Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

017 Po­li­tiik­ka Il­man Puo­lu­ei­ta

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 26.3.2017 15:42

Teh­dään­kö Tu­le­vai­suu­des­sa Po­li­tiik­kaa Il­man Puo­lu­ei­ta?

Näin kir­joit­taa kir­joit­taa yle. fi uu­ti­set 26.3.2017 Jyr­ki Ha­ra ot­si­kol­la: " Po­li­tiik­kaan ei tar­vi­ta puo­lu­ei­ta" – Kun­ta­vaa­lei­hin ryn­nis­tää 805 si­tou­tu­ma­ton­ta eh­do­kas­ta" Jos puo­lu­epo­li­ti­koin­ti tym­pii, kun­ta­pää­tök­siin voi vai­kut­taa myös is­mei­hin si­tou­tu­mat­ta.

Si­tou­tu­mat­to­mat Va­lit­si­jayh­dis­tyk­set

– Vaa­lei­hin voi aset­tua eh­dol­le puo­lu­elis­to­jen ul­ko­puo­lel­ta pe­rus­ta­mal­la va­lit­si­jayh­dis­tyk­sen. Kul­la­kin si­tou­tu­mat­to­mal­la eh­dok­kaal­la on oma va­lit­si­jayh­dis­tyk­sen­sä.
– Yh­dis­tyk­seen tar­vi­taan kym­me­nen sa­man kun­nan ää­ni­oi­keu­tet­tua kan­nat­ta­jaa. Kaik­kein pie­nim­mis­sä kun­nis­sa riit­tää kol­me tai vii­si kan­nat­ta­jaa.
– Suh­teel­li­sen vaa­li­ta­van vuok­si yk­sit­täi­sen va­lit­si­jayh­dis­tyk­sen on vai­kea saa­da eh­do­kas­taan lä­pi. Sik­si yh­dis­tys­ten eh­dok­kaat liit­ty­vät ta­val­li­ses­ti si­tou­tu­mat­to­mien ryh­mien yh­teis­lis­toi­hin.
– Myös puo­lu­ei­den lis­toil­la on si­tou­tu­mat­to­mik­si il­moit­tau­tu­via eh­dok­kai­ta. Vaa­li­lain nä­kö­kul­mas­ta he ovat kui­ten­kin ky­sei­sen puo­lu­een edus­ta­jia.

Näin ker­to­vat sään­nöt.

Kui­ten­kin pe­rin­tei­ses­ti puo­lu­eet ovat vah­vas­ti kun­ta­po­li­tii­kan pe­li­ken­täl­lä. Mut­ta va­lit­si­jayh­dis­tyk­si­äkin on, vaik­ka jär­jes­tel­mä suo­sii puo­lu­ei­ta. (Ovat­han puo­lu­eet tä­män jär­jes­tel­män it­se­ään var­ten ää­nes­tä­neet.)

– Puo­lu­eet ja­ka­vat kan­saa eri ryh­miin vaik­ka pe­ri­aat­tee­na pi­täi­si ol­la yh­teis­ten asi­oi­den aja­mi­nen koh­ti pa­rem­paa yh­teis­kun­taa. Tä­mä häi­rit­see yh­teis­kun­nan ke­hi­tys­tä ja hei­ken­tää kan­sa­lais­ten yh­teen­kuu­lu­vuut­ta.

Vaa­li­ken­täl­lä kuu­lin, et­tä esi­mer­kik­si Jo­en­suun Kom­mu­nis­ti­puo­lu­een ja Imat­ran SDP:n vaa­li­oh­jel­ma on läh­töi­sin sa­mas­ta ky­näs­tä; sa­nas­ta sa­naan lä­hes sa­ma.

Va­lit­si­jayh­dis­tyk­set ei­vät si­tou­du po­liit­ti­siin puo­lu­ei­siin. Ne ovat vaih­to­eh­to­ja po­liit­ti­sil­le puo­lu­eil­le ja pe­rin­tei­sel­le puo­lu­epo­li­tii­kal­le, mut­ta ne on tar­koi­tet­tu ih­mi­sil­le, jot­ka myös ha­lu­avat toi­mia yh­teis­ten asi­oi­den hy­väk­si ja hoi­taa yh­tei­siä asi­oi­ta va­pai­na puo­lu­epo­liit­ti­sis­ta si­don­nai­suuk­sis­ta.

– Siis, ta­voit­tee­na on en­si­si­jai­ses­ti kun­ta­lais­ten ja kun­tayh­tei­sön hy­vin­voin­ti, ei­kä oman int­res­sin saa­vut­ta­mi­nen.

Tär­ke­ätä si­tou­tu­mat­to­mas­sa Va­lit­si­jayh­dis­tyk­ses­sä on, et­tä sen jä­se­net ovat va­pai­ta esit­tä­mään oman mie­li­pi­teen­sä toi­sin kuin po­liit­tis­ten puo­lu­ei­den eh­dok­kaat.

– Jos me­ne puo­lu­een lis­tal­le, niin ei ole enää va­paa puo­lu­een po­liit­ti­ses­ta lin­jas­ta.

Se vaan on niin! Puo­lu­eet tar­vit­se­vat mas­soit­tain lau­maih­mi­siä, jot­ka seu­raa­vat joh­ta­jan sa­no­mi­sia ja hur­raa­vat täl­le! Puo­lu­emo­no­po­lia suo­jel­laan kai­kin kei­noin.

Va­lit­si­jayh­dis­tyk­set, On­ko Nii­tä?

Yle:n kir­joi­tuk­sen mu­kaan tu­le­vis­sa vaa­leis­sa si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­jayh­dis­tys­ten eh­dok­kai­ta on 805 kap­pa­let­ta 93 kun­nas­sa. Heis­tä val­ta­osa on mu­ka­na yh­teis­lis­tal­la jos­sa­kin si­tou­tu­mat­to­mas­sa ryh­mäs­sä, jot­ta lä­pi­me­noon oli­si mah­dol­li­suus. Tut­ki­ja Sa­mi Bor­gin mu­kaan Suo­mes­sa on edel­leen kol­mat­ta­kym­men­tä kun­taa, jois­sa si­tou­tu­mat­to­mil­la ryh­mil­lä on vaa­leis­ta toi­seen tun­tu­vaa kan­na­tus­ta.

Si­tou­tu­mat­to­mat eh­dok­kaat jou­tu­vat ku­kin muo­dos­ta­maan en­sin va­lit­si­jayh­dis­tyk­sen hank­ki­mal­la kym­me­nen tu­ki­jaa ja liit­tä­mään yh­dis­tyk­sen­sä sit­ten yh­teis­lis­taan.

– Se by­rok­ra­tia on teh­ty niin ko­vin vai­ke­ak­si, tus­kai­lee Suo­men Si­tou­tu­mat­to­mat ry:n Teu­vo Nie­mi­nen.

Hän sa­noo jär­jes­tön lä­hes­ty­neen asi­as­sa oi­keus­mi­nis­te­ri Ja­ri Lindst­rö­miä (ps.), mut­ta tur­haan. Puo­lu­epo­lii­ti­kot pi­tä­vät haas­ta­jien kyn­nys­tä ta­hal­laan kor­ke­ana, si­tou­tu­mat­to­mis­sa kat­so­taan.

– Oi­keus­mi­nis­te­ri kiel­täy­tyi ta­paa­mi­ses­ta mu­ka­mas kii­rei­siin ve­do­ten, Nie­mi­nen sa­noo.

Va­lit­si­jayh­dis­tys Lap­peen­ran­nas­sa

Lap­peen­ran­nan [Myö-kan­san­lii­ke] sai täl­lä ker­taa lis­toil­leen 23 eh­do­kas­ta, kun hei­tä vii­me vaa­leis­sa oli 42. Pu­heen­joh­ta­ja Ar­ja Ylä-Ou­ti­sen mu­kaan yk­si han­ka­luus on re­surs­sien puu­te, kun lii­ke pyö­rii yh­dis­tys­poh­jal­ta.

– Pe­rus­suo­ma­lais­ten gal­lup-kan­na­tuk­sen su­la­mi­nen on tu­le­vis­sa vaa­leis­sa is­kun paik­ka va­lit­si­jayh­dis­tys­ten eh­dok­kail­le, Nie­mi­nen us­koo.

Jär­jes­tel­mä Suo­sii Puo­lu­ei­ta

Si­tou­tu­mat­to­mat: Jär­jes­tel­mä suo­sii puo­lu­ei­ta

– Ei ole puo­lu­eil­le tyy­pil­li­siä re­surs­se­ja, et­tä pys­tyt­täi­siin vaik­ka hen­ki­lös­töä palk­kaa­maan.

Si­tou­tu­mat­to­mat kat­so­vat myös, et­tä vaa­li­lait suo­si­vat puo­lu­ei­ta. Puo­lu­een kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si kun voi ryh­tyä al­le­kir­joit­ta­mal­la yh­den pa­pe­rin.

– Mi­nul­la on oma va­lit­si­jayh­dis­tys, jos­sa on oma pu­heen­joh­ta­ja, sih­tee­ri ja toi­mit­si­jat. Sit­ten ol­laan mu­ka­na täs­sä liit­tou­tu­mas­sa ni­mel­tä Jär­ven­pää Plus, Mi­ka Gi­lan ku­vaa.

Va­lit­si­jayh­dis­tys Vi­ola Heis­to­nen

Olen tois­ta ker­taa kun­nal­lis­vaa­leis­sa oman va­lit­si­jayh­dis­tyk­se­ni eh­do­kas. Näin vaa­li­ken­täl­tä ha­vain­to on, et­tä mo­ni ei tie­dä mi­kä se sel­lai­nen va­lit­si­jayh­dis­tys oi­kein on?

Si­tou­tu­mat­to­mia va­lit­si­jayh­dis­tyk­siä on jo ym­pä­ri Suo­mea. Näil­lä­kin kaak­kois­kul­mil­la voi­si ol­la enem­män ja ni­me­no­maan nuo­rem­man su­ku­pol­ven edus­ta­jien jär­jes­tä­miä Va­lit­si­jayh­dis­tyk­siä. Se an­taa va­pau­den toi­mia ja tuo­da roh­ke­as­ti esil­le asi­aan kuin asi­aan omia nä­kö­kul­mia.

Tie­dän mi­ten suh­tau­tu­vat Va­lit­si­jayh­dis­tyk­seen omal­la paik­ka­kun­nal­la­ni Imat­ral­la.

– Vii­me vaa­leis­sa en saa­nut ol­len­kaan kut­sua Yle:n vaa­li­tent­tiin.
– Tä­nä vuon­na sain kut­sun toi­mit­ta­jal­ta vas­ta päi­vää en­nen vaa­li­tent­tiä. Toi­mit­ta­ja se­lit­te­li, et­tä … on ta­pah­tu­nut tie­to­kat­kos …

Vaa­li­ken­täl­lä kyl­lä suu­rin osaa kan­sa­lai­sis­ta suh­tau­tuu myön­tei­ses­ti va­lit­si­jayh­dis­tyk­see­ni, kun ker­ron mi­tä se on. Mo­net ei­vät ole edes kuul­leet va­lit­si­jayh­dis­tyk­sis­tä.

Mut­ta. Näil­lä eväil­lä men­nään. Pie­nel­lä yh­dis­tyk­sel­lä pie­net re­surs­sit, suu­rel­la suu­ret. Val­ti­ol­li­set ja kun­nal­li­set tu­et me­ne­vät ko­ko­naan puo­lu­eil­le.

On­ko tal­koo­hen­ki hä­vi­ämäs­sä puo­lu­eis­ta? Ei­kö kun­non duu­na­ri tee puo­lu­etyö­tä­kään muu­ten kuin mak­sua vas­taan? Ai­na­kin tääl­lä Imat­ral­la kak­si puo­lu­et­ta jät­ti ko­ko­naan käyt­tä­mät­tä mak­sut­to­man ul­ko­mai­nos­paik­kan­sa!

– Tsemp­piä eh­dok­kail­le!


­pa­ge

Comments