Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

007 Met­sä­kaup­pa käy Imat­ral­la!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 15.2.2017 1:02

Kaak­kois-Suo­mi on Suo­men puu­kau­pan yk­kö­sa­lue. Näin ker­too Uu­tis­Vuok­si 2.02.2017, An­nii­na Meu­ro­nen, ot­si­kol­la “Imat­ral­la teh­tiin vii­me vuon­na puun myyn­tien­nä­tys”.

Puu­kaup­pa­tie­do­te

Leh­ti­kir­joi­tus viit­ta Met­sä­kes­kuk­sen puu­kaup­pa­tie­dot­tee­seen (jo­ta ei ne­tis­tä löy­dy).

– Jo vii­me vuo­si­na Kaak­kois-Suo­men met­sien hyö­dyn­tä­mi­sas­te se­kä puun myyn­nis­tä ker­ty­vät kan­to­ra­ha­tu­lot ovat ol­leet maan kor­keim­mat.
– Kaak­kois-Suo­mi vah­vis­taa ase­mi­aan Suo­men puu­kau­pan yk­kö­sa­lu­ee­na.
– Ete­lä-Kar­ja­las­sa puu­kaup­paa käy­tiin Ky­men­laak­soa vilk­kaam­min.

Imat­ral­la teh­tiin vii­me vuon­na jo­pa puun­myyn­tien­nä­tyk­siä, sil­lä yk­si­tyis­met­sien puun­myyn­neis­tä ker­tyi yh­teen­sä

– 1,7 mil­joo­naa eu­roa. Puun myyn­ti­mää­rä oli
– 44’000 kuu­ti­ota…

Myös Ruo­ko­lah­del­la puu­kaup­pa käy­tiin sa­maan ai­kaan vilk­kaas­ti. Raut­jär­vel­lä puun myyn­ti­mää­rät kui­ten­kin jäi­vät Imat­raa ja Ruo­ko­lah­tea al­hai­sem­mik­si..

Tie­dot­tees­sa ker­ro­taan yk­si­tyis­met­sien käyt­töas­teen nous­seen vii­me vuon­na Kaak­kois-Suo­mes­sa lä­hes sa­taan pro­sent­tiin.

In­ves­toin­ti­buu­mi

Kas­va­nei­siin myyn­ti­mää­riin on osal­taan vai­kut­ta­nut met­sä­te­ol­li­suu­den voi­ma­kas in­ves­toin­ti­buu­mi ko­ko Kaak­kois-Suo­men alu­eel­la.

Met­sä­kes­kus to­te­aa tie­dot­tees­sa, et­tä Kaak­kois-Suo­men puu­kaup­paan vai­kut­ta­vat in­ves­toin­nit myös muu­al­la Suo­mes­sa. Puun kul­ku­vir­ta­muu­tok­set se­kä alu­een omat in­ves­toin­nit kas­vat­ta­vat puun ky­syn­tää Kaak­kois-Suo­mes­sa. Alu­een omia in­ves­toin­te­ja ovat esi­mer­kik­si Sto­ra En­son kar­ton­ki­lin­jan uu­si­mi­nen Imat­ral­la ja UPM:n Lap­peen­ran­nan Kau­kaan teh­taan sel­lu­lin­jan uu­dis­tus.

Kir­joi­tin­han jo, et­tä suur­te­ol­li­suus pär­jää Imat­ral­la ja Imat­ran seu­tu pär­jää ra­han te­ke­mi­ses­sä.

Met­sä jää jäl­kee­si. Hoi­da si­tä vii­saas­ti!
you­tu­be. com/ v/ 7KZRGvfQv90
UPM: Met­sä jää jäl­kee­si

Hy­vä, Imat­ra!


Comments