Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

005 Eu­ta­na­sia – Luon­nol­li­nen Kuo­le­ma Myr­kyt­tä­mäl­lä

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 9.2.2017 0:24

On­ko suo­ma­lais­ten enem­mis­tö val­mis lail­lis­ta­maan eu­ta­na­si­an?

– Ih­mis­ruu­mis edel­lyt­tää yh­den syn­ty­män ja yh­den kuo­le­man… Elä­mäs­sä kuo­le­ma ja syn­ty­mä ovat yh­tä.

– He­li­nä Sii­ka­la, lää­kä­ri-kir­jai­li­ja. – Lai­nat­tu kir­jan “Lää­kä­ri saat­ta­ja­na” saa­te­sa­nois­ta.

Sain kä­sii­ni tä­män “Lää­kä­ri saat­ta­ja­na – poh­din­to­ja kär­si­myk­ses­tä, kuo­le­mas­ta ja eu­ta­na­si­as­ta.” -kir­jan. Jul­kais­tu 2014. Te­ki­jät Rei­no Pöy­hiä, Tii­na Tas­muth, Pek­ka Rei­ni­kai­nen. 1. pai­nos 2014 Kus­tan­nus OY Duo­de­cim Hel­sin­ki.

Kir­jan Lu­ki­jal­le Saat­teek­si.

Hil­jan vi­rin­nyt kes­kus­te­lu eu­ta­na­si­as­ta, lää­kä­rin suo­rit­ta­mas­ta po­ti­laan sur­maa­mi­ses­ta, on ky­see­na­lais­ta­nut elä­män kie­li­op­pia: lää­kä­ri ha­lut­tai­siin te­ki­jäk­si ja elä­män her­rak­si, pas­sii­vis­ta ak­tii­viin.

Tä­mä kir­ja on syn­ty­nyt puo­lus­ta­maan elä­män kie­li­op­pia. Täs­sä kir­jas­sa use­an eri­koi­sa­lan ko­ke­neet lää­kä­rit poh­ti­vat elä­män, kär­si­myk­sen, kuo­le­man ja eu­ta­na­si­an ky­sy­myk­siä op­pi­nei­suu­ten­sa ja pit­kän ko­ke­muk­sen­sa va­los­sa.

Lää­kä­ri etiik­ka pe­rus­tuu ih­mi­sar­von kun­ni­oit­ta­mi­seen.

Lää­kä­rin Nä­kö­kul­ma

Kir­jan esit­te­lys­sä sa­no­taan

– Enem­mis­tö suo­ma­lai­sia lää­kä­rei­tä ka­vah­taa lail­lis­tet­tua eu­ta­na­si­aa. Lää­kä­ri saat­ta­ja­na-poh­din­to­ja kär­si­myk­ses­tä, kuo­le­mas­ta ja eu­ta­na­si­as­ta tuo lää­kä­rien nä­kö­kul­man kes­kus­te­luun eu­ta­na­si­as­ta ja sen vaih­to­eh­dois­ta. Lää­kä­ri­kun­ta yh­dis­tää huo­li po­ti­laan par­haas­ta ja ha­lu aut­taa. Ajoit­tain ko­vin tun­ne­pi­toi­ses­sa eu­ta­na­si­akes­kus­te­lus­sa tä­mä ää­ni on jää­nyt kuu­lu­mat­ta.

Kir­jan sa­no­man mu­kaan saat­to­hoi­to pi­tää teh­dä niin hy­väk­si et­tei ku­kaan ha­lua ar­mo­mur­haa.

Jo Kes­kus­te­lu­kin Eu­ta­na­si­as­ta Li­sää Kuo­le­man Pel­koa! – Ja Syys­tä­kin!

Kir­jas­sa eräs kir­joit­ta­ja (Ris­to Pel­ko­nen: Elä­män Asi­al­la) tuo seu­raa­van mie­li­pi­teen eu­ta­na­si­aan:

– Ylei­se­nä hoi­to­käy­tän­tö­nä eu­ta­na­sia voi­si tuot­taa tur­vat­to­muut­ta ja pel­koa sii­tä, et­tä kuo­let­ta­vas­ta ruis­kees­ta tu­li­si kuo­lin­hoi­don tär­kein vä­li­ne ja kuo­le­mas­ta vain tek­ni­nen toi­men­pi­de ja ta­lou­del­li­nen ky­sy­mys. Kun ih­mi­set kuo­le­vat hoi­to­lai­tok­sis­sa ei­kä lai­tok­sen lää­kä­riä voi­da vel­voit­taa toi­mi­maan vas­toin va­kau­mus­taan, kuo­lin­hoi­to jou­du­taan ul­kois­ta­maan.

– Sil­loin kau­pal­li­set kuo­li­na­puy­ri­tyk­set ot­tai­si­vat teh­tä­vän hoi­taak­seen. Hei­dän eu­ta­na­si­as­pe­si­alis­tin­sa kut­su­taan an­ta­maan kuo­let­ta­va ruis­ke kuo­li­na­pua pyy­tä­neel­le sai­raal­le. Tai sit­ten pe­rus­te­taan eu­ta­na­si­aan eri­kois­tu­via kuo­le­man­ta­lo­ja.

– Kuo­lin­syyk­si mer­ki­tään luon­nol­li­nen kuo­le­ma myr­kyt­tä­mäl­lä.

Täs­sä kir­jas­sa lää­kä­rit poh­dis­ke­le­vat avoi­mes­ti asi­as­ta. Kir­jan koh­de­ryh­mä­nä ovat lää­kä­rit ja tu­le­vat lää­kä­rit, mut­ta myös muut ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­hen­ki­löt ja va­lis­tu­nut suu­ri ylei­sö.

Ikä­vä Jut­tu

Eli. Odot­ta­vat­ko mei­tä vii­mei­si­nä päi­vi­näm­me “kuo­li­na­puy­ri­tyk­set” tai “kuo­le­man­ta­lot”, jois­sa sit­ten koh­da­taan “luon­nol­li­nen kuo­le­ma myr­kyt­tä­mäl­lä”!???

Mi­hin suun­taan yh­teis­kun­ta on me­nos­sa? Jo­kai­nen meis­tä kuo­lee jo­nain päi­vä­nä, niin mi­nis­te­rit kuin kan­sa­ne­dus­ta­jat kuin me ta­val­li­set tal­laa­jat. Jos edus­kun­ta hy­väk­syy eu­ta­na­sia lain, niin myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa ne mei­tä tääl­lä het­kel­lä nuo­rem­mat päät­tä­jät voi­vat jou­tua sa­maan “luon­nol­li­seen kuo­le­maan” jo­ka mei­tä nyt uh­kaa.

Voim­me seu­ra­ta muu­tos­ta nyt, kun me­dia on aloit­ta­nut mas­sii­vi­sen kam­pan­jan ih­mis­ten ja eri­tyi­ses­ti kan­sa­ne­dus­ta­jien mie­li­pi­teen muok­kaa­mi­sek­si ja ar­mo­mur­han hy­väk­sy­mi­sek­si.

Pro­pa­gan­daa

Hel­sin­gin Sa­no­mien pää­kir­joi­tus­si­vul­la oli taas pro­pa­gan­daa eu­ta­na­si­an puo­les­ta . 6.2.2017

“Ar­vo­kas kuo­le­ma on tär­keä ta­voi­te”

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan kan­sa­lai­sa­loi­te eu­ta­na­si­an lail­lis­ta­mi­ses­ta ete­nee edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn lä­hi­viik­koi­na. Aloi­te ke­rä­si mää­räa­jas­sa yli 63’000 kan­nat­ta­jaa. Mie­li­pi­de­ky­se­ly­jen mu­kaan suo­ma­lais­ten enem­mis­tö oli­si val­mis lail­lis­ta­maan kuo­li­na­vun.

– Aloi­te tart­tuu hy­vin herk­kään asi­aan avaa­mal­la kes­kus­te­lun ­sii­tä, saa­ko tois­ta ih­mis­tä lail­li­ses­ti aut­taa kuo­le­maan. Eu­ta­na­sia he­rät­tää jyrk­ki­äkin mie­li­pi­tei­tä puo­les­ta ja vas­taan, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti edus­kun­ta pys­tyy poh­ti­maan asi­aa sy­väl­li­ses­ti ot­ta­en huo­mi­oon sen mo­net ulot­tu­vuu­det…

Toi­vot­ta­vas­ti “mo­net ulot­tu­vuu­det” is­tu­vat hy­vin kan­sa­ne­dus­ta­jien pää­hän ja la­kia ei hy­väk­sy­tä!

Mi­ten kuo­le­ma­ni voi ol­la ar­vo­kas jos mi­nut mur­ha­taan yh­teis­kun­nan pää­tök­sel­lä?

Kym­me­nen Vuot­ta Sit­ten Kir­joi­tin:

Ol­les­sa­ni edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaa­na vuon­na 2007 Uu­den­maan Kris­til­lis­de­mok­raa­teil­la otin kan­taa ke­hi­tys­vam­mais­ten asi­aan. Sil­loin ke­hi­tys­vam­mais­ten koh­dal­la muo­kat­tiin il­ma­pii­riä eu­ta­na­sia-myön­tei­sek­si.

– Ku­ka päät­tää on­ko elä­mä elä­mi­sen ar­vois­ta?

Kir­joi­tuk­se­ni päät­tyi lau­seel­la:

– Nä­mä ovat uh­kaa­via merk­ke­jä ylei­sen mie­li­pi­teen muok­kaa­mi­sek­si hoi­top­ri­ori­soi­neil­le myön­tei­sek­si. Tä­nään kes­kus­tel­laan vam­mai­sen lap­sen oi­keu­des­ta syn­tyä, elää ja saa­da tar­vit­se­maan­sa hoi­toa. Eh­kä huo­men­na jo kes­kus­tel­laan van­hus­ten oi­keu­des­ta elää?

Tuos­sa mai­nit­se­ma­ni “huo­mi­nen” on­kin va­li­tet­ta­vas­ti jo tä­nään"!


Comments