Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

022 Imat­ra asut­taa tur­va­pai­kan saa­nei­ta

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 8.4.2017 3:04

Imat­ral­le asu­te­taan myön­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­nei­ta. Asi­as­ta ker­too Imat­ra­lai­nen leh­des­sä 5.4.2017 Ti­mo Här­kö­nen (ps) ot­si­kol­la Tur­va­pai­kan­ha­ki­jat – ta­lou­del­li­nen ris­ki?

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan hil­jat­tain uu­ti­soi­tiin, et­tä Imat­ral­le asu­te­taan n. 30 – 60 myön­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­nut­ta. Tä­mä on he­rät­tä­nyt voi­mis­tu­vaa kes­kus­te­lua kun­ta­lai­sis­sa.

– Maa­kun­taa run­te­lee vai­kea työt­tö­myys, jo­ten hei­dän tu­le­vai­suu­den työl­lis­ty­mi­nen Imat­ran seu­dul­le vai­kut­taa ko­vin syn­käl­tä. Pa­ko­lais­taus­tai­sil­le rää­tä­löi­dyt työl­li­syys- ja opis­ke­lu­pal­ve­lut ei­vät saa aset­taa omaa kan­ta­vä­es­töäm­me eri­ar­voi­seen ase­maan mis­sään olo­suh­teis­sa.

– On­ko meil­lä va­raa kun­ta­ta­sol­la tu­le­vai­suu­des­sa yl­lä­pi­tää myön­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­nei­den elä­mää vuo­sia? – ky­syy kir­joit­ta­ja Ti­mo Här­kö­nen (ps).

Imat­ral­la On Val­mius Ot­taa Vas­taan Oles­ke­lu­lu­van Saa­nei­ta Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta

Imat­ra oli päi­vit­tä­nyt ke­säl­lä 2016 asun­to­jen tar­jo­amis­taan myön­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­neil­le tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le. näin ker­toi Ol­li-Pek­ka Här­mä Ete­lä-Sai­maa­sa 28.6.2016 ot­si­kol­la “Imat­ra päi­vit­ti tur­va­pai­kan saa­nei­den asun­to­po­li­tiik­kaa”

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Imat­ral­la on val­mius ot­taa vas­taan oles­ke­lu­lu­van saa­nei­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ko­ko Kaak­kois-Suo­men elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen (ELY) alu­eel­ta, jos pää­tök­sen saa­nut ha­lu­aa muut­taa Imat­ral­le. ELY-kes­kus ve­to­si kun­ta­joh­ta­jien työ­va­li­okun­nan ke­sä­kui­ses­sa ko­kouk­ses­sa kun­ta­paik­ko­jen löy­ty­mi­sek­si kun­nis­ta ko­ko ELYn alu­eel­ta.

Imat­ra lin­ja­si ai­em­min, et­tä se val­mis­tau­tuu tar­jo­amaan asun­not niil­le Imat­ran vas­taa­not­to­kes­kuk­sen tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le, joil­le maist­raat­ti on esit­tä­nyt ko­ti­kun­nak­si Imat­ra. Jo­ten nyt se nä­kö­jään to­teu­tuu, vaik­ka en it­se löy­tä­nyt sel­lais­ta tie­toa, et­tä Imat­ra ot­taa 30 – 60 tur­va­pai­kan ha­ki­jaa. Tie­to on saa­tu Imat­ra­lai­nen -leh­den kir­joi­tuk­ses­ta.

Mis­sä Pa­ko­lai­sen Ih­mi­soi­keu­det?

– Imat­ra val­mis­tau­tuu tar­jo­amaan asun­not niil­le Imat­ran vas­taa­not­to­kes­kuk­sen tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le, joil­le maist­raat­ti on esit­tä­nyt ko­ti­kun­nak­si Imat­raa.

On­ko pa­ko­lai­sel­la ih­mi­soi­keuk­sia, kun hei­tä os­te­taan ja myy­dään “ki­lo­ta­va­ra­na” kun­tien ja val­ti­on kes­ken. (Val­tio vie­lä­pä ni­men omaan vaa­tii, et­tä pa­ko­lai­set on otet­ta­va bulk­ki­na, eli kun­ta ei saa va­li­ta tu­li­joi­ta.) Ja sit­ten kun­nat vie­lä­pä ke­hu­vat omil­le kun­ta­lai­sil­leen kuin­ka hy­viä voit­to­ja täs­tä ih­mis­kau­pas­ta on odo­tet­ta­vis­sa!

Täl­lai­nen toi­min­ta on lo­pe­tet­ta­va. Jo­kai­nen pa­ko­lai­nen on yk­si­lö ja hän­tä pi­tää myös koh­del­la ih­mi­se­nä. Pa­ko­lai­sel­le kuu­lu­vat sa­mat oi­keu­det kuin muil­le­kin suo­ma­lai­sil­le. Näin ol­len on kun­taan muut­ta­vaa pa­ko­lais­ta koh­del­ta­va kuin ke­tä ta­han­sa muus­ta kun­nas­ta muut­ta­vaa suo­ma­lais­ta. – Val­ti­ol­ta saa­ta­va hy­vä kaup­pa­hin­ta ei saa vai­kut­taa pää­tök­seen.

Hy­viä ky­sy­myk­siä Här­kö­nen esit­ti­kin kir­joi­tuk­ses­saan:

On­ko Meil­lä Va­raa Kun­ta­ta­sol­la Tu­le­vai­suu­des­sa Yl­lä­pi­tää Myön­tei­sen Tur­va­paik­ka­pää­tök­sen Saa­nei­den Elä­mää Vuo­sia?

No ei to­del­la­kaan tä­män päi­vän ti­lan­tees­sa Imat­ral­la va­raa ot­taa tän­ne vie­lä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ja lu­va­ta heil­le luk­sus elä­mää, kun mo­net ja mo­net imat­ra­lai­set jou­tu­vat tur­vau­tu­maan ruo­ka­jo­noi­hin pär­jä­täk­seen päi­väs­tä toi­seen. Se kos­kee työt­tö­miä ja toi­meen­tu­lo­asi­ak­kai­ta yn­nä mui­ta. He­ti tul­les­saan tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ovat työt­tö­miä ja toi­meen­tu­lo­asi­ak­kai­ta ja pi­an tu­le­vat imat­ra­lais­ten mu­ka­na ruo­ka­jo­noi­hin!

Riip­pu­mat­ta sii­tä kuin­ka hy­vän kaup­pa­hin­nan kun­ta on val­ti­ol­ta saa­nut tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta, on hei­dän asut­ta­mi­sen­sa ol­ta­va kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen mu­kais­ta. Val­ti­on lu­pauk­set ovat vain het­kel­li­siä ja vaih­tu­vat po­liit­tis­ten tuu­lien mu­ka­na vuo­des­ta ja vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen. Näi­den lu­paus­ten va­raan ei voi­da Imat­ran ke­hi­tys­tä tur­va­ta.

Edel­li­ses­sä blo­gis­sa “An­na meil­le jo­ka­päi­väi­nen lei­päm­me” kir­joi­tin sii­tä kuin­ka ah­taal­la ovat it­se imat­ra­lai­set. Ruo­ka­jo­nois­sa nä­kyy lap­si­per­hei­tä, elä­ke­läi­siä, opis­ke­li­joi­ta, työt­tö­miä jne.

Mi­ten täs­sä käy sit­ten työt­tö­mil­le myön­tei­sen pää­tök­sen saa­neil­le tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le? Tuo­daan­ko hei­dät­kin tän­ne kur­juu­teen ja köy­hyy­teen? Heil­le pi­tää ol­la työ­tä!

Pa­ko­lais­kes­kus­te­lu

Tut­ki­mus: Suo­ma­lai­set pel­kää­vät lei­mau­tu­mis­ta ra­sis­teik­si tai su­va­keik­si – omaa mie­li­pi­det­tä ei us­kal­le­ta ker­toa. Si­sä­mi­nis­te­ri­ön ti­laa­man tut­ki­muk­sen mu­kaan suo­ma­lai­set pel­kää­vät lei­mau­tu­mis­ta ja suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti pa­pe­rit­to­mien suo­je­luun. Ker­too Yle. fi Uu­ti­set 21.3.2017.

Tuo­reen tut­ki­muk­sen pe­rus­teel­la suo­ma­lai­set ovat hy­vin huo­les­tu­nei­ta sii­tä, et­tä jul­ki­sen kes­kus­te­lun pe­rus­teel­la tur­va­paik­ka­ti­lan­tees­ta on vain kak­si ää­ri­mie­li­pi­det­tä: olet jo­ko ra­sis­ti tai “su­vak­ki”. Su­va­kil­la tar­koi­te­taan ar­ki­kie­les­sä ih­mis­tä, jo­ka suh­tau­tuu eri kult­tuu­rei­hin, us­kon­toi­hin ja et­ni­siin ryh­miin su­vait­se­vai­ses­ti.

Lei­mau­tu­mi­sen mah­dol­li­suut­ta pi­de­tään niin suu­re­na, et­tä omaa mie­li­pi­det­tä tur­va­paik­ka­ti­lan­tees­ta ei us­kal­le­ta ker­toa. Mah­dol­li­suu­det asi­al­li­seen ja rau­hal­li­seen kes­kus­te­luun tur­va­paik­ka­po­li­tii­kas­ta ko­etaan hei­koik­si, vaik­ka sil­le oli­si suu­ri tar­ve, sel­vi­ää Vaa­san yli­opis­ton si­sä­mi­nis­te­ri­ön toi­mek­si­an­nos­ta te­ke­mäs­tä tut­ki­muk­ses­ta.

Ei Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta Työt­tö­mik­si Imat­ral­le

It­se us­kal­lan sa­noa sit­ten­kin: Ei tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta työt­tö­mik­si Imat­ral­le! Työ­pai­kan pi­tää jo ol­la odot­ta­mas­sa tu­li­jaa. Sil­loin: Ter­ve­tu­loa!


Comments