Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

010 Kun­tien tu­le­vai­suus on nuo­ris­sa!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 27.2.2017 0:56

Olen liik­ku­nut ak­tii­vi­ses­ti Suo­men vaa­li­ken­til­lä vuo­des­ta 2007. Eh­dok­kaa­na ol­lut niin kun­nal­lis- kuin myös edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Olen huo­man­nut, et­tä Suo­mes­sa on ai­ka vai­kea hou­ku­tel­la nuo­rem­paa po­ruk­kaa ot­ta­maan kan­taa yh­teis­kun­nan asi­oi­hin.

Tut­ki­joit­ten mu­kaan suo­ma­lais­nuo­ret ovat osaa­via mut­ta pas­sii­vi­sia kan­sa­lai­sia, he ei­vät ole kiin­nos­tu­nei­ta po­li­tii­kas­ta.

Tut­ki­mus ICCS 2016 – Nuor­ten yh­teis­kun­nal­li­set tie­dot, osal­lis­tu­mi­nen ja asen­teet kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa.

– ICCS-(In­ter­na­ti­onal Ci­vic and Ci­ti­zens­hip Edu­ca­ti­on Stu­dy) on nuor­ten yh­teis­kun­nal­lis­ten osaa­mi­sen, osal­lis­tu­mi­sen ja asen­tei­den tut­ki­mus.

Tut­ki­muk­sen Mu­kaan:

– "Vaik­ka suo­ma­lais­nuo­ril­la on hy­vät tie­dol­li­set edel­ly­tyk­set osal­lis­tua yh­teis­kun­nal­li­seen toi­min­taan, he ovat vä­hem­män kiin­nos­tu­nei­ta po­li­tii­kas­ta ja yh­teis­kun­nal­li­sis­ta asi­ois­ta kuin useim­pien mui­den mai­den nuo­ret.
– Muut lai­me­an yh­teis­kun­nal­li­sen kiin­nos­tuk­sen maat ovat Bel­gia, Nor­ja, Ruot­si ja Slo­ve­nia.

Pis­te­mää­rän mu­kaan (ICCS-KES­KI­AR­VO = 50) Suo­mi si­joit­tui kes­ki­ar­von ala­puo­lel­le.

1. Do­mi­ni­kaa­ni­nen ta­sa­val­ta = 57 2.
Thai­maa = 56 3.
In­do­ne­sia = 55 4.
Gu­ate­ma = 55 5.
Ve­nä­jä = 54 6.
Ita­lia = 53
… jne.
32. Nor­ja = 47 33.
Suo­mi = 46 34.
Slo­ve­nia = 46 35.
Ruot­si = 46 36.
Bel­gia = 45 pis­tet­tä!

Mis­sä vai­hees­sa kiin­nos­tu­taan yh­teis­kun­nal­li­sis­ta ai­heis­ta

Tut­ki­joi­den mu­kaan ke­hit­ty­mät­tö­mis­sä mais­sa nuo­ret kiin­nos­tu­vat yh­teis kun­nal­li­sis­ta asi­ois­ta jo nuo­ri­na, kos­ka niis­sä on pal­jon on­gel­mia ja eri ar­voi­suut­ta. Sen si­jaan kor­ke­an elin­ta­son mais­sa yh­teis­kun­ta toi­mii hy­vin, ei­kä kiin­nos­tus sen vuok­si he­rää yh­tä hel­pos­ti.

Mi­tä Sa­noo Nuo­ri­so­ba­ro­met­ri?

Nuo­ri­so­ba­ro­met­ri 2015:n mu­kaan

– “Tu­le­vai­suu­den nä­ky­mät suo­ma­lai­sil­la nuo­ril­la”.
– “Tu­le­vai­suus ja tyy­ty­väi­syys”

Nuo­ril­ta ky­syt­tiin, mil­lai­sek­si he ajat­te­le­vat elä­män­sä kym­me­nen vuo­den ku­lut­tua. Us­ko nor­maa­li­na ja hy­väk­syt­tä­vä­nä pi­de­tyn elä­män­ku­lun to­teu­tu­mi­seen omal­la koh­dal­la on hy­vin vah­va.

– Lä­hes kaik­ki us­ko­vat työl­lis­ty­vän­sä,
– tu­le­van­sa ta­lou­del­li­ses­ti hy­vin toi­meen ja et­tä
– heil­lä on hy­viä ys­tä­viä.
– Am­mat­ti­tut­kin­non us­koo suo­rit­ta­van­sa yh­dek­sän kym­me­nes­tä,
– Suo­mes­sa ar­ve­lee asu­van­sa 79 pro­sent­tia ja
– per­heel­lis­ty­vän­sä us­koo 75 pro­sent­tia.

Nuo­ri­so­ba­ro­met­ri ky­se­lys­sä

– po­jat(8,5) ovat vä­hän tyt­tö­jä (8,4)tyy­ty­väi­sem­piä elä­män­sä.
– Tyt­tö­jen tyy­ty­väi­syy­des­sä ei ta­pah­du muu­tok­sia iän myö­tä, mut­ta
– poi­kien tyy­ty­väi­syys vä­he­nee jyr­käs­ti, var­sin­kin noin 20 ikä­vuo­den koh­dal­la…

Yh­teen­kuu­lu­vuus

kun asi­aa edel­leen ker­ran mi­tat­tiin vuon­na 2012, ha­vait­tiin

– yh­teen­kuu­lu­vuu­den­tun­tei­den ole­van voi­mis­tu­mas­sa, mut­ta
– nyt tren­di on pää­osin heik­ke­ne­vä.. s.85

– “Yh­teen­kuu­lu­vuus on tär­keä tun­ne, mut­ta jos se tuo­daan ra­jaa­mal­la muut ul­ko puo­lel­le, pu­hu­taan ko­vis­ta ar­vois­ta. Ih­mi­nen ei sil­loin enää nau­ti vain sa­man­hen­ki­sis­tä ih­mi­sis­tä ym­pä­ril­lä, vaan myös sii­tä,et­tä hä­nel­lä on val­taa pus­kea epä­miel­lyt­tä­vät hen­ki­löt hä­nel­le tär­ke­än ryh­män ul­ko­puo­lel­le”

– An­ja Har­ju Ka­le­va­lan ko­lum­nis­saan 13.5.2013

– Jos yh­teen­kuu­lu­vuu­des­sa nuo­ri­son kes­ken tren­di on hei­ken­ty­nyt, niin se saat­taa­kin vai­kut­ta ai­ka voi­mak­kaas­ti asen­teen osal­lis­tua yh­teis­kun­nan toi­min­taan ja po­li­tiik­kaan. Sil­loin nuo­ri tun­tee it­sen­sä syr­jäy­te­tyk­si!

Nuo­ret Us­ko­vat Hy­vään Tu­le­vai­suu­teen

Mut­ta on kui­ten­kin hy­vä, et­tä nuo­ret us­ko­vat hy­vään tu­le­vai­suu­teen, mut­ta mi­ten sai­si hei­dät ak­ti­voi­tu­maan suun­nit­te­le­maan si­tä hy­vä tu­le­vai­suut­ta ja jo­pa tais­te­le­maan sen puo­les­ta epäoi­keu­den­mu­kai­suut­ta vas­taan?

Mi­ten ja mil­lä kons­teil­la hou­ku­tel­la nuo­ria ot­ta­maan kan­taa yh­teis­kun­nan asi­oi­hin? Heis­sä on tu­le­vai­suus!


Comments