul­je­tus Sai­maan Ka­na­vas­sa

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 3.7.2017 23:39

Poik­keuk­sel­li­sen tör­keä ih­mis­sa­la­kul­je­tus Sai­maan ka­na­vas­sa. Ta­pah­tu­nees­ta ker­toi 8. ke­sä­kuu­ta 2017 Ete­lä-Sai­maa ot­si­kol­la: Yle: Ra­ja­var­ti­olai­tos ta­ka­va­ri­koi ve­nä­läi­sen hu­vi­ve­neen Lap­peen­ran­nan sa­ta­mas­sa, usei­ta ih­mi­siä po­lii­sin kyy­tiin.

Sai­maan Ka­na­va Ih­mis­sa­la­kul­je­tuk­sen Reit­ti­nä

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Ra­ja­var­ti­olai­tos tut­kii Lap­peen­ran­nas­sa tör­ke­ää lait­to­man maa­han­tu­lon jär­jes­tä­mis­tä, ker­too Yle. Epäil­ty sa­la­kul­je­tus ta­pah­tui 6. päi­vä ke­sä­kuu­ta. Lap­peen­ran­nan sa­ta­mas­sa oli ta­ka­va­ri­koi­tu ve­nä­läi­ses­sä re­kis­te­ris­sä ole­va hu­vi­ve­ne jos­ta oli siir­ret­ty po­lii­sin kyy­tiin usei­ta ih­mi­siä. Suu­rin ta­paus mo­neen vuo­teen…

Sen jäl­keen use­aan ot­tee­seen kir­joit­ti­vat Ete­lä-Sai­maa ja muut leh­det, an­ta­en asi­as­ta jul­ki­suu­teen hie­man enem­män tie­toa.

14.6.2017 ot­si­kol­la “Suu­ri ih­mis­sa­la­kul­je­tus pal­jas­tui Sai­maan ka­na­val­la — 17 ih­mis­tä pie­niin ti­loi­hin sul­lot­tui­na”

15.6.2017 Ete­lä-Sai­maa: “Har­vi­nai­nen sa­la­kul­je­tus­reit­ti kir­joit­ti” Ete­lä-Sai­maa 15.6.2017 jos­sa myös esil­lä sa­la­kul­je­tus­ve­neen reit­ti:

1. Sa­la­kul­je­tus­ve­ne ylit­tää Suo­men ja Ve­nä­jän ra­jan. Suo­ma­lai­nen ra­ja­var­ti­os­to tut­kii ve­neen ja an­taa sen jat­kaa mat­kaa Sai­maan ka­na­va pit­kin.

2. Ve­ne jat­kaa Suo­men puo­leis­ten sul­ku­port­tien lä­pi ja ran­tau­tuu Lap­peen­ran­nan Pap­pi­lan­nie­meen, jos­sa maa­han pyr­ki­jät pois­tu­vat ve­nees­tä.

3. Ve­ne jat­kaa Lap­peen­ran­nan hu­vi­ve­ne­sa­ta­maan, jos­sa sa­la­kul­jet­ta­jat ote­taan kiin­ni.

Ei­kö Tut­ki­ta?

Näin kun­ni­oit­ta­vas­ti siis sa­la­kul­je­tus­ve­ne otet­tiin vas­taan Suo­men puo­lel­la kun pääs­tim­me hu­vi­ve­neen sa­la­mat­kus­ta­jien kans­sa Lap­peen­ran­nan hu­vi­ve­ne­sa­ta­maan as­ti!

Ei­hän vie­rait­ten kans­sa voi muu­ten me­ne­tel­lä­kään. Ei voi­nut men­nä ra­jan­var­ti­os­to tut­ki­maan tar­kem­min hu­vi­ve­net­tä, ei­hän?, kos­ka se oli­si lou­kan­nut hu­vi­ve­neen omis­ta­jaa vie­lä sen­kin ta­kia, et­tä hu­vi­ve­neen si­sä­ti­lat ovat Ve­nä­jän alu­et­ta!? Ja vie­lä­pä oli­si ol­lut nöy­ryyt­tä­vä men­nä kur­kis­ta­maan penk­kien ale tai nos­te­le­maan mat­to­ja, joit­ten al­ta sit­ten pal­jas­tui­kin mu­ka­vat ti­lat sa­la­kul­je­te­tul­le…

Näin ta­val­lis­ta tal­laa­jaa ih­me­tyt­tää, et­tei­kö ve­nei­tä mis­sään pai­kas­sa lä­pi­va­lais­ta, niin kuin esi­merk­ki rek­ka­kul­je­tuk­sia? – Niin kuin ar­ve­lim­me ihan alus­sa, et­tä se ei ol­lut en­sim­mäi­nen ker­ta.

Nyt Sit­ten Pal­jas­tui­kin Enem­män!

“Ka­na­van sa­la­kul­je­tus kyt­key­tyy suu­reen ri­kos­vyyh­tiin” kir­joit­ti Pet­te­ri Lind­holm Uu­tis­vuok­si 2.7.2017

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Ra­ja­var­ti­os­to us­koo Sai­maan ka­na­van sa­la­kul­je­tuk­sen ole­van huo­lel­li­ses­ti or­ga­ni­soi­tua am­mat­ti­lais­ten työ­tä.

– Tut­kin­taa joh­taa Suo­men­lah­den me­ri­var­ti­os­to. Li­säk­si mu­ka­na on Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­to ja Kaak­kois-Suo­men po­lii­si. Ri­kos­ten ul­ko­mail­la ta­pah­tu­nut­ta osaa tut­kii Ve­nä­jän tur­val­li­suus­pal­ve­lu FSB se­kä Eu­roo­pan po­lii­si­vi­ras­to Eu­ro­pol.

Tut­kin­nan­joh­ta­ja Ju­ho Van­ha­ta­lo Suo­men­lah­den me­ri­var­ti­os­tos­ta ker­too, et­tä ta­pauk­seen liit­tyy myös mui­ta te­ki­jöi­tä.

- Tä­män ta­soi­set ri­kok­set edel­lyt­tä­vät kon­tak­te­ja, tark­kaa or­ga­ni­soin­tia ja ka­lus­toa. Osa mu­ka­na ole­vis­ta on luul­ta­vas­ti am­mat­ti­mai­sia ih­mis­sa­la­kul­jet­ta­jia, Van­ha­ta­lo tar­ken­taa…

Ve­ne on käy­nyt Suo­men puo­lel­la usei­ta ker­to­ja ai­em­min.

Sa­la­kul­je­te­tut

Sa­la­kul­je­te­tut ovat ker­to­neet ri­kos­tut­ki­joil­le ole­van­sa ko­toi­sin Je­me­nis­tä. Kaik­ki ovat ha­ke­neet Suo­mes­ta tur­va­paik­kaa, ja hei­tä pi­de­tään vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­sa. Tut­ki­joi­den kä­si­tyk­sen mu­kaan ryh­män jä­se­net ei­vät ol­leet en­tuu­des­taan tut­tu­ja toi­sil­leen. Ai­na­kin sa­la­kul­je­te­tut ovat nyt tur­vas­sa! Ar­ve­luk­si jää kuin­ka mo­ni pää­si ai­em­min tääl­lä ta­val­la tur­va­paik­kaa ha­ke­maan Suo­mes­ta?

Näin siis Sai­maan kirk­kaas­sa ja rau­hal­li­ses­sa ve­sis­tös­sä mu­hii ri­kol­lis­ten myös rau­hal­li­nen, sa­noi­sin­ko jo­pa: pin­nan alai­nen, toi­min­ta. Hy­väus­koi­sil­la tul­li­mie­hil­lä ja ra­ja­var­ti­os­ton hen­ki­lö­kun­nal­la ei var­man­kaan ai­em­min juo­lah­ta­nut mie­len­kään, et­tä lois­to­hu­vi­ve­nees­sä saat­taa ol­la täl­lais­ta toi­min­taa, mut­ta ra­ha te­kee jos­kus pa­ha jäl­keä, jos sen or­jak­si jää.


Comments