Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

024 Ve­nä­jän Ul­ko­mi­nis­te­ri Suo­meen Täl­lä Vii­kol­la

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 1.5.2017 20:51

Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­ri Lav­rov tu­lee tääl­lä vii­kol­la Suo­meen! ker­ro­taan ul­ko­asi­ain­mi­nis­te­ri­ön tie­dot­tees­sa 27.4.2017 – 75/2017.

Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­ri Ser­gei Lav­rov vie­rai­lee Suo­mes­sa 4. tou­ko­kuu­ta ul­ko­mi­nis­te­ri Ti­mo Soi­nin kut­sus­ta. Mi­nis­te­rien kah­den­vä­lis­ten kes­kus­te­lu­jen ai­hei­na ovat:

– Uk­rai­nan,
– Syy­ri­an ja
– Ko­re­an nie­mi­maan ti­lan­teet,
– Itä­me­ren alu­een tur­val­li­suus­ke­hi­tys se­kä
– muut ajan­koh­tai­set kan­sain­vä­li­set ky­sy­myk­set.

Tie­dot­tees­sa sa­no­taan, et­tä mi­nis­te­rit kes­kus­te­le­vat tä­män li­säk­si

– Suo­men ja Ve­nä­jän kah­den­vä­li­sis­tä asi­ois­ta se­kä
– alu­eel­li­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä mu­kaan lu­kien
– ark­ti­nen yh­teis­työ.

Ul­ko­mi­nis­te­ri Lav­rov ta­paa Suo­men-vie­rai­lul­laan myös ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön.

Mo­ni­puo­li­nen Oh­jel­ma

Laa­ja­pa on oh­jel­ma ul­ko­mi­nis­te­reil­le laa­dit­tu ta­paa­mi­sen ajak­si. Mut­ta si­tä­pä var­ten­han mo­lem­pien mait­ten ne isot ja vii­saat vir­ka­mie­het­kin ovat ole­mas­sa.

Ark­ti­nen Yh­teis­työ!

Yh­teis­työ ark­ti­ses­sa alu­eel­la on erit­täin tär­keä vie­lä sen­kin ta­kia, kos­ka Ark­ti­sen neu­vos­ton vir­ka­mies­ko­mi­tea on hy­väk­sy­nyt maa­lis­kuus­sa Suo­men pu­heen­joh­ta­juu­den kau­del­le 2017 – 2019 ja se al­kaa täs­sä kuus­sa. Kii­ret­tä pi­tää. Tou­ko­kuu on jo al­ka­nut!

Muut Alu­eel­li­set Ky­sy­myk­set

Kiin­ni­tin huo­mi­ota paik­kaan, jos­sa sa­no­taan, et­tä “mi­nis­te­rit kes­kus­te­le­vat li­säk­si Suo­men ja Ve­nä­jän kah­den­vä­li­sis­tä asi­ois­ta se­kä alu­eel­li­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä”.

Yh­teis­työ ark­ti­ses­sa alu­eel­la on erit­täin tär­keä, mut­ta kos­ka se on tie­dot­tees­sa vain “… mu­kaan lu­kien …” niin ajat­te­len, jos­pa sii­nä vä­lis­sä on jo­tain mui­ta­kin alu­eel­li­sia ky­sy­myk­siä? Esi­mer­kik­si Kar­ja­lan pa­laut­ta­mi­nen. Tä­mä ky­sy­mys on vai­van­nut jo suo­ma­lai­sia pit­kään! Jos nyt näin Suo­men sa­ta­vuo­tis-juh­la­vuo­te­na jo­tain sii­hen­kin suun­taan ta­pah­tui­si, kun oi­ke­at mie­het ovat asi­al­la!

Oi­kein mu­ka­vaa Vap­pua kai­kil­le näin Suo­mi100 -juh­la­vuo­tee­na.


Comments