Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

016 Las­ten Ja Nuor­ten Kun­to

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 19.3.2017 1:26

– Las­ten ja nuor­ten fyy­si­nen kun­to on hei­ken­ty­nyt dra­maat­ti­ses­ti vii­mei­sen pa­rin vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na. On huo­les­tut­ta­vaa tie­tää, et­tä tä­nä päi­vä­nä 7 – 11 -vuo­ti­ais­ta lap­sis­ta vain al­le puo­let liik­kuu luon­nol­li­sen ke­hi­tyk­sen ja ter­vey­den kan­nal­ta riit­tä­väs­ti, ei­kä ur­hei­lu­seu­raan kuu­lu­vis­ta­kaan kuin hie­man yli puo­let saa ka­saan vaa­dit­ta­van an­nok­sen lii­kun­taa vii­kos­sa. Vie­lä pa­hem­mal­ta kuu­los­taa tie­to sii­tä, et­tä jo­pa 20 % ky­sei­sen ikä­ryh­män edus­ta­jis­ta ei lii­ku lain­kaan!

UKK-Ins­ti­tuu­tin Suo­si­tuk­set

UKK-ins­ti­tuu­tin ter­veys­lii­kun­ta­suo­si­tus­ten mu­kaan las­ten ja nuor­ten tu­li­si liik­kua noin 2 TUN­TIA päi­väs­sä nor­maa­lin ke­hi­tyk­sen ja ter­vee­nä py­sy­mi­sen nä­kö­kul­mis­ta. On­kin huo­les­tut­ta­vaa, et­tä yhä har­vem­pi lap­si yl­tää vii­kon ko­ko­nais­lii­kun­ta-an­nok­sel­laan edes ter­veys­lii­kun­ta­suo­si­tus­ten lä­hi­tun­tu­maan.

Oh­jat­tu Lii­kun­ta

Oh­jat­tua lii­kun­taa to­teu­te­taan pää­asi­as­sa ur­hei­lu­seu­rois­sa ja lii­kun­ta­ker­hois­sa ul­ko­puo­li­sen val­von­nas­sa ja oh­jauk­ses­sa. Täl­lä het­kel­lä al­le puo­let (43 %) suo­ma­lai­sis­ta lap­sis­ta ja nuo­ris­ta har­ras­taa lii­kun­taa ur­hei­lu­seu­ras­sa. Ur­hei­lu­seu­rois­sa liik­ku­vat eni­ten 7−14 -vuo­ti­aat lap­set ja nuo­ret. Heis­tä yli puo­let (55 %) har­ras­taa seu­ra­lii­kun­taa. Oh­ja­tuis­ta har­joi­tuk­sis­ta ei usein­kaan ker­ry päi­vän lii­kun­ta-an­nos­ta kai­kil­le vii­kon päi­vil­le.

UKK:n ins­ti­tuu­tin mu­kaan va­li­tet­ta­vaa on myös se, et­tä lii­kun­ta-an­nos koos­tuu usein ai­no­as­taan yh­den la­jin ja pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa yh­den fyy­si­sen kun­non osa-alu­een kuor­mit­ta­mi­ses­ta. Yk­si­puo­li­nen har­joit­te­lu voi pit­kään jat­ku­es­saan joh­taa kas­va­nee­seen ra­si­tus­vam­ma- ja louk­kaan­tu­mis­ris­kiin, ryh­din pet­tä­mi­seen se­kä in­non ja ke­hi­tyk­sen taan­tu­mi­seen.

Par­haim­mil­laan oh­jat­tu lii­kun­ta ak­ti­voi liik­ku­maan enem­män myös oma­eh­toi­ses­ti ja luo hy­vät edel­ly­tyk­set eli­ni­käi­sel­le lii­kun­nan har­ras­ta­mi­sel­le.

– Se on hy­vä jos näin käy, ei­kä nuo­ri kyl­läs­ty.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan Ur­hei­lu­seu­ra­har­ras­tuk­sen lo­pet­ta­nei­ta lap­sia ja nuo­ria oli rei­lu nel­jä­so­sa. Lo­pet­ta­mi­sen ylei­sin ja myös mer­kit­tä­vim­mäk­si ar­vi­oi­tu syy oli kai­kis­sa ikä­vai­heis­sa kyl­läs­ty­mi­nen la­jiin.

Oma­eh­tois­ta Lii­kun­taa

Jo­kai­seen päi­vään täy­tyy si­säl­tyä usei­ta, ly­hyi­tä oma­eh­toi­sen liik­ku­mi­sen het­kiä. Oma­eh­toi­sel­la lii­kun­nal­la tar­koi­te­taan sel­lais­ta liik­ku­mis­ta, jo­ta lap­si/nuo­ri/ai­kui­nen te­kee omas­ta ha­lus­ta ja mie­len­kiin­nos­ta, jo­ko yk­sin tai yh­des­sä mui­den kans­sa. Oma­eh­toi­nen, yk­sin tai ka­ve­rei­den kans­sa har­ras­tet­tu, lii­kun­ta ja ur­hei­lu on suo­si­tum­paa kuin oh­ja­tuis­sa har­joi­tuk­sis­sa liik­ku­mi­nen. Oma­eh­tois­ta lii­kun­taa tar­kas­tel­ta­es­sa po­jat liik­ku­vat tyy­pil­li­ses­ti ka­ve­rei­den kans­sa, ty­töt puo­les­taan liik­ku­vat use­am­min yk­sin.

Kou­lu­lii­kun­ta

Val­ti­on­lii­kun­ta­neu­vos­ton tut­ki­mus ker­too:

Kan­sain­vä­lis­ten suo­si­tus­ten mu­kaan kou­lu­lii­kun­taa tu­li­si ol­la ala­kou­lus­sa 150 mi­nuut­tia vii­kos­sa ja ylä­kou­lus­sa 225 mi­nuut­tia vii­kos­sa. Täs­sä tut­ki­muk­ses­sa nuor­ten it­se­ar­vi­oi­ma kou­lu­lii­kun­nan to­teu­tu­nut mää­rä ei saa­vu­ta suo­si­tuk­sia mil­lään luok­ka­ta­sol­la. Lii­kun­taa oli eni­ten yh­dek­sän­nel­lä luo­kal­la, 128 mi­nuut­tia vii­kos­sa ja vä­hi­ten seit­se­män­nel­lä luo­kal­la, 95 mi­nuut­tia vii­kos­sa. Ty­töil­lä oli kai­kil­la luok­ka­ta­soil­la poi­kia al­hai­sem­pi ko­et­tu lii­kun­nal­li­nen pä­te­vyys, ja se las­ki ta­sai­ses­ti siir­ryt­tä­es­sä luok­ka­ta­sol­la ylem­mäk­si. Sik­si eri­tyis­tä huo­mi­ota tu­li­si kiin­nit­tää tyt­tö­jen lii­kun­nal­li­sen pä­te­vyy­den ko­ke­mus­ten edis­tä­mi­seen niin ko­to­na, kou­lus­sa kuin va­paa-ajal­la.

Lii­kun­taa har­ras­ta­vien ja fyy­si­ses­ti pas­sii­vis­ten las­ten vä­li­nen ero vai­keut­taa kou­lu­lii­kun­ta­tun­tien to­teut­ta­mis­ta. Eten­kin ero har­ras­ta­vien, hy­vä­kun­tois­ten las­ten ja huo­no­kun­tois­ten, fyy­si­ses­ti pas­sii­vi­sien las­ten kes­ken on kas­va­nut hui­mas­ti. Tä­mä vai­keut­taa muun mu­as­sa kou­lu­lii­kun­ta­tun­tien to­teut­ta­mis­ta, kun ta­so­erot esi­mer­kik­si pal­loi­lu­la­je­ja har­ras­tet­ta­es­sa ovat val­ta­via.

Lii­kun­taa har­ras­ta­va lap­si tai nuo­ri liik­kuu to­den­nä­köi­sem­min myös ai­kui­se­na.

Vä­häi­nen Lii­kun­ta Joh­taa Li­ha­vuu­teen

Tut­ki­muk­set to­dis­ta­vat las­ten ja nuor­ten li­ha­vuus on muu­ta­man vii­me vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na li­sään­ty­nyt. Yli 12 -vuo­ti­ais­ta lap­sis­ta jo­ka nel­jäs on yli­pai­noi­nen.

LA­TE – las­ten ja nuor­ten ter­veys­seu­ran­ta­tut­ki­muk­sen (2007 – 2009) mu­kaan leik­ki-ikäi­sis­tä po­jis­ta 10 % ja ty­töis­tä 15 % oli yli­pai­noi­sia. Kou­lui­käi­sis­tä po­jis­ta 21 % ja ty­töis­tä 20 % oli yli­pai­noi­sia. Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn (2015) mu­kaan lu­ki­olai­sis­ta po­jis­ta 18 % ja ty­töis­tä 12 % ja am­ma­til­li­ses­sa op­pi­lai­tok­ses­sa opis­ke­le­vis­ta po­jis­ta 25 % ja ty­töis­tä 19 % oli yli­pai­noi­sia.

Las­ten Li­ha­vuus Jat­kuu Ai­kui­se­na

Tut­ki­mus­ten mu­kaan jo­ka vii­des suo­ma­lai­nen ai­kui­nen on li­ha­va.

Las­ten li­ha­vuus jat­kuu yleen­sä ai­kui­si­kään, jol­loin sii­hen liit­ty­vät häi­ri­öt jat­ku­vat ja ai­heut­ta­vat li­sää sai­rauk­sia. Li­ha­vis­ta tei­ni-ikäi­sis­tä yh­dek­sän kym­me­nes­tä on li­ha­va myös ai­kui­se­na. Jos li­ha­van lap­sen yli­pai­nos­ta pääs­tään eroon lap­suu­den ai­ka­na, hä­nen ter­vey­ten­sä ai­kui­si­äl­lä säi­lyy yh­tä hy­vä­nä kuin ko­ko ikän­sä nor­maa­li­pai­noi­sil­la.

Nuo­ret Ai­kui­set Ar­mei­jas­sa

Nuor­ten ai­kuis­ten koh­dal­la lu­vut ar­mei­jan kes­keyt­tä­nei­den hen­ki­löi­den mää­ris­tä ovat huo­les­tut­ta­vat. Kun noin 15 % kut­sun­toi­hin osal­lis­tu­neis­ta to­de­taan ky­ke­ne­mät­tö­mik­si ase­pal­ve­luk­sen suo­rit­ta­mi­seen ja noin 15 % ar­mei­jan aloit­ta­neis­ta ko­tiu­te­taan fyy­sis­ten tai psyyk­kis­ten on­gel­mien vuok­si, ei voi kuin kau­his­tel­la ti­lan­net­ta par­haas­sa fyy­si­ses­sä iäs­sään ole­vien suo­ma­lais­ten nuor­ten kun­non ny­ky­ti­las­ta.

Niin Coo­per-tes­tin kuin kou­lu­lii­kun­nan juok­su­tes­tien­kin tu­lok­set ovat tip­pu­neet ra­di­kaa­lis­ti vii­mei­sen vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na. Val­ta­kun­nal­li­nen kes­ki­ar­vo va­rus­mie­hil­lä on ny­kyi­sin 2’445 met­riä, kun se oli vie­lä 1980-lu­vul­la 300 met­riä pa­rem­pi. Sil­loin huo­no­kun­toi­sia oli vii­si pro­sent­tia saa­pu­mi­se­räs­tä, kun lu­ku on ny­kyi­sin jo 25 %!

Mi­tä Teh­dä Asi­an Kor­jaa­mi­sek­si?

Kas. Sii­nä­pä pul­ma! Täy­tyy liik­kua enem­män. Mi­tä nuo­rem­pa­na, si­tä pa­rem­pi. Ai­na­kin tut­ki­joi­den mu­kaan.

Tuo­li­jump­paa. Ol­kaa hy­vä! Пожалуйста!
you­tu­be. com/ v/ UdUOV-Ju8


Comments