Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

026 In­ke­rin Ro­maa­ni

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 9.6.2017 20:24

Po­liit­ti­sis­ta syis­tä yli 60 vuot­ta sa­las­sa pi­det­ty Toi­vo Pek­ka­sen kir­ja jul­kais­tiin vuon­na 2002, kun kir­jai­li­jan syn­ty­mäs­tä oli ku­lu­nut 100 vuot­ta!

Toi­vo Pek­ka­nen – “In­ke­rin ro­maa­ni” – WSOY. 352 si­vua. – Toi­vo Pek­ka­sen oi­keu­de­no­mis­ta­jat 2002.
– Mat­ti Mä­ke­lä.

Ku­ka On Toi­vo Pek­ka­nen?

Toi­vo Rik­hart Pek­ka­nen (10.9.1902 Kot­ka – 30.5.1957 Köö­pen­ha­mi­na) oli suo­ma­lai­nen kir­jai­li­ja, jo­ka kir­joit­ti no­vel­le­ja, ro­maa­ne­ja ja näy­tel­miä. Hä­nen kuu­lui­sim­pia te­ok­si­aan ovat Teh­taan var­jos­sa (1932) ja Lap­suu­te­ni (1953). … In­ke­rin ro­maa­ni, jon­ka kä­si­kir­joi­tus val­mis­tui jo 1940-lu­vul­la mut­ta jo­ta il­mei­ses­ti po­liit­ti­sis­ta syis­tä ei jul­kais­tu en­nen kuin 2002″
– Wki­pe­dia.

In­ke­rin suo­ma­lai­se­na pa­luu­muut­ta­ja­na tar­tun ai­na kir­jaan, jo­ka ker­too In­ke­rin­maan his­to­ri­as­ta. Tääl­lä ker­taa sat­tui­kin erit­täin mie­len­kiin­toi­nen löy­tö kir­jai­li­jan Toi­vo Pek­ka­sen “In­ke­rin ro­maa­ni”.

Jo lu­et­tu­ani ta­ka­kan­nen esit­te­lyn tar­tuin sii­hen… Kiin­nos­tus­ta kir­jaan li­sä­si vie­lä se, et­tä sen jul­kai­se­mi­nen vii­väs­tyi yli 60 vuot­ta… Sat­tu­ma, mut­ta lä­hes sa­man ajan py­syi koos­sa Neu­vos­to­liit­to (1922 – 1991).

Ta­ka­kan­nes­ta. Mat­ti Mä­ke­lä Esit­te­lee Kir­jan.

– Toi­vo Pek­ka­sen jat­ko­so­dan ai­ka­na kir­joit­ta­ma, en­si ker­ran nyt jul­kais­ta­va ro­maa­ni ku­vaa in­ke­ri­läis­ten dra­maat­ti­sia vai­hei­ta Ve­nä­jän val­lan­ku­mouk­sen ai­ka­na, jol­loin pu­nai­set ja val­koi­set jou­kot vuo­ro­tel­len val­ta­si­vat maa­ta. Ro­maa­nis­sa ku­va­taan myös 1920-lu­vun lop­pua, maan kol­lek­ti­vi­soin­tia ja us­kon­nol­li­sia vai­no­ja.

– Ta­ri­nan pää­osas­sa on ta­lon­poi­kais­per­heen poi­ka Ju­ha­na Kor­po­lai­nen, jon­ka isän bol­sev­kit ovat sur­man­neet. Ju­ha­nan ve­li Mart­ti on tais­tel­lut val­kois­ten jou­kos­sa, ja pu­nais­ten puo­lel­la tais­tel­lut­ta Ju­ha­naa ale­taan epäil­lä tä­män pii­lot­ta­mi­ses­ta.

– Ju­ha­nan vai­hei­ta seu­ra­tes­saan Pek­ka­nen on­nis­tuu VÄ­KE­VÄL­LÄ TA­VAL­LA eläy­ty­mään pie­nen ih­mi­sen osaan his­to­ri­an myl­ler­ryk­ses­sä, tu­le­vai­suu­det­to­mas­sa maa­il­mas­sa…

Näis­tä ai­heis­ta on ole­mas­sa jo ai­ka pal­jon tut­ki­muk­sia ja suo­men­kie­lis­tä kir­jal­li­suut­ta. Tut­ki­muk­sia olen lu­ke­nut jon­kun ver­ran ja kir­joit­ta­nut blo­ge­ja­kin, esi­mer­kik­si:

– In­ke­ri, In­ke­ri­ni

– Hy­väs­ti In­ke­ri

Toi­vo Pek­ka­sen kir­ja poik­kea ai­na­kin mo­nes­ta muus­ta sii­nä mie­les­sä, et­tä kir­jai­li­ja on pal­jon sy­väl­li­sem­min eläy­ty­nyt sen ajan il­ma­pii­riin ni­me­no­maan In­ke­rin­maan ky­lis­sä ja in­ke­ri­läis­ten ta­lon­poi­kien elä­mään, aja­tuk­siin ja tun­te­muk­siin. Hän ku­vai­lee to­del­la te­rä­väl­lä kie­lel­lä ja to­tuu­den mu­kai­ses­ti, mi­ten ne isot po­liit­ti­set ja ta­lou­del­li­set myl­ler­ryk­set mit­ta­maat­to­mas­sa Ve­nä­jän maas­sa, hei­jas­tu­vat in­ke­ri­läis­ten pie­neen ky­lään ja sen jo­kai­sen asuk­kaan sie­luun, elä­mään ja toi­min­taan. Tuol­loin en­ti­sen ja uu­den hal­li­tus­jär­jes­tel­män vä­lil­lä rie­hui Ve­nä­jäl­lä ve­ri­nen pe­sän­sel­vi­tys.

Ei rii­tä, et­tä kir­jan hen­ki­löt oli­vat jo­ko val­koi­sia tai pu­nai­sia. He oli­vat vie­lä li­säk­si in­ke­ri­läi­siä. He ot­ti­vat in­nos­tuk­sel­la vas­taan val­lan­ku­mous­ta, kos­ka us­koi­vat et­tä,

– … hei­dän kan­sal­lis­ta ke­hi­tys­tään jar­rut­ta­nei­den es­teit­ten ka­to­avan tsaa­ril­li­sen vir­ka­val­lan mu­ka­na.

Se­ka­sor­toi­nen Ai­ka­kau­si

– Se­ka­sor­toi­set ja ku­rit­to­mat ar­mei­jat hyök­kä­si­vät toi­si­aan vas­taan, ete­ni­vät sa­to­ja ki­lo­met­re­jä val­ta­kun­nan ää­ret­tö­mil­lä alu­eil­la … juh­li­vat voit­to­aan te­loi­tuk­sil­la ja pe­räy­tyi­vät taas yh­tä no­pe­as­ti ja vai­vat­to­mas­ti jät­tä­en ai­na osan kan­nat­ta­ji­aan te­loi­tet­ta­vik­si vuo­ros­taan vas­ta­puo­lu­een voi­ton­juh­lis­sa…

– Jo­kai­nen per­he­kun­ta oli saa­nut jos­sa­kin muo­dos­sa an­taa uh­rin­sa so­dal­le ja val­lan­ku­mouk­sel­le. Poi­kia ja isiä oli kaa­tu­nut, vie­ty tais­te­le­maan kau­kai­sil­le rin­ta­mil­le, pa­en­nut maas­ta, tel­jet­ty van­ki­loi­hin, am­mut­tu. Omai­suut­ta oli ryös­tet­ty ja ta­ka­va­ri­koi­tu… Näl­kä le­vi­si yhä laa­jem­mil­le alu­eil­le. Van­ki­lat ja uu­det van­ki­lei­rit oli­vat tä­pö­täyn­nä. Tu­le­vai­suus näyt­ti hä­mä­räl­tä… Ku­kaan ei voi­nut ol­la var­ma huo­mi­ses­ta päi­väs­tä. Jo­kai­nen yöl­li­nen kol­kut­ta­ja saat­toi ol­la yh­tä hy­vin tur­man tuo­ja kuin hen­ken­sä hä­däs­sä apua ano­va ys­tä­vä tai omai­nen…

Näin kir­joit­taa Pek­ka­nen tuos­ta ai­ka­kau­des­ta Ve­nä­jäl­lä. Tä­mä tie­ten­kin hei­jas­tui myös In­ke­riin ja sen kan­saan ja vie­lä­pä erit­täin voi­mak­kaas­ti sen­kin ta­kia, et­tä alu­eel­la asu­nut vä­es­tö oli si­vis­ty­neem­pää ver­rat­tu­na it­se ve­nä­läi­siin.

– “it­se­päi­siä ou­to­ja hei­mo­lai­sia”…

Val­lan­ku­mous Ja In­ke­ri­läi­set

Val­lan­ku­mouk­sen (lo­ka­kuun 1917) jäl­keen in­ke­ri­läis­ten elä­mä al­koi ke­hit­tyä pa­rem­paan suun­taan ja tun­tui kuin In­ke­rin kan­sal­le oli­si koit­ta­nut to­del­li­nen “uu­des­ti­syn­ty­mi­sen ke­vät”.

– Suo­ma­lais­ta opet­ta­ja­se­mi­naa­ria laa­jen­net­tiin, kak­si kan­sa­no­pis­toa pe­rus­tet­tiin, seu­ra­kun­nal­lis­ten ja kun­nal­lis­ten asi­ain joh­to saa­tiin mil­tei ko­ko­naan omiin kä­siin… han­kit­tiin oma kir­ja­pai­no… kai­kil­la elä­män aloil­la val­lit­si mi­tä vir­kein ja luot­ta­vai­sin toi­me­li­ai­suus sa­maan ai­kaan… Si­tä mu­kaa kuin val­lan­ku­mous edis­tyi ja pal­jas­ti to­del­li­set tar­koi­tus­pe­rän­sä, si­tä mu­kaa muut­tui­vat suo­ma­lai­set ta­lon­po­jat yhä päät­tä­väi­sem­min sen vi­hol­li­sik­si…

Ju­ha­na

Ro­maa­nin pää­hen­ki­lös­tä Ju­ha­na Kor­po­lai­ses­ta oli­si pi­tä­nyt tul­la opet­ta­ja In­ke­rin maal­le, niin kuin mo­nes­ta muus­ta­kin Kolp­pa­nan se­mi­naa­rin (avat­tu 1863) opis­ke­li­jas­ta. Mut­ta elä­män koh­ta­lo sii­nä se­ka­sor­ros­sa al­koi hei­tel­lä hei­tä ke­tä min­ne­kin. Ju­ha­na eh­ti opis­kel­la vuo­den Kolp­pa­nan suo­ma­lai­ses­sa opet­ta­ja­se­mi­naa­ris­sa.

– [Ju­ha­na oli] Val­lan­ku­mouk­sen puh­je­tes­sa ol­lut Pie­ta­ris­sa alok­kaa­na ja liit­ty­nyt siel­lä bol­še­vik­ke­ja kan­nat­ta­viin jouk­koi­hin. In­ke­ri­läi­sis­tä ja suo­ma­lai­sis­ta muo­dos­te­tun val­lan­ku­mouk­sel­li­sen ryk­men­tin mu­ka­na hän oli myö­hem­min jou­tu­nut Vie­nan­me­ren ran­ni­kol­le tais­te­le­maan eng­lan­ti­lai­sia vas­taan ja häi­py­nyt sil­le tiel­leen. Ko­to­na oli to­tut­tu ajat­te­le­maan hän­tä jo kuol­lee­na…

Hän pa­laa kui­ten­kin ko­tiin­sa, mut­ta jou­tui epäil­tä­väk­si nuo­rem­man vel­jen­sä Mar­tin ta­kia, jo­ka tais­te­li val­kois­ten puo­lel­la… Ju­ha­na jou­tuu van­ki­laan ker­ran ja toi­sen­kin… elä­män dra­maat­ti­sin kään­tei­den seu­rauk­se­na.

Mart­ti

Nuo­rem­pi ve­li Mart­ti läh­ti avoi­mes­ti ase kä­des­sä tais­te­le­maan val­kois­ten puo­lel­la hal­li­tus­ta vas­taan.

In­ke­ri­läi­set jou­kot on­nis­tui­vat pe­rus­ta­maan Kir­ja­sa­lon Poh­jois-In­ke­rin ta­sa­val­lan, mut­ta pie­nen kää­pi­öar­mei­jan so­ta­ret­ki päät­tyi on­net­to­mas­ti. Mart­ti ja tais­te­luun pet­ty­neet tu­han­net in­ke­ri­läi­set, kään­si­vät kat­seen­sa Suo­mea koh­ti. Tu­li­si­ko apu siel­tä?

Mart­ti oli­kin sit­ten yk­si niis­tä pa­ko­lai­sis­ta, joi­ta noin 7’000 – 8’000 pa­ke­ni sil­loin Suo­meen 1919.

– Ai­on nyt läh­teä Suo­meen ja yrit­tää ko­tiu­tua sin­ne. – Siis Suo­meen ja siel­tä eh­kä Kir­ja­sa­loon. Siel­lä ovat vie­lä Poh­jois-In­ke­rin mie­het aseis­sa.

– Suo­meen. Eh­kä voi­sim­me sit­ten­kin aloit­taa siel­lä uu­den elä­män. Olem­me­han me sa­maa kan­saa, pu­hum­me sa­maa kiel­tä ja meil­lä on sa­man­lai­set ni­met­kin. Ja siel­lä ei luul­lak­se­ni tar­vit­si­si ai­na­kaan tun­tea ole­van­sa ul­ko­puo­li­nen, hei­kom­man, hal­vek­si­tun kan­sal­li­suu­den jä­sen, ikään kuin jo syn­ty­pe­rän­sä puo­les­ta ki­rot­tu mui­ta huo­nom­mak­si ja al­hai­sem­mak­si.

– Tä­mä maa on jo me­ne­tet­ty, Mart­ti sa­noi syn­käs­ti. Oli­si hy­vä jos edes ih­mi­set saa­tai­siin pe­las­te­tuik­si…

– Suo­mi hyök­kää, val­loit­taa Pie­ta­rin ja kar­kot­taa pu­nai­set. – Haa­vei­li­vat mo­net in­ke­ri­läi­set.

Täs­sä te­kee­kin mie­le­ni sa­noa, ja sa­non­kin, et­tä Mar­tin ja noi­den in­ke­ri­läis­ten pa­ko­lais­ten 1920-lu­vun toi­veet lo­pul­ta to­teu­tui­vat. In­ke­rin suo­ma­lais­ten pa­luu­muut­top­ro­ses­si (1990 – 2017) to­teut­ti sen mis­tä haa­vei­li­vat ne su­ku­pol­vet, jot­ka tais­te­li­vat In­ke­rin­maan va­pau­des­ta ja hä­vi­si­vät. – Pääs­tä Suo­meen!

Suo­mi vih­doin­kin pe­las­ti vii­mei­set­kin in­ke­ri­läis­ten rip­peet. Ol­kaam­me­kin nyt tääl­lä tur­vas­sa, mut­ta hin­ta oli ko­va: In­ke­rin maa on nyt me­ne­tet­ty! – Oli­si­ko pi­tä­nyt kui­ten­kin pi­tä­nyt pi­tää kiin­ni OMAS­TA MAAS­TA?

Niin kuin “In­ke­rin ro­maa­ni”:n pää­hen­ki­lö Ju­ha­na sa­noo:

– Suo­meen läh­ties­säm­me pe­las­tui­sim­me to­sin täl­tä koh­ta­lol­ta, säi­lyi­sim­me suo­ma­lai­si­na, mut­ta sil­loin­kin me me­net­täi­sim­me tä­män maan lo­pul­li­ses­ti, lo­pul­li­ses­ti ja pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti. Jo­kai­sen as­ke­leen ti­lan, min­kä me luo­vu­tam­me, val­taa­vat he­ti vie­raat ih­mi­set, ky­liim­me on jo nyt il­mes­ty­nyt ve­nä­läis­ten ohel­la kir­gii­se­jä ja Val­ko-Ve­nä­jän juu­ta­lai­sia.

– Sen vuok­si mi­nus­ta on pa­rem­pi kai­ken uhal­la­kin pi­tää kiin­ni maas­ta, niin kau­an kuin se suin­kin on mah­dol­lis­ta.

Kol­lek­ti­vi­soin­ti Ja Ku­lak­kien Lik­vi­doin­ti

Ro­maa­nis­sa ta­pah­tu­mat ete­ne­vät 1920-lu­vun lop­puun, jol­loin ta­pah­tui maan kol­lek­ti­vi­soin­ti ja ku­lak­kien lik­vi­doin­ti. – Kuin­ka raa­kaa pe­liä se oli­kaan!

Ve­nä­jä vir­ka­mie­het nos­ti­vat ai­ka voi­mak­kaas­ti In­ke­rin ky­lien köy­hä­lis­tön va­rak­kaam­pia ta­lon­poi­kia vas­taan ja nä­mä aut­toi­vat sit­ten kar­kot­ta­maan jo­ko ta­lon isän­nän tai ko­ko per­heen pois seu­dul­ta.

– Pa­rem­man maa­il­man luo­mi­sek­si kii­ho­tet­tiin niin ja­lo­ja tun­tei­ta kuin ka­teut­ta ja vi­haa ja nos­ta­tet­tiin etu­pää­hän kur­jim­mat hyl­kyai­nek­set… nyt pois­tet­tiin, kos­tet­tiin ja hy­vi­tet­tiin iki­van­ha so­si­aa­li­nen hei­kom­pien sor­to. Juu­ri ka­teus ja vi­ha oli­vat vä­hi­tel­len tul­leet val­lan­ku­mouk­sen par­haak­si käyt­tö­voi­mak­si. Ku­lak­ki­vam­pyy­ri… Ai­no­as­taan kol­lek­tii­vi­ta­lou­des­sa on työ­tä­te­ke­vän ta­lon­po­jan pe­las­tus köy­hyy­des­tä.

Us­kon­nol­li­set Vai­not

Se ai­ka kos­ket­ti myös us­kon­nol­li­sia vai­no­ja. Ko­mis­saa­rin ja emän­nän kes­kus­te­lu:

– Ja mik­si te vai­no­at­te us­kon­to­am­me? Juu­ri us­kon­to on teh­nyt meis­tä sä­vyi­siä ja lain­kuu­li­ai­sia ih­mi­siä, vain Ju­ma­lan avul­la me olem­me kes­tä­neet niin en­ti­set kuin ny­kyi­set vi­hat­kin…

– Ei voi­da ra­ken­taa, en­nen kuin van­haa on rai­vat­tu pois tiel­tä, tois­ti ko­mis­saa­ri ku­lu­nut­ta tyh­mää väi­tet­tä emän­nän puo­leen kään­ty­en.

– On oma syyn­ne, jos sii­nä on sa­mal­la täy­ty­nyt ai­heut­taa teil­le kär­si­myk­si­äkin. On­han teil­lä edel­leen­kin kirk­kon­ne ja pap­pin­ne, mi­kä­li nuo tei­dän hies­tän­ne elä­neet syöt­ti­läät ei­vät ole jou­tu­neet kiin­ni veh­kei­lyis­tään tai pa­en­neet maas­ta huo­non oman­tun­ton­sa pa­kot­ta­mi­na… Meil­lä on nyt us­kon­non­va­paus, siis jo­kai­sel­la on oi­keus us­koa tai ol­la us­ko­mat­ta… Sen vuok­si me em­me käy­kään tais­te­lua pap­pe­ja vas­taan vä­ki­val­lal­la, vaan jär­jen ja va­lis­tuk­sen aseil­la. Ne riit­tä­vät kyl­lä toi­meen­pa­ne­maan val­lan­ku­mouk­sen tai­vaas­sa ja syök­se­mään Ju­ma­lan apu­lai­si­neen val­tais­tui­mel­taan, niin kuin teh­tiin maal­li­sel­le tsaa­ril­le­kin.

Vai­no Li­sä­si Us­ko­vais­ten Mää­rää

Vai­no oli vain li­sän­nyt us­ko­vais­ten rak­kaut­ta, pai­me­net­to­ma­na ole­mi­nen oli vain pai­sut­ta­nut hei­dän Ju­ma­lan ikä­vään­sä.

– Koo­kas lu­te­ri­lai­nen pas­to­ri kat­se­li pu­hel­les­saan ym­pä­ril­leen. Oli val­ti­on hyl­ki­mä­nä ja vi­hois­sa ole­va­na­kin in­nos­ta­vaa ol­la pap­pi­na täs­sä maas­sa. Tä­mä­kin kau­an sie­lun­pai­men­ta vail­la ol­lut seu­ra­kun­ta imi hä­nen sa­no­jaan ah­nees­ti kuin kau­an sa­det­ta vail­la ol­lut maa vet­tä. Vi­ral­lis­ta tu­kea naut­ti­vil­la us­kon­non vi­haa­jil­la oli to­sin edus­ta­jan­sa näis­sä­kin ky­lis­sä, mut­ta kan­san ydin­jouk­ko py­syi us­kol­li­se­na. Nuo­ri­so­kin. Kuin­ka mo­nen nuo­ren mie­hen ja nuo­ren nei­to­sen huu­lil­le hän oli tä­nään­kin kir­kos­sa saa­nut kal­lis­taa py­hän eh­tool­lis­pi­ka­rin…

Suo­men Pu­nai­set Emig­ran­tit

Ve­nä­jän vir­ka­mies­ten avuk­si hei­dän yh­teis­ten asi­oit­ten­sa joh­toon Suo­mes­ta saa­pui iso jouk­ko tap­pi­on kär­si­nei­tä pa­en­nei­ta pu­nai­sia. He oli­vat us­kol­li­sia bols­he­vi­keil­le. Kir­jai­li­jan mu­kaan he ah­ke­roi­vat in­ke­ri­läi­sis­sä ky­lis­sä yh­des­sä ve­nä­läis­ten bols­he­vik­kien kans­sa. – Nä­mä mus­tat nah­ka­tak­ki­set mie­het ja mau­se­rit ja re­vol­ve­rit ku­peis­saan "yli­mie­li­ses­ti kat­so­en in­ke­ri­läi­siä ta­lon­po­kia…

– Ta­val­lis­ta älyk­kääm­pien kas­vo­jen nä­ke­mi­nen oli har­vi­nais­ta täs­sä ki­ro­tun ta­ka­pa­jui­ses­sa maas­sa, jos­sa hy­mis­tiin niin pal­jon vir­siä ja syö­tiin yh­tei­ses­tä ku­pis­ta kuin por­saat… Mut­ta in­ke­ri­läis­ten ta­lon­po­jil­le “he oli­vat elä­män­kat­so­muk­sen­sa vuok­si usein vie­raam­pia kuin en­ti­nen sor­ta­ja­kan­sa, ve­nä­läi­set”. – Näin kir­joit­taa Toi­vo Pek­ka­nen ro­maa­nis­saan.

To­del­li­suus

Vaik­ka­kin kir­ja on ro­maa­ni, mut­ta asi­at py­sy­vät niin vah­vas­ti to­del­li­suu­des­sa, et­tä hie­man ih­me­tyt­tää mis­tä moi­nen tark­ka pai­kal­lis­ten asi­oi­den tun­te­mus on ol­lut kir­joit­ta­jal­la 1940-lu­vun alus­sa Suo­mes­sa jat­ko­so­dan ai­ka­na (1941 – 44), kun hän it­se ei ker­taa­kaan käy­nyt In­ke­ris­sä. Hän tuo ajoit­tain sel­lai­sia to­tuu­den asi­oi­ta in­ke­ri­läis­ten elä­mäs­tä, joi­ta ai­na­kaan mi­nä en ole huo­man­nut muis­sa te­ok­sis­sa, joi­ta ole lu­ke­nut.

Pek­ka­sel­la Oli Hy­vä Nä­ke­mys

Kuin­ka kir­joit­ta­ja Toi­vo Pek­ka­nen tun­si ja aa­vis­ti In­ke­rin maan ja kan­san tu­le­vai­suu­den ja in­ke­ri­läis­ten koh­ta­lok­kaan tu­le­vai­suu­den. Se to­teu­tui nyt mei­dän su­ku­pol­vien ai­ka­kau­del­la! Sen te­ki pa­luu­muut­top­ro­ses­si.

Em­me voi syyt­tää toi­si­am­me, mut­ta se on fak­ta, et­tä Suo­mes­sa me yri­täm­me säi­lyt­tää iden­ti­teet­tim­me, mut­ta huo­nol­la me­nes­tyk­sel­lä. His­to­ri­al­li­sen syn­nyn­maam­me, In­ke­rin­maan, me­ne­tim­me niin kuin Pek­ka­nen kir­joit­taa – “…lo­pul­li­ses­ti, lo­pul­li­ses­ti ja pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti”! – Me em­me pi­tä­neet – “kiin­ni omas­ta maas­ta niin kau­an kuin se suin­kin” – oli­si ol­lut mah­dol­lis­ta.

Täl­lai­sia aja­tuk­sia toi mie­lee­ni Toi­vo Pek­ka­sen kir­ja “In­ke­rin ro­maa­ni”. To­del­li­suu­des­sa kun ha­lu­an py­syä.

Kir­jai­li­ja Toi­vo Pek­ka­nen an­taa to­del­li­sem­man ku­van sen ajan in­ke­ri­läis­ten ta­lon­poi­kien elä­mäs­tä, mi­tä olen tä­hän as­ti lu­ke­nut In­ke­rin ai­hei­sis­ta kir­jois­ta.

Näin ne fak­tat­kin ker­to­vat!

Ro­maa­nin Vai­heet

Ro­maa­nin vai­heis­ta (s. 349) ker­ro­taan (ly­hen­net­ty):

In­ke­rin his­to­ri­aa, Suo­men his­to­ri­aa… (MAT­TI MÄ­KE­LÄ)

– Pek­ka­nen pal­ve­li jat­ko­so­dan ai­ka­na Val­ti­on tie­do­tus­lai­tok­ses­sa Hel­sin­gis­sä. So­dan päät­ty­es­sä ei voi­nut esit­tää kä­si­kir­joi­tus­taan jul­kais­ta­vak­si. Ro­maa­ni pul­pah­ti esiin run­saan kah­den­kym­me­nen vuo­den ku­lut­tua 1965… Elet­tiin kyl­män so­dan ai­ko­ja, kol­me vuot­ta noot­tik­rii­sin jäl­keen… Seu­raa­vat 20 vuot­ta elet­tiin vie­lä Kek­ko­sen ai­kaa ja ei voi­tu ku­vi­tel­la­kaan jul­kais­ta­van In­ke­rin ai­heis­ta ro­maa­nia.

– Mut­ta sit­ten maa­il­ma muut­tui. In­ke­rin ro­maa­ni oli­si ol­lut kiin­nos­ta­va kult­tuu­ri­do­ku­ment­ti jo 90-lu­vun vaih­teen Suo­mes­sa, kun in­ke­ri­läis­ten asia tu­li ajan­koh­tai­sek­si pre­si­dent­ti Koi­vis­ton tun­ne­tun pa­luu­muut­ta­ja­lau­sun­non jäl­keen… Ro­maa­ni oli kui­ten­kin mää­rät­ty… säi­ly­tet­tä­väk­si Pek­ka­sen kuo­le­man jäl­keen kym­me­nek­si vuo­dek­si… mut­ta se “jäi edel­leen un­ho­laan, vaik­ka po­liit­ti­nen ti­lan­ne Suo­mes­sa ja sen lä­hi­alu­eil­la oli muut­tu­nut”.

– In­ke­rin ro­maa­ni on kää­rö lat­ti­alan­kun al­ta, se on In­ke­rin his­to­ri­aa, Suo­men his­to­ri­aa… — (MAT­TI MÄ­KE­LÄ)

Omia Ko­ke­muk­sia

Kir­jai­li­ja Toi­vo Pek­ka­nen an­taa to­del­li­sem­man ku­van sen ajan in­ke­ri­läis­ten ta­lon­poi­kien elä­mäs­tä, mi­tä olen tä­hän as­ti lu­ke­nut In­ke­rin ai­hei­sis­ta kir­jois­ta.

En voi­nut ar­vi­oi­da kir­jaa ylei­ses­ti ja pin­ta­puo­li­ses­ti. Lai­na­sin pal­jon si­taat­te­ja, kos­ka kie­li on niin te­rä­vä ja kir­jai­li­ja py­syy sii­nä, mi­ten asi­at to­del­li­suu­des­sa oli­vat.

Sa­non to­del­li­suu­des­ta, kos­ka olen in­ke­ri­läi­se­nä siir­to­lai­se­na pal­jon kuul­lut elä­män to­del­li­suu­des­ta ai­kui­sil­ta ja en­si­si­jai­ses­ti isoi­säl­tä­ni, äi­dil­tä­ni ja muil­ta su­ku­lai­sil­ta ja ky­lä­läi­sil­tä, joit­ten mu­ka­na va­el­sim­me ym­pä­ri Ve­nä­jää… Kun he muis­te­li­vat ja ker­toi­vat pal­jon mei­dän las­ten kuul­leen sii­tä kau­hus­ta, jo­ka val­lit­si Oi­na­lan ky­läs­sä­kin kol­lek­ti­vi­soin­nin ja ku­lak­kien lik­vi­doin­nin ai­ka­na.

Kol­hoo­siin pi­ti luo­vut­taa kaik­ki ko­tie­läi­met. Isoi­sä­ni oli luo­vut­ta­nut leh­mät (alun­pe­rin tai­si ol­la 6 leh­mää), yk­si jä­tet­tiin 11 hen­ki­sel­le per­heel­le. Luo­vut­ti he­vo­sen… ja jo­pa ka­nat… Sääs­tyi lo­pul­ta kui­ten­kin sit­ten kar­ko­tuk­sel­ta. Jos jo­ku vä­hän­kin vas­tus­ti vaik­ka­pa sa­nal­li­ses­ti kol­lek­ti­vi­soin­tia tai hal­li­tus­ta … niin … sin­ne Si­pe­ri­aan.

Nyt ei mil­loin­kaan Si­pe­ri­aan enää! Ei mil­loin­kaan! Yh­te­näis­tä kan­saa, kun ei ole enää ole­mas­sa­kaan!

Läm­pi­mäs­ti suo­sit­te­len kir­jaa jo­kai­sel­le, jo­ka on vä­hän­kin kiin­nos­tu­nut In­ke­rin ja Suo­men yh­tei­ses­tä his­to­ri­as­ta.

Nou­se In­ke­ri
Kui­ten­kin. In­ke­rin lip­pua pi­däm­me kor­ke­al­la!
Nou­se In­ke­ri
– Вставай Ингерманландия
you­tu­be. com/ v/ rj­maY­cU600A


Comments