Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

018 Bus­sil­la Sve­to­gors­kiin Ja Kau­pun­gin­joh­ta­ja Tor­ni­os­ta

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 31.3.2017 12:59

Imat­ra-ai­hei­nen Vaa­li­kir­joi­tus.

Bus­sil­la Sve­to­gors­kiin Ja Kau­pun­gin­joh­ta­ja Tor­ni­os­ta

Imat­ran suh­teet kau­pun­kim­me toi­seen puo­lik­kaa­seen, Sve­to­gors­kiin, on kun­nal­li­ses­sa po­li­tii­kas­sa unoh­det­tu lä­hes täy­del­li­ses­ti. Jul­ki­lau­su­mia on kir­joi­tet­tu ja samp­pan­ja­la­se­ja ki­lis­tel­ty ra­jan mo­lem­min puo­lin, mut­ta sii­hen se on­kin sit­ten jää­nyt.

Suh­tei­ta pi­tää edis­tää. Eri­tyi­sen huo­mio on kiin­ni­tet­tä­vä kan­sa­lais­ten ta­sol­la ta­pah­tu­vaan toi­min­taan. Ih­mis­ten kes­ki­näi­nen asi­oin­ti, työn­te­ko ja kau­pan­käyn­ti pi­tää teh­dä niin hel­pok­si kuin mah­dol­lis­ta.

Tär­kein ja pie­nel­lä ra­hal­la to­teu­tet­ta­va han­ke on pai­kal­lis­lii­ken­teen ulot­ta­mi­nen Sve­to­gors­kiin. Tä­mä asia kuu­luu ni­me­no­maan kau­pun­gil­le, kos­ka sil­lä on mo­no­po­li pai­kal­li­seen bus­si­lii­ken­tee­seen. Muut yrit­tä­jät hää­de­tään härs­kis­ti lain kou­raa käyt­tä­en.

Kun sään­nöl­li­nen bus­si­vuo­ro, toi­vot­ta­vas­ti Ruo­ko­lah­del­ta as­ti, Sve­to­gors­kin rau­ta­tie­ase­mal­le saa­daan toi­mi­vak­si, on au­tot­to­mal­la­kin imat­ra­lai­sel­la help­po ja mu­ka­va yh­teys Sve­toon ja sii­tä­hän se on sit­ten ra­ta au­ki vaik­ka Kii­naan ajai­si, Vii­pu­ris­ta ja Pie­ta­ris­ta nyt pu­hu­mat­ta­kaan.

Maa­han piir­re­tyt vii­vat ei­vät saa es­tää ih­mis­ten vä­lis­tä kans­sa­käy­mis­tä.

Imat­ra Lii­ken­teen Koh­taus­paik­ka­na

Kau­pun­kim­me ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta on stra­te­gi­ses­ti tär­ke­ää, et­tä mah­dol­li­sim­man usea ja mo­ni­muo­toi­nen lii­ken­neyh­teys koh­taa toi­sen­sa juu­ri tääl­lä Imat­ral­la. Bus­siyh­teys Sve­toon on kii­reel­li­nen. Muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa on juos­ta­va py­sy­äk­seen pai­kal­laan. Vaih­to­eh­to­na on taan­tu­mi­nen ja lo­pul­ta kuih­tu­mi­nen.

Imat­ran Ta­lou­sa­lue

Täl­lä het­kel­lä mer­kit­tä­vä osa Imat­ran ta­lous­po­ten­ti­aa­lis­ta jää to­teu­tu­mat­ta, kos­ka kau­pun­gin “alus­mais­ta” puo­let on po­liit­ti­sis­ta syis­tä jä­tet­ty saa­vut­ta­mat­to­miin. Ni­mit­täin Ve­nä­jän puo­lei­set alu­eet. Vii­pu­ri on suun­nil­leen sa­man mat­kan pääs­sä kuin Lap­peen­ran­ta. Myös siel­lä asi­oin­nin pi­täi­si ol­la suun­nil­leen yh­tä help­poa.

Imat­ra­lais­ten toi­meen­tu­lon edis­tä­mi­sek­si lii­ken­neyh­tey­det Imat­ra – Vii­pu­ri alu­een si­säl­lä pi­tää saa­da toi­mi­maan!

Meil­lä on Suo­mes­sa toi­nen­kin kak­sois­kau­pun­ki: Tor­nio-Haa­pa­ran­ta. Tuon kau­pun­gin asuk­kail­la on jo pit­kä ko­ke­mus sii­tä, mi­tä yh­tei­nen elo ja olo val­ta­kun­nan­ra­jan kah­den puo­len käy­tän­nös­sä tar­koit­taa. – Jot­ta tu­li­si­ko­han tä­hän mei­dän oman En­so-kak­sois­kau­pun­kim­me yh­teis­työ­hön eloa, jos ha­et­tai­siin kau­pun­gin­joh­ta­ja Tor­ni­os­ta!


Comments