Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

019 Ke­hi­tys­vam­mais­ten oi­keu­det. Suo­men hä­pe­äpilk­ku.

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 2.4.2017 22:32

Ku­ten muis­tam­me YK:n vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sia kos­ke­va yleis­so­pi­mus oli jä­tet­ty ra­ti­fi­oi­mat­ta 10 vuo­dek­si. Tä­mä oli hä­pe­äpilk­ku Suo­mel­le. Asi­aan tu­li kor­jaus 15.5.2016, kun Suo­mi ra­ti­fi­oi YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen. Yleis­so­pi­mus ja sen va­lin­nai­nen pöy­tä­kir­ja tu­li­vat Suo­men osal­ta voi­maan 10.6.2016.

YK:n vam­mais­so­pi­mus on vih­doin­kin ra­ti­fi­oi­tu, jo­ka si­nän­sä on tie­ten­kin erit­täin hy­vä asia ja on­nit­te­lut vie­lä­kin sii­tä Suo­mel­le. Mut­ta YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­nil­la Suo­mi vain kiil­lot­ti jul­kis­ta ku­vaan­sa, mut­ta sa­mal­la la­kai­si oman maan ke­hi­tys­vam­mais­ten oi­keu­det ma­ton al­le.

– Ke­hi­tys­vam­mais­ten oi­keu­det on uh­rat­tu YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen alt­ta­ril­le!

Kaik­ki ei kui­ten­kaan men­nyt oi­keu­den­mu­kai­ses­ti YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­nis­sa! Me ke­hi­tys­vam­mais­ten omai­set luu­lim­me, et­tä kun so­pi­mus lo­pul­ta ra­ti­fi­oi­daan, niin kai­kil­la vam­mai­sil­la, niin myös ke­hi­tys­vam­mai­sil­la, on asi­at pa­rem­min kuin en­nen. Tie­dot­tees­sa 90/2016 sa­no­taan 12.5.2016:

– Yleis­so­pi­muk­sen joh­ta­va­na pe­ri­aat­tee­na on syr­jin­nän kiel­to!

Ke­hi­tys­vam­mai­set Jou­tui­vat­kin Ojas­ta Al­lik­koon

YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­tip­ro­ses­sis­sa ke­hi­tys­vam­mai­set jou­tui­vat mak­su­mie­hik­si ja hei­dät on tör­ke­äs­ti syr­jäy­tet­ty “pois tiel­tä”!

Ke­hi­tys­vam­ma­lain ja vam­mais­pal­ve­lu­lain yh­dis­tä­mi­sen ja ke­hi­tys­vam­ma­lain §42, pak­ko­kei­no­py­kä­län ku­mo­ami­sen puo­les­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten omai­set ja ak­ti­vis­tit, jos­sa mi­nä­kin olen ol­lut mu­ka­na, ovat tais­tel­leet pit­kään. Lu­kui­sia käyn­te­jä edus­kun­nan mi­nis­te­rei­den ja kan­sa­ne­dus­ta­jien luo­na pu­hu­mas­sa ja luo­vut­ta­mas­sa ve­too­muk­sia ja ad­res­se­ja… Mi­kään ei aut­ta­nut!

Ke­hi­tys­vam­ma­la­ki ja vam­mais­pal­ve­lu­la­ki ovat edel­leen yh­dis­tä­mät­tä ja ke­hi­tys­vam­ma­lain hir­vit­tä­vä py­kä­lä §42:

– “Eri­tyis­huol­los­sa ole­vaan hen­ki­löön saa­daan so­vel­taa pak­koa vain vain sii­nä mää­rin kuin eri­tyis­huol­lon jär­jes­tä­mi­nen tai toi­sen hen­ki­lön tur­val­li­suus vält­tä­mät­tä vaa­tii”,

jon­ka pois­ta­mis­ta olem­me vaa­ti­neet, on nyt sel­lai­se­naan kir­jat­tu la­kiin ja vie­lä­pä li­sät­ty yh­dek­sän uut­ta koh­taa!???

Hal­li­tuk­sen Esi­tys.

Hal­li­tuk­sen al­ku­pe­räi­ses­sä esi­tyk­ses­sä HE 96/2015 vp oli py­kä­lään 42§ li­sät­ty seu­raa­via pak­ko­kei­no­ja:

42 f § “Kiin­ni­pi­tä­mi­nen”

Toi­min­tayk­si­kön hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­va so­si­aa­li- tai ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­hen­ki­lö voi pi­tää ly­hy­tai­kai­ses­ti kiin­ni eri­tyis­huol­los­sa ole­vas­ta hen­ki­lös­tä. Kiin­ni­pi­tä­mi­nen voi si­säl­tää myös hen­ki­lön siir­tä­mi­sen toi­min­tayk­si­kön ti­lois­sa…

42 g § “Ai­nei­den ja esi­nei­den hal­tuu­not­to”…
42 h § “Hen­ki­lön­tar­kas­tus”…
42 i § “Ly­hy­tai­kai­nen eril­lään pi­tä­mi­nen”…

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö li­sä­si hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen vie­lä 5 uut­ta pak­ko­kei­noa:

42 j § "vält­tä­mät­tö­män ter­vey­den­huol­lon an­ta­mi­ses­ta vas­tus­tuk­ses­ta riip­pu­mat­ta
42 k § "ra­joit­ta­vien vä­li­nei­den tai asus­tei­den käy­tös­tä päi­vit­täi­sis­sä toi­min­nois­sa, ja
42 l § "va­ka­vis­sa vaa­ra­ti­lan­teis­sa,
42 m § “val­vo­tus­ta liik­ku­mi­ses­ta” se­kä
42 n § “pois­tu­mi­sen es­tä­mi­ses­tä”.

Nä­mä li­sä­tyt py­kä­lät pak­ko­kei­nois­ta ovat to­del­la ra­ju­ja ver­rat­tu­na hal­li­tuk­sen al­ku­pe­räi­ses­sä esi­tyk­ses­sä ol­lei­siin F, G, H ja I -koh­tiin.

– Lop­pu­tu­los oli päin­vas­tai­nen kuin mi­tä me omai­set vaa­dim­me.

Eri La­ki Vam­mai­sil­le Ja Ke­hi­tys­vam­mai­sil­le

Mie­tin­kin täs­sä mi­tä vam­mais­so­pi­mus oi­ke­as­ti toi vam­mai­sil­le? Mui­den vam­mais­ten oi­keu­det on tur­vat­tu, mut­ta ai­na­kin ke­hi­tys­vam­mai­set ovat nyt täy­del­li­ses­sä pak­ko­kei­no­jen suos­sa. Ti­lan­ne on se, et­tä eri vam­mais­ryh­miin so­vel­le­taan eri la­kia.

– Pak­ko­kei­not on vie­ty nyt laa­jas­ti lai­tos­ten ul­ko­puo­lel­le asui­nyk­sik­köi­hin ja pal­ve­lu­kes­kuk­siin.

Em­me­hän si­nän­sä vas­tus­ta­neet pak­ko­kei­no­ja vaan vaa­dim­me, et­tä ke­hi­tys­vam­mai­sil­le tur­va­taan SA­MAT IH­MI­SOI­KEU­DET kuin “ta­val­li­sil­le” vam­mai­sil­le­kin. – Nyt hei­dät on syr­jäy­tet­ty!

Ke­hi­tys­vam­mais­ten Ih­mi­soi­keu­det Uh­rat­tiin YK:N Vam­mais­so­pi­muk­sen Alt­ta­ril­le!

Vam­mais­ten ja ke­hi­tys­vam­mais­ten jär­jes­tö­jen vä­liin on lyö­ty kii­la. Meil­lä, ke­hi­tys­vam­mais­ten omai­sil­la, ei jää­nyt enää mi­tään kei­no­ja jat­kaa tais­te­lua vam­mais­ten ja ke­hi­tys­vam­mais­ten la­kien yh­dis­tä­mi­sen puo­les­ta ja hir­vit­tä­vän pak­ko­kei­no­py­kä­län pois­ta­mi­ses­ta.

Tä­mä on to­taa­lis­ta syr­jin­tää ke­hi­tys­vam­mai­sia ih­mi­siä koh­taan! Hä­pe­äl­lis­tä!

Täs­sä vi­de­os­sa ke­hi­tys­vam­mai­nen Pert­ti Ku­rik­ka on ih­mi­se­nä huo­lis­saan pa­ko­lais­ten ih­mi­soi­keuk­sis­ta.
you­tu­be. com/ v/ pSur­Mup­QO­QA


Comments