Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2017‎ > ‎

002 Yk­si­näi­syys yk­kös­luo­kan haas­te

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 31.1.2017 0:14

Nuo­ret ai­kui­set ovat kaik­kein yk­si­näi­sim­piä Suo­mes­sa kir­joit­taa Ra­ha-au­to­maat­tiyh­dis­tys RAY blo­gis­saan 14.07.2015.

RAY haas­taa kan­sa­lai­set yk­si­näi­syyt­tä vas­taan:

Tou­ko­kuus­sa 2015 Ra­ha-au­to­maat­tiyh­dis­tyk­sen teet­tä­mään, val­ta­kun­nal­li­seen tut­ki­muk­seen vas­ta­si yh­teen­sä 1’000 suo­ma­lais­ta. Tut­ki­muk­sen yl­lät­tä­vin tu­los on, et­tä vas­taa­jis­ta nuo­ret ai­kui­set ko­ke­vat it­sen­sä kaik­kein yk­si­näi­sim­mik­si. Heis­tä 15 pro­sent­tia ker­too ol­leen­sa yk­si­näi­nen usein tai jat­ku­vas­ti ja pe­rä­ti 21 pro­sent­tia ko­kee, et­tei kuu­lu mi­hin­kään ryh­mään.

RAY haas­taa kan­sa­lai­set ja jär­jes­töt toi­min­taan yk­si­näi­syyt­tä vas­taan. Tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan jo­ka kuu­den­nel­la suo­ma­lai­sel­la ei ole mi­tään ryh­mää tai yh­tei­söä, jo­hon he tun­ti­si­vat kuu­lu­van­sa. Hä­lyt­tä­vin­tä on, et­tä 18 – 24 -vuo­ti­aat suo­ma­lai­set ovat kaik­kein yk­si­näi­sim­piä.

– Yk­si­näi­syys on on­gel­ma, jo­ta on to­del­la vai­ke­aa rat­kais­ta vi­ra­no­mais­ten toi­men­pi­teil­lä, tar­vi­taan ih­mis­ten ai­toa koh­taa­mis­ta ja vä­lit­tä­mis­tä, sa­noo Ra­ha-au­to­maat­tiyh­dis­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Ve­li­pek­ka Num­mi­kos­ki, jo­ka tah­too nos­taa yk­si­näi­syy­den tor­jun­nan yh­dek­si RAY:n kär­ki­tee­mois­ta. Yk­si­näi­syy­del­lä vah­va yh­teys ih­mis­ten pa­hoin­voin­tiin ja on­gel­miin.

THL:n to­teut­ta­ma laa­ja vuo­sit­tai­nen ATH-tut­ki­mus osoit­taa, et­tä yk­si­näi­syy­teen liit­tyy iso jouk­ko mui­ta on­gel­mia ja et­tä sil­lä on mer­kit­tä­vä yh­teys esi­mer­kik­si ko­et­tuun työ­ky­kyyn.

Yk­si­näi­syys on erit­täin vah­vas­ti yh­tey­des­sä ma­sen­nuk­seen. Yk­si­näi­sek­si it­sen­sä ko­ke­vis­ta ih­mi­sis­tä pe­rä­ti 70 pro­sent­tia on kär­si­nyt vuo­den si­säl­lä ma­sen­nuk­ses­ta. Myös it­se­mur­ha-aja­tuk­set vai­vaa­vat yk­si­näi­siä: jo­ka nel­jän­nel­lä heis­tä on ol­lut it­se­mur­ha-aja­tuk­sia vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na. Noin puo­let yk­si­näi­sek­si it­sen­sä ko­ke­vis­ta ar­vi­oi työ­ky­kyn­sä hei­ken­ty­neen.

– Voi­daan pe­rus­tel­lus­ti sa­noa, et­tä yk­si­näi­syys on ai­van yk­kös­luo­kan haas­te suo­ma­lai­sel­le yh­teis­kun­nal­le. Jos voim­me vä­hen­tää yk­si­näi­syyt­tä, pois­tam­me to­den­nä­köi­ses­ti sa­mal­la to­del­la pal­jon ih­mis­ten pa­hoin­voin­tia ja syr­jäy­ty­mis­tä, pa­ran­nam­me elä­män­laa­tua, li­sääm­me työ­ky­kyä ja pe­las­tam­me ihan konk­reet­ti­ses­ti ih­mis­hen­kiä, RAY:n avus­tu­so­sas­ton ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Tuo­mas Kos­ke­la lis­taa.

Suo­ma­lai­set ha­lu­avat aut­taa

Suo­ma­lai­set ha­vait­se­vat yk­si­näi­syyt­tä ym­pä­ril­lään ja ovat val­mii­ta toi­min­taan: yli puo­let ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ker­too ole­van­sa val­mii­ta te­ke­mään jo­tain ai­na­kin omas­sa lä­hi­pii­ris­sään.

– On upe­aa et­tä ih­mi­set ha­lu­avat ol­la mu­ka­na yk­si­näi­syy­den vä­hen­tä­mi­ses­sä. Iso osa, yli 40 pro­sent­tia, tut­ki­muk­seem­me vas­tan­neis­ta ker­too kui­ten­kin, et­tei oi­kein tie­dä mi­ten. Juu­ri täs­sä on­kin se haas­te. Mi­ten saam­me hy­vän tah­don muut­tu­maan toi­min­nak­si, Num­mi­kos­ki poh­tii.

Niin, mi­ten saam­me hy­vän tah­don muut­tu­maan toi­min­nak­si?

Sau­li Nii­nis­tö

Uu­den­vuo­den­pu­hees­saan pre­si­dent­tim­me Sau­li Nii­nis­tö sa­noi muun mu­as­sa: "Sa­ta vuo­ti­aan Suo­men yk­si tär­keä sa­no­ma voi­si ol­la: Si­nä voit hy­vin kun ku­kaan ei voi pa­hoin. Siis au­ta, min­kä voit.

Toi­nen sa­no­ma voi­si ol­la: Tun­ne koh­tuu­del­la vas­tuu­si, edes omas­ta it­ses­tä­si. Siis, tee, min­kä ky­ke­net, to­te­si ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö pu­hees­saan.

Sii­nä meil­le teh­tä­vä!

Mi­hin me ky­ke­nem­me?

Mi­ten aut­taa nuo­ria py­sy­mään kel­kas­sa kun van­hus­ten asi­at­kaan ei­vät ole kun­nos­sa ja vam­mais­ten ja ke­hi­tys­vam­mais­ten oi­keuk­sien puo­les­ta jou­dum­me tais­te­le­maan. Eli hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­va ja puo­lus­tus­ky­vy­tön kan­sa­lais­ryh­mä?

En­tä maam­me tu­le­vai­suus. Ihan pie­net lap­set ja kou­lui­käi­set? Ovat­ko sil­lä ken­täl­lä kaik­ki kun­nos­sa?

Esi­tin ky­sy­myk­set kai­kel­la kun­ni­oi­tuk­sel­la tie­ten­kin ai­kui­sil­le nuo­ril­le 18 – 24 -vuo­ti­ail­le suo­ma­lai­sil­le.


Comments