Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

023 Ve­nä­jäl­tä Noot­ti Kos­kien Pa­rik­ka­la-Sy­väo­ron Ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 20.4.2017 1:32

Ve­nä­jäl­tä noot­ti kos­kien pa­rik­ka­la-sy­väo­ron ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa.

Asi­as­ta kir­joit­taa Au­li Te­rä­vä Itä-Sa­vos­sa 19.04.2017 ot­si­kol­la: Ve­nä­jäl­tä noot­ti, on­ko Suo­mel­la ha­luk­kuut­ta ava­ta Pa­rik­ka­la-Sy­väo­ron ra­ja­ny­li­tys­paik­ka kan­sain­vä­li­sel­le lii­ken­teel­le.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Suo­mi sai en­nen pää­si­äis­tä Ve­nä­jäl­tä noo­tin kos­kien Pa­rik­ka­la-Sy­väo­ron ra­ja­ny­li­tys­pai­kan avaa­mis­ta kan­sain­vä­li­sel­le lii­ken­teel­le. Ul­ko­asi­ain­mi­nis­te­riö on lä­het­tä­nyt muil­le mi­nis­te­ri­öil­le ja vi­ra­no­mai­sil­le tie­don noo­tis­ta ja ky­se­lee nyt osa­puol­ten kan­to­ja ra­ja­ny­li­tys­pai­kas­ta.

Ve­nä­jä te­ki vas­taa­van noo­tin pa­ri vuot­ta sit­ten.

Mat­ti Vii­alai­nen Ete­lä-Kar­ja­lan Maa­kun­ta­joh­ta­ja.

– Suo­mi to­te­si sii­hen (pa­ri vuot­ta sit­ten aloit­teen), et­tei kan­sain­vä­lis­tä­mi­nen ol­lut sil­loin ajan­koh­tais­ta muun mu­as­sa lii­ken­ne­mää­rien las­kun ta­kia, to­te­aa Ete­lä-Kar­ja­lan maa­kun­ta­joh­ta­ja Mat­ti Vii­alai­nen. Nyt lii­ken­ne on jäl­leen kas­vus­sa. Vuon­na 2013 Pa­rik­ka­las­sa ra­ja­ny­li­tyk­siä oli va­jaa 10’000 ja vii­me vuon­na lä­hes 19’000.

– Muun mu­as­sa puun­kul­je­tus­tar­peet ovat li­sään­ty­neet… Pa­rik­ka­la–Sy­väo­ron kan­sain­vä­lis­tä­mi­nen ly­hen­tää muun mu­as­sa Ete­lä-Suo­men ja Kar­ja­lan ta­sa­val­lan vä­li­siä mat­ko­ja tun­tu­vas­ti se­kä vä­hen­tää kul­je­tus­kus­tan­nuk­sia ja ym­pä­ris­tö­pääs­tö­jä.

Kaj Tu­ru­nen, Kan­sa­ne­dus­ta­ja.

– Si­jain­nil­taan edul­li­nen yli­tys­paik­ka hel­pot­taa te­ol­li­suu­den, kau­pan ja mat­kai­lun kul­je­tuk­sia mo­lem­min puo­lin ra­jaa. Suu­rim­pia hyö­ty­jiä ovat ta­val­li­set kan­sa­lai­set se­kä vien­ti- ja tuon­ti­kaup­paa käy­vät yri­tyk­set, to­te­aa kan­sa­ne­dus­ta­ja Kaj Tu­ru­nen. Hän toi­voo, et­tei pa­rin vuo­den ta­kai­nen pi­ka­vas­taus tois­tui­si, vaan nyt sel­vi­tet­täi­siin pe­rin juu­rin Pa­rik­ka­la-Sy­väo­ron avaa­mis­mah­dol­li­suu­det.

Ve­nä­jäl­lä on teh­ty mer­kit­tä­vät in­ves­toin­nit ties­töön ja muu­hun inf­raan Pa­rik­ka­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan avaa­mi­sek­si.

– Suo­men oli­si nyt teh­tä­vä oma osuus ja myös tar­vit­ta­vat pää­tök­set, et­tä ra­ja­ny­li­tys­paik­ka saa­tai­siin mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti au­ki.

It­se Kir­joi­tin Asi­as­ta Jo 2013

Jo­han tä­tä Paik­ka­lan ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa ke­hi­te­tään ai­na­kin vuo­des­ta 2013. Kir­joit­te­lin sil­loin blo­ge­ja vii­su­mi­va­pau­des­ta, kun se tun­tui ole­van niin lä­hel­lä ja muun mu­as­sa sii­tä, et­tä Pa­rik­ka­lan yli­tys­paik­ka sai vih­reä va­lon lii­ken­ne­vi­ras­tol­ta. Sil­loin sii­tä kir­joit­ti ITÄ-SA­VO uu­ti­sis­sa 12.7.2013

– Se­kä lii­ken­ne­vi­ras­to ja ul­ko­mi­nis­te­riö kiit­te­le­vät Sa­von­lin­nan suur­ta ak­tii­vi­suut­ta asi­as­sa. Kan­to­lan mu­kaan tä­män­kal­tai­set asi­at ei­vät ete­ne il­man pai­kal­lis­ta toi­min­taa. Pa­rik­ka­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan kan­sain­vä­lis­tä­mi­nen on nous­sut Sa­von­lin­nan yk­kös­hank­keek­si ja -pri­ori­tee­tik­si, sa­noo kau­pun­gin­joh­ta­ja Jan­ne Lai­ne.

– Lai­ne us­koo, et­tä Pa­rik­ka­la-Sy­väo­ron ra­ja­ny­li­tys­paik­ka on re­alis­tis­ta saa­da kan­sain­vä­li­sek­si 2017 men­nes­sä.

Mi­hin se us­ko­mus ka­to­si kun nyt ITÄ-SA­VO:n ylem­pä­nä mai­ni­tus­sa ar­tik­ke­lis­sa ker­ro­taan, et­tä

– Pa­rik­ka­las­sa vii­me vii­kol­la oli pi­det­ty se­mi­naa­ri, jos­sa poh­dit­tiin ra­ja­ny­li­tys­pai­kan ke­hit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia!!! Ja sa­mal­la oli al­le­kir­joi­tet­tu ve­too­mus, jos­sa toi­vo­taan Pa­rik­ka­la-Sy­väo­ron ra­ja­ny­li­tys­pai­kan muut­tu­van kan­sain­vä­li­sek­si 2020-lu­vun alus­sa.

Ih­me­tyt­tää Ko­ko Tä­mä Jut­tu!

Pa­rik­ka­la-Sy­väo­ron ra­ja­ny­li­tys­pai­kan pi­täi­si ol­la jo tä­nä vuon­na avat­tu! Fan­faa­rien soi­des­sa ja sham­pan­ja la­sien ki­lis­tes­sä tie­ten­kin! No. Eh­kä jou­dum­me odot­ta­maan vie­lä 2020-lu­vun al­kua!

Comments