Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

008 Ju­na Imat­ral­ta Vii­pu­riin

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 17.2.2017 22:09

Imat­ran suh­teet kau­pun­kim­me toi­seen puo­lik­kaa­seen, Sve­to­gors­kiin, on kun­nal­li­ses­sa po­li­tii­kas­sa unoh­det­tu lä­hes täy­del­li­ses­ti. Jul­ki­lau­su­mia on kir­joi­tet­tu ja samp­pan­ja­la­se­ja ki­lis­tel­ty ra­jan mo­lem­min puo­lin, mut­ta sii­hen se on­kin sit­ten jää­nyt.

– Maa­han piir­re­tyt vii­vat ei­vät saa es­tää ih­mis­ten vä­lis­tä kans­sa­käy­mis­tä.
– Vi­ola Heis­to­nen

Bus­sil­la Sve­to­gors­kiin

Imat­ran kaut­ta mat­kus­te­taan pal­jon Ve­nä­jäl­le, mut­ta meil­le imat­ra­lai­sil­le Sve­to­gorsk, pai­kal­li­sel­la kie­lel­lä Sve­to, on luon­nol­li­nen osa imat­ra­lais­ten päi­vit­täis­tä työs­sä­käyn­ti- ja asi­oi­mi­sa­lu­et­ta. Ei pel­käs­tään os­tos­pa­ra­tii­si tai ek­soot­ti­nen mat­kai­lu­koh­de jos­sain ul­ko­mail­la.

Täs­tä syys­tä Sve­to­gors­kin saa­vut­ta­mi­nen hel­pos­ti ja vai­vat­to­mas­ti pi­tää ol­la Imat­ran kun­nal­le ai­van yk­kösp­ri­ori­teet­te­ja. Eri­tyi­ses­ti sii­tä syys­tä, et­tä kau­pun­gil­la on mo­no­po­li pai­kal­lis­lii­ken­tee­seen.

Vii­me kun­ta­vaa­leis­sa eh­do­tin Imat­ran pai­kal­lis­lii­ken­teen ulot­ta­mis­ta Sve­to­gors­kiin. – Siir­re­tään bus­si­lii­ken­teen pää­te­py­säk­kiä muu­ta­mal­la ki­lo­met­ril­lä Sve­to­gors­kiin päin. Nyt tä­män si­säl­töi­nen idea on ky­se­lys­sä to­det­tu imat­ra­lais­ten eni­ten ha­lu­amak­si uu­dis­tuk­sek­si ra­ja­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Imat­ran kau­pun­gin pi­tää ak­tii­vi­ses­ti edis­tää pai­kal­lis­lii­ken­teen ulot­ta­mis­ta Sve­to­gors­kin puo­lel­le!

Ju­nal­la Vii­pu­riin

Imat­ran lä­hi­alu­een hen­ki­lö­lii­ken­teen ko­ko­nai­suu­teen kuu­luu Vii­pu­ri sii­nä kuin Lap­peen­ran­ta­kin. Vii­pu­riin oli päi­vit­täi­nen ju­nayh­teys jo 1930 -lu­vul­la.

– Nyt jul­ki­sia käyt­tä­vä mat­kaa­ja jou­tuu heit­te­leh­ti­mään bus­sis­sa lai­das­ta lai­taan mut­kai­sel­la ja mä­ki­sel­lä Vii­pu­rin­tiel­lä. Ju­na oli­si pa­rem­pi. Tur­val­li­sem­pi­kin.

– A vot myö sit män­täis ju­nal­la Vii­pur­rii.

Hen­ki­lö­ju­nayh­teys Imat­ran ja Vii­pu­rin vä­lil­le on saa­ta­va ai­kaan mi­tä pi­kim­mi­ten. On aloi­tet­ta­va pie­nes­tä ja an­net­ta­va lii­ken­nöin­nin teh­dä it­sen­sä tar­peel­li­sek­si. Lii­ken­teen mää­rän ja muo­don pi­tää vas­ta­ta käyt­tä­jien tar­pei­ta. Ei ai­lah­te­le­via po­liit­ti­sia tuu­len­puus­kia.

– Po­liit­ti­se­na es­tee­nä lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­sel­le sa­no­taan ole­van ra­dan ylit­tä­mi­sen kan­sain­vä­li­ses­tä sta­tuk­ses­ta ja lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­ses­ta.

Lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­sia ja mam­mut­ti­mai­sia ra­ken­nuk­sia ra­ken­ta­koot ne, jot­ka nii­tä tar­vit­se­vat, mut­ta yh­den pai­kal­lis­ju­nan aja­mi­nen ra­jan yli ei saa ol­la sen mo­ni­mut­kai­sem­pi ope­raa­tio kuin bus­sin­kaan. Kis­kot ovat jo val­mii­na ja sään­nöl­li­nen ta­va­ra­lii­ken­ne käyt­tää nii­tä.

Lii­ken­nöin­nin voi­si an­taa jol­le­kin ve­nä­läi­sel­le yrit­tä­jäl­le, jo­ka aluk­si ajai­si kau­pun­kien vä­liä yh­del­lä tai kah­del­la ju­nal­la. Ky­syn­nän mu­kaan. Tuo ju­nayh­teys sit­ten kas­va­koon tai kaa­tu­koon mat­kus­ta­ja­mää­rien mu­ka­na.

– Suo­ma­lai­sel­la yrit­tä­jäl­lä ei ole asi­aa hen­ki­lö­lii­ken­teen rai­teil­le. Se on vuo­sien saa­tos­sa näh­ty. By­rok­ra­tia ja eri suun­tiin ve­tä­vät po­liit­ti­set in­to­hi­mot ovat suu­rin es­te rai­teil­la ta­pah­tu­van hen­ki­lö­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­sel­le.

Kul­kee­ko pi­an­kin Imat­ran ju­na Vii­pu­riin. No ei kul­je! Se me­nee Sor­ta­va­lan kaut­ta.
you­tu­be. com/ v/ qcQzNb9FNh0

Ve­neel­lä Sve­toon

Yh­den yrit­tä­jän aloi­tet­ta­vak­si so­pii myös ra­jan ylit­tä­vät Jo­ki­ris­tei­lyt. Inf­rast­ruk­tuu­ri on jo tä­hän­kin val­mii­na.

Täs­sä­kin pro­jek­ti, jon­ka to­teu­tu­mi­nen es­te­tään vain po­liit­ti­sis­ta syis­tä.

Samp­pan­ja­la­sien Ki­lis­te­lys­tä Re­aa­li­po­li­tiik­kaan

Pai­kal­li­sen kans­sa­käy­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen ei saa ol­la vain yk­sit­täi­siä heit­to­ja, “pro­jek­te­ja”, sin­ne tän­ne, vaan ne on ai­na näh­tä­vä osa­na isom­paa ko­ko­nai­suut­ta. Samp­pan­jaa on pal­jon vir­ran­nut her­ro­jen vii­ni­la­seis­sa, kun näi­tä­kin pro­jek­te­ja on “edis­tet­ty”:

– Samp­pan­jaa ja juh­la­ju­nia
– Jo­en­suu – Pet­ros­koi ju­nayh­teys
– Imat­ran ja Pie­ta­rin vä­li­sen hen­ki­lö­ju­nan kis­kot ei­vät vie­lä­kään ko­li­se
– vii­su­mi­va­pau­des­ta ja naa­pu­ri­suh­teis­ta Ve­nä­jän kans­sa

Koi­vik­ko Hil­jai­sen Jo­en Ran­nal­la

Kun tuo­ta Vii­pu­rin ju­naa ei tän­ne Imat­ran ase­mal­le vie­lä­kään näy ei­kä kuu­lu, hyp­pä­sin näi­den nel­jän nei­to­kai­sen kans­sa ju­na­vau­nuun.

Mat­kal­le jos­tain jon­ne­kin. Tul­kaa mu­kaan!
you­tu­be. com/ v/ M24FZtS0obk
За тихой рекою в березовой роще

Comments